Index 
Proces-verbal
PDF 276kWORD 220k
Marţi, 7 iunie 2016 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Norme împotriva anumitor practici de evitare a obligațiilor fiscale * (dezbatere)
 3.Piețele instrumentelor financiare ***I - Piețele instrumentelor financiare, abuzul de piață și decontarea titlurilor de valoare ***I (dezbatere)
 4.Componența Parlamentului
 5.Votare
  5.1.Eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun: protocol la Convenția-cadru a OMS *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.2.Specificațiile tehnice uniforme pentru vehicule cu roți: Acordul UNECE *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.3.Acordul de liber schimb UE-Columbia și Peru (aderarea Croației) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.4.Cooperarea consolidată în domeniul regimurilor patrimoniale ale cuplurilor internaționale *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.5.Protocolul pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția-cadru a OMS privind controlul tutunului, în privința dispozițiilor protocolului care se încadrează în domeniul de aplicare la părții a treia titlul V din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  5.6.Piețele instrumentelor financiare ***I (vot)
  5.7.Piețele instrumentelor financiare, abuzul de piață și decontarea titlurilor de valoare ***I (vot)
  5.8.Numirea unui membru al Curții de Conturi - Rimantas Šadžius (vot)
  5.9.Raportul pentru 2015 privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării (vot)
  5.10.Noua alianță pentru securitate alimentară și nutriție (vot)
  5.11.Evaluarea Standardelor Internaționale de Contabilitate (IAS) (vot)
  5.12.Operațiunile de menținere a păcii – colaborarea UE cu ONU și cu Uniunea Africană (vot)
  5.13.Practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare (vot)
  5.14.Soluții tehnologice pentru o agricultură durabilă (vot)
  5.15.Promovarea inovării și a dezvoltării economice în cadrul viitoarei gestionări agricole europene (vot)
 6.Explicații privind votul
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 8.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 9.Situația aspectelor externe ale Agendei europene privind migrația: către un nou „Pact privind migrația” (dezbatere)
 10.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 11.Pachetul privind migrația legală - Planul de acțiune privind integrarea resortisanților țărilor terțe (dezbatere)
 12.Decizie adoptată privind Noua agendă pentru competențe în Europa (dezbatere)
 13.Situația din Bangladesh (dezbatere)
 14.Acordul-cadru de parteneriat și cooperare UE-Filipine (procedura de aprobare) *** - Acordul-cadru de parteneriat și de cooperare UE-Filipine (aderarea Croației) *** - Acordul-cadru de parteneriat și cooperare UE-Filipine (rezoluție) (dezbatere)
 15.Componența comisiilor și delegațiilor
 16.Acțiuni realizate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 11 februarie 2015 referitoare la raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (dezbatere)
 17.Capabilități spațiale pentru securitatea și apărarea europeană - Pătrunderea pe piața spațială - Politica industrială spațială europeană (dezbatere)
 18.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 19.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Numirea unui membru al Curții de Conturi - Rimantas Šadžius


A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Norme împotriva anumitor practici de evitare a obligațiilor fiscale * (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care afectează în mod direct funcționarea pieței interne [COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

Hugues Bayet și-a prezentat raportul.

A intervenit Pierre Moscovici (membru al Comisiei).

Au intervenit: Luděk Niedermayer, în numele Grupului PPE, Emmanuel Maurel, în numele Grupului S&D, Sander Loones, în numele Grupului ECR, Enrique Calvet Chambon, în numele Grupului ALDE, Fabio De Masi, în numele Grupului GUE/NGL, Eva Joly, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lefteris Christoforou, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Bernard Monot, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Pablo Zalba Bidegain, Peter Simon, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Molly Scott Cato, Dimitrios Papadimoulis, Philippe Lamberts, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marc Tarabella, Roger Helmer, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Philippe Lamberts, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Danuta Maria Hübner, Anneliese Dodds, Ashley Fox, Nils Torvalds, Miguel Viegas, Benedek Jávor, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Costas Mavrides, David Coburn, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janusz Korwin-Mikke, Laurenţiu Rebega, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Gunnar Hökmark, Paul Tang și Notis Marias.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

Au intervenit: Cecilia Wikström, Matt Carthy, Tom Vandenkendelaere, Elly Schlein și Stanisław Ożóg.

°
° ° °

Președintele a declarat că, în această dimineață, a avut loc un atentat la Istanbul.

°
° ° °

Au intervenit: Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Neena Gill, Branislav Škripek, Romana Tomc, Tibor Szanyi, Zbigniew Kuźmiuk, Thomas Mann, Lefteris Christoforou, Bendt Bendtsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly și Burkhard Balz.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivana Maletić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Brian Hayes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Philippe Lamberts, și Ana Gomes.

Au intervenit: Pierre Moscovici și Hugues Bayet.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.13 al PV din 8.6.2016.


3. Piețele instrumentelor financiare ***I - Piețele instrumentelor financiare, abuzul de piață și decontarea titlurilor de valoare ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește anumite date [COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Markus Ferber (A8-0126/2016)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare în ceea ce privește anumite date [COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Markus Ferber (A8-0125/2016)

Markus Ferber prezintă rapoartele.

A intervenit Jonathan Hill (membru al Comisiei).

Au intervenit: Othmar Karas, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Anneliese Dodds, în numele Grupului S&D, Stanisław Ożóg, în numele Grupului ECR, Cora van Nieuwenhuizen, în numele Grupului ALDE, Fabio De Masi, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Georgios Kyrtsos, Roberto Gualtieri, Morten Messerschmidt, Marisa Matias, Nicolas Bay, Romana Tomc, Neena Gill, Seán Kelly, Alfred Sant, Andrea Cozzolino și Emmanuel Maurel.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jean-Paul Denanot, Notis Marias și Eleftherios Synadinos.

Au intervenit: Jonathan Hill și Markus Ferber.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.6 și punctul 5.7 al PV din 7.6.2016.


A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

4. Componența Parlamentului

Președintele s-a alăturat condoleanțelor pe care Președintele Parlamentului le-a transmis ieri familiei deputatului Gianluca Buonanno și colegilor din grupul său politic.

°
° ° °

Autoritățile suedeze competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Jakop Dalunde, în locul lui Peter Eriksson, ca deputat în Parlament, cu efect de la 7 iunie 2016.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Jakop Dalunde se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


5. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


5.1. Eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun: protocol la Convenția-cadru a OMS *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru controlul tutunului, cu excepția dispozițiilor sale care intră sub incidența părții a treia titlul V din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene [14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0238)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


5.2. Specificațiile tehnice uniforme pentru vehicule cu roți: Acordul UNECE *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Revizuirii 3 a Acordului Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite privind adoptarea specificațiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roți, echipamente și componente care pot fi montate și/sau folosite la vehicule cu roți și condițiile pentru recunoașterea reciprocă a omologărilor acordate pe baza acestor specificații („Acordul din 1958 revizuit”) [13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Bernd Lange (A8-0185/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0239)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


5.3. Acordul de liber schimb UE-Columbia și Peru (aderarea Croației) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a protocolului adițional la Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Croației la Uniunea Europeană [12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0240)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului adițional.


5.4. Cooperarea consolidată în domeniul regimurilor patrimoniale ale cuplurilor internaționale *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a unei cooperări consolidate în domeniul competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești privind regimurile patrimoniale ale cuplurilor internaționale, incluzând atât aspectele legate de regimurile matrimoniale, cât și cele legate de efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate [08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0241)

Parlamentul a aprobat încheierea proiectului de decizie a Consiliului.


5.5. Protocolul pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția-cadru a OMS privind controlul tutunului, în privința dispozițiilor protocolului care se încadrează în domeniul de aplicare la părții a treia titlul V din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru controlul tutunului, în ceea ce privește dispozițiile sale referitoare la obligații privind cooperarea judiciară în materie penală și definirea infracțiunilor [14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Martina Anderson (A8-0198/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0242)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


5.6. Piețele instrumentelor financiare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește anumite date [COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Markus Ferber (A8-0126/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0243)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0243)


5.7. Piețele instrumentelor financiare, abuzul de piață și decontarea titlurilor de valoare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare în ceea ce privește anumite date [COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Markus Ferber (A8-0125/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0244)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0244)


5.8. Numirea unui membru al Curții de Conturi - Rimantas Šadžius (vot)

Raport referitor la numirea lui Rimantas Šadžius ca membru al Curții de Conturi [07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Bart Staes (A8-0183/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)
(vot secret)

Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 7.6.2016)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0245)


5.9. Raportul pentru 2015 privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării (vot)

Raport referitor la raportul UE pentru 2015 privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării [2015/2317(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0246)

Intervenții

Charles Goerens a prezentat un amendament oral la punctul 8. Peste 40 de deputați s-au opus luării în considerare a acestui amendament, drept pentru care nu a fost reținut.


5.10. Noua alianță pentru securitate alimentară și nutriție (vot)

Raport referitor la Noua alianță pentru securitate alimentară și nutriție [2015/2277(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportoare: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0247)


5.11. Evaluarea Standardelor Internaționale de Contabilitate (IAS) (vot)

Raport referitor la evaluarea Standardelor Internaționale de Contabilitate (IAS) și la activitățile Fundației pentru Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), ale Grupului Consultativ European pentru Raportarea Financiară (EFRAG) și ale Consiliului de Supraveghere a Interesului Public (PIOB) [2016/2006(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0248)


5.12. Operațiunile de menținere a păcii – colaborarea UE cu ONU și cu Uniunea Africană (vot)

Raport referitor la operațiunile de menținere a păcii – colaborarea UE cu ONU și cu Uniunea Africană [2015/2275(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0249)


5.13. Practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare (vot)

Raport referitor la practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare [2015/2065(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Edward Czesak (A8-0173/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0250)


5.14. Soluții tehnologice pentru o agricultură durabilă (vot)

Raport referitor la soluții tehnologice pentru o agricultură durabilă în UE [2015/2225(INI)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportoare: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0251)


5.15. Promovarea inovării și a dezvoltării economice în cadrul viitoarei gestionări agricole europene (vot)

Raport referitor la promovarea inovării și a dezvoltării economice în cadrul viitoarei gestionări agricole europene [2015/2227(INI)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Jan Huitema (A8-0163/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0252)


6. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport Markus Ferber - A8-0126/2016
Stanislav Polčák

Raport Markus Ferber - A8-0125/2016
Stanislav Polčák, Monica Macovei

Raport Maria Heubuch - A8-0169/2016
Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Seán Kelly

Raport Theodor Dumitru Stolojan - A8-0172/2016
Monica Macovei

Raport Geoffrey Van Orden - A8-0158/2016
Monica Macovei, Seán Kelly

Raport Edward Czesak - A8-0173/2016
Mairead McGuinness, Paloma López Bermejo, Momchil Nekov, Csaba Sógor, Monica Macovei, Seán Kelly

Raport Anthea McIntyre - A8-0174/2016
Mairead McGuinness, Momchil Nekov, Seán Kelly

Raport Jan Huitema - A8-0163/2016
Estefanía Torres Martínez, Momchil Nekov, Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly.


7. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 13.30, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Adina-Ioana VĂLEAN
Vicepreședintă

8. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


9. Situația aspectelor externe ale Agendei europene privind migrația: către un nou „Pact privind migrația” (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Situația aspectelor externe ale Agendei europene privind migrația: către un nou „Pact privind migrația” (2016/2757(RSP))

Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) și Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) au făcut declarația.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, Harald Vilimsky, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Roberta Metsola, Knut Fleckenstein, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Geoffrey Van Orden, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Marcus Pretzell, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Udo Voigt, Milan Zver, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Malin Björk, Josep-Maria Terricabras, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janice Atkinson, Mike Hookem, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Franc Bogovič, Lorenzo Fontana, Eleftherios Synadinos, Mariya Gabriel, Enrique Guerrero Salom, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Molly Scott Cato, Janice Atkinson, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský, Janusz Korwin-Mikke, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marita Ulvskog, și Frank Engel.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Au intervenit: Isabella De Monte, Roberts Zīle, Urmas Paet, Neoklis Sylikiotis, Gerolf Annemans, Emil Radev, Richard Howitt, Janusz Korwin-Mikke, pentru a aduce clarificări privind intervenția sa precedentă, Richard Sulík, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Silvia Costa, Pavel Telička, Mara Bizzotto, Elmar Brok, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andi Cristea, Demetris Papadakis, Giovanni La Via, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Maria João Rodrigues, Paulo Rangel, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos și Elly Schlein.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Marlene Mizzi, Angel Dzhambazki, Marielle de Sarnez și Josu Juaristi Abaunz.

Au intervenit: Federica Mogherini și Frans Timmermans.

Dezbaterea s-a încheiat.


10. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

În conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, președintele Conferinței președinților de comisie a adus la cunoștința Președintelui Parlamentului că nicio obiecțiune nu a fost formulată cu privire la:

Recomandarea Comisiei ECON de a nu ridica obiecții față de Regulamentul Delegat al Comisiei din 17 mai 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru modalități, sisteme și proceduri adecvate destinate participanților la piață care divulgă informații atunci când desfășoară activități de sondare a pieței (C(2016)02859 - 2016/2735(DEA)) (B8-0691/2016)

Dacă această recomandare nu face obiectul unei opoziții din partea unui grup politic sau a unui număr de cel puțin 40 de deputaţi în termen de 24 de ore, ea va fi considerată aprobată. În caz contrar, ea va fi supusă la vot.

Recomandarea este disponibilă pe site-ul „Europarl” pe durata actualei perioade de sesiune.


11. Pachetul privind migrația legală - Planul de acțiune privind integrarea resortisanților țărilor terțe (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Pachetul privind migrația legală (2016/2758(RSP))

Declarație a Comisiei: Planul de acțiune privind integrarea resortisanților țărilor terțe (2016/2759(RSP))

Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Kinga Gál, în numele Grupului PPE, Claude Moraes, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, Vicky Maeijer, în numele Grupului ENF, Carlos Coelho, Tanja Fajon și Branislav Škripek.

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

Au intervenit: Cecilia Wikström, Tania González Peñas, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Ivo Belet, Jutta Steinruck, Franz Obermayr, Salvatore Domenico Pogliese, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Victor Boştinaru, Jeroen Lenaers, Cécile Kashetu Kyenge, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Krystyna Łybacka, Anna Maria Corazza Bildt, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Brando Benifei, Marita Ulvskog și Péter Niedermüller.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Georgios Epitideios, Silvia Costa și João Pimenta Lopes.

A intervenit Dimitris Avramopoulos.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)


12. Decizie adoptată privind Noua agendă pentru competențe în Europa (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Decizie adoptată privind Noua agendă pentru competențe în Europa (2016/2504(RSP))

A intervenit Inés Ayala Sender privind prezența în tribună a unui grup de vizitatori din Calanda, Spania.

Marianne Thyssen (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: David Casa, în numele Grupului PPE, Jutta Steinruck, în numele Grupului S&D, Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, Martina Dlabajová, în numele Grupului ALDE, João Pimenta Lopes, în numele Grupului GUE/NGL, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Anne Sander, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Silvia Costa, Lynn Boylan, Terry Reintke, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sven Schulze, Jane Collins, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Kostadinka Kuneva, Isabella Adinolfi, Tom Vandenkendelaere, Marita Ulvskog și Nikolaos Chountis.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Sven Schulze, Sergio Gutiérrez Prieto, Deirdre Clune, Vilija Blinkevičiūtė, Dubravka Šuica, Krystyna Łybacka, Siegfried Mureşan, Julie Ward și Eva Paunova.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, Ruža Tomašić și Bill Etheridge.

A intervenit Marianne Thyssen.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)


13. Situația din Bangladesh (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Bangladesh (2016/2729(RSP))

Bert Koenders (Președintele în exercițiu al Consiliului) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Neena Gill, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Fernando Ruas, Josef Weidenholzer, Mark Demesmaeker, Thomas Mann, Maria Arena, Bas Belder, Eduard Kukan și Ana Gomes.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)

Au intervenit: Amjad Bashir, Pier Antonio Panzeri și Agnes Jongerius.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Kateřina Konečná și Csaba Sógor.

A intervenit Bert Koenders.

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Acordul-cadru de parteneriat și cooperare UE-Filipine (procedura de aprobare) *** - Acordul-cadru de parteneriat și de cooperare UE-Filipine (aderarea Croației) *** - Acordul-cadru de parteneriat și cooperare UE-Filipine (rezoluție) (dezbatere)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte [05431/2015 - C8-0061/2015- 2013/0441(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Elmar Brok (A8-0149/2016)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și a statelor sale membre, a protocolului la Acordul-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Elmar Brok (A8-0148/2016)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte [2015/2234(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Elmar Brok (A8-0143/2016)

Elmar Brok prezintă rapoartele.

A intervenit Bert Koenders (Președintele în exercițiu al Consiliului) în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Werner Langen, în numele Grupului PPE, Goffredo Maria Bettini, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Ilhan Kyuchyuk, în numele Grupului ALDE, Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Francisco José Millán Mon, Neena Gill, Adam Szejnfeld și Alessia Maria Mosca.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

A intervenit Bert Koenders.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.10, punctul 12.09 și punctul 12.11 al PV din 8.6.2016.


15. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupurilor PPE și S&D următoarele cereri de numire:

INTA: Laima Liucija Andrikienė

Subcomisia pentru securitate și apărare: Laima Liucija Andrikienė

Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN): Daciana Octavia Sârbu, care îl înlocuiește pe Sorin Moisă

Delegația pentru relațiile cu Statele Unite: Sorin Moisă, care o înlocuiește pe Daciana Octavia Sârbu.

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


16. Acțiuni realizate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 11 februarie 2015 referitoare la raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000038/2016) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, Consiliului: Acțiuni realizate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 11 februarie 2015 referitoare la raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000039/2016) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, Comisiei: Acțiuni realizate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 11 februarie 2015 referitoare la raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016)

Bert Koenders (Președintele în exercițiu al Consiliului) a răspuns la întrebarea B8-0367/2016.

Jan Philipp Albrecht a dezvoltat întrebările.

Věra Jourová (membră a Comisiei) a răspuns la întrebarea B8-0368/2016.

Au intervenit: Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Eva Joly, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Konstantinos Papadakis, neafiliat, David McAllister, Ana Gomes, Martina Anderson, Zoltán Balczó, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho și Daniel Buda.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Bill Etheridge și Ruža Tomašić.

Au intervenit: Věra Jourová și Bert Koenders.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, referitoare la acțiunile întreprinse ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 11 februarie 2015 referitoare la raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (2016/2573(RSP)) (B8-0580/2016);

—   Monika Hohlmeier și Jeroen Lenaers, în numele Grupului PPE, referitoare la acțiunile întreprinse ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 11 februarie 2015 referitoare la raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (2016/2573(RSP)) (B8-0584/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.14 al PV din 8.6.2016.


17. Capabilități spațiale pentru securitatea și apărarea europeană - Pătrunderea pe piața spațială - Politica industrială spațială europeană (dezbatere)

Raport referitor la capabilități spațiale pentru securitatea și apărarea europeană [2015/2276(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

Declarație a Comisiei: Pătrunderea pe piața spațială (2016/2731(RSP))

Declarație a Comisiei: Politica industrială spațială europeană (2016/2730(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski și-a prezentat raportul.

A intervenit Marian-Jean Marinescu (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE).

Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei) a prezentat declarațiile.

Au intervenit: Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Doru-Claudian Frunzulică, în numele Grupului S&D, Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, Cora van Nieuwenhuizen, în numele Grupului ALDE, Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, Michel Reimon, în numele Grupului Verts/ALE, Bill Etheridge, în numele Grupului EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Antonio Tajani, Constanze Krehl, Evžen Tošenovský, Xabier Benito Ziluaga, Jerzy Buzek, Flavio Zanonato, Anna Elżbieta Fotyga, Andrey Kovatchev, Karol Karski și Franck Proust.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și João Ferreira.

Au intervenit: Elżbieta Bieńkowska și Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Constanze Krehl și Flavio Zanonato, în numele Grupului S&D, Evžen Tošenovský și Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, Cora van Nieuwenhuizen, în numele Grupului ALDE, Michel Reimon, în numele Grupului Verts/ALE, David Borrelli, Isabella Adinolfi și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la dezvoltarea unei piețe spațiale (2016/2731(RSP)) (B8-0739/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.15 și punctul 12.16 al PV din 8.6.2016.


18. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 583.763/OJME).


19. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.20.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Ayuso, Bové, Crowley, Deprez, Díaz de Mera García Consuegra, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Sippel, Theocharous, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate


Anexa 1 - Numirea unui membru al Curții de Conturi - Rimantas Šadžius

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström.

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski.

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zullo.

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek.

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer.

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos.

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana.

Notă juridică - Politica de confidențialitate