Показалец 
Протокол
PDF 350kWORD 275k
Сряда, 8 юни 2016 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Трансфер на бюджетни кредити
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 5.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 6.Положението във Венецуела (внесени предложения за резолюция)
 7.Нарушители на функциите на ендокринната система: актуалното положение след решението на Съда от 16 декември 2015 г. (внесени предложения за резолюция)
 8.Средносрочен преглед на плана за инвестиции (разискване)
 9.Макрофинансова помощ за Тунис ***I (разискване)
 10.Тържествено заседание - България
 11.Съобщение на председателството
 12.Време за гласуване
  
12.1.Създаване на анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза по отношение на изпирането на пари, избягването на данъци и укриването на данъци, нейните правомощия, числен състав и мандат (гласуване)
  
12.2.Споразумение между ЕС и Палау за премахване на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.3.Споразумение между ЕС и Тонга за премахване на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.4.Споразумение между ЕС и Колумбия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.5.Разширяване на търговията с продукти на информационните технологии (СИТ) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.6.Подлагане на контрол на новото психоактивно вещество α-PVP * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.7.Ратифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.8.Ратифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.9.Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Филипините (присъединяване Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.10.Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Филипините (одобрение) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.11.Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна (гласуване)
  
12.12.Макрофинансова помощ за Тунис ***I (гласуване)
  
12.13.Правила срещу определени практики за избягване на данъци * (гласуване)
  
12.14.Последващи действия след резолюцията на Европейския парламент относно доклада на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ (гласуване)
  
12.15.Развитие на космическия капацитет за европейска сигурност и отбрана (гласуване)
  
12.16.Навлизане на пазара на космически технологии (гласуване)
  
12.17.Положението във Венецуела (гласуване)
  
12.18.Нарушители на функциите на ендокринната система: актуалното положение след решението на Съда от 16 декември 2015 г. (гласуване)
  
12.19.Възражение по член 106: разрешаване на генетично модифицирана царевица Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (гласуване)
  
12.20.Възражение по член 106: пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., line SHD-27531-4) (гласуване)
 13.Обяснениe на вот
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание
 16.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 17.Състав на комисиите и делегациите
 18.Внесени документи
 19.Насърчаване на свободното движение чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи ***II (разискване)
 20.Прехвърляне на Общия съд на Европейския съюз на компетентността да разглежда като първа инстанция споровете между Съюза и неговите служители ***I (разискване)
 21.Подобряване на обмена на данни и използването на европейските информационни системи и бази данни в борбата срещу тежката транснационална престъпност и тероризма (разискване)
 22.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 23.Решение на Великото национално събрание на Турция за отнемане на парламентарния имунитет на 138 членове на парламента (разискване)
 24.Реформа на инструментите за търговска защита (разискване)
 25.Решението на Япония да възобнови китолова през сезона 2015-2016 г. (разискване)
 26.Регламент за открита, ефикасна и независима администрация на Европейския съюз (разискване)
 27.Икономическа дипломация на ЕС (разискване)
 28.Дневен ред на следващото заседание
 29.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такова разискване на основание член 135 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Камбоджа (2016/2753(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes и Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE, относно Камбоджа (B8-0753/2016);

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi и Beatrix von Storch, от името на групата EFDD, относно положението в Камбоджа (B8-0756/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Ангел Джамбазки, Raffaele Fitto и Monica Macovei, от името на групата ECR, относно Камбоджа (B8-0759/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Момчил Неков, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato и Damiano Zoffoli, от името на групата S&D, относно Камбоджа (B8-0764/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Андрей Новаков, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon и Андрей Ковачев, от името на групата PPE, относно Камбоджа (B8-0768/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez и Malin Björk, от името на групата GUE/NGL, относно Камбоджа (B8-0771/2016);

—   Petras Auštrevičius, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Филиз Хюсменова, Илхан Кючюк, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Неджми Али, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat и Urmas Paet, от името на групата ALDE, относно Камбоджа (B8-0772/2016).

II.   Таджикистан: положението с лицата, лишени от свобода поради убежденията си (2016/2754(RSP))

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Bodil Valero, Davor Škrlec от името на групата Verts/ALE, относно Таджикистан: положението с лицата, лишени от свобода поради убежденията си (B8-0755/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi и Beatrix von Storch от името на групата EFDD, относно Таджикистан: положението с лицата, лишени от свобода поради убежденията си (B8-0758/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Ангел Джамбазки, Arne Gericke и Monica Macovei, от името на групата ECR, относно Таджикистан: положението с лицата, лишени от свобода поради убежденията си (B8-0760/2016);

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Момчил Неков, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein и Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, относно Таджикистан: положението с лицата, лишени от свобода поради убежденията си (B8-0762/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Bogdan Brunon Wenta, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Андрей Новаков, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Андрей Ковачев и Ramón Luis Valcárcel Siso, от името на групата PPE, относно Таджикистан: положението с лицата, лишени от свобода поради убежденията си (B8-0766/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, относно Таджикистан: положението с лицата, лишени от свобода поради убежденията си (B8-0769/2016);

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Илхан Кючюк, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Филиз Хюсменова, Pavel Telička, Неджми Али, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat и Ulrike Müller, от името на групата ALDE, относно Таджикистан: положението с лицата, лишени от свобода поради убежденията си (B8-0770/2016).

III.    Виетнам (2016/2755(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas и Isabella Adinolfi от името на групата EFDD, относно положението във Виетнам (B8-0754/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Julie Girling, Valdemar Tomaševski, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei и Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, относно Виетнам (B8-0757/2016);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes и Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE, относно Виетнам (B8-0761/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Момчил Неков, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato и Damiano Zoffoli, от името на групата S&D, относно Виетнам (B8-0763/2016);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Richard Sulík, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Richard Sulík, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Андрей Новаков, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Андрей Ковачев и Ramón Luis Valcárcel Siso, от името на групата PPE, относно Виетнам (B8-0765/2016);

—   Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Филиз Хюсменова, Pavel Telička, Илхан Кючюк, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Неджми Али, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet и Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, относно Виетнам (B8-0767/2016).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 162 от Правилника за дейността.


3. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансферите на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 06/2016 и DEC 07/2016.

В контекста на разпоредбите на член 203, параграфи 5 и 7 от Финансовия регламент комисията по бюджети не взе решение против проекта за сключване на 15-годишен договор за ползване за заемането на сградите „Black Pearl“ и „Merode“.

В контекста на разпоредбите на член 203, параграф 5 от Финансовия регламент комисията по бюджети не взе решение против проекта за строеж на новата лабораторна сграда („Крило M“) в Института за радиоактивните елементи към Съвместния изследователски център в Карлсруе, Германия.

В контекста на разпоредбите на член 203, параграфи 5 и 7 от Финансовия регламент и член 88, параграф 2 от Делегиран регламент на Комисията (ЕС) № 1271/2013 комисията по бюджети не взе решение против проекта за окончателните помещения на седалището на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията в Стокхолм.


4. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за критериите за определяне дали дериватите, които подлежат на задължение за клиринг, следва да подлежат на задължение за търговия (C(2016)02710 - 2016/2751(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 26 май 2016 г.

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно спирането на търговията с финансови инструменти и отстраняването на финансови инструменти от търговия (C(2016)03014 - 2016/2745(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 24 май 2016 г.

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за допускане на финансовите инструменти до търговия на регулирани пазари (C(2016)03017 - 2016/2746(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 24 май 2016 г.

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на даден пазар като значим по отношение на ликвидността във връзка с уведомленията за временно спиране на търговията (C(2016)03020 - 2016/2752(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 26 май 2016 г.

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането на доставчиците на услуги за докладване на данни, организационните изисквания към тях и публикуването на информация за сделките (C(2016)03201 - 2016/2766(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 2 юни 2016 г.

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за достъп по отношение на бенчмарковете (C(2016)03203 - 2016/2765(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 2 юни 2016 г.

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на данните, които да бъдат предоставяни преди и след сключването на сделките, и степента на подробност на данните (C(2016)03206 - 2016/2767(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 2 юни 2016 г.

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти относно изискванията за гарантиране на справедливи и недискриминационни услуги за съвместно ползване на инфраструктура и справедлива и недискриминационна структура на таксите (C(2016)03266 - 2016/2775(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 6 юни 2016 г.

Препращане на водещата комисия: ECON

°
° ° °

Проект на делегиран акт, за който срокът за внасяне на възражения беше удължен по искане на водещата комисия:

- Делегиран регламент на Комисията за разрешаване на споразумения и решения на кооперации и други видове организации на производители в сектора на млякото и млечните продукти относно планирането на производството C(2016)02122 - 2016/2658(DEA)

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 11 април 2016 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца

Препращане на водещата комисия: AGRI

°
° ° °

Проекти на делегирани актове, за които срокът за внасяне на възражения беше изменен от един на три месеца по искане на водещата комисия:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници по отношение на регулаторните технически стандарти за методологиите и принципите на оценяване на задълженията, произтичащи от деривати (C(2016)02967 – 2016/2744(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 23 май 2016 г., по искане на водещата комисия

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на подходящите механизми, системи и процедури за разкриващите участници на пазара, провеждащи пазарни проучвания (C(2016)02859 - 2016/2735(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 17 май 2016 г., по искане на водещата комисия

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за съотношението между неизпълнените нареждания и сделките с цел предотвратяване на търговия в нарушение на установения ред (C(2016)02775 - 2016/2738(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 18 май 2016 г., по искане на водещата комисия

Препращане на водещата комисия: ECON


5. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента беше предаден следният проект на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложение IІ към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на тиаклоприд (D044524/03 - 2016/2749(RPS) - срок: 26 юли 2016 г.)
Препращане на водещата комисия: ENVI


6. Положението във Венецуела (внесени предложения за резолюция)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението във Венецуела (2016/2699(RSP))

Разискването се състоя на 10 май 2016 г. (точка 17 от протокола от 10.5.2016 г.).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon и Milan Zver, от името на групата PPE, относно положението във Венецуела (2016/2699(RSP)) (B8-0700/2016);

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Ernest Maragall и Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, относно положението във Венецуела (2016/2699(RSP)) (B8-0723/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox и Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, относно положението във Венецуела (2016/2699(RSP)) (B8-0724/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно положението във Венецуела (2016/2699(RSP)) (B8-0725/2016);

—   Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, João Ferreira, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Takis Hadjigeorgiou и Sofia Sakorafa, от името на групата GUE/NGL, относно положението във Венецуела (2016/2699(RSP)) (B8-0726/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Неджми Али, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Илхан Кючюк, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, относно положението във Венецуела (2016/2699(RSP)) (B8-0728/2016);

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Carlos Zorrinho, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Claudia Țapardel, Nicola Caputo, Nicola Danti, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Karoline Graswander-Hainz, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Ana Gomes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar и Victor Boştinaru, от името на групата S&D, относно положението във Венецуела (2016/2699(RSP)) (B8-0729/2016).

Гласуване: точка 12.17 от протокола от 8.6.2016 г.


7. Нарушители на функциите на ендокринната система: актуалното положение след решението на Съда от 16 декември 2015 г. (внесени предложения за резолюция)

Изявление на Комисията: Нарушители на функциите на ендокринната система: актуалното положение след решението на Съда от 16 декември 2015 г. (2016/2747(RSP))

Разискването се състоя на 25 май 2016 г. (точка 19 от протокола от 25.5.2016 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Matthias Groote, от името на групата S&D, и Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, относно нарушителите на функциите на ендокринната система: актуалното положение след решението на Съда от 16 декември 2015 г. (2016/2747(RSP)) (B8-0733/2016);

—   Sylvie Goddyn, от името на групата ENF, относно нарушителите на функциите на ендокринната система: актуалното положение след решението на Съда от 16 декември 2015 г. (2016/2747(RSP)) (B8-0734/2016);

—   Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli и Rina Ronja Kari, от името на групата GUE/NGL, относно нарушителите на функциите на ендокринната система: актуалното положение след решението на Съда от 16 декември 2015 г. (2016/2747(RSP)) (B8-0735/2016);

—   Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Laura Agea, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, David Borrelli, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao и Marco Zanni, от името на групата EFDD, относно нарушителите на функциите на ендокринната система: актуалното положение след решението на Съда от 16 декември 2015 г. (2016/2747(RSP)) (B8-0736/2016);

—   Jens Gieseke, от името на групата PPE, и Julie Girling, от името на групата ECR, относно нарушителите на функциите на ендокринната система: актуалното положение след решението на Съда от 16 декември 2015 г. (2016/2747(RSP)) (B8-0737/2016);

—   Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, относно нарушителите на функциите на ендокринната система: актуалното положение след решението на Съда от 16 декември 2015 г. (2016/2747(RSP)) (B8-0738/2016).

Гласуване: 8 юни 2016 г.


8. Средносрочен преглед на плана за инвестиции (разискване)

Изявление на Комисията: Средносрочен преглед на плана за инвестиции (2016/2732(RSP))

Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Othmar Karas, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Sander Loones, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Nigel Farage, от името на групата EFDD, Steeve Briois, от името на групата ENF, и Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП.

Изказа се Jyrki Katainen.

Изказаха се: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Bernd Lucke, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lefteris Christoforou, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Bas Eickhout, Marco Valli, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Marian-Jean Marinescu, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Искра Михайлова, Marisa Matias, Ernest Maragall, Auke Zijlstra, Pablo Zalba Bidegain, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Isabelle Thomas, Stanisław Ożóg, Неджми Али, Dimitrios Papadimoulis, Claude Turmes, Gerolf Annemans, Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Vicky Ford и Dominique Riquet.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Monika Vana, Lambert van Nistelrooij, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Dariusz Rosati, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Inés Ayala Sender, James Nicholson, Paul Rübig, Pervenche Berès, Gunnar Hökmark, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Jutta Steinruck, Jan Olbrycht, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Spyraki, Jens Geier, Lefteris Christoforou, Roberto Gualtieri, Ева Паунова и Massimo Paolucci.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Reinhard Bütikofer, Rosa D'Amato, Андрей Новаков и Silvia Costa.

Изказа се Maria Grapini относно процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): (председателят направи уточнения).

Изказа се Jyrki Katainen.

Разискването приключи.


9. Макрофинансова помощ за Тунис ***I (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Тунис [COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

Marielle de Sarnez представи доклада.

Изказа се Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Salvatore Cicu, от името на групата PPE, Emmanuel Maurel, от името на групата S&D, Sander Loones, от името на групата ECR, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Eleonora Forenza, Tokia Saïfi, Pier Antonio Panzeri, Michael Gahler и Victor Boştinaru.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Ivan Jakovčić и Miguel Viegas.

Изказаха се: Jyrki Katainen и Marielle de Sarnez.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.12 от протокола от 8.6.2016 г.

(Заседанието беше прекъснато за момент в очакване на тържественото заседание.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

10. Тържествено заседание - България

От 12.05 ч. до 12.40 ч. Парламентът проведе тържествено заседание по случай речта на Росен Плевнелиев, президент на Република България.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

11. Съобщение на председателството

Председателят припомни, че по време на пленарното заседание на 11 май 2016 г. председателят на Парламента реши да наложи санкция на Eleftherios Synadinos заради негови недопустими коментари по отношение на турското население, направени по време на пленарното заседание на 9 март 2016 г. (точка 11 от протокола от 11.5.2016 г.).

На заседанието си в понеделник, 6 юни 2016 г., Бюрото разгледа подадената от Eleftherios Synadinos жалба и потвърди единодушно решението на председателя да му наложи санкция, която се състои в загуба на правото на надбавка за престой за период от десет дни.

Решението беше съобщено вчера на съответния член на ЕП.


12. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


12.1. Създаване на анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза по отношение на изпирането на пари, избягването на данъци и укриването на данъци, нейните правомощия, числен състав и мандат (гласуване)

Предложение за решение, внесено от Председателския съвет, в съответствие с член 198 от Правилника, за създаване на анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и укриването на данъци, и за нейните правомощия, числен състав и мандат (2016/2726(RSO)) (B8-0745/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2016)0253)


12.2. Споразумение между ЕС и Палау за премахване на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Република Палау за премахване на визите за краткосрочно пребиваване [12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Мария Габриел (A8-0177/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0254)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


12.3. Споразумение между ЕС и Тонга за премахване на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Тонга за премахване на визите за краткосрочно пребиваване [12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Мария Габриел (A8-0179/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0255)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


12.4. Споразумение между ЕС и Колумбия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Република Колумбия за премахване на визите за краткосрочно пребиваване [12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Мария Габриел (A8-0178/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0256)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


12.5. Разширяване на търговията с продукти на информационните технологии (СИТ) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на споразумение под формата на Декларация относно разширяването на търговията с продукти на информационните технологии (СИТ) [06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Godelieve Quisthoudt-Rowohl прави изказване на основание член 150, параграф 4 от Правилника за дейността.

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0257)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


12.6. Подлагане на контрол на новото психоактивно вещество α-PVP * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта на решение на Съвета за подлагане на новото психоактивно вещество 1-фенил-2-(1-пиролидин-1-ил) пентан-1-он (α-пиролидиновалерофенон, α-PVP) на мерки за контрол [15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Michał Boni (A8-0175/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0258)


12.7. Ратифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Междинен доклад относно предложението за решение на Съвета относно ратифицирането и присъединяването на държавите членки, в интерес на Европейския Съюз, към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0259)


12.8. Ратифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Междинен доклад относно проекта на решение на Съвета относно относно ратифицирането и присъединяването на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0260)


12.9. Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Филипините (присъединяване Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокола към Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Elmar Brok (A8-0148/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0261)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


12.10. Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Филипините (одобрение) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна [05431/2015 - C8-0061/2015- 2013/0441(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Elmar Brok (A8-0149/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0262)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


12.11. Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна (гласуване)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокола към Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна [2015/2234(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Elmar Brok (A8-0143/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0263)


12.12. Макрофинансова помощ за Тунис ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Тунис [COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0264)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0264)


12.13. Правила срещу определени практики за избягване на данъци * (гласуване)

Доклад относно предложението за Директива на Съвета за определяне на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар [COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0265)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0265)


12.14. Последващи действия след резолюцията на Европейския парламент относно доклада на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0580/2016 и B8-0584/2016 (2016/2573(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0580/2016, внесено от комисията LIBE

Приема се (P8_TA(2016)0266)

(Предложението за резолюция B8-0584/2016 отпада.)


12.15. Развитие на космическия капацитет за европейска сигурност и отбрана (гласуване)

Доклад относно развитието на космическия капацитет за европейска сигурност и отбрана [2015/2276(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0267)


12.16. Навлизане на пазара на космически технологии (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0739/2016 (2016/2731(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0268)


12.17. Положението във Венецуела (гласуване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението във Венецуела (2016/2699(RSP))

Разискването се състоя на 10 май 2016 г. (точка 17 от протокола от 10.5.2016 г).

Предложенията за резолюции са обявени на8 юни 2016 г. (точка 5 от протокола от 8.6.2016 г).

Предложения за резолюция B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016 и B8-0729/2016 (2016/2699(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0700/2016

(за замяна на B8-0700/2016, B8-0724/2016, B8-0728/2016 и B8-0729/2016):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver и Francisco José Millán Mon, от името на групата PPE;

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, ,Kati Piri, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Ana Gomes, Ramón Jáuregui Atondo, Victor Boştinaru, Sergio Gutiérrez Prieto, Pier Antonio Panzeri, Carlos Zorrinho, Enrique Guerrero Salom, Karoline Graswander-Hainz, Jonás Fernández и Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock и Mark Demesmaeker, от името на групата ECR;

—   Неджми Али, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Филиз Хюсменова, Ivan Jakovčić, Илхан Кючюк, Gesine Meissner, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE.

Приема се (P8_TA(2016)0269)

(Предложенията за резолюции B8-0723/2016, B8-0725/2016 и B8-0726/2016 отпадат.)

Изказвания

João Pimenta Lopes, преди гласуването.


12.18. Нарушители на функциите на ендокринната система: актуалното положение след решението на Съда от 16 декември 2015 г. (гласуване)

Изявление на Комисията: Нарушители на функциите на ендокринната система: актуалното положение след решението на Съда от 16 декември 2015 г. (2016/2747(RSP))

Разискването се състоя на 25 май 2016 г. (точка 19 от протокола от 25.5.2016 г)

Предложенията за резолюции са обявени на8 юни 2016 г. (точка 6 от протокола от 8.6.2016 г).

Предложения за резолюция B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016 и B8-0738/2016 (2016/2747(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0733/2016

(за замяна на B8-0733/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016 и B8-0738/2016):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Jens Gieseke, от името на групата PPE;

—   Matthias Groote, от името на групата S&D;

—   Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE;

—   Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL;

—   Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE;

—   Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2016)0270)

(Предложенията за резолюции B8-0734/2016 и B8-0737/2016 отпадат.)


12.19. Възражение по член 106: разрешаване на генетично модифицирана царевица Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника, от комисията ENVI, относно проекта на решение за изпълнение на Комисията от XXXX за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, MIR162, MIR604 и GA21, и за отмяна на Решения 2010/426/EС, 2011/893/EС, 2011/892/EС и 2011/894/EС (D044931/01 - 2016/2682(RSP)) (B8-0732/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ, внесено от комисията ENVI

Приема се (P8_TA(2016)0271)


12.20. Възражение по член 106: пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., line SHD-27531-4) (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника, от комисията ENVI, относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., ред SHD-27531-4) (D044927/02 ; 2016/2683(RSP)) (B8-0731/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ, внесено от комисията ENVI

Приема се (P8_TA(2016)0272)


13. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Препоръка Elmar Brok - A8-0148/2016
Andrejs Mamikins и Stanislav Polčák

Препоръка Elmar Brok - A8-0149/2016
Andrejs Mamikins

Доклад Elmar Brok - A8-0143/2016
Andrejs Mamikins

Доклад Marielle de Sarnez - A8-0187/2016
Илхан Кючюк, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Stefano Maullu и Notis Marias

Доклад Hugues Bayet - A8-0189/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez и Andrejs Mamikins

Последващи действия след резолюцията на Европейския парламент относно доклада на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ (2016/2573(RSP)) - B8-0580/2016
Andrejs Mamikins

Доклад Bogdan Andrzej Zdrojewski - A8-0151/2016
Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jean-Luc Mélenchon и Janusz Korwin-Mikke

Навлизане на пазара на космически технологии (2016/2731(RSP)) - B8-0739/2016
Andrejs Mamikins

Положението във Венецуела (2016/2699(RSP)) - RC-B8-0700/2016
Frédérique Ries, Tania González Peñas, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Couso Permuy, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Jean-Luc Mélenchon, Notis Marias и Janusz Korwin-Mikke

Нарушители на функциите на ендокринната система: актуалното положение след решението на Съда от 16 декември 2015 г. (2016/2747(RSP)) - RC-B8-0733/2016
Rosa D'Amato, Maria Lidia Senra Rodríguez, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo и Andrejs Mamikins.


14. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.10 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

15. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


16. Искане за снемане на парламентарен имунитет

Компетентните френски органи са представили две искания за снемане на парламентарния имунитет на Jean-François Jalkh във връзка с предварителните разследвания в Окръжния съд в Париж и Окръжния съд в Нантер, както и две искания за снемане на парламентарния имунитет на Jean-Marie Le Pen във връзка с предварителните разследвания в Окръжния съд в Париж.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, исканията се отнасят до компетентата комисия, в случая комисията JURI.


17. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата PPE следното искане за назначаване:

Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан и Делегация за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия: Laima Liucija Andrikienė

Горепосоченото назначение се счита за утвърдено, ако не е оспорено преди одобряването на настоящия протокол.


18. Внесени документи

Следните документи бяха внесени от Комисията и Съда на ЕС:

- Нотификация относно внасянето на строителен проект (разширяване на офисните помещения) от Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (N8-0034/2016 - C8-0191/2016 - 2016/2091(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити № 4-INF/2016 - Съд (N8-0035/2016 - C8-0197/2016 - 2016/2092(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 10/2016 - Раздел III - Комисия (N8-0036/2016 - C8-0200/2016 - 2016/2093(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG


19. Насърчаване на свободното движение чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 [14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

Mady Delvaux внася препоръката относно второто четене.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Емил Радев, от името на групата PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Diane James, от името на групата EFDD, Marie-Christine Boutonnet, от името на групата ENF, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Branislav Škripek, Petr Mach, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Pál Csáky и Daniel Buda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Claudia Țapardel, Notis Marias, Brian Hayes, Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos и Victor Negrescu.

Изказаха се: Věra Jourová и Mady Delvaux.

Разискването приключи.

Гласуване: 9 юни 2016 г.


20. Прехвърляне на Общия съд на Европейския съюз на компетентността да разглежда като първа инстанция споровете между Съюза и неговите служители ***I (разискване)

Доклад относно проекта на регламент на Европейския съюз и на Съвета за прехвърляне на Общия съд на Европейския съюз на компетентността да разглежда като първа инстанция споровете между Съюза и неговите служители [N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Mady Delvaux (A8-0167/2016)

Mady Delvaux представи доклада.

Изказаха се: Danuta Maria Hübner (докладчик по становището на комисията AFCO), Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE, Evelyn Regner, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, António Marinho e Pinto, от името на групата ALDE, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Georg Mayer, от името на групата ENF, Sergio Gaetano Cofferati, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marie-Christine Boutonnet и Jiří Pospíšil.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Victor Negrescu, Notis Marias и Ivan Jakovčić.

Изказа се Mady Delvaux.

Разискването приключи.

Гласуване: 9 юни 2016 г.

(Заседанието, прекъснато в 16.25 ч., беше възобновено в 16.50 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

21. Подобряване на обмена на данни и използването на европейските информационни системи и бази данни в борбата срещу тежката транснационална престъпност и тероризма (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Подобряване на обмена на данни и използването на европейските информационни системи и бази данни в борбата срещу тежката транснационална престъпност и тероризма (2016/2760(RSP))

Bert Koenders (действащ председател на Съвета) и Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Monika Hohlmeier, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Marina Albiol Guzmán, от името на групата GUE/NGL, Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Angelika Mlinar, Kinga Gál, Ana Gomes, James Nicholson, Филиз Хюсменова, Axel Voss, Caterina Chinnici, Kaja Kallas, Tomáš Zdechovský, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Емил Радев и Hugues Bayet.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes и Georgios Epitideios.

Изказа се Jérôme Lavrilleux.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sergio Gaetano Cofferati и Maria Grapini.

Изказа се Dimitris Avramopoulos.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказа се Bert Koenders.

Разискването приключи.


22. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Председателят направи следното съобщение:

На вчерашното пленарно заседание (точка 10 от протокола от 7.6.2016 г) беше обявена препоръката на комисията ECON да не се представят възражения срещу проекта за регламент за изпълнение.

Не е било изразено никакво възражение срещу тази препоръка в срока от 24 часа, определен в член 105, параграф 6 от Правилника за дейността.

Във връзка с това препоръката се счита за приета и ще бъде публикувана в рубриката „Приети текстове“ от заседанието от четвъртък, 9 юни 2016 г.


23. Решение на Великото национално събрание на Турция за отнемане на парламентарния имунитет на 138 членове на парламента (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Решение на Великото национално събрание на Турция за отнемане на парламентарния имунитет на 138 членове на парламента (2016/2761(RSP))

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Kati Piri, от името на групата S&D, Notis Marias, от името на групата ECR, Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Edouard Ferrand, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Renate Sommer, Nikos Androulakis, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Takis Hadjigeorgiou, Ska Keller, Franz Obermayr, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Marie-Christine Vergiat, Ernest Maragall, Georgios Epitideios, Jaromír Štětina, Elena Valenciano, Hans-Olaf Henkel, Kostas Chrysogonos, Ulrike Lunacek, Manolis Kefalogiannis, Brando Benifei, Ангел Джамбазки, Josu Juaristi Abaunz, Othmar Karas, Ana Gomes, Martina Michels, Costas Mavrides, Sofia Sakorafa, Pier Antonio Panzeri и Demetris Papadakis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Nicola Caputo, Kateřina Konečná и Javier Couso Permuy.

Изказа се Johannes Hahn.

Разискването приключи.


24. Реформа на инструментите за търговска защита (разискване)

Изявление на Съвета: Реформа на инструментите за търговска защита (2016/2763(RSP))

Bert Koenders (действащ председател на Съвета) направи изявление.

Изказа се Daniel Caspary, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Bernd Lange, от името на групата S&D, Joachim Starbatty, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jonathan Arnott, David Borrelli, от името на групата EFDD, Matteo Salvini, от името на групата ENF, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Marielle de Sarnez, Anne-Marie Mineur, Reinhard Bütikofer, Jonathan Arnott, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Reinhard Bütikofer, Salvatore Cicu, Andrea Cozzolino, Bernd Lange относно протичането на разискването, Marietje Schaake, Patrick Le Hyaric, Jarosław Wałęsa, Agnes Jongerius, Adam Szejnfeld, Maria Arena, Tokia Saïfi, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Joachim Schuster и Victor Boştinaru.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Maria Grapini.

Изказа се Bert Koenders.

Разискването приключи.


25. Решението на Япония да възобнови китолова през сезона 2015-2016 г. (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000058/2016), зададен от Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström и Marco Affronte, от името на комисията ENVI, към Съвета: Решението на Япония да възобнови китолова през сезон 2015/2016 г. (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000059/2016), зададен от Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström и Marco Affronte, от името на комисията ENVI, към Комисията: Решението на Япония да възобнови китолова през сезон 2015/2016 г. (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Giovanni La Via разви въпросите.

Bert Koenders (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса B8-0702/2016.

Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса B8-0703/2016.

Изказаха се: Marijana Petir, от името на групата PPE, Renata Briano, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, José Inácio Faria, от името на групата ALDE, Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, Linnéa Engström, от името на групата Verts/ALE, Marco Affronte, от името на групата EFDD, Sylvie Goddyn, от името на групата ENF, Csaba Sógor и Ricardo Serrão Santos.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказа се Anja Hazekamp.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Ivan Jakovčić.

Изказаха се: Jyrki Katainen и Bert Koenders.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: месечна сесия през юли.


26. Регламент за открита, ефикасна и независима администрация на Европейския съюз (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000079/2016), зададен от Pavel Svoboda и Heidi Hautala, от името на комисията JURI, към Комисията: Регламент относно открита, ефикасна и независима администрация на Европейския съюз (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)

Pavel Svoboda и Heidi Hautala развиха въпроса.

Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса.

Изказаха се: Емил Радев, от името на групата PPE, Victor Negrescu, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Margot Parker, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Ruža Tomašić, Ingeborg Gräßle, Monica Macovei и Daniel Buda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Ivan Jakovčić и Kateřina Konečná.

Изказа се Jyrki Katainen.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

Heidi Hautala и Pavel Svoboda, от името на комисията JURI, за открита, ефикасна и независима администрация на Европейския съюз (2016/2610(RSP)) (B8-0685/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: 9 юни 2016 г.


27. Икономическа дипломация на ЕС (разискване)

Изявление на Комисията: Икономическа дипломация на ЕС (2016/2733(RSP))

Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Antonio Tajani, от името на групата PPE, Maria Grapini, от името на групата S&D, Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Othmar Karas, Francisco Assis, Janusz Lewandowski, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Dubravka Šuica и Stanislav Polčák.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná и Ruža Tomašić.

Изказа се Jyrki Katainen.

Разискването приключи.


28. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 583.763/OJJE).


29. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.30 ч.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Бареков, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Balz, Bové, Crowley, Deprez, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Muselier, Sippel, Theocharous, Vautmans, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate

Правна информация - Политика за поверителност