Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2699(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0700/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/06/2016 - 12.17
CRE 08/06/2016 - 12.17
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0269

Pöytäkirja
Keskiviikko 8. kesäkuuta 2016 - Strasbourg

12.17. Venezuelan tilanne (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Venezuelan tilanne (2016/2699(RSP))

Keskustelu käytiin 10. toukokuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 10.5.2016, kohta 17).

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 8. kesäkuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 8.6.2016, kohta 5).

Päätöslauselmaesitykset B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016 ja B8-0729/2016 (2016/2699(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0700/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0700/2016, B8-0724/2016, B8-0728/2016 ja B8-0729/2016):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver ja Francisco José Millán Mon PPE-ryhmän puolesta

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, ,Kati Piri, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Ana Gomes, Ramón Jáuregui Atondo, Victor Boştinaru, Sergio Gutiérrez Prieto, Pier Antonio Panzeri, Carlos Zorrinho, Enrique Guerrero Salom, Karoline Graswander-Hainz, Jonás Fernández ja Juan Fernando López Aguilar S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock ja Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta

—   Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0269)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0723/2016, B8-0725/2016 ja B8-0726/2016 raukesivat.)

Puheenvuorot:

João Pimenta Lopes, ennen äänestystä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö