Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 8. júna 2016 - Štrasburg

4. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 otrhoch sfinančnými nástrojmi, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy pre kritériá na určenie toho, či by sa na deriváty podliehajúce zúčtovacej povinnosti mala vzťahovať obchodovacia povinnosť (C(2016)02710 - 2016/2751(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 26. mája 2016

Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy týkajúce sa pozastavenia obchodovania sfinančnými nástrojmi avylúčenia finančných nástrojov zobchodovania (C(2016)03014 - 2016/2745(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 24. mája 2016

Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy pre prijatie finančných nástrojov na obchodovanie na regulovaných trhoch (C(2016)03017 - 2016/2746(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 24. mája 2016

Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ otrhoch sfinančnými nástrojmi, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy na určenie významného trhu zhľadiska likvidity vsúvislosti soznámeniami odočasnom zastavení obchodovania (C(2016)03020 - 2016/2752(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 26. mája 2016

Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy týkajúce sa udeľovania povolenia, organizačných požiadaviek auverejňovania transakcií pre poskytovateľov služieb vykazovania údajov (C(2016)03201 - 2016/2766(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 2. júna 2016

Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 otrhoch sfinančnými nástrojmi, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy týkajúce sa prístupu kreferenčným hodnotám (C(2016)03203 - 2016/2765(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 2. júna 2016

Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy ošpecifikácii ponuky predobchodných apoobchodných údajov aúroveň členenia údajov (C(2016)03206 - 2016/2767(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 2. júna 2016

Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ otrhoch sfinančnými nástrojmi, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na zabezpečenie služieb kolokácie aštruktúr poplatkov, ktoré sú spravodlivé anediskriminačné (C(2016)03266 - 2016/2775(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 6. júna 2016

Predložené gestorskému výboru: ECON

°
° ° °

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola na žiadosť príslušného výboru predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa družstvám ainých formám organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov povoľuje uzatvárať dohody aprijímať rozhodnutia o plánovaní výroby C(2016)02122 - 2016/2658(DEA)

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 11. apríla 2016

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 mesiace

Predložené gestorskému výboru: AGRI

°
° ° °

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých bola na žiadosť príslušného výboru zmenená lehota z 1 na 3 mesiace:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa metodík a zásad vzťahujúcich sa na ocenenie záväzkov vyplývajúcich z derivátov (C(2016)02967 – 2016/2744(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 23. mája 2016 na žiadosť príslušného výboru

Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa vhodných opatrení, systémov a postupov pre účastníkov trhu zverejňujúcich informácie na účely vykonávania skúmaní trhu (C(2016)02859 – 2016/2735(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 17. mája 2016 na žiadosť príslušného výboru

Predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce podiel nevykonaných pokynov na transakciách s cieľom predchádzať narúšajúcim obchodným podmienkam (C(2016)02775 – 2016/2738(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 18. mája 2016 na žiadosť príslušného výboru

Predložené gestorskému výboru: ECON

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia