Indeks 
Protokol
PDF 315kWORD 224k
Onsdag den 8. juni 2016 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Bevillingsoverførsler
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 5.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 6.Situationen i Venezuela (indgivne beslutningsforslag)
 7.Hormonforstyrrende stoffer: status efter Rettens dom af 16. december 2015 (indgivne beslutningsforslag)
 8.Midtvejsrevision af investeringsplanen (forhandling)
 9.Makrofinansiel bistand til Tunesien ***I (forhandling)
 10.Højtideligt møde - Bulgarien
 11.Meddelelse fra formanden
 12.Afstemningstid
  
12.1.Nedsættelse af et undersøgelsesudvalg, som skal undersøge påstande om overtrædelser af og fejl eller forsømmelser i forbindelse med gennemførelsen af EU-retten for så vidt angår hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse, dets sagsområder, sammensætning og funktionsperiode (afstemning)
  
12.2.Aftalen mellem EU og Palau om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
12.3.Aftalen EU ogTonga om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
12.4.Aftale mellem EU og Colombia om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
12.5.Udvidelse af handelen med informationsteknologiprodukter (ITA) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
12.6.At underkaste α-PVP kontrolforanstaltninger * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
12.7.Ratifikation og tiltrædelse af protokollen af 2010 til konventionen om farlige og skadelige stoffer med undtagelse af aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
12.8.Ratifikation og tiltrædelse af protokollen af 2010 til konventionen om farlige og skadelige stoffer for så vidt angår aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
12.9.Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og Filippinerne (Kroatiens tiltrædelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
12.10.Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og Filippinerne (godkendelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
12.11.Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og Filippinerne (beslutning) (afstemning)
  
12.12.Makrofinansiel bistand til Tunesien ***I (afstemning)
  
12.13.Regler mod visse metoder til skatteundgåelse * (afstemning)
  
12.14.Opfølgning på Parlamentets beslutning af 11. februar 2015 om det amerikanske Senats rapport om CIA's brug af tortur (afstemning)
  
12.15.Kapacitet i verdensrummet til sikkerhed og forsvar i Europa (afstemning)
  
12.16.Opsving på rumfartsmarkedet (afstemning)
  
12.17.Situationen i Venezuela (afstemning)
  
12.18.Hormonforstyrrende stoffer: status efter Domstolens dom af 16. december 2015 (afstemning)
  
12.19.Indsigelse jf. artikel 106: Godkendelse af GMO-majs Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (afstemning)
  
12.20.Indsigelse jf. artikel 106: Markedsføring af en genetisk modificeret nellike (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4) (afstemning)
 13.Stemmeforklaringer
 14.Stemmerettelser og -intentioner
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 16.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 17.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 18.Modtagne dokumenter
 19.Fremme af den frie bevægelighed gennem en forenkling af accepten af visse offentlige dokumenter i EU ***II (forhandling)
 20.Overførsel til Den Europæiske Unions Ret af kompetencen til som første instans at afgøre EU-personalesager ***I (forhandling)
 21.Forbedret dataudveksling og anvendelse af europæiske informationssystemer og databaser til bekæmpelse af alvorlig grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme (forhandling)
 22.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 23.Tyrkiets Nationale Storforsamlings afgørelse om at ophæve den parlamentariske immunitet for 138 medlemmer (forhandling)
 24.Reform af handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger (forhandling)
 25.Japans beslutning om at genoptage hvalfangst i sæsonen 2015-2016 (forhandling)
 26.En åben, effektiv og uafhængig EU-forvaltning (forhandling)
 27.EU's økonomiske diplomati (forhandling)
 28.Dagsorden for næste møde
 29.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller politiske grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 135, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Cambodja (2016/2753(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes og Davor Škrlec, for Verts/ALE-Gruppen, om Cambodja (B8-0753/2016);

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi og Beatrix von Storch, for EFDD-Gruppen, om situationen i Cambodja (B8-0756/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto og Monica Macovei, for ECR-Gruppen, om Cambodja (B8-0759/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato og Damiano Zoffoli, for S&D-Gruppen, om Cambodja (B8-0764/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon og Andrey Kovatchev, for PPE-Gruppen, om Cambodja (B8-0768/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez og Malin Björk, for GUE/NGL-Gruppen, om Cambodja (B8-0771/2016);

—   Petras Auštrevičius, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat og Urmas Paet, for ALDE-Gruppen, om Cambodja (B8-0772/2016).

II.   Samvittighedsfangers situation i Tadsjikistan (2016/2754(RSP))

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Bodil Valero, Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen, om samvittighedsfangers situation i Tadsjikistan (B8-0755/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi og Beatrix von Storch for EFDD-Gruppen, om samvittighedsfangers situation i Tadsjikistan (B8-0758/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke og Monica Macovei, for ECR-Gruppen, om samvittighedsfangers situation i Tadsjikistan (B8-0760/2016);

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein og Josef Weidenholzer, for S&D-Gruppen, om samvittighedsfangers situation i Tadsjikistan (B8-0762/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Bogdan Brunon Wenta, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev og Ramón Luis Valcárcel Siso, for PPE-Gruppen, om samvittighedsfangers situation i Tadsjikistan (B8-0766/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli og Marie-Christine Vergiat, for GUE/NGL-Gruppen, om samvittighedsfangers situation i Tadsjikistan (B8-0769/2016);

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat og Ulrike Müller, for ALDE-Gruppen, om samvittighedsfangers situation i Tadsjikistan (B8-0770/2016).

III.    Vietnam (2016/2755(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas og Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen, om situationen i Vietnam (B8-0754/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Julie Girling, Valdemar Tomaševski, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei og Angel Dzhambazki, for ECR-Gruppen, om Vietnam (B8-0757/2016);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes og Davor Škrlec, for Verts/ALE-Gruppen, om Vietnam (B8-0761/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato og Damiano Zoffoli, for S&D-Gruppen, om Vietnam (B8-0763/2016);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Richard Sulík, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Richard Sulík, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev og Ramón Luis Valcárcel Siso, for PPE-Gruppen, om Vietnam (B8-0765/2016);

—   Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet og Petras Auštrevičius, for ALDE-Gruppen, om Vietnam (B8-0767/2016).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 162.


3. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen besluttet at godkende Europa-Kommissionens bevillingsoverførsler DEC 06/2016 og DEC 07/2016.

Budgetudvalget havde inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 203, stk. 5 og 7, i finansforordningen ikke truffet nogen afgørelse, der gik imod forslaget om indgåelse af en brugsretsaftale for 15 år for ibrugtagelsen af bygningerne "Black Pearl" og "Merode".

Budgetudvalget havde inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 203, stk. 5, i finansforordningen ikke truffet nogen afgørelse, der gik imod forslaget om opførelse af den nye laboratoriebygning ("Wing M") i Det Fælles Forskningscenter under Institut for Transuraner i Karlsruhe i Tyskland.

Budgetudvalget havde inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 203, stk. 5 og 7, i finansforordningen og artikel 88, stk. 2, i Kommissionens delegerede retsakt (EU) nr. 1271/2013 ikke truffet nogen afgørelse, der gik imod forslaget om de endelige lokaler til hjemstedet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme i Stockholm.


4. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kriterier til bestemmelse af, om derivater omfattet af clearingforpligtelsen bør omfattes af handelsforpligtelsen (C(2016)02710 - 2016/2751(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 26. maj 2016

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for suspension af handelen med finansielle instrumenter og fjernelse af finansielle instrumenter fra handelen (C(2016)03014 - 2016/2745(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 24. maj 2016

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for finansielle instrumenters optagelse til handel på regulerede markeder (C(2016)03017 - 2016/2746(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 24. maj 2016

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for afgørelsen af, hvorvidt et marked er væsentligt for så vidt angår likviditet, med hensyn til underretninger om en midlertidig suspension af handelen (C(2016)03020 - 2016/2752(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 26. maj 2016

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for udbydere af dataindberetningstjenester vedrørende godkendelse, organisatoriske krav og offentliggørelse af transaktioner (C(2016)03201 - 2016/2766(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 2. juni 2016

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for adgang vedrørende benchmarks (C(2016)03203 - 2016/2765(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 2. juni 2016

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om præcisering af levering af før- og efterhandelsoplysninger og detaljeringsgraden af oplysninger (C(2016)03206 - 2016/2767(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 2. juni 2016

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for krav, der skal sikre retfærdige og ikke-diskriminerende samhusningstjenester og gebyrstrukturer (C(2016)03266 - 2016/2775(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 6. juni 2016

Henvist til kor. udv.: ECON

°
° ° °

Udkast til delegeret retsakt, for hvilken indsigelsesfristen var blevet forlænget på det kompetente udvalgs anmodning:

- Kommissionens delegerede forordning om bemyndigelse til, at kooperativer og andre former for producentorganisationer i sektoren for mælk og mejeriprodukter indgår aftaler og træffer afgørelser om produktionsplanlægning C(2016)02122 - 2016/2658(DEA)

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. april 2016

Forlængelse af indsigelsesfristen: 2 måneder

Henvist til kor. udv.: AGRI

°
° ° °

Udkast til delegerede retsakter, for hvilke fristen var blevet ændret fra 1 til 3 måneder på det kompetente udvalgs anmodning:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for metoder og principper for værdiansættelse af passiver hidrørende fra derivater (C(2016)02967 - 2016/2744(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 23. maj 2016 på det kompetente udvalgs anmodning

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for hensigtsmæssige ordninger, systemer og procedurer for markedsdeltagere, der videregiver viden som led i markedssonderinger (C(2016)02859 - 2016/2735(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 17. maj 2016 på det kompetente udvalgs anmodning

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for forholdet mellem ikke-udførte ordrer og transaktioner med henblik på at forhindre ureglementerede handelsvilkår (C(2016)02775 - 2016/2738(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 18. maj 2016 på det kompetente udvalgs anmodning

Henvist til kor. udv.: ECON


5. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår thiacloprid (D044524/03 - 2016/2749(RPS) - frist: 26. juli 2016)
henvist til kor. udv.: ENVI


6. Situationen i Venezuela (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Venezuela (2016/2699(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 10. maj 2016 (punkt 17 i protokollen af 10.5.2016).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon og Milan Zver, for PPE-Gruppen, om situationen i Venezuela (2016/2699(RSP)) (B8-0700/2016);

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Ernest Maragall og Barbara Lochbihler, for Verts/ALE-Gruppen, om situationen i Venezuela (2016/2699(RSP)) (B8-0723/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox og Angel Dzhambazki, for ECR-Gruppen, om situationen i Venezuela (2016/2699(RSP)) (B8-0724/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi og Rolandas Paksas, for EFDD-Gruppen, om situationen i Venezuela (2016/2699(RSP)) (B8-0725/2016);

—   Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, João Ferreira, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Takis Hadjigeorgiou og Sofia Sakorafa, for GUE/NGL-Gruppen, om situationen i Venezuela (2016/2699(RSP)) (B8-0726/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg og Hilde Vautmans, for ALDE-Gruppen, om situationen i Venezuela (2016/2699(RSP)) (B8-0728/2016);

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Carlos Zorrinho, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Claudia Țapardel, Nicola Caputo, Nicola Danti, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Karoline Graswander-Hainz, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Ana Gomes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar og Victor Boştinaru, for S&D-Gruppen, om situationen i Venezuela (2016/2699(RSP)) (B8-0729/2016).

Afstemning: punkt 12.17 i protokollen af 8.6.2016.


7. Hormonforstyrrende stoffer: status efter Rettens dom af 16. december 2015 (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse fra Kommissionen: Hormonforstyrrende stoffer: status efter Rettens dom af 16. december 2015 (2016/2747(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 25. maj 2016 (punkt 19 i protokollen af 25.5.2016).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Matthias Groote for S&D-Gruppen, og Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, om hormonforstyrrende stoffer: status efter Rettens dom af 16. december 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0733/2016);

—   Sylvie Goddyn for ENF-Gruppen, om hormonforstyrrende stoffer: status efter Rettens afgørelse af 16. december 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0734/2016);

—   Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli og Rina Ronja Kari, for GUE/NGL-Gruppen, om hormonforstyrrende stoffer: status efter Domstolens afgørelse af 16. december 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0735/2016);

—   Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Laura Agea, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, David Borrelli, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao og Marco Zanni, for EFDD-Gruppen, om hormonforstyrrende stoffer: status efter Rettens dom af 16. december 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0736/2016);

—   Jens Gieseke for PPE-Gruppen, og Julie Girling for ECR-Gruppen, om hormonforstyrrende stoffer: status efter Domstolens dom af 16. december 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0737/2016);

—   Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, om hormonforstyrrende stoffer: status efter Domstolens afgørelse af 16. december 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0738/2016).

Afstemning: punkt 12.18 i protokollen af 8.6.2016.


8. Midtvejsrevision af investeringsplanen (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Midtvejsrevision af investeringsplanen (2016/2732(RSP))

Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Othmar Karas for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Sander Loones for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Miguel Viegas for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, Steeve Briois for ENF-Gruppen, og Eleftherios Synadinos, løsgænger.

Indlæg af Jyrki Katainen.

Talere: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Bernd Lucke, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lefteris Christoforou, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Bas Eickhout, Marco Valli, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Marian-Jean Marinescu, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Iskra Mihaylova, Marisa Matias, Ernest Maragall, Auke Zijlstra, Pablo Zalba Bidegain, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Isabelle Thomas, Stanisław Ożóg, Nedzhmi Ali, Dimitrios Papadimoulis, Claude Turmes, Gerolf Annemans, Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Vicky Ford og Dominique Riquet.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Monika Vana, Lambert van Nistelrooij, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Dariusz Rosati, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Inés Ayala Sender, James Nicholson, Paul Rübig, Pervenche Berès, Gunnar Hökmark, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Jutta Steinruck, Jan Olbrycht, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Spyraki, Jens Geier, Lefteris Christoforou, Roberto Gualtieri, Eva Paunova og Massimo Paolucci.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Reinhard Bütikofer, Rosa D'Amato, Andrey Novakov og Silvia Costa.

Indlæg af Maria Grapini om catch-the-eye-proceduren (formanden gav nærmere oplysninger).

Indlæg af Jyrki Katainen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


9. Makrofinansiel bistand til Tunesien ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om yderligere makrofinansiel bistand til Tunesien [COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

Marielle de Sarnez forelagde betænkningen.

Indlæg af Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen).

Talere: Salvatore Cicu for PPE-Gruppen, Emmanuel Maurel for S&D-Gruppen, Sander Loones for ECR-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, Yannick Jadot for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Eleonora Forenza, Tokia Saïfi, Pier Antonio Panzeri, Michael Gahler og Victor Boştinaru.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić og Miguel Viegas.

Talere: Jyrki Katainen og Marielle de Sarnez.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.12 i protokollen af 8.6.2016.

(Mødet udsat nogle minutter indtil det højtidelige møde.)


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

10. Højtideligt møde - Bulgarien

Fra kl. 12.05 til 12.40 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af talen af Rosen Plevneliev, Republikken Bulgariens præsident.


FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

11. Meddelelse fra formanden

Formanden mindede om, at Parlamentets formand på plenarmødet den 11. maj 2016 havde besluttet at pålægge Eleftherios Synadinos en sanktion på grund af de uacceptable bemærkninger om den tyrkiske befolkning, som han havde ytret på mødet den 9. marts 2016 (punkt 11 i protokollen af 11. maj 2016).

Præsidiet havde på sit møde mandag den 6. juni 2016 behandlet den klage, som Eleftherios Synadinos havde indgivet, og havde enstemmigt bekræftet formandens afgørelse om at pålægge ham en sanktion, der bestod i fratagelse af hans ret til dagpenge i ti dage.

Det pågældende medlem var dagen forinden blevet underrettet om afgørelsen.


12. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


12.1. Nedsættelse af et undersøgelsesudvalg, som skal undersøge påstande om overtrædelser af og fejl eller forsømmelser i forbindelse med gennemførelsen af EU-retten for så vidt angår hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse, dets sagsområder, sammensætning og funktionsperiode (afstemning)

Forslag til afgørelse, stillet af Formandskonferencen, jf. forretningsordenens artikel 198, om nedsættelse af et undersøgelsesudvalg, som skal undersøge påstande om overtrædelser af og fejl og forsømmelser i forbindelse med gennemførelsen af EU-retten for så vidt angår hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse, dets sagsområder, sammensætning og funktionsperiode (2016/2726(RSO)) (B8-0745/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2016)0253)


12.2. Aftalen mellem EU og Palau om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Palau om visumfritagelse for kortvarige ophold [12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0254)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


12.3. Aftalen EU ogTonga om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Tonga om visumfritagelse for kortvarige ophold [12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0255)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


12.4. Aftale mellem EU og Colombia om visumfritagelse for kortvarige ophold *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Colombia om visumfritagelse for kortvarige ophold [12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0256)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


12.5. Udvidelse af handelen med informationsteknologiprodukter (ITA) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale i form af en erklæring om udvidelse af handelen med informationsteknologiprodukter (ITA) [06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Godelieve Quisthoudt-Rowohl tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 150, stk. 4.

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0257)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


12.6. At underkaste α-PVP kontrolforanstaltninger * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om at underkaste det nye psykoaktive stof 1-phenyl-2-(1-pyrrolidin-1-yl) pentan-1-on (α-pyrrolidinovalerophenon, α-PVP) kontrolforanstaltninger [15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Michał Boni (A8-0175/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0258)


12.7. Ratifikation og tiltrædelse af protokollen af 2010 til konventionen om farlige og skadelige stoffer med undtagelse af aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Interimsbetænkning om forslag til Rådets afgørelse om medlemsstaternes ratifikation og tiltrædelse i Den Europæiske Unions interesse af protokollen af 2010 til den internationale konvention om ansvar og erstatning for skader opstået i forbindelse med søtransport af farlige og skadelige stoffer med undtagelse af de aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Retsudvalget. Ordfører: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0259)


12.8. Ratifikation og tiltrædelse af protokollen af 2010 til konventionen om farlige og skadelige stoffer for så vidt angår aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Interimsbetænkning om udkast til Rådets afgørelse om medlemsstaternes ratifikation og tiltrædelse i Den Europæiske Unions interesse af protokollen af 2010 til den internationale konvention om ansvar og erstatning for skader opstået i forbindelse med søtransport af farlige og skadelige stoffer for så vidt angår de aspekter, der vedrører civilretligt samarbejde [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Retsudvalget. Ordfører: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0260)


12.9. Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og Filippinerne (Kroatiens tiltrædelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Indstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af protokollen til rammeaftalen om partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Filippinerne på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Elmar Brok (A8-0148/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0261)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


12.10. Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og Filippinerne (godkendelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af rammeaftalen om partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Filippinerne på den anden side [05431/2015 - C8-0061/2015- 2013/0441(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Elmar Brok (A8-0149/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0262)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


12.11. Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og Filippinerne (beslutning) (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af rammeaftalen om partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Filippinerne på den anden side [2015/2234(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Elmar Brok (A8-0143/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0263)


12.12. Makrofinansiel bistand til Tunesien ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om yderligere makrofinansiel bistand til Tunesien [COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0264)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0264)


12.13. Regler mod visse metoder til skatteundgåelse * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds funktionsmåde [COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2016)0265)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0265)


12.14. Opfølgning på Parlamentets beslutning af 11. februar 2015 om det amerikanske Senats rapport om CIA's brug af tortur (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0580/2016 og B8-0584/2016 (2016/2573(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0580/2016 stillet af LIBE

Vedtaget (P8_TA(2016)0266)

(Forslag til beslutning B8-0584/2016 bortfaldt).


12.15. Kapacitet i verdensrummet til sikkerhed og forsvar i Europa (afstemning)

Betænkning om kapacitet i verdensrummet til sikkerhed og forsvar i Europa [2015/2276(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0267)


12.16. Opsving på rumfartsmarkedet (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0739/2016 (2016/2731(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2016)0268)


12.17. Situationen i Venezuela (afstemning)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Venezuela (2016/2699(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 10. maj 2016 (punkt 17 i protokollen af 10.5.2016).

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den 8. juni 2016 (punkt 5 i protokollen af 8.6.2016).

Forslag til beslutning B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016 og B8-0729/2016 (2016/2699(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0700/2016

(erstatter B8-0700/2016, B8-0724/2016, B8-0728/2016 og B8-0729/2016):

stillet af:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver og Francisco José Millán Mon, for PPE-Gruppen;

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, ,Kati Piri, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Ana Gomes, Ramón Jáuregui Atondo, Victor Boştinaru, Sergio Gutiérrez Prieto, Pier Antonio Panzeri, Carlos Zorrinho, Enrique Guerrero Salom, Karoline Graswander-Hainz, Jonás Fernández og Juan Fernando López Aguilar, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock og Mark Demesmaeker, for ECR-Gruppen;

—   Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2016)0269)

(Forslag til beslutning B8-0723/2016, B8-0725/2016 og B8-0726/2016 bortfaldt).

Indlæg

João Pimenta Lopes, inden afstemningen.


12.18. Hormonforstyrrende stoffer: status efter Domstolens dom af 16. december 2015 (afstemning)

Redegørelse fra Kommissionen: Hormonforstyrrende stoffer: status efter Domstolens dom af 16. december 2015 (2016/2747(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 25. maj 2016 (punkt 19 i protokollen af 25.5.2016)

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den 8. juni 2016 (punkt 6 i protokollen af 8.6.2016).

Forslag til beslutning B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016 og B8-0738/2016 (2016/2747(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0733/2016

(erstatter B8-0733/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016 og B8-0738/2016):

stillet af:

—   Jens Gieseke for PPE-Gruppen;

—   Matthias Groote for S&D-Gruppen;

—   Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen;

—   Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen;

—   Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen;

—   Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2016)0270)

(Forslag til beslutning B8-0734/2016 og B8-0737/2016 bortfaldt).


12.19. Indsigelse jf. artikel 106: Godkendelse af GMO-majs Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (afstemning)

Forslag til beslutning, stillet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, af ENVI, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse af XXXX om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21-majs, og genetisk modificeret majs, der kombinerer to eller tre af transformationsbegivenhederne Bt11, MIR162, MIR604 og GA21, og om ophævelse af afgørelse 2010/426/EU, 2011/893/EU, 2011/892/EU og 2011/894/EU (D044931/01 - 2016/2682(RSP)) (B8-0732/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL BESLUTNING stillet af ENVI

Vedtaget (P8_TA(2016)0271)


12.20. Indsigelse jf. artikel 106: Markedsføring af en genetisk modificeret nellike (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4) (afstemning)

Forslag til beslutning, stillet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3, af ENVI, om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse af XXXX om markedsføring af en genetisk modificeret nellike (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4) (D044927/02 - 2016/2683(RSP)) (B8-0731/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORSLAG TIL BESLUTNING stillet af ENVI

Vedtaget (P8_TA(2016)0272)


13. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Henstilling: Elmar Brok - A8-0148/2016
Andrejs Mamikins og Stanislav Polčák

Henstilling: Elmar Brok - A8-0149/2016
Andrejs Mamikins

Betænkning: Elmar Brok - A8-0143/2016
Andrejs Mamikins

Betænkning: Marielle de Sarnez - A8-0187/2016
Ilhan Kyuchyuk, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Stefano Maullu og Notis Marias

Betænkning: Hugues Bayet - A8-0189/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez og Andrejs Mamikins

Opfølgning på Parlamentets beslutning af 11. februar 2015 om det amerikanske Senats rapport om CIA's brug af tortur (2016/2573(RSP)) - B8-0580/2016
Andrejs Mamikins

Betænkning: Bogdan Andrzej Zdrojewski - A8-0151/2016
Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jean-Luc Mélenchon og Janusz Korwin-Mikke

Opsving på rumfartsmarkedet (2016/2731(RSP)) - B8-0739/2016
Andrejs Mamikins

Situationen i Venezuela (2016/2699(RSP)) - RC-B8-0700/2016
Frédérique Ries, Tania González Peñas, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Couso Permuy, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Jean-Luc Mélenchon, Notis Marias og Janusz Korwin-Mikke

Hormonforstyrrende stoffer: status efter Domstolens dom af 16. december 2015 (2016/2747(RSP)) - RC-B8-0733/2016
Rosa D'Amato, Maria Lidia Senra Rodríguez, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo og Andrejs Mamikins.


14. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.10 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

15. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


16. Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet

De franske kompetente myndigheder havde fremsendt to anmodninger om ophævelse af den parlamentariske immunitet for Jean-François Jalkh i forbindelse med retsundersøgelser ved den ordinære domstol i Paris og den ordinære domstol i Nanterre samt to anmodninger om ophævelse af den parlamentariske immunitet for Jean-Marie Le Pen i forbindelse med retsundersøgelser indledt ved den ordinære domstol i Paris.

Disse anmodninger var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


17. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE modtaget følgende anmodning om udnævnelse:

Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan og EU-Usbekistan og Delegationen for Forbindelserne med Tadsjikistan, Turkmenistan og Mongoliet: Laima Liucija Andrikienė

Denne udnævnelse ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


18. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget: fra Kommissionen og Domstolen:

- Meddelelse om forelæggelse af et byggeprojekt (udvidelse af kontorbygning) fra Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (N8-0034/2016 - C8-0191/2016 - 2016/2091(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel 4-INF/2016 – Domstolen (N8-0035/2016 - C8-0197/2016 - 2016/2092(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 10/2016 – Sektion III – Kommissionen (N8-0036/2016 - C8-0200/2016 - 2016/2093(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG


19. Fremme af den frie bevægelighed gennem en forenkling af accepten af visse offentlige dokumenter i EU ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af den frie bevægelighed for borgere gennem en forenkling af kravene vedrørende fremlæggelse af visse offentlige dokumenter i Den Europæiske Union og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 [14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

Mady Delvaux forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Emil Radev for PPE-Gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for S&D-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Diane James for EFDD-Gruppen, Marie-Christine Boutonnet for ENF-Gruppen, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Branislav Škripek, Petr Mach, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Pál Csáky og Daniel Buda.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Claudia Țapardel, Notis Marias, Brian Hayes, Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos og Victor Negrescu.

Talere: Věra Jourová og Mady Delvaux.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.4 i protokollen af 9.6.2016.


20. Overførsel til Den Europæiske Unions Ret af kompetencen til som første instans at afgøre EU-personalesager ***I (forhandling)

Betænkning om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning vedrørende overførslen til Den Europæiske Unions Ret af kompetencen til som første instans at afgøre tvister mellem Unionen og dens ansatte [N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Mady Delvaux (A8-0167/2016)

Mady Delvaux forelagde betænkningen.

Talere: Danuta Maria Hübner (ordfører for udtalelse fra AFCO), Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen, Evelyn Regner for S&D-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, António Marinho e Pinto for ALDE-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Georg Mayer for ENF-Gruppen, Sergio Gaetano Cofferati, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marie-Christine Boutonnet og Jiří Pospíšil.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Victor Negrescu, Notis Marias og Ivan Jakovčić.

Indlæg af Mady Delvaux.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.5 i protokollen af 9.6.2016.

(Mødet udsat kl. 16.25 og genoptaget kl. 16.50)


FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

21. Forbedret dataudveksling og anvendelse af europæiske informationssystemer og databaser til bekæmpelse af alvorlig grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forbedret dataudveksling og anvendelse af europæiske informationssystemer og databaser til bekæmpelse af alvorlig grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme (2016/2760(RSP))

Bert Koenders (formand for Rådet) og Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Marina Albiol Guzmán for GUE/NGL-Gruppen, Eva Joly for Verts/ALE-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Angelika Mlinar, Kinga Gál, Ana Gomes, James Nicholson, Filiz Hyusmenova, Axel Voss, Caterina Chinnici, Kaja Kallas, Tomáš Zdechovský, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev og Hugues Bayet.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes og Georgios Epitideios.

Indlæg af Jérôme Lavrilleux.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sergio Gaetano Cofferati og Maria Grapini.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Indlæg af Bert Koenders.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


22. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Formanden afgav følgende meddelelse:

en henstilling fra ECON om ikke at gøre indsigelse mod forslaget til gennemførelsesforordning var blevet bekendtgjort dagen forinden på plenarmødet (punkt 10 i protokollen af 7.6.2016).

Der var ikke gjort indsigelse mod henstillingen inden for den frist på 24 timer, der er fastlagt i forretningsordenens artikel 105, stk. 6.

Denne henstilling blev derfor betragtet som vedtaget, og afgørelsen ville blive offentliggjort i »Vedtagne Tekster« fra mødet torsdag den 9. juni 2016.


23. Tyrkiets Nationale Storforsamlings afgørelse om at ophæve den parlamentariske immunitet for 138 medlemmer (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Tyrkiets Nationale Storforsamlings afgørelse om at ophæve den parlamentariske immunitet for 138 medlemmer (2016/2761(RSP))

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Kati Piri for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Edouard Ferrand for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Renate Sommer, Nikos Androulakis, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Takis Hadjigeorgiou, Ska Keller, Franz Obermayr, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Marie-Christine Vergiat, Ernest Maragall, Georgios Epitideios, Jaromír Štětina, Elena Valenciano, Hans-Olaf Henkel, Kostas Chrysogonos, Ulrike Lunacek, Manolis Kefalogiannis, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Othmar Karas, Ana Gomes, Martina Michels, Costas Mavrides, Sofia Sakorafa, Pier Antonio Panzeri og Demetris Papadakis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Kateřina Konečná og Javier Couso Permuy.

Indlæg af Johannes Hahn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


24. Reform af handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger (forhandling)

Redegørelse fra Rådet: Reform af handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger (2016/2763(RSP))

Bert Koenders (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

Indlæg af Daniel Caspary for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Bernd Lange for S&D-Gruppen, Joachim Starbatty for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Yannick Jadot for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jonathan Arnott, David Borrelli for EFDD-Gruppen, Matteo Salvini for ENF-Gruppen, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Marielle de Sarnez, Anne-Marie Mineur, Reinhard Bütikofer, Jonathan Arnott, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Reinhard Bütikofer, Salvatore Cicu, Andrea Cozzolino, Bernd Lange om afviklingen af forhandlingen, Marietje Schaake, Patrick Le Hyaric, Jarosław Wałęsa, Agnes Jongerius, Adam Szejnfeld, Maria Arena, Tokia Saïfi, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Joachim Schuster og Victor Boştinaru.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Ivan Jakovčić og Maria Grapini.

Indlæg af Bert Koenders.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


25. Japans beslutning om at genoptage hvalfangst i sæsonen 2015-2016 (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000058/2016) af Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström og Marco Affronte, for ENVI, til Rådet: Japans beslutning om at genoptage hvalfangsten i sæsonen 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000059/2016) af Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström og Marco Affronte, for ENVI, til Kommissionen: Japans beslutning om at genoptage hvalfangsten i sæsonen 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Giovanni La Via begrundede forespørgslerne.

Bert Koenders (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet B8-0702/2016.

Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet B8-0703/2016.

Talere: Marijana Petir for PPE-Gruppen, Renata Briano for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, José Inácio Faria for ALDE-Gruppen, Stefan Eck for GUE/NGL-Gruppen, Linnéa Engström for Verts/ALE-Gruppen, Marco Affronte for EFDD-Gruppen, Sylvie Goddyn for ENF-Gruppen, Csaba Sógor og Ricardo Serrão Santos.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Indlæg af Anja Hazekamp.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og Ivan Jakovčić.

Talere: Jyrki Katainen og Bert Koenders.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 128, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: mødeperioden i juli.


26. En åben, effektiv og uafhængig EU-forvaltning (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000079/2016) af Pavel Svoboda og Heidi Hautala, for JURI, til Kommissionen: En forordning om en åben, effektiv og uafhængig EU-forvaltning (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)

Pavel Svoboda og Heidi Hautala begrundede forespørgslen.

Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Emil Radev for PPE-Gruppen, Victor Negrescu for S&D-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Margot Parker for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Ruža Tomašić, Ingeborg Gräßle, Monica Macovei og Daniel Buda.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Ivan Jakovčić og Kateřina Konečná.

Indlæg af Jyrki Katainen.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

Heidi Hautala og Pavel Svoboda, for JURI, for en åben, effektiv og uafhængig europæisk forvaltning (2016/2610(RSP)) (B8-0685/2016).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.6 i protokollen af 9.6.2016.


27. EU's økonomiske diplomati (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: EU's økonomiske diplomati (2016/2733(RSP))

Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Antonio Tajani for PPE-Gruppen, Maria Grapini for S&D-Gruppen, Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Othmar Karas, Francisco Assis, Janusz Lewandowski, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Dubravka Šuica og Stanislav Polčák.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná og Ruža Tomašić.

Indlæg af Jyrki Katainen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


28. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 583.763/OJJE).


29. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.30.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Balz, Bové, Crowley, Deprez, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Muselier, Sippel, Theocharous, Vautmans, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik