Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0039(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0187/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0187/2016

Συζήτηση :

PV 08/06/2016 - 9
CRE 08/06/2016 - 9

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2016 - 12.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0264

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο

9. Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Τυνησία ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Τυνησία [COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

Η Marielle de Sarnez παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Salvatore Cicu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Emmanuel Maurel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sander Loones, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Eleonora Forenza, Tokia Saïfi, Pier Antonio Panzeri, Michael Gahler και Victor Boştinaru.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Ivan Jakovčić και Miguel Viegas.

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen και Marielle de Sarnez.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.6.2016.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για μερικά λεπτά εν αναμονή της πανηγυρικής συνεδρίασης.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου