Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 8 юни 2016 г. - Страсбург

4. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за критериите за определяне дали дериватите, които подлежат на задължение за клиринг, следва да подлежат на задължение за търговия (C(2016)02710 - 2016/2751(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 26 май 2016 г.

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно спирането на търговията с финансови инструменти и отстраняването на финансови инструменти от търговия (C(2016)03014 - 2016/2745(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 24 май 2016 г.

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за допускане на финансовите инструменти до търговия на регулирани пазари (C(2016)03017 - 2016/2746(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 24 май 2016 г.

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на даден пазар като значим по отношение на ликвидността във връзка с уведомленията за временно спиране на търговията (C(2016)03020 - 2016/2752(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 26 май 2016 г.

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането на доставчиците на услуги за докладване на данни, организационните изисквания към тях и публикуването на информация за сделките (C(2016)03201 - 2016/2766(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 2 юни 2016 г.

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за достъп по отношение на бенчмарковете (C(2016)03203 - 2016/2765(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 2 юни 2016 г.

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на данните, които да бъдат предоставяни преди и след сключването на сделките, и степента на подробност на данните (C(2016)03206 - 2016/2767(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 2 юни 2016 г.

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти относно изискванията за гарантиране на справедливи и недискриминационни услуги за съвместно ползване на инфраструктура и справедлива и недискриминационна структура на таксите (C(2016)03266 - 2016/2775(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 6 юни 2016 г.

Препращане на водещата комисия: ECON

°
° ° °

Проект на делегиран акт, за който срокът за внасяне на възражения беше удължен по искане на водещата комисия:

- Делегиран регламент на Комисията за разрешаване на споразумения и решения на кооперации и други видове организации на производители в сектора на млякото и млечните продукти относно планирането на производството C(2016)02122 - 2016/2658(DEA)

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 11 април 2016 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца

Препращане на водещата комисия: AGRI

°
° ° °

Проекти на делегирани актове, за които срокът за внасяне на възражения беше изменен от един на три месеца по искане на водещата комисия:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници по отношение на регулаторните технически стандарти за методологиите и принципите на оценяване на задълженията, произтичащи от деривати (C(2016)02967 – 2016/2744(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 23 май 2016 г., по искане на водещата комисия

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на подходящите механизми, системи и процедури за разкриващите участници на пазара, провеждащи пазарни проучвания (C(2016)02859 - 2016/2735(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 17 май 2016 г., по искане на водещата комисия

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за съотношението между неизпълнените нареждания и сделките с цел предотвратяване на търговия в нарушение на установения ред (C(2016)02775 - 2016/2738(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 18 май 2016 г., по искане на водещата комисия

Препращане на водещата комисия: ECON

Правна информация - Политика за поверителност