Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 8. kesäkuuta 2016 - Strasbourg

6. Venezuelan tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Venezuelan tilanne (2016/2699(RSP))

Keskustelu käytiin 10. toukokuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 10.5.2016, kohta 17).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon ja Milan Zver PPE-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2016/2699(RSP)) (B8-0700/2016)

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Ernest Maragall ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2016/2699(RSP)) (B8-0723/2016)

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox ja Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2016/2699(RSP)) (B8-0724/2016)

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2016/2699(RSP)) (B8-0725/2016)

—   Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, João Ferreira, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Takis Hadjigeorgiou ja Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2016/2699(RSP)) (B8-0726/2016)

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2016/2699(RSP)) (B8-0728/2016)

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Carlos Zorrinho, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Claudia Țapardel, Nicola Caputo, Nicola Danti, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Karoline Graswander-Hainz, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Ana Gomes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar ja Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2016/2699(RSP)) (B8-0729/2016).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.6.2016, kohta 12.17.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö