Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 306kWORD 222k
Kolmapäev, 8. juuni 2016 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Assigneeringute ümberpaigutamine
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 5.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 6.Olukord Venezuelas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 7.Sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad - olukord pärast kohtu 16. detsembri 2015. aasta otsust (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 8.Investeerimiskava vaheläbivaatamine (arutelu)
 9.Makromajanduslik finantsabi Tuneesiale ***I (arutelu)
 10.Pidulik istung – Bulgaaria
 11.Presidentuuri teadaanne
 12.Hääletused
  12.1.Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õigusakti kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjoni moodustamine, selle volitused, liikmete arv ja ametiaeg (hääletus)
  12.2.ELi ja Belau vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumise leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  12.3.ELi ja Tonga vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumise leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  12.4.ELi ja Colombia vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumise leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  12.5.Infotehnoloogiatoodetega kauplemise laiendamine *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  12.6.Kontrollimeetmete kehtestamine α-PVP suhtes * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  12.7.Ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine ja sellega ühinemine, v.a tsiviilasjades tehtavat õigusalast koostööd käsitlevad aspektid (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  12.8.Ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine ja sellega ühinemine seoses tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektidega (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  12.9.Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel (Horvaatia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  12.10.Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel (nõusolek) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  12.11.Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel (resolutsioon) (hääletus)
  12.12.Makromajanduslik finantsabi Tuneesiale ***I (hääletus)
  12.13.Eeskirjad teatavate maksustamise vältimise tavadega võitlemiseks * (hääletus)
  12.14.Järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2015. aasta resolutsiooniga Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid käsitleva USA Senati raporti kohta (hääletus)
  12.15.Kosmosealane suutlikkus Euroopa julgeolekus ja kaitses (hääletus)
  12.16.Kosmoseturu edu (hääletus)
  12.17.Olukord Venezuelas (hääletus)
  12.18.Sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad - olukord pärast kohtu 16. detsembri 2015. aasta otsust (hääletus)
  12.19.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: loa andmine geneetiliselt muundatud maisile Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (hääletus)
  12.20.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud nelgi (Dianthus caryophyllus L., liin SHD-27531-4) turulelaskmine (hääletus)
 13.Selgitused hääletuse kohta
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 16.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 17.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 18.Esitatud dokumendid
 19.Vaba liikumise edendamine, lihtsustades teatavate avalike dokumentide vastuvõtmist ***II (arutelu)
 20.ELi avalikku teenistust puudutavate kohtuvaidluste esimeses kohtuastmes lahendamise pädevuse üleandmine Üldkohtule ***I (arutelu)
 21.Andmevahetuse ning Euroopa infosüsteemide ja andmebaaside kasutamise parandamine võitluses raskete rahvusvaheliste kuritegude ja terrorismi vastu (arutelu)
 22.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 23.Türgi Suure Rahvuskogu otsus võtta 38 liikmelt parlamendiliikme puutumatus (arutelu)
 24.Kaubanduse kaitsevahendite reform (arutelu)
 25.Jaapani otsus jätkata vaalapüüki hooajal 2015–2016 (arutelu)
 26.Määrus Euroopa Liidu avatud, tõhusa ja sõltumatu halduse kohta (arutelu)
 27.ELi majandusdiplomaatia (arutelu)
 28.Järgmise istungi päevakord
 29.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.00.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 135 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Kambodža (2016/2753(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel Kambodža kohta (B8-0753/2016);

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi ja Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel olukorra kohta Kambodžas (B8-0756/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel Kambodža kohta (B8-0759/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato ja Damiano Zoffoli fraktsiooni S&D nimel Kambodža kohta (B8-0764/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon ja Andrey Kovatchev fraktsiooni PPE nimel Kambodža kohta (B8-0768/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez ja Malin Björk fraktsiooni GUE/NGL nimel Kambodža kohta (B8-0771/2016);

—   Petras Auštrevičius, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat ja Urmas Paet fraktsiooni ALDE nimel Kambodža kohta (B8-0772/2016).

II.   Tadžikistan: meelsusvangide olukord (2016/2754(RSP))

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Bodil Valero, Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel Tadžikistani meelsusvangide olukorra kohta (B8-0755/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ja Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel Tadžikistani meelsusvangide olukorra kohta (B8-0758/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel Tadžikistani meelsusvangide olukorra kohta (B8-0760/2016);

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein ja Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel Tadžikistani meelsusvangide olukorra kohta (B8-0762/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Bogdan Brunon Wenta, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev ja Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel Tadžikistani meelsusvangide olukorra kohta (B8-0766/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel Tadžikistani meelsusvangide olukorra kohta (B8-0769/2016);

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat ja Ulrike Müller fraktsiooni ALDE nimel Tadžikistani meelsusvangide olukorra kohta (B8-0770/2016).

III.    Vietnam (2016/2755(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel olukorra kohta Vietnamis (B8-0754/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Julie Girling, Valdemar Tomaševski, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei ja Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel Vietnami kohta (B8-0757/2016);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel Vietnami kohta (B8-0761/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato ja Damiano Zoffoli fraktsiooni S&D nimel Vietnami kohta (B8-0763/2016);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Richard Sulík, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Richard Sulík, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev ja Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel Vietnami kohta (B8-0765/2016);

—   Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet ja Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel Vietnami kohta (B8-0767/2016).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 162.


3. Assigneeringute ümberpaigutamine

Kooskõlas finantsmääruse artikli 27 lõikega 3 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise ettepanekud DEC 06/2016 ja DEC 07/2016.

Eelarvekomisjon ei esitanud finantsmääruse artikli 203 lõigete 5 ja 7 sätete alusel vastuseisu ettepanekule sõlmida hoonete „Black Pearl“ ja „Merode“ kasutamiseks 15-aastane üürileping.

Eelarvekomisjon ei esitanud finantsmääruse artikli 203 lõigete 5 ja 7 sätete alusel vastuseisu ettepanekule ehitada Saksamaal Karlsruhes asuva Teadusuuringute Ühiskeskuse Transuraanelementide Instituudi jaoks uus laborihoone („Wing M“).

Eelarvekomisjon ei esitanud finantsmääruse artikli 203 lõigete 5 ja 7 sätete ning komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013 artikli 88 lõike 2 sätete alusel vastuseisu ettepanekule Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse Stockholmis asuva peakorteri lõplike ruumide kohta.


4. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 (finantsinstrumentide turgude kohta) seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kriteeriume, mille alusel tehakse kindlaks, kas kliirimiskohustusega tuletisinstrumentide suhtes tuleks kohaldada kohustusliku kauplemiskoha nõuet (C(2016)02710 - 2016/2751(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast (26. mai 2016)

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega finantsinstrumentidega kauplemise peatamise ja lõpetamise kohta (C(2016)03014 - 2016/2745(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast (24. mai 2016)

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses finantsinstrumentide reguleeritud turgudel kauplemisele lubamist käsitlevate regulatiivsete tehniliste standarditega (C(2016)03017 - 2016/2746(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast (24. mai 2016)

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad likviidsuse poolest olulise turu kindlaksmääramist seoses kauplemise ajutisest peatamisest teavitamisega (C(2016)03020 - 2016/2752(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast (26. mai 2016)

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad tegevuslubade väljastamist aruandlusteenuste pakkujatele ning neile esitatavaid organisatsioonilisi ja tehingute avaldamisega seotud nõudeid (C(2016)03201 - 2016/2766(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast (2. juuni 2016)

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad juurdepääsu võrdlusalustele (C(2016)03203 - 2016/2765(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast (2. juuni 2016)

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kauplemiseelsete ja -järgsete andmete kättesaadavaks tegemist ja andmete lahtikirjutatuse astet (C(2016)03206 - 2016/2767(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast (2. juuni 2016)

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL (finantsinstrumentide turgude kohta) seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad nõudeid, millega tagada õiglased ja mittediskrimineerivad ühispaiknemisteenused ja teenustasude struktuurid (C(2016)03266 - 2016/2775(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast (6. juuni 2016)

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

°
° ° °

Delegeeritud õigusakti eelnõu, mille puhul vastuväite esitamise tähtaega pikendati (pädeva komisjoni taotlusel):

- Komisjoni delegeeritud määrus millega lubatakse piima- ja piimatoodete sektori ühistutel ja muud liiki tootjaühendustel sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid tootmise kavandamise kohta C(2016)02122 - 2016/2658(DEA)

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (11. aprill 2016)

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

°
° ° °

Delegeeritud õigusakti eelnõud, mille puhul pikendati vastuväite esitamise tähtaega 1 kuult 3 kuule (pädeva komisjoni taotlusel):

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL (millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik) seoses regulatiivsete tehniliste standarditega tuletisinstrumentidest tulenevate kohustuste hindamise meetodite ja põhimõtete jaoks (C(2016)02967 - 2016/2744(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast (23. mai 2016), pädeva komisjoni taotluse alusel

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 596/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad turgu sondeerivate avaldavate turuosaliste suhtes kohaldatavaid asjakohaseid kokkuleppeid, süsteeme ja protseduure (C(2016)02859 - 2016/2735(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast (17. mai 2016), pädeva komisjoni taotluse alusel

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL (finantsinstrumentide turgude kohta) seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad täitmata kohustuste ja tehingute suhtarvu (C(2016)02775 - 2016/2738(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast (18. mai 2016), pädeva komisjoni taotluse alusel

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON


5. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmine kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluv rakendusmeetmete eelnõu:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisa tiaklopriidi osas (D044524/03 - 2016/2749(RPS) - tähtaeg: 26. juuli 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI


6. Olukord Venezuelas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Venezuelas (2016/2699(RSP))

Arutelu toimus 10. mail 2016 (10.5.2016 protokolli punkt 17).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon ja Milan Zver fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Venezuelas (2016/2699(RSP)) (B8-0700/2016);

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Ernest Maragall ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Venezuelas (2016/2699(RSP)) (B8-0723/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox ja Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Venezuelas (2016/2699(RSP)) (B8-0724/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel olukorra kohta Venezuelas (2016/2699(RSP)) (B8-0725/2016);

—   Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, João Ferreira, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Takis Hadjigeorgiou ja Sofia Sakorafa fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Venezuelas (2016/2699(RSP)) (B8-0726/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Venezuelas (2016/2699(RSP)) (B8-0728/2016);

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Carlos Zorrinho, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Claudia Țapardel, Nicola Caputo, Nicola Danti, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Karoline Graswander-Hainz, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Ana Gomes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar ja Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Venezuelas (2016/2699(RSP)) (B8-0729/2016).

Hääletus: 8.6.2016 protokollipunkt 12.17.


7. Sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad - olukord pärast kohtu 16. detsembri 2015. aasta otsust (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni avaldus: Sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad - olukord pärast kohtu 16. detsembri 2015. aasta otsust (2016/2747(RSP))

Arutelu toimus 25. mail 2016 (25.5.2016 protokolli punkt 19).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Matthias Groote fraktsiooni S&D nimel ja Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate ja olukorra kohta pärast kohtu 16. detsembri 2015. aasta otsust (2016/2747(RSP)) (B8-0733/2016);

—   Sylvie Goddyn fraktsiooni ENF nimel sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate ja olukorra kohta pärast kohtu 16. detsembri 2015. aasta otsust (2016/2747(RSP)) (B8-0734/2016);

—   Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli ja Rina Ronja Kari fraktsiooni GUE/NGL nimel sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate ja olukorra kohta pärast Euroopa Kohtu 16. detsembri 2015. aasta otsust (2016/2747(RSP)) (B8-0735/2016);

—   Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Laura Agea, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, David Borrelli, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao ja Marco Zanni fraktsiooni EFDD nimel sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate ja olukorra kohta pärast kohtu 16. detsembri 2015. aasta otsust (2016/2747(RSP)) (B8-0736/2016);

—   Jens Gieseke fraktsiooni PPE nimel ja Julie Girling fraktsiooni ECR nimel sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate ja olukorra kohta pärast Euroopa Kohtu 16. detsembri 2015. aasta otsust (2016/2747(RSP)) (B8-0737/2016);

—   Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate ja olukorra kohta pärast kohtu 16. detsembri 2015. aasta otsust (2016/2747(RSP)) (B8-0738/2016).

Hääletus: 8.6.2016 protokollipunkt 12.18.


8. Investeerimiskava vaheläbivaatamine (arutelu)

Komisjoni avaldus: Investeerimiskava vaheläbivaatamine (2016/2732(RSP))

Jyrki Katainen (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Othmar Karas fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Sander Loones fraktsiooni ECR nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Miguel Viegas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Steeve Briois fraktsiooni ENF nimel ja Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Jyrki Katainen.

Sõna võtsid José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Bernd Lucke, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lefteris Christoforou, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Bas Eickhout, Marco Valli, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Marian-Jean Marinescu, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Iskra Mihaylova, Marisa Matias, Ernest Maragall, Auke Zijlstra, Pablo Zalba Bidegain, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Isabelle Thomas, Stanisław Ożóg, Nedzhmi Ali, Dimitrios Papadimoulis, Claude Turmes, Gerolf Annemans, Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Vicky Ford ja Dominique Riquet.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Monika Vana, Lambert van Nistelrooij, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Dariusz Rosati, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Inés Ayala Sender, James Nicholson, Paul Rübig, Pervenche Berès, Gunnar Hökmark, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Jutta Steinruck, Jan Olbrycht, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Spyraki, Jens Geier, Lefteris Christoforou, Roberto Gualtieri, Eva Paunova ja Massimo Paolucci.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Reinhard Bütikofer, Rosa D'Amato, Andrey Novakov ja Silvia Costa.

Sõna võttis Maria Grapini, kes puudutas eelneva registreerimiseta sõnavõtte (juhataja täpsustas korda).

Sõna võttis Jyrki Katainen.

Arutelu lõpetati.


9. Makromajanduslik finantsabi Tuneesiale ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Tuneesiale [COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

Marielle de Sarnez tutvustas raportit.

Sõna võttis Jyrki Katainen (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Salvatore Cicu fraktsiooni PPE nimel, Emmanuel Maurel fraktsiooni S&D nimel, Sander Loones fraktsiooni ECR nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Eleonora Forenza, Tokia Saïfi, Pier Antonio Panzeri, Michael Gahler ja Victor Boştinaru.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Ivan Jakovčić ja Miguel Viegas.

Sõna võtsid Jyrki Katainen ja Marielle de Sarnez.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 8.6.2016 protokolli punkt 12.

(Istung katkestati enne pidulikku istungit mõneks hetkeks.)


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

10. Pidulik istung – Bulgaaria

Kell 12.05 kuni 12.40 toimus parlamendi pidulik istung, millel võttis sõna Bulgaaria Vabariigi president Rosen Plevneliev.


ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

11. Presidentuuri teadaanne

Juhataja tuletas meelde, et 11. mai 2016. aasta täiskogu istungi ajal (11.5.2016 protokolli punkt 11) otsustas Euroopa Parlamendi president karistada Eleftherios Synadinost sobimatu väljendusviisi eest, mida ta kasutas 9. märtsi 2016. aasta istungil türklaste vastu.

Juhatus uuris oma 6. juuni 2016. aasta koosolekul Eleftherios Synadinose esitatud kaebust ning kiitis ühehäälselt heaks presidendi otsuse karistada parlamendiliiget tema päevarahast ilmajätmisega kümne päeva eest.

Otsus tehti parlamendiliikmele teatavaks eelmisel päeval.


12. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


12.1. Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õigusakti kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjoni moodustamine, selle volitused, liikmete arv ja ametiaeg (hääletus)

Otsuse ettepanek, mille on esitanud kooskõlas kodukorra artikliga 198 esimeeste konverents rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitlevate liidu õigusaktide kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjoni moodustamise, selle volituste, liikmete arvu ja ametiaja kohta (2016/2726(RSO)) (B8-0745/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0253)


12.2. ELi ja Belau vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumise leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Belau Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0254)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


12.3. ELi ja Tonga vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumise leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Tonga Kuningriigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0255)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


12.4. ELi ja Colombia vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumise leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Colombia Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0256)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


12.5. Infotehnoloogiatoodetega kauplemise laiendamine *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu nimel infotehnoloogiatoodetega kauplemise laiendamist käsitleva deklaratsiooni vormis lepingu sõlmimise kohta [06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Godelieve Quisthoudt-Rowohl esines kodukorra artikli 150 lõike 4 alusel avaldusega.

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0257)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


12.6. Kontrollimeetmete kehtestamine α-PVP suhtes * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu uue psühhoaktiivse aine 1-fenüül-2-(1-pürrolidiin-1-üül)pentaan-1-oon (α-pürrolidinovalerofenoon, α-PVP) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta [15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Michał Boni (A8-0175/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0258)


12.7. Ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine ja sellega ühinemine, v.a tsiviilasjades tehtavat õigusalast koostööd käsitlevad aspektid (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Vaheraport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb rahvusvahelise konventsiooni (vastutuse ja kahju hüvitamise kohta ohtlike ja kahjulike ainete mereveol) 2010. aasta protokolli liikmesriikide poolt Euroopa Liidu huvides ratifitseerimist ja sellega ühinemist, välja arvatud tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektid [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0259)


12.8. Ohtlike ja kahjulike ainete konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimine ja sellega ühinemine seoses tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektidega (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Vaheraport, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb rahvusvahelise konventsiooni (vastutuse ja kahju hüvitamise kohta ohtlike ja kahjulike ainete mereveol) 2010. aasta protokolli liikmesriikide poolt Euroopa Liidu huvides ratifitseerimist ja sellega ühinemist, seoses tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö aspektidega [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0260)


12.9. Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel (Horvaatia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Filipiini Vabariigi vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu protokolli (et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga) Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta [13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Elmar Brok (A8-0148/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0261)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


12.10. Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel (nõusolek) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Filipiini Vabariigi vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu liidu nimel sõlmimise kohta [05431/2015 - C8-0061/2015- 2013/0441(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Elmar Brok (A8-0149/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2016)0262)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


12.11. Partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Filipiinide vahel (resolutsioon) (hääletus)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu liidu nimel partnerluse ja koostöö raamlepingu sõlmimise kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Filipiini Vabariigi vahel [2015/2234(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Elmar Brok (A8-0143/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0263)


12.12. Makromajanduslik finantsabi Tuneesiale ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Tuneesiale [COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2016)0264)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2016)0264)


12.13. Eeskirjad teatavate maksustamise vältimise tavadega võitlemiseks * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega nähakse ette otseselt siseturu toimimist mõjutava maksustamise vältimise vastased eeskirjad [COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2016)0265)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2016)0265)


12.14. Järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2015. aasta resolutsiooniga Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid käsitleva USA Senati raporti kohta (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0580/2016 ja B8-0584/2016 (2016/2573(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0580/2016, mille on esitanud LIBE-komisjon

Vastu võetud (P8_TA(2016)0266)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0584/2016 muutus kehtetuks.)


12.15. Kosmosealane suutlikkus Euroopa julgeolekus ja kaitses (hääletus)

Raport kosmosealase suutlikkuse kohta Euroopa julgeolekus ja kaitses [2015/2276(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0267)


12.16. Kosmoseturu edu (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0739/2016 (2016/2731(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0268)


12.17. Olukord Venezuelas (hääletus)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Venezuelas (2016/2699(RSP))

Arutelu toimus10. mail 2016 (10.5.2016 protokollipunkt 17).

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks 8. juunil 2016 (8.6.2016 protokollipunkt 5).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016 ja B8-0729/2016 (2016/2699(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0700/2016

(asendades B8-0700/2016, B8-0724/2016, B8-0728/2016 ja B8-0729/2016):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver ja Francisco José Millán Mon fraktsiooni PPE nimel;

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, ,Kati Piri, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Ana Gomes, Ramón Jáuregui Atondo, Victor Boştinaru, Sergio Gutiérrez Prieto, Pier Antonio Panzeri, Carlos Zorrinho, Enrique Guerrero Salom, Karoline Graswander-Hainz, Jonás Fernández ja Juan Fernando López Aguilar fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock ja Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel;

—   Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0269)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0723/2016, B8-0725/2016 ja B8-0726/2016 muutusid kehtetuks.)

Sõnavõtud

João Pimenta Lopes, enne hääletust.


12.18. Sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad - olukord pärast kohtu 16. detsembri 2015. aasta otsust (hääletus)

Komisjoni avaldus: Sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad - olukord pärast kohtu 16. detsembri 2015. aasta otsust (2016/2747(RSP))

Arutelu toimus 25. mail 2016 (25.5.2016 protokollipunkt 19)

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks 8. juunil 2016 (8.6.2016 protokollipunkt 6).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016 ja B8-0738/2016 (2016/2747(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0733/2016

(asendades B8-0733/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016 ja B8-0738/2016):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Jens Gieseke fraktsiooni PPE nimel;

—   Matthias Groote fraktsiooni S&D nimel;

—   Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel;

—   Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0270)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0734/2016 ja B8-0737/2016 muutusid kehtetuks.)


12.19. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: loa andmine geneetiliselt muundatud maisile Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille on kooskõlas kodukorra artikli 106 lõigetega 2 ja 3 esitanud ENVI-komisjon komisjoni XXXX rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse lasta turule geneetiliselt muundatud maisi Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 või neist neljast komponendist kahe või kolme kombinatsioonina esinevat geneetiliselt muundatud maisi sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud tooteid ning millega tunnistatakse kehtetuks otsused 2010/426/EL, 2011/893/EL, 2011/892/EL ja 2011/894/EL (D044931/01 - 2016/2682(RSP)) (B8-0732/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 19)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK, mille on esitanud ENVI-komisjon

Vastu võetud (P8_TA(2016)0271)


12.20. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud nelgi (Dianthus caryophyllus L., liin SHD-27531-4) turulelaskmine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille on kooskõlas kodukorra artikli 106 lõigetega 2 ja 3 esitanud ENVI-komisjon komisjoni XXXX rakendusotsuse eelnõu kohta, mis käsitleb geneetiliselt muundatud nelgi (Dianthus caryophyllus L., liin SHD-27531-4) turule laskmist (D044927/02 - 2016/2683(RSP)) (B8-0731/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 20)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK, mille on esitanud ENVI-komisjon

Vastu võetud (P8_TA(2016)0272)


13. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Soovitus: Elmar Brok - A8-0148/2016
Andrejs Mamikins ja Stanislav Polčák

Soovitus: Elmar Brok - A8-0149/2016
Andrejs Mamikins

Raport: Elmar Brok - A8-0143/2016
Andrejs Mamikins

Raport: Marielle de Sarnez - A8-0187/2016
Ilhan Kyuchyuk, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Stefano Maullu ja Notis Marias

Raport: Hugues Bayet - A8-0189/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez ja Andrejs Mamikins

Järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2015. aasta resolutsiooniga Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid käsitleva USA Senati raporti kohta (2016/2573(RSP)) - B8-0580/2016
Andrejs Mamikins

Raport: Bogdan Andrzej Zdrojewski - A8-0151/2016
Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jean-Luc Mélenchon ja Janusz Korwin-Mikke

Kosmoseturu edu (2016/2731(RSP)) - B8-0739/2016
Andrejs Mamikins

Olukord Venezuelas (2016/2699(RSP)) - RC-B8-0700/2016
Frédérique Ries, Tania González Peñas, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Couso Permuy, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Jean-Luc Mélenchon, Notis Marias ja Janusz Korwin-Mikke

Sisesekretsioonisüsteemi kahjustajad - olukord pärast kohtu 16. detsembri 2015. aasta otsust (2016/2747(RSP)) - RC-B8-0733/2016
Rosa D'Amato, Maria Lidia Senra Rodríguez, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo ja Andrejs Mamikins.


14. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.10 ja see jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

15. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


16. Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus

Prantsusmaa pädevad ametiasutused on esitanud kaks taotlust parlamendiliikme Jean-François Jalkhi puutumatuse äravõtmise kohta seoses menetlustega Pariisi piirkonnakohtus ja Nanterre'i piirkonnakohtus ning kaks taotlust parlamendiliikme Jean-Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise kohta seoses menetlustega Pariisi piirkonnakohtus.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 edastati taotlused JURI-komisjonile, kes vastutab küsimuste läbivaatamise eest.


17. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni PPE taotluse järgmise ametissenimetamise kohta:

Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani ja ELi-Usbekistani parlamentaarsete koostöökomisjonide juures ja delegatsioon Tadžikistani, Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks: Laima Liucija Andrikienė

Ametissenimetamine loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


18. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on esitanud komisjon ja Euroopa Kohus:

- Teatis ehitusprojekti esitamise kohta (Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti kontoripindade laiendamine) (N8-0034/2016 - C8-0191/2016 - 2016/2091(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 4-INF/2016 – Euroopa Kohus (N8-0035/2016 - C8-0197/2016 - 2016/2092(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 10/2016 – III jagu –Komisjon (N8-0036/2016 - C8-0200/2016 - 2016/2093(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG


19. Vaba liikumise edendamine, lihtsustades teatavate avalike dokumentide vastuvõtmist ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega edendatakse kodanike vaba liikumist, lihtsustades teatavate avalike dokumentide Euroopa Liidus esitamise nõudeid, ja muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012 [14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

Mady Delvaux esitas soovituse teiseks lugemiseks.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Emil Radev fraktsiooni PPE nimel, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg fraktsiooni S&D nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Diane James fraktsiooni EFDD nimel, Marie-Christine Boutonnet fraktsiooni ENF nimel, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Branislav Škripek, Petr Mach, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Pál Csáky ja Daniel Buda.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Claudia Țapardel, Notis Marias, Brian Hayes, Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos ja Victor Negrescu.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Mady Delvaux.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.6.2016 protokollipunkt 4.4.


20. ELi avalikku teenistust puudutavate kohtuvaidluste esimeses kohtuastmes lahendamise pädevuse üleandmine Üldkohtule ***I (arutelu)

Raport, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu liidu ja tema teenistujate vaheliste kohtuvaidluste esimeses kohtuastmes lahendamise pädevuse Euroopa Liidu Üldkohtule üleandmise kohta [N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Mady Delvaux (A8-0167/2016)

Mady Delvaux tutvustas raportit.

Sõna võtsid Danuta Maria Hübner (AFCO-komisjoni arvamuse koostaja), Tadeusz Zwiefka fraktsiooni PPE nimel, Evelyn Regner fraktsiooni S&D nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, António Marinho e Pinto fraktsiooni ALDE nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Georg Mayer fraktsiooni ENF nimel, Sergio Gaetano Cofferati, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marie-Christine Boutonnet ja Jiří Pospíšil.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Victor Negrescu, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Sõna võttis Mady Delvaux.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.6.2016 protokollipunkt 4.5.

(Istung katkestati kell 16.25 ja see jätkus kell 16.50.)


ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

21. Andmevahetuse ning Euroopa infosüsteemide ja andmebaaside kasutamise parandamine võitluses raskete rahvusvaheliste kuritegude ja terrorismi vastu (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Andmevahetuse ning Euroopa infosüsteemide ja andmebaaside kasutamise parandamine võitluses raskete rahvusvaheliste kuritegude ja terrorismi vastu (2016/2760(RSP))

Bert Koenders (nõukogu eesistuja) ja Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Marina Albiol Guzmán fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eva Joly fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Angelika Mlinar, Kinga Gál, Ana Gomes, James Nicholson, Filiz Hyusmenova, Axel Voss, Caterina Chinnici, Kaja Kallas, Tomáš Zdechovský, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev ja Hugues Bayet.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes ja Georgios Epitideios.

Sõna võttis Jérôme Lavrilleux.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sergio Gaetano Cofferati ja Maria Grapini.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võttis Bert Koenders.

Arutelu lõpetati.


22. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Juhataja tegi järgmise avalduse:

Eelmise päeva täiskogu istungil (7.6.2016 protokollipunkt 10) tehti teatavaks ECON-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväidet rakendusmääruse projektile.

Selle soovituse kohta ei ole esitatud kodukorra artiklis 105 kehtestatud 24-tunnise tähtaja jooksul ühtegi vastuväidet.

Seega loeti soovitus vastuvõetuks ja otsus avaldatakse neljapäeva, 9. juuni 2016 istungil vastu võetud tekstide hulgas.


23. Türgi Suure Rahvuskogu otsus võtta 38 liikmelt parlamendiliikme puutumatus (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Türgi Suure Rahvuskogu otsus võtta 38 liikmelt parlamendiliikme puutumatus (2016/2761(RSP))

Johannes Hahn (komisjoni liige) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Edouard Ferrand fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Renate Sommer, Nikos Androulakis, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Takis Hadjigeorgiou, Ska Keller, Franz Obermayr, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Marie-Christine Vergiat, Ernest Maragall, Georgios Epitideios, Jaromír Štětina, Elena Valenciano, Hans-Olaf Henkel, Kostas Chrysogonos, Ulrike Lunacek, Manolis Kefalogiannis, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Othmar Karas, Ana Gomes, Martina Michels, Costas Mavrides, Sofia Sakorafa, Pier Antonio Panzeri ja Demetris Papadakis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Nicola Caputo, Kateřina Konečná ja Javier Couso Permuy.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Arutelu lõpetati.


24. Kaubanduse kaitsevahendite reform (arutelu)

Nõukogu avaldus: Kaubanduse kaitsevahendite reform (2016/2763(RSP))

Bert Koenders (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

Sõna võttis Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Bernd Lange fraktsiooni S&D nimel, Joachim Starbatty fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jonathan Arnott, David Borrelli fraktsiooni EFDD nimel, Matteo Salvini fraktsiooni ENF nimel, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Marielle de Sarnez, Anne-Marie Mineur, Reinhard Bütikofer, Jonathan Arnott, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Reinhard Bütikofer, Salvatore Cicu, Andrea Cozzolino, Bernd Lange arutelu korraldamise teemal, Marietje Schaake, Patrick Le Hyaric, Jarosław Wałęsa, Agnes Jongerius, Adam Szejnfeld, Maria Arena, Tokia Saïfi, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Joachim Schuster ja Victor Boştinaru.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Maria Grapini.

Sõna võttis Bert Koenders.

Arutelu lõpetati.


25. Jaapani otsus jätkata vaalapüüki hooajal 2015–2016 (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000058/2016), mille esitasid Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström ja Marco Affronte ENVI komisjoni nimel nõukogule: Jaapani otsus jätkata vaalapüüki hooajal 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000059/2016), mille esitasid Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström ja Marco Affronte ENVI komisjoni nimel komisjonile: Jaapani otsus jätkata vaalapüüki hooajal 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Giovanni La Via esitas küsimused.

Bert Koenders (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele B8-0702/2016.

Jyrki Katainen (komisjoni asepresident) vastas küsimusele B8-0703/2016.

Sõna võtsid Marijana Petir fraktsiooni PPE nimel, Renata Briano fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, José Inácio Faria fraktsiooni ALDE nimel, Stefan Eck fraktsiooni GUE/NGL nimel, Linnéa Engström fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Affronte fraktsiooni EFDD nimel, Sylvie Goddyn fraktsiooni ENF nimel, Csaba Sógor ja Ricardo Serrão Santos.

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Sõna võttis Anja Hazekamp.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Sõna võtsid Jyrki Katainen ja Bert Koenders.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: juuli osaistungjärk.


26. Määrus Euroopa Liidu avatud, tõhusa ja sõltumatu halduse kohta (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000079/2016), mille esitasid Pavel Svoboda ja Heidi Hautala JURI komisjoni nimel komisjonile: Määrus Euroopa Liidu avatud, tõhusa ja sõltumatu halduse kohta (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)

Pavel Svoboda ja Heidi Hautala esitasid küsimuse.

Jyrki Katainen (komisjoni asepresident) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Emil Radev fraktsiooni PPE nimel, Victor Negrescu fraktsiooni S&D nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, Margot Parker fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Ruža Tomašić, Ingeborg Gräßle, Monica Macovei ja Daniel Buda.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Kateřina Konečná.

Sõna võttis Jyrki Katainen.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

Heidi Hautala ja Pavel Svoboda, JURI komisjoni nimel, Euroopa Liidu avatud, efektiivse ja sõltumatu halduse kohta (2016/2610(RSP)) (B8-0685/2016).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.6.2016 protokollipunkt 4.6.


27. ELi majandusdiplomaatia (arutelu)

Komisjoni avaldus: ELi majandusdiplomaatia (2016/2733(RSP))

Jyrki Katainen (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Antonio Tajani fraktsiooni PPE nimel, Maria Grapini fraktsiooni S&D nimel, Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Othmar Karas, Francisco Assis, Janusz Lewandowski, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Dubravka Šuica ja Stanislav Polčák.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná ja Ruža Tomašić.

Sõna võttis Jyrki Katainen.

Arutelu lõpetati.


28. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 583.763/OJJE).


29. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.30.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Balz, Bové, Crowley, Deprez, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Muselier, Sippel, Theocharous, Vautmans, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate

Õigusteave - Privaatsuspoliitika