Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 8 czerwca 2016 r. - Strasburg

6. Sytuacja w Wenezueli (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Wenezueli (2016/2699(RSP))

Debata odbyła się dnia 10 maja 2016 r. (pkt 17 protokołu z dnia 10.5.2016).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon i Milan Zver, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2016/2699(RSP)) (B8-0700/2016);

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Ernest Maragall i Barbara Lochbihler, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2016/2699(RSP)) (B8-0723/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox i Angel Dzhambazki, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2016/2699(RSP)) (B8-0724/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2016/2699(RSP)) (B8-0725/2016);

—   Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, João Ferreira, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Takis Hadjigeorgiou i Sofia Sakorafa, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2016/2699(RSP)) (B8-0726/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg i Hilde Vautmans, w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2016/2699(RSP)) (B8-0728/2016);

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Carlos Zorrinho, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Claudia Țapardel, Nicola Caputo, Nicola Danti, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Karoline Graswander-Hainz, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Ana Gomes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar i Victor Boştinaru, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2016/2699(RSP)) (B8-0729/2016).

Głosowanie: pkt 12.17 protokołu z dnia 8.6.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności