Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 8 czerwca 2016 r. - Strasburg

23. Decyzja Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji o uchyleniu immunitetu parlamentarnego 138 posłów (debata)
CRE

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Decyzja Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji o uchyleniu immunitetu parlamentarnego 138 posłów (2016/2761(RSP))

Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Kati Piri w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Renate Sommer, Nikos Androulakis, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Takis Hadjigeorgiou, Ska Keller, Franz Obermayr, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Josef Weidenholzer, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Marie-Christine Vergiat, Ernest Maragall, Georgios Epitideios, Jaromír Štětina, Elena Valenciano, Hans-Olaf Henkel, Kostas Chrysogonos, Ulrike Lunacek, Manolis Kefalogiannis, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Othmar Karas, Ana Gomes, Martina Michels, Costas Mavrides, Sofia Sakorafa, Pier Antonio Panzeri i Demetris Papadakis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Kateřina Konečná i Javier Couso Permuy.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Debata została zamknięta.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności