Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 8 juni 2016 - Straatsburg

4. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten met technische reguleringsnormen betreffende criteria om uit te maken of aan de clearingverplichting onderworpen derivaten aan de handelsverplichting moeten worden onderworpen (C(2016)02710 - 2016/2751(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 26 mei 2016

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de opschorting van de handel in financiële instrumenten en de uitsluiting van financiële instrumenten van de handel (C(2016)03014 - 2016/2745(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 24 mei 2016

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de toelating van financiële instrumenten tot de handel op gereglementeerde markten (C(2016)03017 - 2016/2746(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 24 mei 2016

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële instrumenten met technische reguleringsnormen die bepalen welke markten van essentieel belang voor de liquiditeit zijn in het kader van kennisgevingen van een tijdelijk stilleggen van de handel (C(2016)03020 - 2016/2752(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 26 mei 2016

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake vergunningverlening aan, organisatorische vereisten voor en publicatie van transactiemeldingen door aanbieders van datarapporteringsdiensten (C(2016)03201 - 2016/2766(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 2 juni 2016

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten met technische reguleringsnormen betreffende de toegang tot benchmarks (C(2016)03203 - 2016/2765(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 2 juni 2016

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen met betrekking tot de specificatie van het aanbieden van gegevens voor en na de handel en het niveau van uitsplitsing van gegevens (C(2016)03206 - 2016/2767(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 2 juni 2016

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële instrumenten ten aanzien van technische reguleringsnormen met betrekking tot vereisten om voor billijke en niet-discriminerende colocatiediensten en vergoedingsstructuren te zorgen (C(2016)03266 - 2016/2775(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 6 juni 2016

verwezen naar ten principale: ECON

°
° ° °

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn op verzoek van de commissie ten principale is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie waarmee toestemming wordt verleend voor overeenkomsten en besluiten van coöperatieven en andere vormen van producentenorganisaties in de sector melk en zuivelproducten met betrekking tot de productieplanning (C(2016)02122 – 2016/2658(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 11 april 2016

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden

verwezen naar ten principale: AGRI

°
° ° °

Ontwerpen van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn op verzoek van de commissie ten principale van 1 naar 3 maanden is gewijzigd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen met technische reguleringsnormen voor methoden en grondslagen voor de waardering van uit derivaten voortvloeiende passiva (C(2016)02967 - 2016/2744(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 mei 2016 op verzoek van de commissie ten principale

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de passende regelingen, systemen en procedures voor openbaar makende marktdeelnemers die marktpeilingen verrichten (C(2016)02859 - 2016/2735(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 mei 2016 op verzoek van de commissie ten principale

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële instrumenten met technische reguleringsnormen inzake de verhouding tussen niet-uitgevoerde orders en transacties om onordelijke handelsomstandigheden te voorkomen (C(2016)02775 - 2016/2738(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 mei 2016 op verzoek van de commissie ten principale

verwezen naar ten principale: ECON

Juridische mededeling - Privacybeleid