Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 345kWORD 282k
Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Μεταφορές πιστώσεων
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 5.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 6.Κατάσταση στη Βενεζουέλα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 7.Ενδοκρινικοί διαταράκτες: πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την από 16ης Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του Δικαστηρίου (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 8.Ενδιάμεση αξιολόγηση του Επενδυτικού Σχεδίου (συζήτηση)
 9.Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Τυνησία ***I (συζήτηση)
 10.Πανηγυρική συνεδρίαση - Βουλγαρία
 11.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  12.1.Συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας θητείας της (ψηφοφορία)
  12.2.Συμφωνία ΕΕ-Παλάου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.3.Συμφωνία ΕΕ-Τόνγκα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.4.Συμφωνία ΕΕ-Κολομβίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.5.Επέκταση του εμπορίου προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών (ITA) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.6.Υπαγωγή της α-PVP σε μέτρα ελέγχου * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.7.Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 2010 της σύμβασης επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.8.Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 2010 της σύμβασης επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.9.Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (προσχώρηση της Κροατίας) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.10.Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (έγκριση) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.11.Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (ψήφισμα) (ψηφοφορία)
  12.12.Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Τυνησία ***I (ψηφοφορία)
  12.13.Κανόνες κατά ορισμένων πρακτικών φοροαποφυγής * (ψηφοφορία)
  12.14.Συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (ψηφοφορία)
  12.15.Διαστημικές δυνατότητες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα (ψηφοφορία)
  12.16.Διείσδυση στη διαστημική αγορά (ψηφοφορία)
  12.17.Κατάσταση στη Βενεζουέλα (ψηφοφορία)
  12.18.Ενδοκρινικοί διαταράκτες: πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την από 16ης Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του Δικαστηρίου (ψηφοφορία)
  12.19.Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106: έγκριση του γενετικά τροποποιημένου αραβόσιτου Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (ψηφοφορία)
  12.20.Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106: διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (ψηφοφορία)
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 16.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 17.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 18.Κατάθεση εγγράφων
 19.Προώθηση ελεύθερης κυκλοφορίας μέσω της απλούστευσης της αποδοχής ορισμένων δημοσίων εγγράφων ***II (συζήτηση)
 20.Μεταβίβαση στο Γενικό Δικαστήριο της αρμοδιότητας εκδικάσεως σε πρώτο βαθμό των υποθέσεων Δημόσιας Διοίκησης της EE ***I (συζήτηση)
 21.Βελτίωση της ανταλλαγής δεδομένων και της χρήσης ευρωπαϊκών πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων δεδομένων στην καταπολέμηση του σοβαρού διακρατικού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (συζήτηση)
 22.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 23.Απόφαση της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας να άρει τη βουλευτική ασυλία 138 βουλευτών (συζήτηση)
 24.Μεταρρύθμιση των μέσων εμπορικής άμυνας (TDIs) (συζήτηση)
 25.Απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016 (συζήτηση)
 26.Κανονισμός για ανοικτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
 27.Οικονομική διπλωματία της ΕΕ (συζήτηση)
 28.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 29.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Καμπότζη (2016/2753(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την Καμπότζη (B8-0753/2016

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi και Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση στην Καμπότζη (B8-0756/2016)·

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την Καμπότζη (B8-0759/2016

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato και Damiano Zoffoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την Καμπότζη (B8-0764/2016

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon και Andrey Kovatchev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Καμπότζη (B8-0768/2016

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez και Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Καμπότζη (B8-0771/2016

—   Petras Auštrevičius, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat και Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την Καμπότζη (B8-0772/2016).

II.   Κατάσταση των κρατουμένων συνείδησης στο Τατζικιστάν (2016/2754(RSP))

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Bodil Valero, Davor Škrlec εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση των κρατουμένων συνείδησης στο Τατζικιστάν (B8-0755/2016

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi και Beatrix von Storch εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση των κρατουμένων συνείδησης στο Τατζικιστάν (B8-0758/2016

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση των κρατουμένων συνείδησης στο Τατζικιστάν (B8-0760/2016

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein και Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση των κρατουμένων συνείδησης στο Τατζικιστάν (B8-0762/2016

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Bogdan Brunon Wenta, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev και Ramón Luis Valcárcel Siso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση των κρατουμένων συνείδησης στο Τατζικιστάν (B8-0766/2016

—   Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση των κρατουμένων συνείδησης στο Τατζικιστάν (B8-0769/2016

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat και Ulrike Müller, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση των κρατουμένων συνείδησης στο Τατζικιστάν (B8-0770/2016).

III.    Βιετνάμ (2016/2755(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas και Isabella Adinolfi εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση στο Βιετνάμ (B8-0754/2016

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Julie Girling, Valdemar Tomaševski, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το Βιετνάμ (B8-0757/2016

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Βιετνάμ (B8-0761/2016

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato και Damiano Zoffoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το Βιετνάμ (B8-0763/2016

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Richard Sulík, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Richard Sulík, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev και Ramón Luis Valcárcel Siso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το Βιετνάμ (B8-0765/2016

—   Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet και Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Βιετνάμ (B8-0767/2016).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.


3. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφασίζει να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 06/2016 και DEC 07/2016.

Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 203 παράγραφοι 5 και 7 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών δεν λαμβάνει απόφαση αντίθετη με το σχέδιο σύναψης σύμβασης επικαρπίας 15 ετών για τη χρήση των κτηρίων "Black Pearl" και "Merode".

Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 203 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών δεν λαμβάνει απόφαση αντίθετη με το σχέδιο κατασκευής του νέου κτηρίου του εργαστηρίου ("Wing M") στο Κοινό Κέντρο Ερευνών του Ινστιτούτου για τα Υπερουράνια Στοιχεία στην Καρλσρούη της Γερμανίας.

Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 203 παράγραφοι 5 και 7 του δημοσιονομικού κανονισμού και του άρθρου 88 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 1271/2013, η Επιτροπή Προϋπολογισμών δεν λαμβάνει απόφαση αντίθετη με το σχέδιο τελικών εγκατάστασεων της έδρας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων στη Στοκχόλμη.


4. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τα κριτήρια για τη διαπίστωση κατά πόσον τα παράγωγα που υπόκεινται στην υποχρέωση εκκαθάρισης πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση διαπραγμάτευσης. (C(2016)02710 - 2016/2751(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 3 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 26 Μαΐου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την αναστολή και απόσυρση χρηματοπιστωτικών μέσων από τη διαπραγμάτευση (C(2016)03014 - 2016/2745(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 3 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 24 Μαΐου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή:αναπομπή επί της ουσίας ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές (C(2016)03017 - 2016/2746(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 3 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 24 Μαΐου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό σημαντικής αγοράς από άποψη ρευστότητας σε σχέση με κοινοποιήσεις προσωρινής διακοπής των συναλλαγών (C(2016)03020 - 2016/2752(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 3 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 26 Μαΐου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, τις οργανωτικές απαιτήσεις και τη δημοσίευση συναλλαγών για παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων (C(2016)03201 - 2016/2766(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 2 Ιουνίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την πρόσβαση σχετικά με δείκτες αναφοράς (C(2016)03203 - 2016/2765(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 2 Ιουνίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό της προσφοράς προσυναλλακτικών και μετασυναλλακτικών δεδομένων και του επιπέδου επιμερισμού των δεδομένων (C(2016)03206 - 2016/2767(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 2 Ιουνίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τις απαιτήσεις με τις οποίες εξασφαλίζεται ότι οι υπηρεσίες συστέγασης συστημάτων και η διάρθρωση χρεώσεων είναι δίκαιες και αμερόληπτες (C(2016)03266 - 2016/2775(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 1 μήνας από την παραλαβή του εγγράφου στις 6 Ιουνίου 2016

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

°
° ° °

Σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων για τις οποίες έχει παραταθεί η προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την έγκριση των συμφωνιών και αποφάσεων των συνεταιρισμών και άλλων μορφών οργανώσεων παραγωγών στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων σχετικά με τον προγραμματισμό της παραγωγής C(2016)02122 - 2016/2658(DEA)

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 11 Απριλίου 2016

Παράταση της προθεσμίας για την προβολή αντιρρήσεων: 2 μήνες

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: AGRI

°
° ° °

Σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων για τις οποίες έχει παραταθεί η προθεσμία από έναν σε τρεις μήνες κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις μεθόδους και τις αρχές αποτίμησης των υποχρεώσεων που προκύπτουν από παράγωγα (C(2016)02967 - 2016/2744(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 3 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 23 Μαΐου 2016 κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις κατάλληλες ρυθμίσεις, τα συστήματα και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν στις βολιδοσκοπήσεις της αγοράς οι συμμετέχοντες στην αγορά οι οποίοι αποκαλύπτουν πληροφορίες (C(2016)02859 - 2016/2735(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 3 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 17 Μαΐου 2016 κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την αναλογία ανεκτέλεστων εντολών προς τις συναλλαγές για την πρόληψη μη εύρυθμων συνθηκών διαπραγμάτευσης (C(2016)02775 - 2016/2738(DEA))

Προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων: 3 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 18 Μαΐου 2016 κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON


5. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Το ακόλουθο σχέδιο εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχει διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ουσία thiacloprid (D044524/03 - 2016/2749(RPS) - προθεσμία: 26 Ιούλιος 2016)
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI


6. Κατάσταση στη Βενεζουέλα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στη Βενεζουέλα (2016/2699(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 10 Μαΐου 2016 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.5.2016).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon και Milan Zver, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2016/2699(RSP)) (B8-0700/2016

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Ernest Maragall και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2016/2699(RSP)) (B8-0723/2016

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2016/2699(RSP)) (B8-0724/2016

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση στην Βενεζουέλα (2016/2699(RSP)) (B8-0725/2016

—   Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, João Ferreira, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Takis Hadjigeorgiou και Sofia Sakorafa, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2016/2699(RSP)) (B8-0726/2016

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2016/2699(RSP)) (B8-0728/2016

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Carlos Zorrinho, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Claudia Țapardel, Nicola Caputo, Nicola Danti, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Karoline Graswander-Hainz, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Ana Gomes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar και Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα (2016/2699(RSP)) (B8-0729/2016).

Ψηφοφορία: σημείο 12.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.6.2016.


7. Ενδοκρινικοί διαταράκτες: πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την από 16ης Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του Δικαστηρίου (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Επιτροπής: Ενδοκρινικοί διαταράκτες: πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την από 16ης Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του Δικαστηρίου (2016/2747(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 25 Μαΐου 2016 (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.5.2016).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Matthias Groote, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες: πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την από 16ης Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του Δικαστηρίου (2016/2747(RSP)) (B8-0733/2016

—   Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες: πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την από 16ης Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του Δικαστηρίου (2016/2747(RSP)) (B8-0734/2016

—   Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli και Rina Ronja Kari, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες: παρούσα κατάσταση εν συνεχεία της απόφασης του Δικαστηρίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0735/2016

—   Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Laura Agea, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, David Borrelli, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao και Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες: παρούσα κατάσταση εν συνεχεία της απόφασης του Δικαστηρίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0736/2016

—   Jens Gieseke, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες: πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0737/2016

—   Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες: πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την από 16ης Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του Δικαστηρίου (2016/2747(RSP)) (B8-0738/2016).

Ψηφοφορία: σημείο 12.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.6.2016.


8. Ενδιάμεση αξιολόγηση του Επενδυτικού Σχεδίου (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Ενδιάμεση αξιολόγηση του Επενδυτικού Σχεδίου (2016/2732(RSP))

Ο Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sander Loones, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Miguel Viegas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Steeve Briois, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen.

Παρεμβαίνουν οι José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Bernd Lucke, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Λευτέρη Χριστοφόρου, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Bas Eickhout, Marco Valli, Barbara Kappel, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Marian-Jean Marinescu, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Iskra Mihaylova, Marisa Matias, Ernest Maragall, Auke Zijlstra, Pablo Zalba Bidegain, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Isabelle Thomas, Stanisław Ożóg, Nedzhmi Ali, Δημήτριος Παπαδημούλης, Claude Turmes, Gerolf Annemans, Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Vicky Ford και Dominique Riquet.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Monika Vana, Lambert van Nistelrooij, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Dariusz Rosati, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Inés Ayala Sender, James Nicholson, Paul Rübig, Pervenche Berès, Gunnar Hökmark, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Jutta Steinruck, Jan Olbrycht, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Μαρίας Σπυράκη, Jens Geier, Λευτέρης Χριστοφόρου, Roberto Gualtieri, Eva Paunova και Massimo Paolucci.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Νότης Μαριάς, Νεοκλής Συλικιώτης, Reinhard Bütikofer, Rosa D'Amato, Andrey Novakov και Silvia Costa.

Παρεμβαίνει η Maria Grapini επί της διαδικασίας "catch the eye" (η Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις).

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen.

Η συζήτηση περατώνεται.


9. Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Τυνησία ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Τυνησία [COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

Η Marielle de Sarnez παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Salvatore Cicu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Emmanuel Maurel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sander Loones, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Eleonora Forenza, Tokia Saïfi, Pier Antonio Panzeri, Michael Gahler και Victor Boştinaru.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Ivan Jakovčić και Miguel Viegas.

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen και Marielle de Sarnez.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.6.2016.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για μερικά λεπτά εν αναμονή της πανηγυρικής συνεδρίασης.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

10. Πανηγυρική συνεδρίαση - Βουλγαρία

Από τις 12.05 έως τις 12.40, το Σώμα συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επ' ευκαιρία της ομιλίας του Ρόσεν Πλεβνέλιεφ, Προέδρου της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

11. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι κατά τη συνδρίαση Ολομέλειας της 11ης Μαΐου 2016 ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου αποφάσισε να επιβάλει κύρωση εις βάρος του Ελευθέριου Συναδινού λόγω των απαράδεκτων δηλώσεών του για τον τουρκικό λαό στις οποίες προέβη κατά τη συνεδρίαση της 9ης Μαρτίου 2016 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11ης Μαΐου 2016).

Κατά τη συνεδρίασή του τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016, το Προεδρείο εξέτασε την προσφυγή του Ελευθέριου Συναδινού και επιβεβαίωσε ομόφωνα την απόφαση του Προέδρου να του επιβληθεί κύρωση η οποία συνίσταται στην απώλεια του δικαιώματός του σε ημερήσια αποζημίωση διαμονής για χρονικό διάστημα δέκα ημερών.

Η απόφαση κοινοποιήθηκε χθες στον ενδιαφερόμενο.


12. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


12.1. Συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας θητείας της (ψηφοφορία)

Πρόταση απόφασης, που κατατέθηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων, σύμφωνα με το άρθρο 198 του Κανονισμού, σχετικά με τη σύσταση, τον καθορισμό αρμοδιοτήτων, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια θητείας εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή (2016/2726(RSO)) (B8-0745/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0253)


12.2. Συμφωνία ΕΕ-Παλάου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Παλάου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή [12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0254)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


12.3. Συμφωνία ΕΕ-Τόνγκα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Τόνγκα σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή [12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0255)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


12.4. Συμφωνία ΕΕ-Κολομβίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κολομβίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή [12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0256)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


12.5. Επέκταση του εμπορίου προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών (ITA) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας υπό τη μορφή δήλωσης για την επέκταση του εμπορίου προϊόντων της τεχνολογίας πληροφοριών (ITA) [06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Η Godelieve Quisthoudt-Rowohl προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 150 παράγραφος 4 του Κανονισμού.

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0257)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


12.6. Υπαγωγή της α-PVP σε μέτρα ελέγχου * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπαγωγή της νέας ψυχοτρόπου ουσίας 1-φαινυλο-2-(πυρρολιδιν-1-υλο)πενταν-1-όνη (α-πυρρολιδινοβαλεροφαινόνη, α-PVP) σε μέτρα ελέγχου [15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Michał Boni (A8-0175/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0258)


12.7. Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 2010 της σύμβασης επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Προσωρινή Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την επικύρωση και την προσχώρηση των κρατών μελών, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πρωτόκολλο του 2010 της διεθνούς σύμβασης του 1996 για την αστική ευθύνη και αποζημίωση για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών, με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0259)


12.8. Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 2010 της σύμβασης επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Προσωρινή Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την επικύρωση και την προσχώρηση των κρατών μελών, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πρωτόκολλο του 2010 της διεθνούς σύμβασης για την αστική ευθύνη και αποζημίωση για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών, με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0260)


12.9. Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (προσχώρηση της Κροατίας) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Elmar Brok (A8-0148/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0261)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.


12.10. Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (έγκριση) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου [05431/2015 - C8-0061/2015- 2013/0441(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Elmar Brok (A8-0149/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0262)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


12.11. Συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων (ψήφισμα) (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου [2015/2234(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Elmar Brok (A8-0143/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0263)


12.12. Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Τυνησία ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Τυνησία [COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0264)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0264)


12.13. Κανόνες κατά ορισμένων πρακτικών φοροαποφυγής * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς [COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2016)0265)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0265)


12.14. Συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0580/2016 και B8-0584/2016 (2016/2573(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0580/2016 που κατατέθηκε από την επιτροπή LIBE

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0266)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0584/2016 καταπίπτει.)


12.15. Διαστημικές δυνατότητες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις διαστημικές δυνατότητες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα [2015/2276(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0267)


12.16. Διείσδυση στη διαστημική αγορά (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0739/2016 (2016/2731(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0268)


12.17. Κατάσταση στη Βενεζουέλα (ψηφοφορία)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στη Βενεζουέλα (2016/2699(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις10 Μαΐου 2016 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.5.2016).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 8 Ιουνίου 2016 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.6.2016).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016 και B8-0729/2016 (2016/2699(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0700/2016

(αντικαθιστά τιςB8-0700/2016, B8-0724/2016, B8-0728/2016 και B8-0729/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver και Francisco José Millán Mon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, ,Kati Piri, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Ana Gomes, Ramón Jáuregui Atondo, Victor Boştinaru, Sergio Gutiérrez Prieto, Pier Antonio Panzeri, Carlos Zorrinho, Enrique Guerrero Salom, Karoline Graswander-Hainz, Jonás Fernández και Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock και Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0269)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0723/2016, B8-0725/2016 και B8-0726/2016 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις

João Pimenta Lopes, πριν από την ψηφοφορία.


12.18. Ενδοκρινικοί διαταράκτες: πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την από 16ης Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του Δικαστηρίου (ψηφοφορία)

Δήλωση της Επιτροπής: Ενδοκρινικοί διαταράκτες: πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την από 16ης Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του Δικαστηρίου (2016/2747(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 25 Μαΐου 2016 (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.5.2016)

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 8 Ιουνίου 2016 (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.6.2016).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016 και B8-0738/2016 (2016/2747(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0733/2016

(αντικαθιστά τιςB8-0733/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016 και B8-0738/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Jens Gieseke, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Matthias Groote, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0270)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0734/2016 και B8-0737/2016 καταπίπτουν.)


12.19. Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106: έγκριση του γενετικά τροποποιημένου αραβόσιτου Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος, που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού, από την επιτροπή ENVI, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής της XXXX για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους με συνδυασμό δύο ή τριών σειρών από τις Bt11, MIR162, MIR604 και GA21, και για την κατάργηση των αποφάσεων 2010/426/ΕΕ, 2011/893/ΕΕ, 2011/892/ΕΕ και 2011/894/ΕΕ (D044931/01 - 2016/2682(RSP)) (B8-0732/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ που κατατέθηκε από την επιτροπή ENVI

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0271)


12.20. Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106: διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος, που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού, από την επιτροπή ENVI, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής, της ΧΧΧΧ, όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (D044927/02 - 2016/2683(RSP)) (B8-0731/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ που κατατέθηκε από την επιτροπή ENVI

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0272)


13. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση: Elmar Brok - A8-0148/2016
Andrejs Mamikins και Stanislav Polčák

Σύσταση: Elmar Brok - A8-0149/2016
Andrejs Mamikins

Έκθεση Elmar Brok - A8-0143/2016
Andrejs Mamikins

Έκθεση Marielle de Sarnez - A8-0187/2016
Ilhan Kyuchyuk, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Stefano Maullu και Νότης Μαριάς

Έκθεση Hugues Bayet - A8-0189/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez και Andrejs Mamikins

Συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ για τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (2016/2573(RSP)) - B8-0580/2016
Andrejs Mamikins

Έκθεση Bogdan Andrzej Zdrojewski - A8-0151/2016
Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jean-Luc Mélenchon και Janusz Korwin-Mikke

Διείσδυση στη διαστημική αγορά (2016/2731(RSP)) - B8-0739/2016
Andrejs Mamikins

Κατάσταση στη Βενεζουέλα (2016/2699(RSP)) - RC-B8-0700/2016
Frédérique Ries, Tania González Peñas, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Couso Permuy, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Jean-Luc Mélenchon, Νότης Μαριάς και Janusz Korwin-Mikke

Ενδοκρινικοί διαταράκτες: πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την από 16ης Δεκεμβρίου 2015 απόφαση του Δικαστηρίου (2016/2747(RSP)) - RC-B8-0733/2016
Rosa D'Amato, Maria Lidia Senra Rodríguez, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo και Andrejs Mamikins.


14. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.10 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

15. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


16. Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας

Οι αρμόδιες γαλλικές αρχές διαβίβασαν δύο αιτήσεις άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Jean-François Jalkh στο πλαίσιο δικαστικής διερεύνησης στο Πρωτοδικείο του Παρισιού και στο Πρωτοδικείο της Ναντέρ καθώς και δύο αιτήσεις άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Jean-Marie Le Pen στο πλαίσιο δικαστικής διερεύνησης που ξεκίνησε το Πρωτοδικείο του Παρισιού.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, οι αιτήσεις αυτές παραπέμπονται στην αρμόδια επιτροπή JURI.


17. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα PPE το ακόλουθο αίτημα διορισμού:

Αντιπροσωπεία στις κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν, ΕΕ-Κιργιζιστάν και ΕΕ-Ουζμπεκιστάν και αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν και τη Μογγολία: Laima Liucija Andrikienė

Ο διορισμός αυτός θα θεωρηθεί επικυρωθείς εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


18. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα από την Επιτροπή και το Δικαστήριο:

- Κοινοποίηση σχετικά με την υποβολή οικοδομικού σχεδίου (επέκταση γραφείων) εκ μέρους του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (N8-0034/2016 - C8-0191/2016 - 2016/2091(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. 4-INF/2016 - Δικαστήριο (N8-0035/2016 - C8-0197/2016 - 2016/2092(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 10/2016 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0036/2016 - C8-0200/2016 - 2016/2093(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG


19. Προώθηση ελεύθερης κυκλοφορίας μέσω της απλούστευσης της αποδοχής ορισμένων δημοσίων εγγράφων ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών μέσω της απλούστευσης των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημόσιων εγγράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 [14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

Η Mady Delvaux παρουσιάζει τη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Emil Radev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Diane James, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marie-Christine Boutonnet, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Branislav Škripek, Petr Mach, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Pál Csáky και Daniel Buda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Claudia Țapardel, Νότης Μαριάς, Brian Hayes, Ivan Jakovčić, Ελευθέριος Συναδινός και Victor Negrescu.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Mady Delvaux.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.6.2016.


20. Μεταβίβαση στο Γενικό Δικαστήριο της αρμοδιότητας εκδικάσεως σε πρώτο βαθμό των υποθέσεων Δημόσιας Διοίκησης της EE ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη μεταβίβαση στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της αρμοδιότητας εκδικάσεως σε πρώτο βαθμό των διαφορών μεταξύ της Ένωσης και των υπαλλήλων της [N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Mady Delvaux (A8-0167/2016)

Η Mady Delvaux παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Danuta Maria Hübner (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyn Regner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, António Marinho e Pinto, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Georg Mayer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Sergio Gaetano Cofferati, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marie-Christine Boutonnet και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Victor Negrescu, Νότης Μαριάς και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνει η Mady Delvaux.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.6.2016.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 16.25 και επαναλαμβάνεται στις 16.50.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

21. Βελτίωση της ανταλλαγής δεδομένων και της χρήσης ευρωπαϊκών πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων δεδομένων στην καταπολέμηση του σοβαρού διακρατικού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Βελτίωση της ανταλλαγής δεδομένων και της χρήσης ευρωπαϊκών πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων δεδομένων στην καταπολέμηση του σοβαρού διακρατικού εγκλήματος και της τρομοκρατίας (2016/2760(RSP))

Οι Bert Koenders (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Angelika Mlinar, Kinga Gál, Ana Gomes, James Nicholson, Filiz Hyusmenova, Axel Voss, Caterina Chinnici, Kaja Kallas, Tomáš Zdechovský, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev και Hugues Bayet.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνει ο Jérôme Lavrilleux.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sergio Gaetano Cofferati και Maria Grapini.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Bert Koenders.

Η συζήτηση περατώνεται.


22. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ακόλουθη ανακοίνωση:

Χθες ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια σύσταση της επιτροπής ECON να μην προβληθεί αντίρρηση στο σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.6.2016).

Καμία αντίρρηση δεν έχει προβληθεί στη σύσταση αυτή εντός της προθεσμίας των είκοσι τεσσάρων ωρών που καθορίζεται από το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού.

Ως εκ τούτου, η παρούσα σύσταση θεωρείται εγκριθείσα και θα δημοσιευθεί στο Κείμενα που Εγκρίθηκαν της περιόδου συνόδου της Πέμπτης 9 Ιουνίου 2016.


23. Απόφαση της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας να άρει τη βουλευτική ασυλία 138 βουλευτών (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Απόφαση της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας να άρει τη βουλευτική ασυλία 138 βουλευτών (2016/2761(RSP))

Ο Johannes Hahn (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Renate Sommer, Νίκος Ανδρουλάκης, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Τάκης Χατζηγεωργίου, Ska Keller, Franz Obermayr, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Marie-Christine Vergiat, Ernest Maragall, Γεώργιος Επιτήδειος, Jaromír Štětina, Elena Valenciano, Hans-Olaf Henkel, Κώστας Χρυσόγονος, Ulrike Lunacek, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Othmar Karas, Ana Gomes, Martina Michels, Κώστας Μαυρίδης, Σοφία Σακοράφα, Pier Antonio Panzeri και Δημήτρης Παπαδάκης.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Nicola Caputo, Kateřina Konečná και Javier Couso Permuy.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn.

Η συζήτηση περατώνεται.


24. Μεταρρύθμιση των μέσων εμπορικής άμυνας (TDIs) (συζήτηση)

Δήλωση του Συμβουλίου: Μεταρρύθμιση των μέσων εμπορικής άμυνας (TDIs) (2016/2763(RSP))

Ο Bert Koenders (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει ο Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Joachim Starbatty, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jonathan Arnott, David Borrelli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Matteo Salvini, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Marielle de Sarnez, Anne-Marie Mineur, Reinhard Bütikofer, Jonathan Arnott, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Reinhard Bütikofer, Salvatore Cicu, Andrea Cozzolino, Bernd Lange επί της διεξαγωγής της συζητήσεως, Marietje Schaake, Patrick Le Hyaric, Jarosław Wałęsa, Agnes Jongerius, Adam Szejnfeld, Maria Arena, Tokia Saïfi, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Joachim Schuster και Victor Boştinaru.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Maria Grapini.

Παρεμβαίνει ο Bert Koenders.

Η συζήτηση περατώνεται.


25. Απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016 (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000058/2016) που κατέθεσαν οι Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström και Marco Affronte, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000059/2016) που κατέθεσαν οι Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström και Marco Affronte, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Ο Giovanni La Via αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Ο Bert Koenders (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση B8-0702/2016.

Ο Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση B8-0703/2016.

Παρεμβαίνουν οι Marijana Petir, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Renata Briano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Linnéa Engström, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Csaba Sógor και Ricardo Serrão Santos.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Anja Hazekamp.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνουν οι Jyrki Katainen και Bert Koenders.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: περίοδος συνόδου του Ιουλίου.


26. Κανονισμός για ανοικτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000079/2016) που κατέθεσε Pavel Svoboda και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, προς την Επιτροπή: Κανονισμός για ανοικτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)

Οι Pavel Svoboda και Heidi Hautala αναπτύσσουν την ερώτηση.

Ο Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Emil Radev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Negrescu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Margot Parker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Ruža Tomašić, Ingeborg Gräßle, Monica Macovei και Daniel Buda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Kateřina Konečná.

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

Heidi Hautala και Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, σχετικά με μια ανοικτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/2610(RSP)) (B8-0685/2016).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.6.2016.


27. Οικονομική διπλωματία της ΕΕ (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Οικονομική διπλωματία της ΕΕ (2016/2733(RSP))

Ο Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Grapini, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Othmar Karas, Francisco Assis, Janusz Lewandowski, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Dubravka Šuica και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen.

Η συζήτηση περατώνεται.


28. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 583.763/OJJE).


29. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.30.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Balz, Bové, Crowley, Deprez, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Muselier, Sippel, Θεοχάρους, Vautmans, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Weber Renate

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου