Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 8 юни 2016 г. - Страсбург

24. Реформа на инструментите за търговска защита (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Съвета: Реформа на инструментите за търговска защита (2016/2763(RSP))

Bert Koenders (действащ председател на Съвета) направи изявление.

Изказа се Daniel Caspary, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Bernd Lange, от името на групата S&D, Joachim Starbatty, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jonathan Arnott, David Borrelli, от името на групата EFDD, Matteo Salvini, от името на групата ENF, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Marielle de Sarnez, Anne-Marie Mineur, Reinhard Bütikofer, Jonathan Arnott, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Reinhard Bütikofer, Salvatore Cicu, Andrea Cozzolino, Bernd Lange относно протичането на разискването, Marietje Schaake, Patrick Le Hyaric, Jarosław Wałęsa, Agnes Jongerius, Adam Szejnfeld, Maria Arena, Tokia Saïfi, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Joachim Schuster и Victor Boştinaru.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Maria Grapini.

Изказа се Bert Koenders.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност