Seznam 
Zápis
PDF 308kWORD 259k
Středa, 8. června 2016 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Převody prostředků
 4.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 5.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 6.Situace ve Venezuele (předložené návrhy usnesení)
 7.Látky narušující endokrinní činnost: situace po rozsudku Tribunálu ze dne 16. prosince 2015 (předložené návrhy usnesení)
 8.Přezkum investičního plánu v polovině období (rozprava)
 9.Makrofinanční pomoc Tunisku ***I (rozprava)
 10.Slavnostní zasedání – Bulharsko
 11.Sdělení předsednictví
 12.Hlasování
  
12.1.Zřízení vyšetřovacího výboru pro údajné porušování a nesprávný úřední postup při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňové povinnosti a daňovými úniky, jeho pravomoci, početní složení a délka mandátu (hlasování)
  
12.2.Dohoda mezi EU a Palau o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
12.3.Dohoda mezi EU a Tongou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
12.4.Dohoda mezi EU a Kolumbijí o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
12.5.Rozšíření obchodu s produkty informačních technologií (ITA) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
12.6.Podrobení α-PVP kontrolním opatřením * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
12.7.Ratifikace Protokolu z roku 2010 k Úmluvě o přepravě nebezpečných a škodlivých látek a přistoupení k němu s výjimkou aspektů týkajících se justiční spolupráce v občanských věcech (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
12.8.Ratifikace Protokolu z roku 2010 k Úmluvě o přepravě nebezpečných a škodlivých látek a přistoupení k němu, pokud jde o aspekty týkající se justiční spolupráce v občanských věcech (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
12.9.Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami (přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
12.10.Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami (souhlas) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
12.11.Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami (usnesení) (hlasování)
  
12.12.Makrofinanční pomoc Tunisku ***I (hlasování)
  
12.13.Pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem * (hlasování)
  
12.14.Opatření v návaznosti na usnesení Parlamentu ze dne 11. února 2015 o zprávě Senátu USA o používání mučení ze strany CIA (hlasování)
  
12.15.Vesmírné kapacity evropské bezpečnosti a obrany (hlasování)
  
12.16.Pronikání na trh v oblasti vesmíru (hlasování)
  
12.17.Situace ve Venezuele (hlasování)
  
12.18.Látky narušující endokrinní činnost: situace po rozsudku Tribunálu ze dne 16. prosince 2015 (hlasování)
  
12.19.Produkty, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny (hlasování)
  
12.20.Geneticky modifikovaný karafiát (Dianthus caryophyllus L., linie SHD-27531-4) (hlasování)
 13.Vysvětlení hlasování
 14.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 15.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 16.Žádost o zbavení poslanecké imunity
 17.Členství ve výborech a delegacích
 18.Předložení dokumentů
 19.Podpora volného pohybu zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin ***II (rozprava)
 20.Přenesení pravomoci rozhodovat v prvním stupni ve věcech veřejné služby EU ***I (rozprava)
 21.Zdokonalení sdílení údajů a využívání evropských informačních systémů a databází v boji proti závažné nadnárodní trestné činnosti a terorismu (rozprava)
 22.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 23.Rozhodnutí Velkého národního shromáždění Turecka zbavit 138 poslanců imunity (rozprava)
 24.Reforma nástrojů na ochranu obchodu (rozprava)
 25.Rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (rozprava)
 26.Otevřená, efektivní a nezávislá správa Evropské unie (rozprava)
 27.Hospodářská diplomacie EU (rozprava)
 28.Pořad jednání příštího denního zasedání
 29.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 135 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Kambodža (2016/2753(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes a Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE o Kambodži (B8-0753/2016);

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi a Beatrix von Storch za skupinu EFDD o situaci v Kambodži (B8-0756/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto a Monica Macovei za skupinu ECR o Kambodži (B8-0759/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli za skupinu S&D o Kambodži (B8-0764/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon a Andrey Kovatchev za skupinu PPE o Kambodži (B8-0768/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez a Malin Björk za skupinu GUE/NGL o Kambodži (B8-0771/2016);

—   Petras Auštrevičius, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat a Urmas Paet za skupinu ALDE o Kambodži (B8-0772/2016).

II.   Tádžikistán, situace vězňů svědomí (2016/2754(RSP))

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Bodil Valero, Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE o Tádžikistánu, situace vězňů svědomí (B8-0755/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi a Beatrix von Storch za skupinu EFDD o Tádžikistánu, situace vězňů svědomí (B8-0758/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke a Monica Macovei za skupinu ECR o Tádžikistánu, situace vězňů svědomí (B8-0760/2016);

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein a Josef Weidenholzer za skupinu S&D o Tádžikistánu, situace vězňů svědomí (B8-0762/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Bogdan Brunon Wenta, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev a Ramón Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE o Tádžikistánu, situace vězňů svědomí (B8-0766/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o Tádžikistánu, situace vězňů svědomí (B8-0769/2016);

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat a Ulrike Müller za skupinu ALDE o Tádžikistánu, situace vězňů svědomí (B8-0770/2016).

III.    Vietnam (2016/2755(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD o Vietnamu (B8-0754/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Julie Girling, Valdemar Tomaševski, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei a Angel Dzhambazki za skupinu ECR o Vietnamu (B8-0757/2016);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes a Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE o Vietnamu (B8-0761/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato a Damiano Zoffoli za skupinu S&D o Vietnamu (B8-0763/2016);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Richard Sulík, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Richard Sulík, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev a Ramón Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE o Vietnamu (B8-0765/2016);

—   Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet a Petras Auštrevičius za skupinu ALDE o Vietnamu (B8-0767/2016).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 162 jednacího řádu.


3. Převody prostředků

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení rozhodl schválit převody prostředků Evropské komise DEC 06/2016 a DEC 07/2016.

Rozpočtový výbor v rámci ustanovení čl. 203 odst. 5 a 7 finančního nařízení nepřijal rozhodnutí v neprospěch projektu týkajícího se uzavření smlouvy o užívacím právu na dobu 15 let pro využívání budov Black Pearl a Merode.

Rozpočtový výbor v rámci ustanovení čl. 203 odst. 5 finančního nařízení nepřijal rozhodnutí v neprospěch projektu týkajícího se výstavby nové laboratorní budovy Wing M Společného výzkumného střediska Institutu pro transurany v německém Karlsruhe.

Rozpočtový výbor v rámci ustanovení čl. 203 odst. 5 a 7 finančního nařízení a čl. 88 odst. 2 nařízení Komie v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 nepřijal rozhodnutí v neprospěch projektu týkajícího se konečných prostor sídla Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí ve Stockholmu.


4. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro kritéria k určení toho, zda by deriváty podléhající povinnosti clearingu měly podléhat obchodní povinnosti (C(2016)02710 - 2016/2751(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 26. května 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro pozastavení obchodování s finančními nástroji a jejich stažení z obchodování (C(2016)03014 - 2016/2745(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 24. května 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro přijímání finančních nástrojů k obchodování na regulovaných trzích (C(2016)03017 - 2016/2746(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 24. května 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro určení trhu významného z hlediska likvidity ve vztahu k oznamování dočasného zastavení obchodování (C(2016)03020 - 2016/2752(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 26. května 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se povolování, organizačních požadavků a uveřejňování obchodů pro poskytovatele služeb hlášení údajů (C(2016)03201 - 2016/2766(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 2. června 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy přístupu ve vztahu k referenčním hodnotám (C(2016)03203 - 2016/2765(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 2. června 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy upřesňující nabízené předobchodní a poobchodní údaje a úroveň členění údajů (C(2016)03206 - 2016/2767(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 2. června 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro požadavky na zajištění spravedlivých a nediskriminačních služeb společného umístění a struktur poplatků (C(2016)03266 - 2016/2775(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 6. června 2016
předáno příslušnému výboru: ECON

°
° ° °

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se na žádost příslušného výboru prodlužuje lhůta pro předložení námitek:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se družstvům a jiným formám organizací producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků povolují dohody a rozhodnutí o plánování výroby (C(2016)02122 – 2016/2658(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 11. dubna 2016
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce
předáno příslušnému výboru: AGRI

°
° ° °

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se na žádost příslušného výboru mění lhůta pro předložení námitek z 1 na 3 měsíce:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, pokud jde o regulační technické normy pro metodiky a zásady týkající se ocenění závazků vzniklých z derivátů (C(2016)02967 - 2016/2744(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 23. května 2016, na žádost přáíslušného výboru

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro vhodná opatření, systémy a postupy pro účastníky trhu zpřístupňující vnitřní informace, kteří provádějí sondování trhu (C(2016)02859 - 2016/2735(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 17. května 2016
, na žádost přáíslušného výboru

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy pro poměr mezi neprovedenými pokyny a obchody s cílem zabránit vytváření podmínek narušujících řádné fungování trhu (C(2016)02775 - 2016/2738(DEA))
Lhůta pro námitku:
3 měsíce od data přijetí, tj. 18. května 2016, na žádost přáíslušného výboru

předáno příslušnému výboru: ECON


5. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byl postoupen níže uvedený návrh prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o thiakloprid (D044524/03 - 2016/2749(RPS) - lhůta: 26. července 2016)
předáno příslušnému výboru: ENVI


6. Situace ve Venezuele (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace ve Venezuele (2016/2699(RSP))

Rozprava se konala dne 10. května 2016 (bod 17 zápisu ze dne 10.5.2016).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon a Milan Zver za skupinu PPE o situaci ve Venezuele (2016/2699(RSP)) (B8-0700/2016);

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Ernest Maragall a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE o situaci ve Venezuele (2016/2699(RSP)) (B8-0723/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox a Angel Dzhambazki za skupinu ECR o situaci ve Venezuele (2016/2699(RSP)) (B8-0724/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o situaci ve Venezuele (2016/2699(RSP)) (B8-0725/2016);

—   Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, João Ferreira, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Takis Hadjigeorgiou a Sofia Sakorafa za skupinu GUE/NGL o situaci ve Venezuele (2016/2699(RSP)) (B8-0726/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg a Hilde Vautmans za skupinu ALDE o situaci ve Venezuele (2016/2699(RSP)) (B8-0728/2016);

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Carlos Zorrinho, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Claudia Țapardel, Nicola Caputo, Nicola Danti, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Karoline Graswander-Hainz, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Ana Gomes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar a Victor Boştinaru za skupinu S&D o situaci ve Venezuele (2016/2699(RSP)) (B8-0729/2016).

Hlasování: bod 12.17 zápisu ze dne 8.6.2016.


7. Látky narušující endokrinní činnost: situace po rozsudku Tribunálu ze dne 16. prosince 2015 (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Komise: Látky narušující endokrinní činnost: situace po rozsudku Tribunálu ze dne 16. prosince 2015 (2016/2747(RSP))

Rozprava se konala dne 25. května 2016 (bod 19 zápisu ze dne 25.5.2016).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Matthias Groote za skupinu S&D a Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE o látkách narušujících endokrinní činnost: situace po rozsudku Soudního dvora ze dne 16. prosince 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0733/2016);

—   Sylvie Goddyn za skupinu ENF o látkách narušujících endokrinní činnost: situace po rozsudku Soudního dvora ze dne 16. prosince 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0734/2016);

—   Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli a Rina Ronja Kari za skupinu GUE/NGL o látkách narušujících endokrinní činnost: situace po rozsudku Soudního dvora ze dne 16. prosince 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0735/2016);

—   Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Laura Agea, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, David Borrelli, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao a Marco Zanni za skupinu EFDD o látkách narušujících endokrinní činnost: situace po rozsudku Soudního dvora ze dne 16. prosince 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0736/2016);

—   Jens Gieseke za skupinu PPE a Julie Girling za skupinu ECR o látkách narušujících endokrinní činnost: situace po rozsudku Soudního dvora ze dne 16. prosince 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0737/2016);

—   Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE o látkách narušujících endokrinní činnost: situace po rozsudku Soudního dvora ze dne 16. prosince 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0738/2016).

Hlasování: bod 12.18 zápisu ze dne 8.6.2016.


8. Přezkum investičního plánu v polovině období (rozprava)

Prohlášení Komise: Přezkum investičního plánu v polovině období (2016/2732(RSP))

Jyrki Katainen (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Othmar Karas za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Sander Loones za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Miguel Viegas za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Nigel Farage za skupinu EFDD, Steeve Briois za skupinu ENF, a Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec.

Vystoupil Jyrki Katainen.

Vystoupili: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Bernd Lucke, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lefteris Christoforou, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Bas Eickhout, Marco Valli, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Marian-Jean Marinescu, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Iskra Mihaylova, Marisa Matias, Ernest Maragall, Auke Zijlstra, Pablo Zalba Bidegain, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Isabelle Thomas, Stanisław Ożóg, Nedzhmi Ali, Dimitrios Papadimoulis, Claude Turmes, Gerolf Annemans, Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Vicky Ford a Dominique Riquet.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Monika Vana, Lambert van Nistelrooij, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Dariusz Rosati, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Inés Ayala Sender, James Nicholson, Paul Rübig, Pervenche Berès, Gunnar Hökmark, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Jutta Steinruck, Jan Olbrycht, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Spyraki, Jens Geier, Lefteris Christoforou, Roberto Gualtieri, Eva Paunova a Massimo Paolucci.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Reinhard Bütikofer, Rosa D'Amato, Andrey Novakov a Silvia Costa.

Vystoupila Maria Grapini k vystoupením na základě přihlášení se zvednutím ruky (předsedající poskytla upřesnění).

Vystoupil Jyrki Katainen.

Rozprava skončila.


9. Makrofinanční pomoc Tunisku ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Tunisku [COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

Marielle de Sarnez uvedla zprávu.

Vystoupil Jyrki Katainen (místopředseda Komise).

Vystoupili: Salvatore Cicu za skupinu PPE, Emmanuel Maurel za skupinu S&D, Sander Loones za skupinu ECR, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Nicolas Bay za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Eleonora Forenza, Tokia Saïfi, Pier Antonio Panzeri, Michael Gahler a Victor Boştinaru.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić a Miguel Viegas.

Vystoupili: Jyrki Katainen a Marielle de Sarnez.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.12 zápisu ze dne 8.6.2016.

(Denní zasedání bylo před slavnostním zasedáním na chvíli přerušeno.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

10. Slavnostní zasedání – Bulharsko

U příležitosti projevu prezidenta Bulharské republiky Rosena Plevnelieva se od 12:05 do 12:40 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.


PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

11. Sdělení předsednictví

Předsedající připomněl, že předseda Parlamentu se na plenárním zasedání dne 11. května 2016 rozhodl uložit Eleftheriosi Synadinosovi sankci za nepřípustné výroky týkající se tureckého lidu, které poslanec pronesl na denním zasedání dne 9. března 2016 (bod 11 zápisu ze dne 11. května 2016).

Předsednictvo na své schůzi v pondělí 6. června 2016 projednalo odvolání, které Eleftherios Synadinos podal, a jednomyslně potvrdilo rozhodnutí předsedy uložit poslanci sankci, která má formu ztráty nároku na denní příspěvek na dobu deseti dnů.

Rozhodnutí bylo dotčenému poslanci oznámeno včera.


12. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


12.1. Zřízení vyšetřovacího výboru pro údajné porušování a nesprávný úřední postup při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňové povinnosti a daňovými úniky, jeho pravomoci, početní složení a délka mandátu (hlasování)

Návrh rozhodnutí, který v souladu s článkem 198 jednacího řádu předložila Konference předsedů, o zřízení vyšetřovacího výboru, který prošetří údajná porušení právních předpisů Unie a údajný nesprávný úřední postup při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky, a o jeho působnosti, složení a funkčním období (2016/2726(RSO)) (B8-0745/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2016)0253)


12.2. Dohoda mezi EU a Palau o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Palau o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty [12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0254)

Parlament schválil uzavření dohody.


12.3. Dohoda mezi EU a Tongou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, dohody mezi Evropskou unií a Královstvím Tonga o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty [12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0255)

Parlament schválil uzavření dohody.


12.4. Dohoda mezi EU a Kolumbijí o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Kolumbijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty [12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0256)

Parlament schválil uzavření dohody.


12.5. Rozšíření obchodu s produkty informačních technologií (ITA) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě prohlášení o rozšíření obchodu s produkty informačních technologií (ITA) jménem Evropské unie [06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Godelieve Quisthoudt-Rowohl učinila prohlášení podle čl. 150 odst. 4 jednacího řádu.

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0257)

Parlament schválil uzavření dohody.


12.6. Podrobení α-PVP kontrolním opatřením * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o podrobení nové psychoaktivní látky 1-fenyl-2-(1-pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (α-pyrrolidinovalerofenon, α-PVP) kontrolním opatřením [15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Michał Boni (A8-0175/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0258)


12.7. Ratifikace Protokolu z roku 2010 k Úmluvě o přepravě nebezpečných a škodlivých látek a přistoupení k němu s výjimkou aspektů týkajících se justiční spolupráce v občanských věcech (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Průběžná zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o ratifikaci členskými státy a jejich přistoupení v zájmu Evropské unie k Protokolu z roku 2010 k Mezinárodní úmluvě o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři, s výjimkou aspektů týkajících se justiční spolupráce v občanských věcech [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0259)


12.8. Ratifikace Protokolu z roku 2010 k Úmluvě o přepravě nebezpečných a škodlivých látek a přistoupení k němu, pokud jde o aspekty týkající se justiční spolupráce v občanských věcech (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Průběžná zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o ratifikaci členskými státy a jejich přistoupení v zájmu Evropské unie k Protokolu z roku 2010 k Mezinárodní úmluvě o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři, pokud jde o aspekty týkající se justiční spolupráce v občanských věcech [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0260)


12.9. Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami (přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Rámcové dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Filipínskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii [13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Elmar Brok (A8-0148/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0261)

Parlament schválil uzavření protokolu.


12.10. Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami (souhlas) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Filipínskou republikou na straně druhé jménem Unie [05431/2015 - C8-0061/2015- 2013/0441(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Elmar Brok (A8-0149/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0262)

Parlament schválil uzavření dohody.


12.11. Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Filipínami (usnesení) (hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Filipínskou republikou na straně druhé jménem Unie [2015/2234(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Elmar Brok (A8-0143/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0263)


12.12. Makrofinanční pomoc Tunisku ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Tunisku [COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0264)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0264)


12.13. Pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které přímo ovlivňují fungování vnitřního trhu [COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0265)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0265)


12.14. Opatření v návaznosti na usnesení Parlamentu ze dne 11. února 2015 o zprávě Senátu USA o používání mučení ze strany CIA (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0580/2016 a B8-0584/2016 (2016/2573(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ B8-0580/2016 předložený výborem LIBE

přijat (P8_TA(2016)0266)

(Návrh usnesení B8-0584/2016 se nebere v potaz.)


12.15. Vesmírné kapacity evropské bezpečnosti a obrany (hlasování)

Zpráva o vesmírných kapacitách evropské bezpečnosti a obrany [2015/2276(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0267)


12.16. Pronikání na trh v oblasti vesmíru (hlasování)

Návrh usnesení B8-0739/2016 (2016/2731(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0268)


12.17. Situace ve Venezuele (hlasování)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace ve Venezuele (2016/2699(RSP))

Rozprava se konala dne 10. května 2016 (bod 17 zápisu ze dne 10.5.2016).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 8. června 2016 (bod 5 zápisu ze dne 8.6.2016).

Návrhy usnesení B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016 a B8-0729/2016 (2016/2699(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0700/2016

(nahrazující B8-0700/2016, B8-0724/2016, B8-0728/2016 a B8-0729/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver a Francisco José Millán Mon za skupinu PPE;

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, ,Kati Piri, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Ana Gomes, Ramón Jáuregui Atondo, Victor Boştinaru, Sergio Gutiérrez Prieto, Pier Antonio Panzeri, Carlos Zorrinho, Enrique Guerrero Salom, Karoline Graswander-Hainz, Jonás Fernández a Juan Fernando López Aguilar za skupinu S&D;

—   Charles Tannock a Mark Demesmaeker za skupinu ECR;

—   Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen a Cecilia Wikström za skupinu ALDE.

přijat (P8_TA(2016)0269)

(Návrhy usnesení B8-0723/2016, B8-0725/2016 a B8-0726/2016 se neberou v potaz.)

Vystoupení

Před hlasováním João Pimenta Lopes.


12.18. Látky narušující endokrinní činnost: situace po rozsudku Tribunálu ze dne 16. prosince 2015 (hlasování)

Prohlášení Komise: Látky narušující endokrinní činnost: situace po rozsudku Tribunálu ze dne 16. prosince 2015 (2016/2747(RSP))

Rozprava se konala dne 25. května 2016 (bod 19 zápisu ze dne 25.5.2016)

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 8. června 2016 (bod 6 zápisu ze dne 8.6.2016).

Návrhy usnesení B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016 a B8-0738/2016 (2016/2747(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0733/2016

(nahrazující B8-0733/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016 a B8-0738/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Jens Gieseke za skupinu PPE;

—   Matthias Groote za skupinu S&D;

—   Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE;

—   Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL;

—   Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE;

—   Piernicola Pedicini za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2016)0270)

(Návrhy usnesení B8-0734/2016 a B8-0737/2016 se neberou v potaz.)


12.19. Produkty, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložil výbor ENVI, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukuřice spojující dvě nebo tři z genetických modifikací Bt11, MIR162, MIR604 a GA21, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh, a o zrušení nařízení 2010/426/EU, 2011/893/EU, 2011/892/EU a 2011/894/EU (D044931/01 -2016/2682(RSP)) (B8-0732/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH USNESENÍ předložený výborem ENVI

přijat (P8_TA(2016)0271)


12.20. Geneticky modifikovaný karafiát (Dianthus caryophyllus L., linie SHD-27531-4) (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu předložil výbor ENVI, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, pokud jde o uvedení geneticky modifikovaného karafiátu (Dianthus caryophyllus L., linie SHD-27531-4) na trh (D044927/02 -2016/2683(RSP)) (B8-0731/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH USNESENÍ předložený výborem ENVI

přijat (P8_TA(2016)0272)


13. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

doporučení Elmar Brok - A8-0148/2016
Andrejs Mamikins a Stanislav Polčák

doporučení Elmar Brok - A8-0149/2016
Andrejs Mamikins

zpráva Elmar Brok - A8-0143/2016
Andrejs Mamikins

zpráva Marielle de Sarnez - A8-0187/2016
Ilhan Kyuchyuk, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Stefano Maullu a Notis Marias

zpráva Hugues Bayet - A8-0189/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez a Andrejs Mamikins

Opatření v návaznosti na usnesení Parlamentu ze dne 11. února 2015 o zprávě Senátu USA o používání mučení ze strany CIA (2016/2573(RSP)) - B8-0580/2016
Andrejs Mamikins

zpráva Bogdan Andrzej Zdrojewski - A8-0151/2016
Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jean-Luc Mélenchon a Janusz Korwin-Mikke

Pronikání na trh v oblasti vesmíru (2016/2731(RSP)) - B8-0739/2016
Andrejs Mamikins

Situace ve Venezuele (2016/2699(RSP)) - RC-B8-0700/2016
Frédérique Ries, Tania González Peñas, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Couso Permuy, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Jean-Luc Mélenchon, Notis Marias a Janusz Korwin-Mikke

Látky narušující endokrinní činnost: situace po rozsudku Tribunálu ze dne 16. prosince 2015 (2016/2747(RSP)) - RC-B8-0733/2016
Rosa D'Amato, Maria Lidia Senra Rodríguez, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo a Andrejs Mamikins.


14. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:10, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

15. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


16. Žádost o zbavení poslanecké imunity

Příslušné francouzské orgány předaly dvě žádosti, aby byl Jean-François Jalkh zbaven poslanecké imunity v rámci vyšetřování vedených Soudem prvního stupně v Paříži a Soudem prvního stupně v Nanterre, a dvě žádosti, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven poslanecké imunity v rámci vyšetřování vedených Soudem prvního stupně v Paříži.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byly žádosti postoupena výboru JURI jako příslušnému výboru.


17. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny PPE následující žádost o jmenování:

delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem: Laima Liucija Andrikienė

Pokud do schválení zápisu z tohoto zasedání nebudou předloženy žádné námitky, bude toto jmenování považováno za schválené.


18. Předložení dokumentů

Komise a Soudní dvůr předložily tyto dokumenty:

- Oznámení o předložení projektu v oblasti nemovitostí (rozšíření kanceláří) Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (N8-0034/2016 - C8-0191/2016 - 2016/2091(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků č. 4-INF/2016 - Soudní dvůr (N8-0035/2016 - C8-0197/2016 - 2016/2092(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 10/2016 - Oddíl III - Komise (N8-0036/2016 - C8-0200/2016 - 2016/2093(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG


19. Podpora volného pohybu zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 [14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

Mady Delvaux předložila doporučení ke druhému čtení.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Emil Radev za skupinu PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu S&D, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Diane James za skupinu EFDD, Marie-Christine Boutonnet za skupinu ENF, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Branislav Škripek, Petr Mach, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Maria Grapini, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Pál Csáky a Daniel Buda.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Claudia Țapardel, Notis Marias, Brian Hayes, Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos a Victor Negrescu.

Vystoupily: Věra Jourová a Mady Delvaux.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.4 zápisu ze dne 9.6.2016.


20. Přenesení pravomoci rozhodovat v prvním stupni ve věcech veřejné služby EU ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přenesení pravomoci rozhodovat v prvním stupni spory mezi Unií a jejími zaměstnanci na Tribunál Evropské unie [N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Mady Delvaux (A8-0167/2016)

Mady Delvaux uvedla zprávu.

Vystoupili: Danuta Maria Hübner (navrhovatelka výboru AFCO), Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE, Evelyn Regner za skupinu S&D, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, António Marinho e Pinto za skupinu ALDE, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Georg Mayer za skupinu ENF, Sergio Gaetano Cofferati, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marie-Christine Boutonnet a Jiří Pospíšil.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Victor Negrescu, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystoupila Mady Delvaux.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.5 zápisu ze dne 9.6.2016.

(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 16:25, pokračovalo v 16:50.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

21. Zdokonalení sdílení údajů a využívání evropských informačních systémů a databází v boji proti závažné nadnárodní trestné činnosti a terorismu (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Zdokonalení sdílení údajů a využívání evropských informačních systémů a databází v boji proti závažné nadnárodní trestné činnosti a terorismu (2016/2760(RSP))

Bert Koenders (úřadující předseda Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Monika Hohlmeier za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Marina Albiol Guzmán za skupinu GUE/NGL, Eva Joly za skupinu Verts/ALE, Jonathan Arnott za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Angelika Mlinar, Kinga Gál, Ana Gomes, James Nicholson, Filiz Hyusmenova, Axel Voss, Caterina Chinnici, Kaja Kallas, Tomáš Zdechovský, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev a Hugues Bayet.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes a Georgios Epitideios.

Vystoupil Jérôme Lavrilleux.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sergio Gaetano Cofferati a Maria Grapini.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupil Bert Koenders.

Rozprava skončila.


22. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předsedající vystoupil s tímto sdělením:

na včerejším plenárním zasedání bylo oznámeno doporučení výboru ECON nevyslovit námitku proti návrhu prováděcího nařízení (bod 10 zápisu ze dne 7.6.2016).

Proti tomuto doporučení nebyla vyslovena žádná námitka ve lhůtě dvaceti čtyř hodin stanovené čl. 105 odst. 6 jednacího řádu.

Doporučení se tudíž považuje za schválené a zveřejní se v textech přijatých na denním zasedání ve čtvrtek 9. června 2016.


23. Rozhodnutí Velkého národního shromáždění Turecka zbavit 138 poslanců imunity (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Rozhodnutí Velkého národního shromáždění Turecka zbavit 138 poslanců imunity (2016/2761(RSP))

Johannes Hahn (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Kati Piri za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Edouard Ferrand za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Renate Sommer, Nikos Androulakis, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Takis Hadjigeorgiou, Ska Keller, Franz Obermayr, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Marie-Christine Vergiat, Ernest Maragall, Georgios Epitideios, Jaromír Štětina, Elena Valenciano, Hans-Olaf Henkel, Kostas Chrysogonos, Ulrike Lunacek, Manolis Kefalogiannis, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Othmar Karas, Ana Gomes, Martina Michels, Costas Mavrides, Sofia Sakorafa, Pier Antonio Panzeri a Demetris Papadakis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Kateřina Konečná a Javier Couso Permuy.

Vystoupil Johannes Hahn.

Rozprava skončila.


24. Reforma nástrojů na ochranu obchodu (rozprava)

Prohlášení Rady: Reforma nástrojů na ochranu obchodu (2016/2763(RSP))

Bert Koenders (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení.

Vystoupil Daniel Caspary za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Bernd Lange za skupinu S&D, Joachim Starbatty za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jonathan Arnott, David Borrelli za skupinu EFDD, Matteo Salvini za skupinu ENF, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Marielle de Sarnez, Anne-Marie Mineur, Reinhard Bütikofer, Jonathan Arnott, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Reinhard Bütikofer, Salvatore Cicu, Andrea Cozzolino, Bernd Lange k průběhu rozpravy, Marietje Schaake, Patrick Le Hyaric, Jarosław Wałęsa, Agnes Jongerius, Adam Szejnfeld, Maria Arena, Tokia Saïfi, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Joachim Schuster a Victor Boştinaru.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Maria Grapini.

Vystoupil Bert Koenders.

Rozprava skončila.


25. Rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000058/2016), kterou pokládají Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström a Marco Affronte za výbor ENVI Radě: Rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000059/2016), kterou pokládají Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström a Marco Affronte za výbor ENVI Komisi: Rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Giovanni La Via rozvinul otázky.

Bert Koenders (úřadující předseda Rady) odpověděl na otázku B8-0702/2016.

Jyrki Katainen (místopředseda Komise) odpověděl na otázku B8-0703/2016.

Vystoupili: Marijana Petir za skupinu PPE, Renata Briano za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, José Inácio Faria za skupinu ALDE, Stefan Eck za skupinu GUE/NGL, Linnéa Engström za skupinu Verts/ALE, Marco Affronte za skupinu EFDD, Sylvie Goddyn za skupinu ENF, Csaba Sógor a Ricardo Serrão Santos.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Vystoupila Anja Hazekamp.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystoupili: Jyrki Katainen a Bert Koenders.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 128 odst. 5 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: červencové dílčí zasedání.


26. Otevřená, efektivní a nezávislá správa Evropské unie (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000079/2016), kterou pokládají Pavel Svoboda a Heidi Hautala za výbor JURI Komisi: Nařízení o otevřené, efektivní a nezávislé správě Evropské unie (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)

Pavel Svoboda a Heidi Hautala rozvinuli otázku.

Jyrki Katainen (místopředseda Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Emil Radev za skupinu PPE, Victor Negrescu za skupinu S&D, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Margot Parker za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Ruža Tomašić, Ingeborg Gräßle, Monica Macovei a Daniel Buda.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Ivan Jakovčić a Kateřina Konečná.

Vystoupil Jyrki Katainen.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

Heidi Hautala a Pavel Svoboda za výbor JURI o otevřené, efektivní a nezávislé správě Evropské unie (2016/2610(RSP)) (B8-0685/2016).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.6 zápisu ze dne 9.6.2016.


27. Hospodářská diplomacie EU (rozprava)

Prohlášení Komise: Hospodářská diplomacie EU (2016/2733(RSP))

Jyrki Katainen (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Antonio Tajani za skupinu PPE, Maria Grapini za skupinu S&D, Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Othmar Karas, Francisco Assis, Janusz Lewandowski, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Dubravka Šuica a Stanislav Polčák.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná a Ruža Tomašić.

Vystoupil Jyrki Katainen.

Rozprava skončila.


28. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 583.763/OJJE).


29. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:30.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Balz, Bové, Crowley, Deprez, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Muselier, Sippel, Theocharous, Vautmans, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate

Právní upozornění - Ochrana soukromí