Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 8 iunie 2016 - Strasbourg

6. Situația din Venezuela (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Venezuela (2016/2699(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 10 mai 2016 (punctul 17 al PV din 10.5.2016).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon și Milan Zver, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Venezuela (2016/2699(RSP)) (B8-0700/2016);

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Ernest Maragall și Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Venezuela (2016/2699(RSP)) (B8-0723/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox și Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Venezuela (2016/2699(RSP)) (B8-0724/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația din Venezuela (2016/2699(RSP)) (B8-0725/2016);

—   Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, João Ferreira, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Takis Hadjigeorgiou și Sofia Sakorafa, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Venezuela (2016/2699(RSP)) (B8-0726/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Venezuela (2016/2699(RSP)) (B8-0728/2016);

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Carlos Zorrinho, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Claudia Țapardel, Nicola Caputo, Nicola Danti, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Karoline Graswander-Hainz, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Ana Gomes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar și Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Venezuela (2016/2699(RSP)) (B8-0729/2016).

Vot: punctul 12.17 al PV din 8.6.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate