Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο

7. Ενδοκρινικοί διαταράκτες: πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την από 16ης Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του Δικαστηρίου (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Επιτροπής: Ενδοκρινικοί διαταράκτες: πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την από 16ης Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του Δικαστηρίου (2016/2747(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 25 Μαΐου 2016 (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.5.2016).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Matthias Groote, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες: πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την από 16ης Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του Δικαστηρίου (2016/2747(RSP)) (B8-0733/2016

—   Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες: πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την από 16ης Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του Δικαστηρίου (2016/2747(RSP)) (B8-0734/2016

—   Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli και Rina Ronja Kari, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες: παρούσα κατάσταση εν συνεχεία της απόφασης του Δικαστηρίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0735/2016

—   Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Laura Agea, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, David Borrelli, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao και Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες: παρούσα κατάσταση εν συνεχεία της απόφασης του Δικαστηρίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0736/2016

—   Jens Gieseke, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες: πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0737/2016

—   Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες: πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την από 16ης Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του Δικαστηρίου (2016/2747(RSP)) (B8-0738/2016).

Ψηφοφορία: σημείο 12.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.6.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου