Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2726(RSO)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0745/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0745/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2016 - 12.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0253

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο

12.1. Συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας θητείας της (ψηφοφορία)

Πρόταση απόφασης, που κατατέθηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων, σύμφωνα με το άρθρο 198 του Κανονισμού, σχετικά με τη σύσταση, τον καθορισμό αρμοδιοτήτων, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια θητείας εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή (2016/2726(RSO)) (B8-0745/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0253)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου