Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Μεταφορές πιστώσεων
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 5.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 6.Κατάσταση στη Βενεζουέλα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 7.Ενδοκρινικοί διαταράκτες: πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την από 16ης Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του Δικαστηρίου (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 8.Ενδιάμεση αξιολόγηση του Επενδυτικού Σχεδίου (συζήτηση)
 9.Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Τυνησία ***I (συζήτηση)
 10.Πανηγυρική συνεδρίαση - Βουλγαρία
 11.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  12.1.Συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας θητείας της (ψηφοφορία)
  12.2.Συμφωνία ΕΕ-Παλάου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.3.Συμφωνία ΕΕ-Τόνγκα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.4.Συμφωνία ΕΕ-Κολομβίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.5.Επέκταση του εμπορίου προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών (ITA) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.6.Υπαγωγή της α-PVP σε μέτρα ελέγχου * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.7.Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 2010 της σύμβασης επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.8.Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 2010 της σύμβασης επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.9.Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (προσχώρηση της Κροατίας) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.10.Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (έγκριση) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.11.Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (ψήφισμα) (ψηφοφορία)
  12.12.Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Τυνησία ***I (ψηφοφορία)
  12.13.Κανόνες κατά ορισμένων πρακτικών φοροαποφυγής * (ψηφοφορία)
  12.14.Συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (ψηφοφορία)
  12.15.Διαστημικές δυνατότητες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα (ψηφοφορία)
  12.16.Διείσδυση στη διαστημική αγορά (ψηφοφορία)
  12.17.Κατάσταση στη Βενεζουέλα (ψηφοφορία)
  12.18.Ενδοκρινικοί διαταράκτες: πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την από 16ης Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του Δικαστηρίου (ψηφοφορία)
  12.19.Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106: έγκριση του γενετικά τροποποιημένου αραβόσιτου Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (ψηφοφορία)
  12.20.Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106: διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (ψηφοφορία)
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 16.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 17.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 18.Κατάθεση εγγράφων
 19.Προώθηση ελεύθερης κυκλοφορίας μέσω της απλούστευσης της αποδοχής ορισμένων δημοσίων εγγράφων ***II (συζήτηση)
 20.Μεταβίβαση στο Γενικό Δικαστήριο της αρμοδιότητας εκδικάσεως σε πρώτο βαθμό των υποθέσεων Δημόσιας Διοίκησης της EE ***I (συζήτηση)
 21.Βελτίωση της ανταλλαγής δεδομένων και της χρήσης ευρωπαϊκών πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων δεδομένων στην καταπολέμηση του σοβαρού διακρατικού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (συζήτηση)
 22.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 23.Απόφαση της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας να άρει τη βουλευτική ασυλία 138 βουλευτών (συζήτηση)
 24.Μεταρρύθμιση των μέσων εμπορικής άμυνας (TDIs) (συζήτηση)
 25.Απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016 (συζήτηση)
 26.Κανονισμός για ανοικτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
 27.Οικονομική διπλωματία της ΕΕ (συζήτηση)
 28.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 29.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (272 kb)  Κατάσταση παρόντων (62 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (282 kb)  Κατάσταση παρόντων (37 kb)  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (53 kb)  Ονομαστικές ψηφοφορίες (174 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά (345 kb)  Κατάσταση παρόντων (70 kb)  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (875 kb)  Ονομαστικές ψηφοφορίες (4030 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου