Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 8. kesäkuuta 2016 - Strasbourg

23. Turkin parlamentin päätös poistaa parlamentaarinen koskemattomuus 138 jäseneltä (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Turkin parlamentin päätös poistaa parlamentaarinen koskemattomuus 138 jäseneltä (2016/2761(RSP))

Johannes Hahn (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Edouard Ferrand ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Renate Sommer, Nikos Androulakis, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Takis Hadjigeorgiou, Ska Keller, Franz Obermayr, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Marie-Christine Vergiat, Ernest Maragall, Georgios Epitideios, Jaromír Štětina, Elena Valenciano, Hans-Olaf Henkel, Kostas Chrysogonos, Ulrike Lunacek, Manolis Kefalogiannis, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Othmar Karas, Ana Gomes, Martina Michels, Costas Mavrides, Sofia Sakorafa, Pier Antonio Panzeri ja Demetris Papadakis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Kateřina Konečná ja Javier Couso Permuy.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö