Indeks 
Protokół
PDF 276kWORD 217k
Wtorek, 7 czerwca 2016 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Przepisy mające na celu przeciwdziałanie niektórym praktykom unikania opodatkowania * (debata)
 3.Rynki instrumentów finansowych ***I - Rynki instrumentów finansowych, nadużycia na rynku oraz rozrachunek papierów wartościowych ***I (debata)
 4.Skład Parlamentu
 5.Głosowanie
  5.1.Wyeliminowanie nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi: protokół do Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.2.Jednolite wymagania techniczne dla pojazdów kołowych: porozumienie EKG ONZ *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.3.Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru (przystąpienie Chorwacji) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.4.Wzmocniona współpraca w obszarze ustrojów majątkowych par międzynarodowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.5.Wyeliminowanie nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi: Protokół do Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia (współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.6.Rynki instrumentów finansowych ***I (głosowanie)
  5.7.Rynki instrumentów finansowych, nadużycia na rynku oraz rozrachunek papierów wartościowych ***I (głosowanie)
  5.8.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Rimantas Šadžius (głosowanie)
  5.9.Sprawozdanie UE za rok 2015 w sprawie spójności polityki na rzecz rozwoju (głosowanie)
  5.10.Nowy sojusz na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia (głosowanie)
  5.11.Ocena międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR) (głosowanie)
  5.12.Operacje pokojowe – zaangażowanie UE w działania ONZ i Unii Afrykańskiej (głosowanie)
  5.13.Nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu dostaw żywności (głosowanie)
  5.14.Rozwiązania technologiczne dla zrównoważonego rolnictwa w UE (głosowanie)
  5.15.Zwiększanie innowacji i rozwoju gospodarczego w przyszłym zarządzaniu gospodarstwami rolnymi w Europie (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Stan obecny aspektów zewnętrznych Europejskiego programu w zakresie migracji: ku nowemu porozumieniu w sprawie migracji (debata)
 10.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 11.Pakiet dotyczący legalnej migracji - Plan działania w dziedzinie integracji obywateli państw trzecich (debata)
 12.Przyjęta decyzja w sprawie europejskiego programu na rzecz nowych umiejętności (debata)
 13.Sytuacja w Bangladeszu (debata)
 14.Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Filipin (zgoda) *** - Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Filipin (przystąpienie Chorwacji) *** - Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Filipin (rezolucja) (debata)
 15.Skład komisji i delegacji
 16.Działania w następstwie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie raportu Senatu Stanów Zjednoczonych dotyczącego stosowania tortur przez CIA (debata)
 17.Zdolność europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony do działania w przestrzeni kosmicznej - Wprowadzanie na rynek produktów przemysłu kosmicznego - Europejska polityka przemysłowa dotycząca przestrzeni kosmicznej (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Rimantas Šadžius


PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Przepisy mające na celu przeciwdziałanie niektórym praktykom unikania opodatkowania * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego [COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

Hugues Bayet przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Pierre Moscovici (członek Komisji).

Głos zabrali: Luděk Niedermayer w imieniu grupy PPE, Emmanuel Maurel w imieniu grupy S&D, Sander Loones w imieniu grupy ECR, Enrique Calvet Chambon w imieniu grupy ALDE, Fabio De Masi w imieniu grupy GUE/NGL, Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lefterisa Christoforou, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Bernard Monot w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Pablo Zalba Bidegain, Peter Simon, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Molly Scott Cato, Dimitrios Papadimoulis, Philippe Lamberts, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marca Tarabellę, Roger Helmer, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Philippe'a Lambertsa, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Danuta Maria Hübner, Anneliese Dodds, Ashley Fox, Nils Torvalds, Miguel Viegas, Benedek Jávor, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Costasa Mavridesa, David Coburn, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janusza Korwin-Mikkego, Laurenţiu Rebega, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Gunnar Hökmark, Paul Tang i Notis Marias.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Cecilia Wikström, Matt Carthy, Tom Vandenkendelaere, Elly Schlein i Stanisław Ożóg.

°
° ° °

Przewodniczący poinformował, że rano doszło do zamachu w Stambule.

°
° ° °

Głos zabrali: Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Neena Gill, Branislav Škripek, Romana Tomc, Tibor Szanyi, Zbigniew Kuźmiuk, Thomas Mann, Lefteris Christoforou, Bendt Bendtsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly i Burkhard Balz.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivana Maletić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Brian Hayes, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Philippe'a Lambertsa, i Ana Gomes.

Głos zabrali: Pierre Moscovici i Hugues Bayet.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 8 czerwca 2016 r.


3. Rynki instrumentów finansowych ***I - Rynki instrumentów finansowych, nadużycia na rynku oraz rozrachunek papierów wartościowych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do niektórych dat [COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Markus Ferber (A8-0126/2016)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych, rozporządzenie (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz rozporządzenie (UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych w odniesieniu do niektórych dat [COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Markus Ferber (A8-0125/2016)

Markus Ferber przedstawił sprawozdania.

Głos zabrał Jonathan Hill (członek Komisji).

Głos zabrali: Othmar Karas w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Anneliese Dodds w imieniu grupy S&D, Stanisław Ożóg w imieniu grupy ECR, Cora van Nieuwenhuizen w imieniu grupy ALDE, Fabio De Masi w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Georgios Kyrtsos, Roberto Gualtieri, Morten Messerschmidt, Marisa Matias, Nicolas Bay, Romana Tomc, Neena Gill, Seán Kelly, Alfred Sant, Andrea Cozzolino i Emmanuel Maurel.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jean-Paul Denanot, Notis Marias i Eleftherios Synadinos.

Głos zabrali: Jonathan Hill i Markus Ferber.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 7 czerwca 2016 r.


PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

4. Skład Parlamentu

Przewodniczący dołączył się do kondolencji złożonych wczoraj przez przewodniczącego Parlamentu rodzinie Gianluci Buonanno i kolegom z jego grupy politycznej.

°
° ° °

Właściwe szwedzkie organy powiadomiły o wyborze Jakopa Dalunde'a w miejsce Petera Erikssona na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 7 czerwca 2016 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Jakop Dalunde bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


5.1. Wyeliminowanie nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi: protokół do Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej protokołu w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi do Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu, z wyjątkiem jej postanowień objętych zakresem części trzeciej tytuł V Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0238)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


5.2. Jednolite wymagania techniczne dla pojazdów kołowych: porozumienie EKG ONZ *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przyjęcia 3. wersji Porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań („Zrewidowane Porozumienie z 1958 r.”) [13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Bernd Lange (A8-0185/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0239)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


5.3. Umowa o handlu między UE a Kolumbią i Peru (przystąpienie Chorwacji) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu dodatkowego do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0240)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu dodatkowego.


5.4. Wzmocniona współpraca w obszarze ustrojów majątkowych par międzynarodowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej do podjęcia wzmocnionej współpracy w obszarze jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w zakresie ustrojów majątkowych par międzynarodowych, obejmującej zarówno małżeńskie ustroje majątkowe, jak i skutki majątkowe zarejestrowanych związków partnerskich [08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0241)

Parlament poparł projekt decyzji Rady.


5.5. Wyeliminowanie nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi: Protokół do Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia (współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu w sprawie wyeliminowania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi do Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu, w odniesieniu do postanowień Protokołu dotyczących obowiązków związanych ze współpracą wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych oraz definicją przestępstw [14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Martina Anderson (A8-0198/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0242)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


5.6. Rynki instrumentów finansowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do niektórych dat [COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Markus Ferber (A8-0126/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0243)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0243)


5.7. Rynki instrumentów finansowych, nadużycia na rynku oraz rozrachunek papierów wartościowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych, rozporządzenie (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz rozporządzenie (UE) nr 909/2014 w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych w odniesieniu do niektórych dat [COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Markus Ferber (A8-0125/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0244)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0244)


5.8. Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Rimantas Šadžius (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie nominacji Rimantasa Šadžiusa na członka Trybunału Obrachunkowego [07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Bart Staes (A8-0183/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)
(głosowanie tajne)

Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z 7.6.2016 r.)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0245)


5.9. Sprawozdanie UE za rok 2015 w sprawie spójności polityki na rzecz rozwoju (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania UE za rok 2015 w sprawie spójności polityki na rzecz rozwoju [2015/2317(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0246)

Wystąpienia

Charles Goerens przedstawił poprawkę ustną do ustępu 8. Ponieważ ponad 40 posłów sprzeciwiło się uwzględnieniu tej poprawki ustnej, nie została ona przyjęta.


5.10. Nowy sojusz na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie nowego sojuszu na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia [2015/2277(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0247)


5.11. Ocena międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie oceny międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR) oraz działalności Fundacji ds. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) i Rady Nadzoru nad Interesem Publicznym (PIOB) [2016/2006(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0248)


5.12. Operacje pokojowe – zaangażowanie UE w działania ONZ i Unii Afrykańskiej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie operacji pokojowych – zaangażowania UE w działania ONZ i Unii Afrykańskiej [2015/2275(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0249)


5.13. Nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu dostaw żywności (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności [2015/2065(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Edward Czesak (A8-0173/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0250)


5.14. Rozwiązania technologiczne dla zrównoważonego rolnictwa w UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rozwiązań technologicznych dla zrównoważonego rolnictwa w UE [2015/2225(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0251)


5.15. Zwiększanie innowacji i rozwoju gospodarczego w przyszłym zarządzaniu gospodarstwami rolnymi w Europie (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zwiększania innowacji i rozwoju gospodarczego w przyszłym zarządzaniu gospodarstwami rolnymi w Europie [2015/2227(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Jan Huitema (A8-0163/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0252)


6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Markus Ferber - A8-0126/2016
Stanislav Polčák

Sprawozdanie Markus Ferber - A8-0125/2016
Stanislav Polčák, Monica Macovei

Sprawozdanie Maria Heubuch - A8-0169/2016
Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Seán Kelly

Sprawozdanie Theodor Dumitru Stolojan - A8-0172/2016
Monica Macovei

Sprawozdanie Geoffrey Van Orden - A8-0158/2016
Monica Macovei, Seán Kelly

Sprawozdanie Edward Czesak - A8-0173/2016
Mairead McGuinness, Paloma López Bermejo, Momchil Nekov, Csaba Sógor, Monica Macovei, Seán Kelly

Sprawozdanie Anthea McIntyre - A8-0174/2016
Mairead McGuinness, Momchil Nekov, Seán Kelly

Sprawozdanie Jan Huitema - A8-0163/2016
Estefanía Torres Martínez, Momchil Nekov, Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly.


7. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.30 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


9. Stan obecny aspektów zewnętrznych Europejskiego programu w zakresie migracji: ku nowemu porozumieniu w sprawie migracji (debata)

Oświadczenie Komisji: Stan obecny aspektów zewnętrznych Europejskiego programu w zakresie migracji: ku nowemu porozumieniu w sprawie migracji (2016/2757(RSP))

Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) i Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) złożyli oświadczenie.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, Harald Vilimsky w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Roberta Metsola, Knut Fleckenstein, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Geoffrey Van Orden, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Marcus Pretzell, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Udo Voigt, Milan Zver, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi, Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Malin Björk, Josep-Maria Terricabras, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janice Atkinson, Mike Hookem, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Franca Bogovica, Lorenzo Fontana, Eleftherios Synadinos, Mariya Gabriel, Enrique Guerrero Salom, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Molly Scott Cato, Janice Atkinson, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomása Zdechovskiego, Janusz Korwin-Mikke, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Maritę Ulvskog, i Frank Engel.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Isabella De Monte, Roberts Zīle, Urmas Paet, Neoklis Sylikiotis, Gerolf Annemans, Emil Radev, Richard Howitt, Janusz Korwin-Mikke, aby doprecyzować swoje wczesniejsze wystąpienie, Richard Sulík, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Silvię Costę, Pavel Telička, Mara Bizzotto, Elmar Brok, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andiego Cristeę, Demetris Papadakis, Giovanni La Via, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Maria João Rodrigues, Paulo Rangel, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos i Elly Schlein.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Marlene Mizzi, Angel Dzhambazki, Marielle de Sarnez i Josu Juaristi Abaunz.

Głos zabrali: Federica Mogherini i Frans Timmermans.

Debata została zamknięta.


10. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji powiadomił przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, że nie zgłoszono sprzeciwu wobec:

zalecenia komisji ECON w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 17 maja 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych służących określeniu właściwych rozwiązań, systemów i procedur obowiązujących uczestników rynku ujawniających informacje w trakcie badań rynku (C(2016)02859 - 2016/2735(DEA)) (B8-0691/2016)

Jeżeli w terminie dwudziestu czterech godzin żadna grupa polityczna ani grupa co najmniej czterdziestu posłów nie wyrazi sprzeciwu wobec tego zalecenia, zostanie ono uznane za przyjęte. W przeciwnym wypadku zostanie ono poddane pod głosowanie.

Zalecenie to jest dostępne na stronie internetowej Europarl przez cały czas trwania obecnej sesji.


11. Pakiet dotyczący legalnej migracji - Plan działania w dziedzinie integracji obywateli państw trzecich (debata)

Oświadczenie Komisji: Pakiet dotyczący legalnej migracji (2016/2758(RSP))

Oświadczenie Komisji: Plan działania w dziedzinie integracji obywateli państw trzecich (2016/2759(RSP))

Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) złożył oświadczenia.

Głos zabrali: Kinga Gál w imieniu grupy PPE, Claude Moraes w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, Marina Albiol Guzmán w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Vicky Maeijer w imieniu grupy ENF, Carlos Coelho, Tanja Fajon i Branislav Škripek.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Cecilia Wikström, Tania González Peñas, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Ivo Belet, Jutta Steinruck, Franz Obermayr, Salvatore Domenico Pogliese, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Victor Boştinaru, Jeroen Lenaers, Cécile Kashetu Kyenge, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Krystynę Łybacką, Anna Maria Corazza Bildt, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi, Brando Benifei, Marita Ulvskog i Péter Niedermüller.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Georgios Epitideios, Silvia Costa i João Pimenta Lopes.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


12. Przyjęta decyzja w sprawie europejskiego programu na rzecz nowych umiejętności (debata)

Oświadczenie Komisji: Przyjęta decyzja w sprawie europejskiego programu na rzecz nowych umiejętności (2016/2504(RSP))

Głos zabrała Inés Ayala Sender w sprawie obecności na trybunie grupy odwiedzających z miasta Calanda w Hiszpanii.

Marianne Thyssen (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: David Casa w imieniu grupy PPE, Jutta Steinruck w imieniu grupy S&D, Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, Martina Dlabajová w imieniu grupy ALDE, João Pimenta Lopes w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Anne Sander, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi, Silvia Costa, Lynn Boylan, Terry Reintke, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Svena Schulze, Jane Collins, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Kostadinka Kuneva, Isabella Adinolfi, Tom Vandenkendelaere, Marita Ulvskog i Nikolaos Chountis.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Sven Schulze, Sergio Gutiérrez Prieto, Deirdre Clune, Vilija Blinkevičiūtė, Dubravka Šuica, Krystyna Łybacka, Siegfried Mureşan, Julie Ward i Eva Paunova.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, Ruža Tomašić i Bill Etheridge.

Głos zabrała Marianne Thyssen.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


13. Sytuacja w Bangladeszu (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Bangladeszu (2016/2729(RSP))

Bert Koenders (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Neena Gill w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Fernando Ruas, Josef Weidenholzer, Mark Demesmaeker, Thomas Mann, Maria Arena, Bas Belder, Eduard Kukan i Ana Gomes.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

Głos zabrali: Amjad Bashir, Pier Antonio Panzeri i Agnes Jongerius.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias, Kateřina Konečná i Csaba Sógor.

Głos zabrał Bert Koenders.

Debata została zamknięta.


14. Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Filipin (zgoda) *** - Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Filipin (przystąpienie Chorwacji) *** - Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Filipin (rezolucja) (debata)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, z drugiej strony [05431/2015 - C8-0061/2015- 2013/0441(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Elmar Brok (A8-0149/2016)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Elmar Brok (A8-0148/2016)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Protokołu do Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, z drugiej strony [2015/2234(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Elmar Brok (A8-0143/2016)

Elmar Brok przedstawił sprawozdania.

Głos zabrał Bert Koenders (urzędujący przewodniczący Rady) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Werner Langen w imieniu grupy PPE, Goffredo Maria Bettini w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Ilhan Kyuchyuk w imieniu grupy ALDE, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Francisco José Millán Mon, Neena Gill, Adam Szejnfeld i Alessia Maria Mosca.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrał Bert Koenders.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 8 czerwca 2016 r.


15. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup PPE i S&D następujące wnioski dotyczące nominacji:

komisja INTA: Laima Liucija Andrikienė

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony: Laima Liucija Andrikienė

Delegacja do spraw Stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej oraz ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN): Daciana Octavia Sârbu w miejsce Sorina Moisă

Delegacja do spraw Stosunków ze Stanami Zjednoczonymi: Sorin Moisă w miejsce Daciany Octavii Sârbu

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


16. Działania w następstwie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie raportu Senatu Stanów Zjednoczonych dotyczącego stosowania tortur przez CIA (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000038/2016), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Rady: Działania w następstwie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie raportu Senatu Stanów Zjednoczonych dotyczącego stosowania tortur przez CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000039/2016), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Działania w następstwie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie raportu Senatu Stanów Zjednoczonych dotyczącego stosowania tortur przez CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016)

Bert Koenders (urzędujący przewodniczący Rady) odpowiedział na pytanie B8-0367/2016.

Jan Philipp Albrecht rozwinął pytania.

Věra Jourová (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie B8-0368/2016.

Głos zabrali: Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, David McAllister, Ana Gomes, Martina Anderson, Zoltán Balczó, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho i Daniel Buda.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias, Bill Etheridge i Ruža Tomašić.

Głos zabrali: Věra Jourová i Bert Koenders.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, w sprawie działań w następstwie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie raportu Senatu Stanów Zjednoczonych dotyczącego stosowania tortur przez CIA (2016/2573(RSP)) (B8-0580/2016);

—   Monika Hohlmeier i Jeroen Lenaers w imieniu grupy PPE, w sprawie działań w następstwie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie raportu Senatu Stanów Zjednoczonych dotyczącego stosowania tortur przez CIA (2016/2573(RSP)) (B8-0584/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 8 czerwca 2016 r.


17. Zdolność europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony do działania w przestrzeni kosmicznej - Wprowadzanie na rynek produktów przemysłu kosmicznego - Europejska polityka przemysłowa dotycząca przestrzeni kosmicznej (debata)

Sprawozdanie w sprawie zdolności europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony do działania w przestrzeni kosmicznej [2015/2276(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

Oświadczenie Komisji: Wprowadzanie na rynek produktów przemysłu kosmicznego (2016/2731(RSP))

Oświadczenie Komisji: Europejska polityka przemysłowa dotycząca przestrzeni kosmicznej (2016/2730(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Marian-Jean Marinescu (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE).

Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji) złożyła oświadczenia.

Głos zabrali: Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Doru-Claudian Frunzulică w imieniu grupy S&D, Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, Cora van Nieuwenhuizen w imieniu grupy ALDE, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, Michel Reimon w imieniu grupy Verts/ALE, Bill Etheridge w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Antonio Tajani, Constanze Krehl, Evžen Tošenovský, Xabier Benito Ziluaga, Jerzy Buzek, Flavio Zanonato, Anna Elżbieta Fotyga, Andrey Kovatchev, Karol Karski i Franck Proust.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias i João Ferreira.

Głos zabrali: Elżbieta Bieńkowska i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Constanze Krehl i Flavio Zanonato w imieniu grupy S&D, Evžen Tošenovský i Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, Cora van Nieuwenhuizen w imieniu grupy ALDE, Michel Reimon w imieniu grupy Verts/ALE, David Borrelli, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, w sprawie rozwoju rynku kosmicznego (2016/2731(RSP)) (B8-0739/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 8 czerwca 2016 r.


18. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 583.763/OJME).


19. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.20.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Ayuso, Bové, Crowley, Deprez, Díaz de Mera García Consuegra, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Sippel, Theocharous, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate


Załącznik 1 - Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Rimantas Šadžius

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström.

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski.

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zullo.

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek.

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer.

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos.

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności