Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 8 juni 2016 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

21. Förbättrad datadelning och användning av de europeiska informationssystemen och databaserna i kampen mot grov gränsöverskridande brottslighet och terrorism (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förbättrad datadelning och användning av de europeiska informationssystemen och databaserna i kampen mot grov gränsöverskridande brottslighet och terrorism (2016/2760(RSP))

Bert Koenders (rådets tjänstgörande ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Angelika Mlinar, Kinga Gál, Ana Gomes, James Nicholson, Filiz Hyusmenova, Axel Voss, Caterina Chinnici, Kaja Kallas, Tomáš Zdechovský, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev och Hugues Bayet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes och Georgios Epitideios.

Talare: Jérôme Lavrilleux.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sergio Gaetano Cofferati och Maria Grapini.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Bert Koenders.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy