Index 
Protokoll
PDF 271kWORD 185k
Tisdagen den 7 juni 2016 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Regler mot vissa skatteflyktsmetoder * (debatt)
 3.Marknader för finansiella instrument ***I - Marknader för finansiella instrument samt marknadsmissbruk och värdepappersavveckling ***I (debatt)
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Omröstning
  
5.1.Eliminering av olaglig handel med tobaksvaror: protokoll till WHO:s ramkonvention *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.2.Enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon: Unece-överenskommelse *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.3.Handelsavtal EU-Colombia och Peru (Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.4.Fördjupat samarbete i fråga om förmögenhetsförhållanden för internationella par *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.5.Eliminering av olaglig handel med tobaksvaror: protokoll till Världshälsoorganisationens ramkonvention (straffrättsligt samarbete) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.6.Marknader för finansiella instrument ***I (omröstning)
  
5.7.Marknader för finansiella instrument samt marknadsmissbruk och värdepappersavveckling ***I (omröstning)
  
5.8.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Rimantas Šadžius (omröstning)
  
5.9.Rapporten om en konsekvent politik för utveckling 2015 (omröstning)
  
5.10.Den nya alliansen för tryggad livsmedels- och näringsförsörjning (omröstning)
  
5.11.Utvärdering av internationella redovisningsstandarder (IAS) (omröstning)
  
5.12.Fredsfrämjande insatser – EU:s samarbete med FN och Afrikanska unionen (omröstning)
  
5.13.Otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan (omröstning)
  
5.14.Tekniska lösningar för hållbart jordbruk (omröstning)
  
5.15.Förbättrad innovation och ekonomisk utveckling i framtidens jordbruksdrift i EU (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Det aktuella läget när det gäller de externa aspekterna av den europeiska migrationsagendan: på väg mot en ny migrationsöverenskommelse (debatt)
 10.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 11.Paketet om laglig migration - Handlingsplan för integration av tredjelandsmedborgare (debatt)
 12.Det antagna beslutet om en ny kompetensagenda för Europa (debatt)
 13.Situationen i Bangladesh (debatt)
 14.Ramavtal om partnerskap och samarbete EU-Filippinerna (samtycke) *** – Ramavtal om partnerskap och samarbete EU-Filippinerna (Kroatiens anslutning) *** – Ramavtal om partnerskap och samarbete EU-Filippinerna (resolution) (debatt)
 15.Utskottens och delegationernas sammansättning
 16.Uppföljning av parlamentets resolution av den 11 februari 2015 om den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr (debatt)
 17.Rymdkapacitet för säkerhet och försvar i Europa – Utveckling av rymdmarknaden – Den europeiska rymdindustripolitiken (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 – Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Rimantas Šadžius


ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Regler mot vissa skatteflyktsmetoder * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt påverkar den inre marknadens funktion [COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

Hugues Bayet redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen).

Talare: Luděk Niedermayer för PPE-gruppen, Emmanuel Maurel för S&D-gruppen, Sander Loones för ECR-gruppen, Enrique Calvet Chambon för ALDE-gruppen, Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lefteris Christoforou, Marco Valli för EFDD-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Pablo Zalba Bidegain, Peter Simon, Bernd Lucke, Cora van Nieuwenhuizen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Molly Scott Cato, Dimitrios Papadimoulis, Philippe Lamberts, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marc Tarabella, Roger Helmer, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Philippe Lamberts, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Danuta Maria Hübner, Anneliese Dodds, Ashley Fox, Nils Torvalds, Miguel Viegas, Benedek Jávor, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Costas Mavrides, David Coburn, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janusz Korwin-Mikke, Laurenţiu Rebega, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Izaskun Bilbao Barandica, Marisa Matias, Gunnar Hökmark, Paul Tang och Notis Marias.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Cecilia Wikström, Matt Carthy, Tom Vandenkendelaere, Elly Schlein och Stanisław Ożóg.

°
° ° °

Talmannen meddelade att det skett ett attentat i Istabul under morgonen.

°
° ° °

Talare: Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Neena Gill, Branislav Škripek, Romana Tomc, Tibor Szanyi, Zbigniew Kuźmiuk, Thomas Mann, Lefteris Christoforou, Bendt Bendtsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly och Burkhard Balz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Maria Grapini, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Igor Šoltes, Brian Hayes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Philippe Lamberts, och Ana Gomes.

Talare: Pierre Moscovici och Hugues Bayet.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.13 i protokollet av den 8.6.2016.


3. Marknader för finansiella instrument ***I - Marknader för finansiella instrument samt marknadsmissbruk och värdepappersavveckling ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument i fråga om vissa datum [COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Markus Ferber (A8-0126/2016)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk och förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler med avseende på vissa datum [COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Markus Ferber (A8-0125/2016)

Markus Ferber redogjorde för betänkandena.

Talare: Jonathan Hill (ledamot av kommissionen).

Talare: Othmar Karas för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Anneliese Dodds för S&D-gruppen, Stanisław Ożóg för ECR-gruppen, Cora van Nieuwenhuizen för ALDE-gruppen, Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Georgios Kyrtsos, Roberto Gualtieri, Morten Messerschmidt, Marisa Matias, Nicolas Bay, Romana Tomc, Neena Gill, Seán Kelly, Alfred Sant, Andrea Cozzolino och Emmanuel Maurel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jean-Paul Denanot, Notis Marias och Eleftherios Synadinos.

Talare: Jonathan Hill och Markus Ferber.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.6 och punkt 5.7 i protokollet av den 7.6.2016.


ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

4. Parlamentets sammansättning

Talmannen anslöt sig till de kondoleanser som parlamentets talman under föregående dag framfört till Gianluca Buonannos familj och till kollegorna i hans grupp.

°
° ° °

De behöriga svenska myndigheterna hade meddelat att Jakop Dalunde utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Peter Eriksson från och med den 7 juni 2016.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Jakop Dalunde fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


5. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


5.1. Eliminering av olaglig handel med tobaksvaror: protokoll till WHO:s ramkonvention *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, med undantag av dess bestämmelser som omfattas av del III avdelning V i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt [14384/2015 - C8-0118/2016 - 2015/0101(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0238)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


5.2. Enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon: Unece-överenskommelse *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om avslutande av revidering 3 av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas överenskommelse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras och/eller användas på hjulförsett fordon samt om villkoren för ömsesidigt erkännande av typgodkännande utfärdade på grundval av dessa föreskrifter (”Reviderad överenskommelse av år 1958”) [13954/2015 - C8-0112/2016 - 2015/0249(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Bernd Lange (A8-0185/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0239)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


5.3. Handelsavtal EU-Colombia och Peru (Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av tilläggsprotokollet till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [12594/2014 - C8-0180/2015 - 2014/0234(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0240)

Parlamentet godkände att tilläggsprotokollet ingås.


5.4. Fördjupat samarbete i fråga om förmögenhetsförhållanden för internationella par *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om bemyndigande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om internationella pars förmögenhetsförhållanden, som omfattar frågor om såväl makars förmögenhetsförhållanden som förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap [08112/2016 - C8-0184/2016 - 2016/0061(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0241)

Parlamentet godkände förslaget till rådets beslut.


5.5. Eliminering av olaglig handel med tobaksvaror: protokoll till Världshälsoorganisationens ramkonvention (straffrättsligt samarbete) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av protokollet för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror till Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, vad avser bestämmelserna i protokollet om skyldigheter avseende straffrättsligt samarbete och fastställande av brottsrekvisit [14387/2015 - C8-0119/2016 - 2015/0100(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Martina Anderson (A8-0198/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0242)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


5.6. Marknader för finansiella instrument ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument i fråga om vissa datum [COM(2016)0056 - C8-0026/2016 - 2016/0033(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Markus Ferber (A8-0126/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0243)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0243)


5.7. Marknader för finansiella instrument samt marknadsmissbruk och värdepappersavveckling ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk och förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler med avseende på vissa datum [COM(2016)0057 - C8-0027/2016 - 2016/0034(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Markus Ferber (A8-0125/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0244)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0244)


5.8. Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Rimantas Šadžius (omröstning)

Betänkande om nomineringen av Rimantas Šadžius till ämbetet som ledamot av revisionsrätten [07319/2016 - C8-0126/2016 - 2016/0805(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0183/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)
(sluten omröstning)

Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 7.6.2016)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0245)


5.9. Rapporten om en konsekvent politik för utveckling 2015 (omröstning)

Betänkande om EU-rapporten om en konsekvent politik för utveckling 2015 [2015/2317(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0246)

Inlägg:

Charles Goerens lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 8. Detta muntliga ändringsförslag beaktades inte, eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig detta.


5.10. Den nya alliansen för tryggad livsmedels- och näringsförsörjning (omröstning)

Betänkande om den nya alliansen för tryggad livsmedels- och näringsförsörjning [2015/2277(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Maria Heubuch (A8-0169/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0247)


5.11. Utvärdering av internationella redovisningsstandarder (IAS) (omröstning)

Betänkande om utvärdering av de internationella redovisningsstandarderna (IAS) och verksamheten i International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) och Public Interest Oversight Board (PIOB) [2016/2006(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0248)


5.12. Fredsfrämjande insatser – EU:s samarbete med FN och Afrikanska unionen (omröstning)

Betänkande om fredsfrämjande insatser – EU:s samarbete med FN och Afrikanska unionen [2015/2275(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0249)


5.13. Otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan (omröstning)

Betänkande om otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan [2015/2065(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Edward Czesak (A8-0173/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0250)


5.14. Tekniska lösningar för hållbart jordbruk (omröstning)

Betänkande om tekniska lösningar för ett hållbart jordbruk i EU [2015/2225(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Anthea McIntyre (A8-0174/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0251)


5.15. Förbättrad innovation och ekonomisk utveckling i framtidens jordbruksdrift i EU (omröstning)

Betänkande om förbättrad innovation och ekonomisk utveckling i framtidens jordbruksdrift i EU [2015/2227(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Jan Huitema (A8-0163/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0252)


6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Markus Ferber - A8-0126/2016
Stanislav Polčák

Betänkande Markus Ferber - A8-0125/2016
Stanislav Polčák, Monica Macovei

Betänkande Maria Heubuch - A8-0169/2016
Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Seán Kelly

Betänkande Theodor Dumitru Stolojan - A8-0172/2016
Monica Macovei

Betänkande Geoffrey Van Orden - A8-0158/2016
Monica Macovei, Seán Kelly

Betänkande Edward Czesak - A8-0173/2016
Mairead McGuinness, Paloma López Bermejo, Momchil Nekov, Csaba Sógor, Monica Macovei, Seán Kelly

Betänkande Anthea McIntyre - A8-0174/2016
Mairead McGuinness, Momchil Nekov, Seán Kelly

Betänkande Jan Huitema - A8-0163/2016
Estefanía Torres Martínez, Momchil Nekov, Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly.


7. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.30 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

8. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


9. Det aktuella läget när det gäller de externa aspekterna av den europeiska migrationsagendan: på väg mot en ny migrationsöverenskommelse (debatt)

Uttalande av kommissionen: Det aktuella läget när det gäller de externa aspekterna av den europeiska migrationsagendan: på väg mot en ny migrationsöverenskommelse (2016/2757(RSP))

Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) och Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde uttalande.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, Harald Vilimsky för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Roberta Metsola, Knut Fleckenstein, som avböjde en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Geoffrey Van Orden, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Marcus Pretzell, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Udo Voigt, Milan Zver, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Malin Björk, Josep-Maria Terricabras, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janice Atkinson, Mike Hookem, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Franc Bogovič, Lorenzo Fontana, Eleftherios Synadinos, Mariya Gabriel, Enrique Guerrero Salom, Bernd Kölmel, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Molly Scott Cato, Janice Atkinson, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Janusz Korwin-Mikke, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marita Ulvskog, och Frank Engel.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Isabella De Monte, Roberts Zīle, Urmas Paet, Neoklis Sylikiotis, Gerolf Annemans, Emil Radev, Richard Howitt, Janusz Korwin-Mikke, som preciserade sitt tidigare inlägg, Richard Sulík, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Silvia Costa, Pavel Telička, Mara Bizzotto, Elmar Brok, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andi Cristea, Demetris Papadakis, Giovanni La Via, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Maria João Rodrigues, Paulo Rangel, Tanja Fajon, Miltiadis Kyrkos och Elly Schlein.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Marlene Mizzi, Angel Dzhambazki, Marielle de Sarnez och Josu Juaristi Abaunz.

Talare: Federica Mogherini och Frans Timmermans.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


10. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

I enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen har utskottsordförandekonferensens ordförande informerat parlamentets talman om att ingen invändning hade gjorts beträffande följande:

ECON-utskottets rekommendation om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 17 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn vad gäller lämpliga arrangemang, system och förfaranden för marknadsaktörer som lämnar information vid genomförande av marknadssonderingar (C(2016)02859 – 2016/2735(DEA)) (B8-0691/2016)

Om ingen politisk grupp eller minst 40 ledamöter invänder mot denna rekommendation inom 24 timmar anses den godkänd. I annat fall tas den upp till omröstning.

Rekommendationen finns tillgänglig på Europaparlamentets webbplats under innevarande sammanträdesperiod.


11. Paketet om laglig migration - Handlingsplan för integration av tredjelandsmedborgare (debatt)

Uttalande av kommissionen: Paketet om laglig migration (2016/2758(RSP))

Uttalande av kommissionen: Handlingsplan för integration av tredjelandsmedborgare (2016/2759(RSP))

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde uttalandena.

Talare: Kinga Gál för PPE-gruppen, Claude Moraes för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Vicky Maeijer för ENF-gruppen, Carlos Coelho, Tanja Fajon och Branislav Škripek.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Cecilia Wikström, Tania González Peñas, Bodil Valero, Gilles Lebreton, Ivo Belet, Jutta Steinruck, Franz Obermayr, Salvatore Domenico Pogliese, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Victor Boştinaru, Jeroen Lenaers, Cécile Kashetu Kyenge, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krystyna Łybacka, Anna Maria Corazza Bildt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Brando Benifei, Marita Ulvskog och Péter Niedermüller.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Georgios Epitideios, Silvia Costa och João Pimenta Lopes.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)


12. Det antagna beslutet om en ny kompetensagenda för Europa (debatt)

Uttalande av kommissionen: Det antagna beslutet om en ny kompetensagenda för Europa (2016/2504(RSP))

Talare: Inés Ayala Sender, om det faktum att en besöksgrupp från staden Calanda i Spanien fanns närvarande på åhörarläktaren.

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: David Casa för PPE-gruppen, Jutta Steinruck för S&D-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, Martina Dlabajová för ALDE-gruppen, João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Anne Sander, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Silvia Costa, Lynn Boylan, Terry Reintke, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sven Schulze, Jane Collins, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Kostadinka Kuneva, Isabella Adinolfi, Tom Vandenkendelaere, Marita Ulvskog och Nikolaos Chountis.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Sven Schulze, Sergio Gutiérrez Prieto, Deirdre Clune, Vilija Blinkevičiūtė, Dubravka Šuica, Krystyna Łybacka, Siegfried Mureşan, Julie Ward och Eva Paunova.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, Ruža Tomašić och Bill Etheridge.

Talare: Marianne Thyssen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)


13. Situationen i Bangladesh (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Bangladesh (2016/2729(RSP))

Bert Koenders (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Neena Gill för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Fernando Ruas, Josef Weidenholzer, Mark Demesmaeker, Thomas Mann, Maria Arena, Bas Belder, Eduard Kukan och Ana Gomes.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

Talare: Amjad Bashir, Pier Antonio Panzeri och Agnes Jongerius.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Kateřina Konečná och Csaba Sógor.

Talare: Bert Koenders.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Ramavtal om partnerskap och samarbete EU-Filippinerna (samtycke) *** – Ramavtal om partnerskap och samarbete EU-Filippinerna (Kroatiens anslutning) *** – Ramavtal om partnerskap och samarbete EU-Filippinerna (resolution) (debatt)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan uropeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan [05431/2015 - C8-0061/2015- 2013/0441(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Elmar Brok (A8-0149/2016)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Elmar Brok (A8-0148/2016)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan [2015/2234(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Elmar Brok (A8-0143/2016)

Elmar Brok redogjorde för betänkandena.

Talare: Bert Koenders (rådets tjänstgörande ordförande) för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Werner Langen för PPE-gruppen, Goffredo Maria Bettini för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Francisco José Millán Mon, Neena Gill, Adam Szejnfeld och Alessia Maria Mosca.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Bert Koenders.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.10, punkt 12.09 och punkt 12.11 i protokollet av den 8.6.2016.


15. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit följande begäranden om utnämningar från PPE- och S&D-grupperna:

INTA-utskottet: Laima Liucija Andrikienė

underutskottet för säkerhet och försvar: Laima Liucija Andrikienė

delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean): Daciana Octavia Sârbu i stället för Sorin Moisă

delegationen för förbindelserna med Förenta staterna: Sorin Moisă i stället för Daciana Octavia Sârbu

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


16. Uppföljning av parlamentets resolution av den 11 februari 2015 om den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000038/2016) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till rådet: Uppföljning av parlamentets resolution av den 11 februari 2015 om den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0367/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000039/2016) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Uppföljning av parlamentets resolution av den 11 februari 2015 om den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr (2014/2997(RSP)) (2016/2573(RSP)) (B8-0368/2016)

Bert Koenders (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan B8-0367/2016.

Jan Philipp Albrecht utvecklade frågorna.

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågan B8-0368/2016.

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, David McAllister, Ana Gomes, Martina Anderson, Zoltán Balczó, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho och Daniel Buda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Bill Etheridge och Ruža Tomašić.

Talare: Věra Jourová och Bert Koenders.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Claude Moraes, för utskottet LIBE, om uppföljningen av parlamentets resolution av den 11 februari 2015 om den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr (2016/2573(RSP)) (B8-0580/2016);

—   Monika Hohlmeier och Jeroen Lenaers för PPE-gruppen, om uppföljningen av parlamentets resolution av den 11 februari 2015 om den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr (2016/2573(RSP)) (B8-0584/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.14 i protokollet av den 8.6.2016.


17. Rymdkapacitet för säkerhet och försvar i Europa – Utveckling av rymdmarknaden – Den europeiska rymdindustripolitiken (debatt)

Betänkande om rymdkapacitet för säkerhet och försvar i Europa [2015/2276(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

Uttalande av kommissionen: Utveckling av rymdmarknaden (2016/2731(RSP))

Uttalande av kommissionen: Den europeiska rymdindustripolitiken (2016/2730(RSP))

Bogdan Andrzej Zdrojewski redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marian-Jean Marinescu (föredragande av yttrande från utskottet ITRE).

Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen) gjorde uttalandena.

Talare: Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Doru-Claudian Frunzulică för S&D-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, Cora van Nieuwenhuizen för ALDE-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Michel Reimon för Verts/ALE-gruppen, Bill Etheridge för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Antonio Tajani, Constanze Krehl, Evžen Tošenovský, Xabier Benito Ziluaga, Jerzy Buzek, Flavio Zanonato, Anna Elżbieta Fotyga, Andrey Kovatchev, Karol Karski och Franck Proust.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och João Ferreira.

Talare: Elżbieta Bieńkowska och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Constanze Krehl och Flavio Zanonato för S&D-gruppen, Evžen Tošenovský och Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, Cora van Nieuwenhuizen för ALDE-gruppen, Michel Reimon för Verts/ALE-gruppen, David Borrelli, Isabella Adinolfi och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen, om utveckling av rymdmarknaden (2016/2731(RSP)) (B8-0739/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.15 och punkt 12.16 i protokollet av den 8.6.2016.


18. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 583.763/OJME).


19. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.20.

Klaus Welle

David-Maria Sassoli

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Ayuso, Bové, Crowley, Deprez, Díaz de Mera García Consuegra, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Sippel, Theocharous, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate


Bilaga 1 – Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Rimantas Šadžius

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Wierinck, Wikström.

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Karlsson, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Tannock, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Złotowski.

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Aiuto, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Bours, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, Etheridge, Evi, Ferrara, Finch, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, Lundgren, Mach, Moi, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, von Storch, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zullo.

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, de Graaff, Jalkh, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Philippot, Pretzell, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zijlstra, Żółtek.

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, Juaristi Abaunz, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer.

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos.

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Herranz García, Hetman, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Maullu, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zalba Bidegain, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leinen, Liberadzki, Lietz, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moraes, Morgano, Mosca, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Ujhelyi, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy