Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο

5. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Το ακόλουθο σχέδιο εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχει διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ουσία thiacloprid (D044524/03 - 2016/2749(RPS) - προθεσμία: 26 Ιούλιος 2016)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου