Rodyklė 
Protokolas
PDF 271kWORD 214k
Antradienis, 2016 m. birželio 7 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Kovos su tam tikra mokesčių vengimo praktika taisyklės * (diskusijos)
 3.Finansinių priemonių rinkos ***I - Finansinių priemonių rinkos, piktnaudžiavimas rinka ir atsiskaitymas už vertybinius popierius ***I (diskusijos)
 4.Parlamento sudėtis
 5.Balsuoti skirtas laikas
  
5.1.PSO tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolas dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.2.Suvienodintų techninių normų priėmimas ratinėms transporto priemonėms: JT EEK susitarimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.3.ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas (Kroatijos įstojimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.4.Tvirtesnis bendradarbiavimas tarptautinių porų turto teisinio režimo srityje *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.5.Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolas dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo, atsižvelgiant į Protokolo nuostatas, kurioms taikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo trečiosios dalies V antraštinė dalis *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.6.Finansinių priemonių rinkos ***I (balsavimas)
  
5.7.Finansinių priemonių rinkos, piktnaudžiavimas rinka ir atsiskaitymas už vertybinius popierius ***I (balsavimas)
  
5.8.Audito Rūmų nario skyrimas: Rimantas Šadžius (balsavimas)
  
5.9.2015 m. politikos suderinamumo vystymosi labui ataskaita (balsavimas)
  
5.10.Naujasis aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo aljansas (balsavimas)
  
5.11.Tarptautinių apskaitos standartų (TAS) vertinimas (balsavimas)
  
5.12.Taikos paramos operacijos. ES veikla kartu su JT ir Afrikos Sąjunga (balsavimas)
  
5.13.Nesąžiningos prekybos praktika maisto produktų tiekimo grandinėje (balsavimas)
  
5.14.Technologiniai sprendimai tvariam žemės ūkiui (balsavimas)
  
5.15.Inovacijų ir ekonomikos plėtros skatinimas ateityje valdant Europos ūkius (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 9.Dabartinė išorinių Europos migracijos darbotvarkės aspektų padėtis: siekiant sudaryti naują „Susitarimą dėl migracijos“ (diskusijos)
 10.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 11.Teisėtos migracijos dokumentų rinkinys - Trečiųjų šalių piliečių integracijos veiksmų planas (diskusijos)
 12.Priimtas sprendimas dėl naujos Europos įgūdžių darbotvarkės (diskusijos)
 13.Padėtis Bangladeše (diskusijos)
 14.ES ir Filipinų pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (pritarimas) *** - ES ir Filipinų pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (Kroatijos įstojimas į ES) *** - ES ir Filipinų pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (rezoliucija) (diskusijos)
 15.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 16.Tolesni veiksmai dėl rezoliucijos dėl JAV Senato ataskaitos dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (diskusijos)
 17.Europos saugumui ir gynybai skirti kosmoso pajėgumai - Kosmoso sektoriaus produktų pateikimas rinkai - Europos kosmoso pramonės politika (diskusijos)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė
 19.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. - Audito Rūmų nario skyrimas: Rimantas Šadžius


PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Kovos su tam tikra mokesčių vengimo praktika taisyklės * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomos kovos su mokesčių vengimo praktika, tiesiogiai veikiančia vidaus rinkos veikimą, taisyklės [COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

Hugues Bayet pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Pierre Moscovici (Komisijos narys).

Kalbėjo: Luděk Niedermayer PPE frakcijos vardu, Emmanuel Maurel S&D frakcijos vardu, Sander Loones ECR frakcijos vardu, Enrique Calvet Chambon ALDE frakcijos vardu, Fabio De Masi GUE/NGL frakcijos vardu, Eva Joly Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lefteris Christoforou), Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Bernard Monot ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Sotirios Zarianopoulos, Pablo Zalba Bidegain, Peter Simon, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Molly Scott Cato), Dimitrios Papadimoulis, Philippe Lamberts (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marc Tarabella), Roger Helmer (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Philippe Lamberts), Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Danuta Maria Hübner, Anneliese Dodds, Ashley Fox, Nils Torvalds, Miguel Viegas, Benedek Jávor (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Costas Mavrides), David Coburn (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Janusz Korwin-Mikke), Laurenţiu Rebega, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Gunnar Hökmark, Paul Tang ir Notis Marias.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Cecilia Wikström, Matt Carthy, Tom Vandenkendelaere, Elly Schlein ir Stanisław Ożóg.

°
° ° °

Pirmininkas pranešė, kad šį rytą Stambule įvyko išpuolis.

°
° ° °

Kalbėjo: Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Neena Gill, Branislav Škripek, Romana Tomc, Tibor Szanyi, Zbigniew Kuźmiuk, Thomas Mann, Lefteris Christoforou, Bendt Bendtsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly ir Burkhard Balz.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivana Maletić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Brian Hayes (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Philippe Lamberts) ir Ana Gomes.

Kalbėjo: Pierre Moscovici ir Hugues Bayet.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 06 08 protokolo 12.13 punktas.


3. Finansinių priemonių rinkos ***I - Finansinių priemonių rinkos, piktnaudžiavimas rinka ir atsiskaitymas už vertybinius popierius ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl tam tikrų datų iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų [COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Markus Ferber (A8-0126/2016)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų datų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka ir Reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų [COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Markus Ferber (A8-0125/2016)

Markus Ferber pristatė pranešimus.

Kalbėjo Jonathan Hill (Komisijos narys).

Kalbėjo: Othmar Karas PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Anneliese Dodds S&D frakcijos vardu, Stanisław Ożóg ECR frakcijos vardu, Cora van Nieuwenhuizen ALDE frakcijos vardu, Fabio De Masi GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lampros Fountoulis, Georgios Kyrtsos, Roberto Gualtieri, Morten Messerschmidt, Marisa Matias, Nicolas Bay, Romana Tomc, Neena Gill, Seán Kelly, Alfred Sant, Andrea Cozzolino ir Emmanuel Maurel.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jean-Paul Denanot, Notis Marias ir Eleftherios Synadinos.

Kalbėjo: Jonathan Hill ir Markus Ferber.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 5.6 punktas ir 2016 06 07 protokolo 5.7 punktas.


PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

4. Parlamento sudėtis

Pirmininkas prisijungė prie vakar Parlamento Pirmininko pareikštos užuojautos Gianluca Buonanno šeimai ir jo frakcijos kolegoms.

°
° ° °

Švedijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Jakop Dalunde, kuris pakeis Peter Eriksson, išrinkimą Parlamento nariu nuo 2016 m. birželio 7 d.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Jakop Dalunde įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jis eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


5. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


5.1. PSO tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolas dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo sudarymo Europos Sąjungos vardu, išskyrus jo nuostatas, kurioms taikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo trečiosios dalies V antraštinė dalis, projekto [14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0238)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


5.2. Suvienodintų techninių normų priėmimas ratinėms transporto priemonėms: JT EEK susitarimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos susitarimo dėl suvienodintų techninių normų priėmimo ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, ir pagal tas normas suteiktų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų trečiosios redakcijos sudarymo (pataisytas 1958 m. Susitarimas) projekto [13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Bernd Lange (A8-0185/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0239)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


5.3. ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas (Kroatijos įstojimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru laisvosios prekybos susitarimo papildomo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu projekto [12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0240)

Parlamentas pritarė papildomo protokolo sudarymui.


5.4. Tvirtesnis bendradarbiavimas tarptautinių porų turto teisinio režimo srityje *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti tarptautinių porų turto teisiniam režimui (sutuoktinių turto teisiniam režimui ir registruotos partnerystės turtinėms pasekmėms) taikytinos jurisdikcijos, teisės ir teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo srityje, projekto [08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0241)

Parlamentas pritarė Tarybos sprendimo projektui.


5.5. Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolas dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo, atsižvelgiant į Protokolo nuostatas, kurioms taikoma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo trečiosios dalies V antraštinė dalis *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos Protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję su jo nuostatomis dėl įpareigojimų, susijusių su teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose ir nusikalstamų veikų apibrėžtimi, projekto [14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Martina Anderson (A8-0198/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0242)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


5.6. Finansinių priemonių rinkos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl tam tikrų datų iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų [COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Markus Ferber (A8-0126/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0243)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0243)


5.7. Finansinių priemonių rinkos, piktnaudžiavimas rinka ir atsiskaitymas už vertybinius popierius ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų datų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka ir Reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų [COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Markus Ferber (A8-0125/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0244)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0244)


5.8. Audito Rūmų nario skyrimas: Rimantas Šadžius (balsavimas)

Pranešimas dėl siūlymo skirti Rimantą Šadžių Audito Rūmų nariu [07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Bart Staes (A8-0183/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)
(Slaptas balsavimas)

Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2016 06 07 protokolo 1 priedas)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2016)0245)


5.9. 2015 m. politikos suderinamumo vystymosi labui ataskaita (balsavimas)

Pranešimas dėl 2015 m. ES politikos suderinamumo vystymosi labui ataskaitos [2015/2317(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0246)

Kalbėjo:

Charles Goerens pateikė 8 dalies žodinį pakeitimą. Kadangi daugiau kaip 40 Parlamento narių prieštaravo šiam žodiniam pakeitimui, jis nebuvo priimtas balsuoti.


5.10. Naujasis aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo aljansas (balsavimas)

Pranešimas dėl naujojo aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo aljanso [2015/2277(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėja: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0247)


5.11. Tarptautinių apskaitos standartų (TAS) vertinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl tarptautinių apskaitos standartų (TAS) vertinimo ir Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) fondo, Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFRAG) ir Viešojo intereso priežiūros tarybos (PIOB) veiklos [2016/2006(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0248)


5.12. Taikos paramos operacijos. ES veikla kartu su JT ir Afrikos Sąjunga (balsavimas)

Pranešimas „Taikos paramos operacijos. ES veikla kartu su JT ir Afrikos Sąjunga“ [2015/2275(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0249)


5.13. Nesąžiningos prekybos praktika maisto produktų tiekimo grandinėje (balsavimas)

Pranešimas dėl nesąžiningos prekybos praktikos maisto produktų tiekimo grandinėje [2015/2065(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Edward Czesak (A8-0173/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0250)


5.14. Technologiniai sprendimai tvariam žemės ūkiui (balsavimas)

Pranešimas dėl technologinių sprendimų tvariam žemės ūkiui ES [2015/2225(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0251)


5.15. Inovacijų ir ekonomikos plėtros skatinimas ateityje valdant Europos ūkius (balsavimas)

Pranešimas dėl inovacijų ir ekonomikos plėtros skatinimo ateityje valdant Europos ūkius [2015/2227(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Jan Huitema (A8-0163/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0252)


6. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Markus Ferber - A8-0126/2016
Stanislav Polčák

Pranešimas: Markus Ferber - A8-0125/2016
Stanislav Polčák, Monica Macovei

Pranešimas: Maria Heubuch - A8-0169/2016
Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Seán Kelly

Pranešimas: Theodor Dumitru Stolojan - A8-0172/2016
Monica Macovei

Pranešimas: Geoffrey Van Orden - A8-0158/2016
Monica Macovei, Seán Kelly

Pranešimas: Edward Czesak - A8-0173/2016
Mairead McGuinness, Paloma López Bermejo, Momchil Nekov, Csaba Sógor, Monica Macovei, Seán Kelly

Pranešimas: Anthea McIntyre - A8-0174/2016
Mairead McGuinness, Momchil Nekov, Seán Kelly

Pranešimas: Jan Huitema - A8-0163/2016
Estefanía Torres Martínez, Momchil Nekov, Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly.


7. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.30 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Adina-Ioana VĂLEAN
Pirmininko pavaduotoja

8. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


9. Dabartinė išorinių Europos migracijos darbotvarkės aspektų padėtis: siekiant sudaryti naują „Susitarimą dėl migracijos“ (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Dabartinė išorinių Europos migracijos darbotvarkės aspektų padėtis: siekiant sudaryti naują „Susitarimą dėl migracijos“ (2016/2757(RSP))

Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) ir Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu, Harald Vilimsky ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Sotirios Zarianopoulos, Roberta Metsola, Knut Fleckenstein (nesutiko, kad ... pateiktų mėlynosios kortelės klausimą) Bill Etheridge, Geoffrey Van Orden, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Marcus Pretzell (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Udo Voigt, Milan Zver (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Malin Björk, Josep-Maria Terricabras (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Janice Atkinson), Mike Hookem (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Franc Bogovič), Lorenzo Fontana, Eleftherios Synadinos, Mariya Gabriel, Enrique Guerrero Salom, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Molly Scott Cato, Janice Atkinson (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomáš Zdechovský), Janusz Korwin-Mikke (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marita Ulvskog) ir Frank Engel.

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Isabella De Monte, Roberts Zīle, Urmas Paet, Neoklis Sylikiotis, Gerolf Annemans, Emil Radev, Richard Howitt, Janusz Korwin-Mikke, jis patikslino savo ankstesnę kalbą, Richard Sulík (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Silvia Costa), Pavel Telička, Mara Bizzotto, Elmar Brok (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andi Cristea), Demetris Papadakis, Giovanni La Via (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Maria João Rodrigues, Paulo Rangel, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos ir Elly Schlein.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Marlene Mizzi, Angel Dzhambazki, Marielle de Sarnez ir Josu Juaristi Abaunz.

Kalbėjo: Federica Mogherini ir Frans Timmermans.

Diskusijos baigtos.


10. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas pranešė Parlamento pirmininkui, kad nebuvo pareikšta jokių prieštaravimų dėl:

ECON komiteto rekomendacija neprieštarauti 2016 m. gegužės 17 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su atskleidžiančių rinkos dalyvių, vykdančių rinkos tyrimus, taikytina atitinkama tvarka, sistemomis ir procedūromis (C(2016)02859 - 2016/2735(DEA)) (B8-0691/2016)

Jei per 48 valandas jokia frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių dėl šios rekomendacijos nepareikš prieštaravimų, ji bus laikoma priimta. Priešingu atveju dėl jos bus balsuojama.

Rekomendaciją galima rasti tinklalapyje Europarl šios sesijos laikotarpiu.


11. Teisėtos migracijos dokumentų rinkinys - Trečiųjų šalių piliečių integracijos veiksmų planas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Teisėtos migracijos dokumentų rinkinys (2016/2758(RSP))

Komisijos pareiškimas: Trečiųjų šalių piliečių integracijos veiksmų planas (2016/2759(RSP))

Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) Padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Kinga Gál PPE frakcijos vardu, Claude Moraes S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu, Vicky Maeijer ENF frakcijos vardu, Carlos Coelho, Tanja Fajon ir Branislav Škripek.

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Cecilia Wikström, Tania González Peñas, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Ivo Belet, Jutta Steinruck, Franz Obermayr, Salvatore Domenico Pogliese (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Victor Boştinaru, Jeroen Lenaers, Cécile Kashetu Kyenge (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Krystyna Łybacka), Anna Maria Corazza Bildt (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Brando Benifei, Marita Ulvskog ir Péter Niedermüller.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Georgios Epitideios, Silvia Costa ir João Pimenta Lopes.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)


12. Priimtas sprendimas dėl naujos Europos įgūdžių darbotvarkės (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Priimtas sprendimas dėl naujos Europos įgūdžių darbotvarkės (2016/2504(RSP))

Kalbėjo Inés Ayala Sender, dėl lankytojų grupės iš Kalandos miesto, Ispanija, buvimo tribūnoje.

Marianne Thyssen (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: David Casa PPE frakcijos vardu, Jutta Steinruck S&D frakcijos vardu, Zdzisław Krasnodębski ECR frakcijos vardu, Martina Dlabajová ALDE frakcijos vardu, João Pimenta Lopes GUE/NGL frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Agea EFDD frakcijos vardu, Anne Sander (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Silvia Costa, Lynn Boylan, Terry Reintke (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sven Schulze), Jane Collins, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Kostadinka Kuneva, Isabella Adinolfi, Tom Vandenkendelaere, Marita Ulvskog ir Nikolaos Chountis.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Sven Schulze, Sergio Gutiérrez Prieto, Deirdre Clune, Vilija Blinkevičiūtė, Dubravka Šuica, Krystyna Łybacka, Siegfried Mureşan, Julie Ward ir Eva Paunova.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, Ruža Tomašić ir Bill Etheridge.

Kalbėjo Marianne Thyssen.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)


13. Padėtis Bangladeše (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Bangladeše (2016/2729(RSP))

Bert Koenders (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Neena Gill S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Fernando Ruas, Josef Weidenholzer, Mark Demesmaeker, Thomas Mann, Maria Arena, Bas Belder, Eduard Kukan ir Ana Gomes.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)

Kalbėjo: Amjad Bashir, Pier Antonio Panzeri ir Agnes Jongerius.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Kateřina Konečná ir Csaba Sógor.

Kalbėjo Bert Koenders.

Diskusijos baigtos.


14. ES ir Filipinų pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (pritarimas) *** - ES ir Filipinų pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (Kroatijos įstojimas į ES) *** - ES ir Filipinų pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (rezoliucija) (diskusijos)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Filipinų Respublikos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [05431/2015 - C8-0061/2015- 2013/0441(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Elmar Brok (A8-0149/2016)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Filipinų Respublikos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto [13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Elmar Brok (A8-0148/2016)

Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Filipinų Respublikos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [2015/2234(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Elmar Brok (A8-0143/2016)

Elmar Brok pristatė pranešimus.

Kalbėjo Bert Koenders (einantis Tarybos pirmininko pareigas) Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Werner Langen PPE frakcijos vardu, Goffredo Maria Bettini S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu, Ilhan Kyuchyuk ALDE frakcijos vardu, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Francisco José Millán Mon, Neena Gill, Adam Szejnfeld ir Alessia Maria Mosca.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo Bert Koenders.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 12.10 punktas, 12.09 punktas ir 2016 06 08 protokolo 12.11 punktas.


15. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas PPE ir S&D frakcijų prašymus dėl tokių paskyrimų:

INTA komitetas: Laima Liucija Andrikienė

Saugumo ir gynybos pakomitetis: Laima Liucija Andrikienė

Delegacija ryšiams su Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN): Daciana Octavia Sârbu vietoj Sorin Moisă

Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis: Sorin Moisă vietoj Daciana Octavia Sârbu

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


16. Tolesni veiksmai dėl rezoliucijos dėl JAV Senato ataskaitos dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000038/2016), kurį pateikė Claude Moraes LIBE komiteto vardu Tarybai: Tolesni veiksmai, susiję su 2015 m. vasario 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl JAV Senato ataskaitos dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000039/2016), kurį pateikė Claude Moraes LIBE komiteto vardu Komisijai: Tolesni veiksmai, susiję su 2015 m. vasario 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl JAV Senato ataskaitos dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016)

Bert Koenders (einantis Tarybos pirmininko pareigas) atsakė į klausimą B8-0367/2016.

Jan Philipp Albrecht pristatė klausimus.

Věra Jourová (Komisijos narė) atsakė į klausimą B8-0368/2016.

Kalbėjo: Roberta Metsola PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Eva Joly Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Konstantinos Papadakis, , nepriklausomas Parlamento narys, David McAllister, Ana Gomes, Martina Anderson, Zoltán Balczó, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho ir Daniel Buda.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Bill Etheridge ir Ruža Tomašić.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Bert Koenders.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Claude Moraes LIBE komiteto vardu: Tolesni veiksmai dėl 2015 m. vasario 11 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl JAV Senato ataskaitos dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (2016/2573(RSP)) (B8-0580/2016);

—   Monika Hohlmeier ir Jeroen Lenaers PPE frakcijos vardu: Tolesni veiksmai dėl 2015 m. vasario 11 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl JAV Senato ataskaitos dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (2016/2573(RSP)) (B8-0584/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 06 08 protokolo 12.14 punktas.


17. Europos saugumui ir gynybai skirti kosmoso pajėgumai - Kosmoso sektoriaus produktų pateikimas rinkai - Europos kosmoso pramonės politika (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos saugumui ir gynybai skirtų kosmoso pajėgumų [2015/2276(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

Komisijos pareiškimas: Kosmoso sektoriaus produktų pateikimas rinkai (2016/2731(RSP))

Komisijos pareiškimas: Europos kosmoso pramonės politika (2016/2730(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Marian-Jean Marinescu (ITRE komiteto nuomonės referentas).

Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Françoise Grossetête PPE frakcijos vardu, Doru-Claudian Frunzulică S&D frakcijos vardu, Zdzisław Krasnodębski ECR frakcijos vardu, Cora van Nieuwenhuizen ALDE frakcijos vardu, Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu, Michel Reimon Verts/ALE frakcijos vardu, Bill Etheridge EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Antonio Tajani, Constanze Krehl, Evžen Tošenovský, Xabier Benito Ziluaga, Jerzy Buzek, Flavio Zanonato, Anna Elżbieta Fotyga, Andrey Kovatchev, Karol Karski ir Franck Proust.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir João Ferreira.

Kalbėjo: Elżbieta Bieńkowska ir Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Françoise Grossetête PPE frakcijos vardu, Constanze Krehl ir Flavio Zanonato S&D frakcijos vardu, Evžen Tošenovský ir Zdzisław Krasnodębski ECR frakcijos vardu, Cora van Nieuwenhuizen ALDE frakcijos vardu, Michel Reimon Verts/ALE frakcijos vardu, David Borrelli, Isabella Adinolfi ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu dėl kosmoso sektoriaus rinkos plėtros (2016/2731(RSP)) (B8-0739/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 12.15 punktas ir 2016 06 08 protokolo 12.16 punktas.


18. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 583.763/OJME).


19. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.20 val.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Ayuso, Bové, Crowley, Deprez, Díaz de Mera García Consuegra, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Sippel, Theocharous, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate


1 priedas. - Audito Rūmų nario skyrimas: Rimantas Šadžius

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström.

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski.

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zullo.

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek.

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer.

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos.

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana.

Teisinė informacija - Privatumo politika