Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 8 юни 2016 г. - Страсбург

12. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


12.1. Създаване на анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза по отношение на изпирането на пари, избягването на данъци и укриването на данъци, нейните правомощия, числен състав и мандат (гласуване)

Предложение за решение, внесено от Председателския съвет, в съответствие с член 198 от Правилника, за създаване на анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и укриването на данъци, и за нейните правомощия, числен състав и мандат (2016/2726(RSO)) (B8-0745/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0253)


12.2. Споразумение между ЕС и Палау за премахване на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Република Палау за премахване на визите за краткосрочно пребиваване [12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Мария Габриел (A8-0177/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0254)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


12.3. Споразумение между ЕС и Тонга за премахване на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Тонга за премахване на визите за краткосрочно пребиваване [12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Мария Габриел (A8-0179/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0255)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


12.4. Споразумение между ЕС и Колумбия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Република Колумбия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване [12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Мария Габриел (A8-0178/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0256)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


12.5. Разширяване на търговията с продукти на информационните технологии (СИТ) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на споразумение под формата на Декларация относно разширяването на търговията с продукти на информационните технологии (СИТ) [06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Godelieve Quisthoudt-Rowohl прави изказване на основание член 150, параграф 4 от Правилника за дейността.

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0257)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


12.6. Подлагане на контрол на новото психоактивно вещество α-PVP * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта на решение на Съвета за подлагане на новото психоактивно вещество 1-фенил-2-(1-пиролидин-1-ил) пентан-1-он (α-пиролидиновалерофенон, α-PVP) на мерки за контрол [15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Michał Boni (A8-0175/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0258)


12.7. Ратифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Междинен доклад относно предложението за решение на Съвета относно ратифицирането и присъединяването на държавите членки, в интерес на Европейския Съюз, към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0259)


12.8. Ратифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Междинен доклад относно проекта на решение на Съвета относно относно ратифицирането и присъединяването на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0260)


12.9. Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Филипините (присъединяване Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокола към Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Elmar Brok (A8-0148/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0261)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


12.10. Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Филипините (одобрение) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна [05431/2015 - C8-0061/2015- 2013/0441(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Elmar Brok (A8-0149/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0262)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


12.11. Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна (гласуване)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокола към Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна [2015/2234(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Elmar Brok (A8-0143/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0263)


12.12. Макрофинансова помощ за Тунис ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Тунис [COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0264)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0264)


12.13. Правила срещу определени практики за избягване на данъци * (гласуване)

Доклад относно предложението за Директива на Съвета за определяне на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар [COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0265)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0265)


12.14. Последващи действия след резолюцията на Европейския парламент относно доклада на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0580/2016 и B8-0584/2016 (2016/2573(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0580/2016, внесено от комисията LIBE

Приема се (P8_TA(2016)0266)

(Предложението за резолюция B8-0584/2016 отпада.)


12.15. Развитие на космическия капацитет за европейска сигурност и отбрана (гласуване)

Доклад относно развитието на космическия капацитет за европейска сигурност и отбрана [2015/2276(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0267)


12.16. Навлизане на пазара на космически технологии (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0739/2016 (2016/2731(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0268)


12.17. Положението във Венецуела (гласуване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението във Венецуела (2016/2699(RSP))

Разискването се състоя на 10 май 2016 г. (точка 17 от протокола от 10.5.2016 г).

Предложенията за резолюции са обявени на8 юни 2016 г. (точка 5 от протокола от 8.6.2016 г).

Предложения за резолюция B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016 и B8-0729/2016 (2016/2699(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0700/2016

(за замяна на B8-0700/2016, B8-0724/2016, B8-0728/2016 и B8-0729/2016):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver и Francisco José Millán Mon, от името на групата PPE;

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, ,Kati Piri, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Ana Gomes, Ramón Jáuregui Atondo, Victor Boştinaru, Sergio Gutiérrez Prieto, Pier Antonio Panzeri, Carlos Zorrinho, Enrique Guerrero Salom, Karoline Graswander-Hainz, Jonás Fernández и Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock и Mark Demesmaeker, от името на групата ECR;

—   Неджми Али, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Филиз Хюсменова, Ivan Jakovčić, Илхан Кючюк, Gesine Meissner, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE.

Приема се (P8_TA(2016)0269)

(Предложенията за резолюции B8-0723/2016, B8-0725/2016 и B8-0726/2016 отпадат.)

Изказвания

João Pimenta Lopes, преди гласуването.


12.18. Нарушители на функциите на ендокринната система: актуалното положение след решението на Съда от 16 декември 2015 г. (гласуване)

Изявление на Комисията: Нарушители на функциите на ендокринната система: актуалното положение след решението на Съда от 16 декември 2015 г. (2016/2747(RSP))

Разискването се състоя на 25 май 2016 г. (точка 19 от протокола от 25.5.2016 г)

Предложенията за резолюции са обявени на8 юни 2016 г. (точка 6 от протокола от 8.6.2016 г).

Предложения за резолюция B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016 и B8-0738/2016 (2016/2747(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0733/2016

(за замяна на B8-0733/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016 и B8-0738/2016):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Jens Gieseke, от името на групата PPE;

—   Matthias Groote, от името на групата S&D;

—   Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE;

—   Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL;

—   Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE;

—   Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2016)0270)

(Предложенията за резолюции B8-0734/2016 и B8-0737/2016 отпадат.)


12.19. Възражение по член 106: разрешаване на генетично модифицирана царевица Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника, от комисията ENVI, относно проекта на решение за изпълнение на Комисията от XXXX за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, MIR162, MIR604 и GA21, и за отмяна на Решения 2010/426/EС, 2011/893/EС, 2011/892/EС и 2011/894/EС (D044931/01 - 2016/2682(RSP)) (B8-0732/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ, внесено от комисията ENVI

Приема се (P8_TA(2016)0271)


12.20. Възражение по член 106: пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., line SHD-27531-4) (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника, от комисията ENVI, относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., ред SHD-27531-4) (D044927/02 ; 2016/2683(RSP)) (B8-0731/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ, внесено от комисията ENVI

Приема се (P8_TA(2016)0272)

Правна информация - Политика за поверителност