Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο

6. Κατάσταση στη Βενεζουέλα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στη Βενεζουέλα (2016/2699(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 10 Μαΐου 2016 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.5.2016).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon και Milan Zver, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2016/2699(RSP)) (B8-0700/2016

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Ernest Maragall και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2016/2699(RSP)) (B8-0723/2016

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2016/2699(RSP)) (B8-0724/2016

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση στην Βενεζουέλα (2016/2699(RSP)) (B8-0725/2016

—   Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, João Ferreira, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Takis Hadjigeorgiou και Sofia Sakorafa, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2016/2699(RSP)) (B8-0726/2016

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2016/2699(RSP)) (B8-0728/2016

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Carlos Zorrinho, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Claudia Țapardel, Nicola Caputo, Nicola Danti, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Karoline Graswander-Hainz, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Ana Gomes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar και Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2016/2699(RSP)) (B8-0729/2016).

Ψηφοφορία: σημείο 12.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.6.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου