Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 8. kesäkuuta 2016 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

21. Tietojenvaihdon ja eurooppalaisten tietojärjestelmien ja tietokantojen käytön parantaminen torjuttaessa vakavaa kansainvälistä rikollisuutta ja terrorismia (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Tietojenvaihdon ja eurooppalaisten tietojärjestelmien ja tietokantojen käytön parantaminen torjuttaessa vakavaa kansainvälistä rikollisuutta ja terrorismia (2016/2760(RSP))

Bert Koenders (neuvoston puheenjohtaja) ja Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Angelika Mlinar, Kinga Gál, Ana Gomes, James Nicholson, Filiz Hyusmenova, Axel Voss, Caterina Chinnici, Kaja Kallas, Tomáš Zdechovský, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev ja Hugues Bayet.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes ja Georgios Epitideios.

Jérôme Lavrilleux käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sergio Gaetano Cofferati ja Maria Grapini.

Dimitris Avramopoulos käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Bert Koenders käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö