Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 8. juuni 2016 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Assigneeringute ümberpaigutamine
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 5.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 6.Olukord Venezuelas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 7.Sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad - olukord pärast kohtu 16. detsembri 2015. aasta otsust (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 8.Investeerimiskava vaheläbivaatamine (arutelu)
 9.Makromajanduslik finantsabi Tuneesiale ***I (arutelu)
 10.Pidulik istung – Bulgaaria
 11.Presidentuuri teadaanne
 12.Hääletused
  12.1.Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õigusakti kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjoni moodustamine, selle volitused, liikmete arv ja ametiaeg (hääletus)
  12.2.ELi ja Belau vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumise leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  12.3.ELi ja Tonga vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumise leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  12.4.ELi ja Colombia vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumise leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  12.5.Infotehnoloogiatoodetega kauplemise laiendamine *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  12.6.Kontrollimeetmete kehtestamine α-PVP suhtes * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  12.7.Ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine ja sellega ühinemine, v.a tsiviilasjades tehtavat õigusalast koostööd käsitlevad aspektid (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  12.8.Ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine ja sellega ühinemine seoses tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektidega (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  12.9.Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel (Horvaatia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  12.10.Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel (nõusolek) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  12.11.Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel (resolutsioon) (hääletus)
  12.12.Makromajanduslik finantsabi Tuneesiale ***I (hääletus)
  12.13.Eeskirjad teatavate maksustamise vältimise tavadega võitlemiseks * (hääletus)
  12.14.Järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2015. aasta resolutsiooniga Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid käsitleva USA Senati raporti kohta (hääletus)
  12.15.Kosmosealane suutlikkus Euroopa julgeolekus ja kaitses (hääletus)
  12.16.Kosmoseturu edu (hääletus)
  12.17.Olukord Venezuelas (hääletus)
  12.18.Sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad - olukord pärast kohtu 16. detsembri 2015. aasta otsust (hääletus)
  12.19.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: loa andmine geneetiliselt muundatud maisile Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (hääletus)
  12.20.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud nelgi (Dianthus caryophyllus L., liin SHD-27531-4) turulelaskmine (hääletus)
 13.Selgitused hääletuse kohta
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 16.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 17.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 18.Esitatud dokumendid
 19.Vaba liikumise edendamine, lihtsustades teatavate avalike dokumentide vastuvõtmist ***II (arutelu)
 20.ELi avalikku teenistust puudutavate kohtuvaidluste esimeses kohtuastmes lahendamise pädevuse üleandmine Üldkohtule ***I (arutelu)
 21.Andmevahetuse ning Euroopa infosüsteemide ja andmebaaside kasutamise parandamine võitluses raskete rahvusvaheliste kuritegude ja terrorismi vastu (arutelu)
 22.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 23.Türgi Suure Rahvuskogu otsus võtta 38 liikmelt parlamendiliikme puutumatus (arutelu)
 24.Kaubanduse kaitsevahendite reform (arutelu)
 25.Jaapani otsus jätkata vaalapüüki hooajal 2015–2016 (arutelu)
 26.Määrus Euroopa Liidu avatud, tõhusa ja sõltumatu halduse kohta (arutelu)
 27.ELi majandusdiplomaatia (arutelu)
 28.Järgmise istungi päevakord
 29.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (230 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (4737 kb) 
 
Protokoll (222 kb) Kohalolijate nimekiri (37 kb) Hääletustulemused (47 kb) Nimelise hääletuse tulemused (167 kb) 
 
Protokoll (306 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletustulemused (811 kb) Nimelise hääletuse tulemused (3943 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika