Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2699(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0700/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2016 - 12.17
CRE 08/06/2016 - 12.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0269

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο

12.17. Κατάσταση στη Βενεζουέλα (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στη Βενεζουέλα (2016/2699(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις10 Μαΐου 2016 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.5.2016).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 8 Ιουνίου 2016 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.6.2016).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016 και B8-0729/2016 (2016/2699(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0700/2016

(αντικαθιστά τιςB8-0700/2016, B8-0724/2016, B8-0728/2016 και B8-0729/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver και Francisco José Millán Mon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, ,Kati Piri, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Ana Gomes, Ramón Jáuregui Atondo, Victor Boştinaru, Sergio Gutiérrez Prieto, Pier Antonio Panzeri, Carlos Zorrinho, Enrique Guerrero Salom, Karoline Graswander-Hainz, Jonás Fernández και Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock και Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0269)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0723/2016, B8-0725/2016 και B8-0726/2016 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις

João Pimenta Lopes, πριν από την ψηφοφορία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου