Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2610(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000079/2016 (B8-0705/2016)

Συζήτηση :

PV 08/06/2016 - 26
CRE 08/06/2016 - 26

Ψηφοφορία :

PV 09/06/2016 - 4.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο

26. Κανονισμός για ανοικτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000079/2016) που κατέθεσε Pavel Svoboda και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, προς την Επιτροπή: Κανονισμός για ανοικτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)

Οι Pavel Svoboda και Heidi Hautala αναπτύσσουν την ερώτηση.

Ο Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Emil Radev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Negrescu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Margot Parker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Ruža Tomašić, Ingeborg Gräßle, Monica Macovei και Daniel Buda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Kateřina Konečná.

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

Heidi Hautala και Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, σχετικά με μια ανοικτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/2610(RSP)) (B8-0685/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.6.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου