Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 312kWORD 228k
Keskiviikko 8. kesäkuuta 2016 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Määrärahojen siirrot
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 5.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 6.Venezuelan tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 7.Hormonaaliset haittatekijät: tilanne unionin tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 8.Investointisuunnitelman väliarviointi (keskustelu)
 9.Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Tunisialle ***I (keskustelu)
 10.Juhlaistunto - Bulgaria
 11.Puhemiehen ilmoitus
 12.Äänestykset
  12.1.Tutkintavaliokunnan asettaminen tutkimaan epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittelystä (äänestys)
  12.2.EU:n ja Palaun välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  12.3.EU:n ja Tongan välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  12.4.EU:n ja Kolumbian välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  12.5.Informaatioteknologiatuotteiden kaupan laajentaminen (ITA-sopimus) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  12.6.α-PVP:n saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  12.7.Vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifiointi ja siihen liittyminen, lukuun ottamatta oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyviä seikkoja (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  12.8.Vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifiointi ja siihen liittyminen oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyvien seikkojen osalta (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  12.9.EU:n ja Filippiinien kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (Kroatian liittyminen) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  12.10.EU:n ja Filippiinien kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (hyväksyntä) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  12.11.EU:n ja Filippiinien kumppanuutta ja yhteistyötä koskevaa puitesopimus (päätöslauselmaesitys) (äänestys)
  12.12.Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Tunisialle ***I (äänestys)
  12.13.Tiettyjen veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevat säännöt * (äänestys)
  12.14.CIA:n käyttämää kidutusta koskevasta Yhdysvaltain senaatin raportista 11. helmikuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman seuranta (äänestys)
  12.15.Avaruusvoimavarat Euroopan turvallisuudessa ja puolustuksessa (äänestys)
  12.16.Avaruusmarkkinoille pääsy (äänestys)
  12.17.Venezuelan tilanne (äänestys)
  12.18.Hormonaaliset haittatekijät: tilanne unionin tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen (äänestys)
  12.19.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeenisen Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 -maissin viljelyä koskeva lupa (äänestys)
  12.20.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeenisen neilikan (Dianthus caryophyllus L., linja SHD-27531-4) markkinoille saattaminen (äänestys)
 13.Äänestysselitykset
 14.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 15.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 16.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 17.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 18.Vastaanotetut asiakirjat
 19.Vapaan liikkuvuuden edistäminen yksinkertaistamalla tiettyjen julkisten asiakirjojen hyväksymistä ***II (keskustelu)
 20.Unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtäminen unionin yleiselle tuomioistuimelle ***I (keskustelu)
 21.Tietojenvaihdon ja eurooppalaisten tietojärjestelmien ja tietokantojen käytön parantaminen torjuttaessa vakavaa kansainvälistä rikollisuutta ja terrorismia (keskustelu)
 22.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 23.Turkin parlamentin päätös poistaa parlamentaarinen koskemattomuus 138 jäseneltä (keskustelu)
 24.Kaupan suojatoimien uudistus (keskustelu)
 25.Japanin päätös ryhtyä uudelleen valaanpyyntiin kaudella 2015–2016 (keskustelu)
 26.Avoin, tehokas ja riippumaton Euroopan unionin hallinto (keskustelu)
 27.EU:n talousdiplomatia (keskustelu)
 28.Seuraavan istunnon esityslista
 29.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Kambodža (2016/2753(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta Kambodžasta (B8-0753/2016)

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi ja Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta Kambodžan tilanteesta (B8-0756/2016)

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta Kambodžasta (B8-0759/2016)

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato ja Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta Kambodžasta (B8-0764/2016)

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon ja Andrey Kovatchev PPE-ryhmän puolesta Kambodžasta (B8-0768/2016)

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez ja Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta Kambodžasta (B8-0771/2016)

—   Petras Auštrevičius, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat ja Urmas Paet ALDE-ryhmän puolesta Kambodžasta (B8-0772/2016).

II.   Tadžikistan ja mielipidevankien tilanne (2016/2754(RSP))

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Bodil Valero ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta Tadžikistanista ja mielipidevankien tilanteesta (B8-0755/2016)

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ja Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta Tadžikistanista ja mielipidevankien tilanteesta (B8-0758/2016)

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta Tadžikistanista ja mielipidevankien tilanteesta (B8-0760/2016)

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein ja Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta Tadžikistanista ja mielipidevankien tilanteesta (B8-0762/2016)

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Bogdan Brunon Wenta, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev ja Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta Tadžikistanista ja mielipidevankien tilanteesta (B8-0766/2016)

—   Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta Tadžikistanista ja mielipidevankien tilanteesta (B8-0769/2016)

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat ja Ulrike Müller ALDE-ryhmän puolesta Tadžikistanista ja mielipidevankien tilanteesta (B8-0770/2016).

III.    Vietnam (2016/2755(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta Vietnamista (B8-0754/2016)

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Julie Girling, Valdemar Tomaševski, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei ja Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta Vietnamista (B8-0757/2016)

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta Vietnamista (B8-0761/2016)

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato ja Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta Vietnamista (B8-0763/2016)

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Richard Sulík, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Richard Sulík, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev ja Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta Vietnamista (B8-0765/2016)

—   Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet ja Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta Vietnamista (B8-0767/2016).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


3. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirtoesitykset DEC 06/2016 ja DEC 07/2016.

Varainhoitoasetuksen 203 artiklan 5 ja 7 kohdan säännösten mukaisesti budjettivaliokunta ei ole tehnyt Black Pearl - ja Merode-rakennusten 15 vuoden käyttöoikeussopimusta koskevan hankkeen vastaista päätöstä.

Varainhoitoasetuksen 203 artiklan 5 kohdan säännösten mukaisesti budjettivaliokunta ei ole tehnyt yhteisen tutkimuskeskuksen alaisen, Saksassa Karlsruhessa sijaitsevan Transuraanien tutkimuslaitoksen uuden laboratoriorakennuksen ("Wing M") rakennushankkeen vastaista päätöstä.

Varainhoitoasetuksen 203 artiklan 5 ja 7 kohdan säännösten ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013 88 artiklan 2 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta ei ole tehnyt Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen tilojen lopullista sijaintipaikkaa Tukholmassa koskevan hankkeen vastaista päätöstä.


4. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraavat ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä niitä perusteita koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla, joiden mukaisesti määritetään, olisiko määritysvelvollisuuden piiriin kuuluviin johdannaisiin sovellettava kaupankäyntivelvollisuutta (C(2016)02710 - 2016/2751(DEA))

Vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 26. toukokuuta 2016

Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä rahoitusvälineillä käytävän kaupan keskeyttämistä ja lopettamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)03014 - 2016/2745(DEA))

Vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 24. toukokuuta 2016

Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä rahoitusvälineiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)03017 - 2016/2746(DEA))

Vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 24. toukokuuta 2016

Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä likviditeetillä mitattuna olennaisen markkinan määrittämistä kaupankäynnin väliaikaista pysäyttämistä koskevien ilmoitusten yhteydessä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)03020 - 2016/2752(DEA))

Vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 26. toukokuuta 2016

Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä raportointipalvelujen tarjoajiin sovellettavilla toimiluvan myöntämistä, toiminnan järjestämistä koskevia vaatimuksia sekä liiketoimien julkistamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)03201 - 2016/2766(DEA))

Vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 2. kesäkuuta 2016

Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä viitearvoihin pääsyä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)03203 - 2016/2765(DEA))

Vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 2. kesäkuuta 2016

Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kauppaa edeltävien ja kaupan jälkeisten tietojen tarjoamista ja tietojen jaottelun tasoa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)03206 - 2016/2767(DEA))

Vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 2. kesäkuuta 2016

Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä tasapuoliset ja syrjimättömät konesalipalvelut ja palkkiorakenteet varmistavia vaatimuksia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)03266 - 2016/2775(DEA))

Vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 6. kesäkuuta 2016

Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

°
° ° °

Luonnos delegoiduksi säädökseksi, jonka osalta vastustamisen määräaikaa on jatkettu asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä:

- Komission delegoitu asetus osuuskuntien ja muun muotoisten tuottajaorganisaatioiden tekemien tuotannonsuunnittelua koskevien sopimusten ja päätösten sallimisesta maito- ja maitotuotealalla C(2016)02122 - 2016/2658(DEA)

Vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 11. huhtikuuta 2016

Vastustamisen määräajan jatkaminen: 2 kuukautta

Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

°
° ° °

Luonnokset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden määräaikaa on muutettu asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä yhdestä kuukaudesta kolmeen kuukauteen:

- Komission delegoitu asetus luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä johdannaisista aiheutuvien velkojen arvostukseen sovellettavia menetelmiä ja periaatteita koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2016)02967 - 2016/2744(DEA))

Vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. toukokuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla siltä osin kuin on kyse tiedon ilmaisevia markkinaosapuolia koskevista asianmukaisista järjestelyistä, järjestelmistä ja menettelyistä markkinoiden tunnustelun tekemisen yhteydessä (C(2016)02859 - 2016/2735(DEA))

Vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. toukokuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä toteuttamattomien toimeksiantojen suhteellista osuutta liiketoimista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla tavanomaisesta poikkeavan kaupankäynnin estämiseksi (C(2016)02775 - 2016/2738(DEA))

Vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. toukokuuta 2016 asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä

Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON.


5. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraava valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluva täytäntöönpanotoimenpiteitä koskeva ehdotus on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen II muuttamisesta tiaklopridin osalta (D044524/03 - 2016/2749(RPS) - määräaika: 26. heinäkuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI.


6. Venezuelan tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Venezuelan tilanne (2016/2699(RSP))

Keskustelu käytiin 10. toukokuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 10.5.2016, kohta 17).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon ja Milan Zver PPE-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2016/2699(RSP)) (B8-0700/2016)

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Ernest Maragall ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2016/2699(RSP)) (B8-0723/2016)

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox ja Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2016/2699(RSP)) (B8-0724/2016)

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2016/2699(RSP)) (B8-0725/2016)

—   Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, João Ferreira, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Takis Hadjigeorgiou ja Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2016/2699(RSP)) (B8-0726/2016)

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2016/2699(RSP)) (B8-0728/2016)

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Carlos Zorrinho, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Claudia Țapardel, Nicola Caputo, Nicola Danti, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Karoline Graswander-Hainz, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Ana Gomes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar ja Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2016/2699(RSP)) (B8-0729/2016).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.6.2016, kohta 12.17.


7. Hormonaaliset haittatekijät: tilanne unionin tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission julkilausuma: Hormonaaliset haittatekijät: tilanne unionin tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen (2016/2747(RSP))

Keskustelu käytiin 25. toukokuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 25.5.2016, kohta 19).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Matthias Groote S&D-ryhmän puolesta ja Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta hormonaalisista haitta-aineista: tilanne unionin tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen (2016/2747(RSP)) (B8-0733/2016)

—   Sylvie Goddyn ENF-ryhmän puolesta hormonaalisista haitta-aineista: tilanne unionin tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen (2016/2747(RSP)) (B8-0734/2016)

—   Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli ja Rina Ronja Kari GUE/NGL-ryhmän puolesta hormonaalisista haitta-aineista: tilanne unionin tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen (2016/2747(RSP)) (B8-0735/2016)

—   Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Laura Agea, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, David Borrelli, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao ja Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta hormonaalisista haitta-aineista: tilanne unionin tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen (2016/2747(RSP)) (B8-0736/2016)

—   Jens Gieseke PPE-ryhmän puolesta ja Julie Girling ECR-ryhmän puolesta hormonaalisista haitta-aineista: tilanne unionin tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen (2016/2747(RSP)) (B8-0737/2016)

—   Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta hormonaalisista haitta-aineista: tilanne unionin tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen (2016/2747(RSP)) (B8-0738/2016).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.6.2016, kohta 12.18.


8. Investointisuunnitelman väliarviointi (keskustelu)

Komission julkilausuma: Investointisuunnitelman väliarviointi (2016/2732(RSP))

Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Othmar Karas PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Sander Loones ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Miguel Viegas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, Steeve Briois ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Eleftherios Synadinos.

Jyrki Katainen käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Bernd Lucke, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lefteris Christoforou, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Bas Eickhout, Marco Valli, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Marian-Jean Marinescu, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Iskra Mihaylova, Marisa Matias, Ernest Maragall, Auke Zijlstra, Pablo Zalba Bidegain, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Isabelle Thomas, Stanisław Ożóg, Nedzhmi Ali, Dimitrios Papadimoulis, Claude Turmes, Gerolf Annemans, Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Vicky Ford ja Dominique Riquet.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Monika Vana, Lambert van Nistelrooij, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Dariusz Rosati, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Inés Ayala Sender, James Nicholson, Paul Rübig, Pervenche Berès, Gunnar Hökmark, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Jutta Steinruck, Jan Olbrycht, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Spyraki, Jens Geier, Lefteris Christoforou, Roberto Gualtieri, Eva Paunova ja Massimo Paolucci.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Reinhard Bütikofer, Rosa D'Amato, Andrey Novakov ja Silvia Costa.

Maria Grapini käytti puheenvuoron "catch the eye" -menettelystä (puhemies selvensi asiaa).

Jyrki Katainen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


9. Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Tunisialle ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Tunisialle [COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

Marielle de Sarnez esitteli mietinnön.

Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Salvatore Cicu PPE-ryhmän puolesta, Emmanuel Maurel S&D-ryhmän puolesta, Sander Loones ECR-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Eleonora Forenza, Tokia Saïfi, Pier Antonio Panzeri, Michael Gahler ja Victor Boştinaru.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić ja Miguel Viegas.

Puheenvuorot: Jyrki Katainen ja Marielle de Sarnez.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 8.6.2016, kohta 12.12.

(Istunto keskeytettiin muutamaksi minuutiksi juhlaistunnon alkua odotellessa.)


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

10. Juhlaistunto - Bulgaria

Parlamentti kokoontui klo 12.05 - 12.40 juhlaistuntoon Bulgarian tasavallan presidentin Rosen Plevnelievin pitämän puheen johdosta.


Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

11. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies palautti mieleen, että 11. toukokuuta 2016 pidetyssä istunnossa parlamentin puhemies oli päättänyt määrätä seuraamuksen Eleftherios Synadinosille tämän esitettyä 9. maaliskuuta 2016 pidetyssä istunnossa Turkin kansasta huomautuksia, joita ei voida hyväksyä (istunnon pöytäkirja 11. toukokuuta 2016, kohta 11).

Puhemiehistö tarkasteli Eleftherios Synadinosin esittämää valitusta asiasta maanantaina 6. kesäkuuta 2016 ja vahvisti yksimielisesti puhemiehen päätöksen seuraamuksesta, jonka mukaan Synadinos menettää oikeuden kymmenen päivän päivärahaan.

Päätöksestä tiedotettiin asianomaiselle jäsenelle eilen.


12. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


12.1. Tutkintavaliokunnan asettaminen tutkimaan epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittelystä (äänestys)

Puheenjohtajakokouksen työjärjestyksen 198 artiklan mukaisesti esittämä ehdotus päätökseksi tutkintavaliokunnan asettamisesta tutkimaan epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa tapahtuneista hallinnollisista epäkohdista ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittelystä (2016/2726(RSO)) (B8-0745/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0253)


12.2. EU:n ja Palaun välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Palaun tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0254)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


12.3. EU:n ja Tongan välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Tongan kuningaskunnan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0255)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


12.4. EU:n ja Kolumbian välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Kolumbian tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0256)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


12.5. Informaatioteknologiatuotteiden kaupan laajentaminen (ITA-sopimus) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus luonnoksesta neuvoston päätökseksi sopimuksen tekemisestä informaatioteknologiatuotteiden kaupan laajentamista koskevan ilmoituksen muodossa Euroopan unionin puolesta [06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Godelieve Quisthoudt-Rowohl käytti puheenvuoron työjärjestyksen 150 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0257)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


12.6. α-PVP:n saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi uuden psykoaktiivisen aineen 1-fenyyli-2-(1-pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni (α-pyrrolidiinivalerofenoni, α-PVP) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin [15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Michał Boni (A8-0175/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0258)


12.7. Vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifiointi ja siihen liittyminen, lukuun ottamatta oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyviä seikkoja (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä tehdyn kansainvälisen sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifioinnista jäsenvaltioiden toimesta ja siihen liittymisestä unionin puolesta, lukuun ottamatta oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyviä seikkoja [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0259)


12.8. Vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifiointi ja siihen liittyminen oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyvien seikkojen osalta (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä tehdyn kansainvälisen sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifioinnista ja siihen liittymisestä jäsenvaltioiden toimesta Euroopan unionin edun mukaisesti oikeudelliseen yhteistyöhön siviilioikeudellisissa asioissa liittyvien seikkojen osalta [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0260)


12.9. EU:n ja Filippiinien kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (Kroatian liittyminen) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan kumppanuutta ja yhteistyötä koskevaan puitesopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi [13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Elmar Brok (A8-0148/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0261)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


12.10. EU:n ja Filippiinien kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (hyväksyntä) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä [05431/2015 - C8-0061/2015- 2013/0441(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Elmar Brok (A8-0149/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2016)0262)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


12.11. EU:n ja Filippiinien kumppanuutta ja yhteistyötä koskevaa puitesopimus (päätöslauselmaesitys) (äänestys)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä [2015/2234(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Elmar Brok (A8-0143/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0263)


12.12. Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Tunisialle ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Tunisialle [COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0264)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0264)


12.13. Tiettyjen veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevat säännöt * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi sisämarkkinoihin suoraan vaikuttavien veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta [COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0265)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0265)


12.14. CIA:n käyttämää kidutusta koskevasta Yhdysvaltain senaatin raportista 11. helmikuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman seuranta (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0580/2016 ja B8-0584/2016 (2016/2573(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0580/2016, jonka jätti käsiteltäväksi LIBE-valiokunta

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0266)

(Päätöslauselmaesitys B8-0584/2016 raukesi.)


12.15. Avaruusvoimavarat Euroopan turvallisuudessa ja puolustuksessa (äänestys)

Mietintö avaruusvoimavaroista Euroopan turvallisuudessa ja puolustuksessa [2015/2276(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0267)


12.16. Avaruusmarkkinoille pääsy (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0739/2016 (2016/2731(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0268)


12.17. Venezuelan tilanne (äänestys)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Venezuelan tilanne (2016/2699(RSP))

Keskustelu käytiin 10. toukokuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 10.5.2016, kohta 17).

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 8. kesäkuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 8.6.2016, kohta 5).

Päätöslauselmaesitykset B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016 ja B8-0729/2016 (2016/2699(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0700/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0700/2016, B8-0724/2016, B8-0728/2016 ja B8-0729/2016):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver ja Francisco José Millán Mon PPE-ryhmän puolesta

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, ,Kati Piri, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Ana Gomes, Ramón Jáuregui Atondo, Victor Boştinaru, Sergio Gutiérrez Prieto, Pier Antonio Panzeri, Carlos Zorrinho, Enrique Guerrero Salom, Karoline Graswander-Hainz, Jonás Fernández ja Juan Fernando López Aguilar S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock ja Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta

—   Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0269)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0723/2016, B8-0725/2016 ja B8-0726/2016 raukesivat.)

Puheenvuorot:

João Pimenta Lopes, ennen äänestystä.


12.18. Hormonaaliset haittatekijät: tilanne unionin tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen (äänestys)

Komission julkilausuma: Hormonaaliset haittatekijät: tilanne unionin tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen (2016/2747(RSP))

Keskustelu käytiin 25. toukokuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 25.5.2016, kohta 19)

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 8. kesäkuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 8.6.2016, kohta 6).

Päätöslauselmaesitykset B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016 ja B8-0738/2016 (2016/2747(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0733/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0733/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016 ja B8-0738/2016):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Jens Gieseke PPE-ryhmän puolesta

—   Matthias Groote S&D-ryhmän puolesta

—   Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta

—   Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0270)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0734/2016 ja B8-0737/2016 raukesivat.)


12.19. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeenisen Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 -maissin viljelyä koskeva lupa (äänestys)

ENVI-valiokunnan työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti esittämä päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ja muunnostapahtumista Bt11, MIR162, MIR604 ja GA21 kahta tai kolmea yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta ja päätösten 2010/426/EU, 2011/893/EU, 2011/892/EU ja 2011/894/EU kumoamisesta (D044931/01 - 2016/2682(RSP)) (B8-0732/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, jonka jätti käsiteltäväksi ENVI-valiokunta

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0271)


12.20. Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeenisen neilikan (Dianthus caryophyllus L., linja SHD-27531-4) markkinoille saattaminen (äänestys)

ENVI-valiokunnan työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti esittämä päätöslauselmaesitys luonnoksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen neilikan (Dianthus caryophyllus L., linja SHD-27531-4) markkinoille saattamisesta (D044927/02 - 2016/2683(RSP)) (B8-0731/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, jonka jätti käsiteltäväksi ENVI-valiokunta

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0272)


13. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Suositus Elmar Brok - A8-0148/2016
Andrejs Mamikins ja Stanislav Polčák

Suositus Elmar Brok - A8-0149/2016
Andrejs Mamikins

Mietintö Elmar Brok - A8-0143/2016
Andrejs Mamikins

Mietintö Marielle de Sarnez - A8-0187/2016
Ilhan Kyuchyuk, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Stefano Maullu ja Notis Marias

Mietintö Hugues Bayet - A8-0189/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez ja Andrejs Mamikins

CIA:n käyttämää kidutusta koskevasta Yhdysvaltain senaatin raportista 11. helmikuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman seuranta (2016/2573(RSP)) - B8-0580/2016
Andrejs Mamikins

Mietintö Bogdan Andrzej Zdrojewski - A8-0151/2016
Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jean-Luc Mélenchon ja Janusz Korwin-Mikke

Avaruusmarkkinoille pääsy (2016/2731(RSP)) - B8-0739/2016
Andrejs Mamikins

Venezuelan tilanne (2016/2699(RSP)) - RC-B8-0700/2016
Frédérique Ries, Tania González Peñas, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Couso Permuy, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Jean-Luc Mélenchon, Notis Marias ja Janusz Korwin-Mikke

Hormonaaliset haittatekijät: tilanne unionin tuomioistuimen 16. joulukuuta 2015 antaman tuomion jälkeen (2016/2747(RSP)) - RC-B8-0733/2016
Rosa D'Amato, Maria Lidia Senra Rodríguez, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo ja Andrejs Mamikins.


14. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.10 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

15. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


16. Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Ranskan toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet kaksi pyyntöä Jean-François Jalkhin koskemattomuuden pidättämiseksi Pariisin alioikeudessa ja Nanterren alioikeudessa toimitettavien esitutkintojen vuoksi sekä kaksi pyyntöä Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämiseksi Pariisin alioikeudessa toimitettavan esitutkinnan vuoksi.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti nämä pyynnöt on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


17. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-ryhmältä seuraavan nimityspyynnön:

EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian sekä EU:n ja Uzbekistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Tadžikistaniin, Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta: Laima Liucija Andrikienė.

Nimitys katsotaan vahvistetuksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


18. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu komissiolta ja tuomioistuimelta:

- Ilmoitus energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston esittämästä kiinteistöhankkeesta (toimistotilojen laajennus) (N8-0034/2016 - C8-0191/2016 - 2016/2091(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys 4-INF/2016 - Euroopan unionin tuomioistuin (N8-0035/2016 - C8-0197/2016 - 2016/2092(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 10/2016 - Pääluokka III – Komissio (N8-0036/2016 - C8-0200/2016 - 2016/2093(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


19. Vapaan liikkuvuuden edistäminen yksinkertaistamalla tiettyjen julkisten asiakirjojen hyväksymistä ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kansalaisten vapaan liikkuvuuden edistämisestä yksinkertaistamalla tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä Euroopan unionissa koskevia vaatimuksia sekä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta [14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

Mady Delvaux esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Emil Radev PPE-ryhmän puolesta, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Diane James EFDD-ryhmän puolesta, Marie-Christine Boutonnet ENF-ryhmän puolesta, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Branislav Škripek, Petr Mach, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Pál Csáky ja Daniel Buda.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Claudia Țapardel, Notis Marias, Brian Hayes, Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos ja Victor Negrescu.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Mady Delvaux.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.6.2016, kohta 4.4.


20. Unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtäminen unionin yleiselle tuomioistuimelle ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä unionin yleiselle tuomioistuimelle [N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Mady Delvaux (A8-0167/2016)

Mady Delvaux esitteli mietinnön.

Puheenvuorot: Danuta Maria Hübner (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta, Evelyn Regner S&D-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, António Marinho e Pinto ALDE-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Georg Mayer ENF-ryhmän puolesta, Sergio Gaetano Cofferati, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marie-Christine Boutonnet ja Jiří Pospíšil.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Victor Negrescu, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Mady Delvaux käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.6.2016, kohta 4.5.

(Istunto keskeytettiin klo 16.25 ja sitä jatkettiin klo 16.50.)


Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

21. Tietojenvaihdon ja eurooppalaisten tietojärjestelmien ja tietokantojen käytön parantaminen torjuttaessa vakavaa kansainvälistä rikollisuutta ja terrorismia (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Tietojenvaihdon ja eurooppalaisten tietojärjestelmien ja tietokantojen käytön parantaminen torjuttaessa vakavaa kansainvälistä rikollisuutta ja terrorismia (2016/2760(RSP))

Bert Koenders (neuvoston puheenjohtaja) ja Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Angelika Mlinar, Kinga Gál, Ana Gomes, James Nicholson, Filiz Hyusmenova, Axel Voss, Caterina Chinnici, Kaja Kallas, Tomáš Zdechovský, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev ja Hugues Bayet.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes ja Georgios Epitideios.

Jérôme Lavrilleux käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sergio Gaetano Cofferati ja Maria Grapini.

Dimitris Avramopoulos käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Bert Koenders käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


22. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Puhemies antoi seuraavan tiedonannon:

Eilisessä täysistunnossa ilmoitettiin ECON-valiokunnan suosituksesta olla vastustamatta ehdotusta täytäntöönpanoasetukseksi (istunnon pöytäkirja 7.6.2016, kohta 10).

Yhtään tätä suositusta koskevaa vastalausetta ei ole esitetty työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdassa määrätyssä 24 tunnin määräajassa.

Tämä suositus katsotaan täten hyväksytyksi, ja se julkaistaan torstaina 9. kesäkuuta 2016 pidetyn istunnon Hyväksytyissä teksteissä.


23. Turkin parlamentin päätös poistaa parlamentaarinen koskemattomuus 138 jäseneltä (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Turkin parlamentin päätös poistaa parlamentaarinen koskemattomuus 138 jäseneltä (2016/2761(RSP))

Johannes Hahn (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Edouard Ferrand ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Renate Sommer, Nikos Androulakis, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Takis Hadjigeorgiou, Ska Keller, Franz Obermayr, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Marie-Christine Vergiat, Ernest Maragall, Georgios Epitideios, Jaromír Štětina, Elena Valenciano, Hans-Olaf Henkel, Kostas Chrysogonos, Ulrike Lunacek, Manolis Kefalogiannis, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Othmar Karas, Ana Gomes, Martina Michels, Costas Mavrides, Sofia Sakorafa, Pier Antonio Panzeri ja Demetris Papadakis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Kateřina Konečná ja Javier Couso Permuy.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


24. Kaupan suojatoimien uudistus (keskustelu)

Neuvoston julkilausuma: Kaupan suojatoimien uudistus (2016/2763(RSP))

Bert Koenders (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Bernd Lange S&D-ryhmän puolesta, Joachim Starbatty ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jonathan Arnott, David Borrelli EFDD-ryhmän puolesta, Matteo Salvini ENF-ryhmän puolesta, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Marielle de Sarnez, Anne-Marie Mineur, Reinhard Bütikofer, Jonathan Arnott, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Reinhard Bütikofer, Salvatore Cicu, Andrea Cozzolino, Bernd Lange keskustelun kulusta, Marietje Schaake, Patrick Le Hyaric, Jarosław Wałęsa, Agnes Jongerius, Adam Szejnfeld, Maria Arena, Tokia Saïfi, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Joachim Schuster ja Victor Boştinaru.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Maria Grapini.

Bert Koenders käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


25. Japanin päätös ryhtyä uudelleen valaanpyyntiin kaudella 2015–2016 (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000058/2016): Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström ja Marco Affronte ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Japanin päätös ryhtyä uudelleen valaanpyyntiin kaudella 20152016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000059/2016): Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström ja Marco Affronte ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Japanin päätös ryhtyä uudelleen valaanpyyntiin kaudella 20152016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Giovanni La Via esitteli kysymykset.

Bert Koenders (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen B8-0702/2016.

Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen B8-0703/2016.

Puheenvuorot: Marijana Petir PPE-ryhmän puolesta, Renata Briano S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, José Inácio Faria ALDE-ryhmän puolesta, Stefan Eck GUE/NGL-ryhmän puolesta, Linnéa Engström Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Affronte EFDD-ryhmän puolesta, Sylvie Goddyn ENF-ryhmän puolesta, Csaba Sógor ja Ricardo Serrão Santos.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Anja Hazekamp käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Puheenvuorot: Jyrki Katainen ja Bert Koenders.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: heinäkuun istuntojakso.


26. Avoin, tehokas ja riippumaton Euroopan unionin hallinto (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000079/2016): Pavel Svoboda ja Heidi Hautala JURI-valiokunnan puolesta komissiolle: Asetus avoimesta, tehokkaasta ja riippumattomasta EU:n hallinnosta (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)

Pavel Svoboda ja Heidi Hautala esittelivät kysymyksen.

Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Emil Radev PPE-ryhmän puolesta, Victor Negrescu S&D-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Ruža Tomašić, Ingeborg Gräßle, Monica Macovei ja Daniel Buda.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Kateřina Konečná.

Jyrki Katainen käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

Heidi Hautala ja Pavel Svoboda JURI-valiokunnan puolesta avoimesta, tehokkaasta ja riippumattomasta Euroopan unionin hallinnosta (2016/2610(RSP)) (B8-0685/2016).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.6.2016, kohta 4.6.


27. EU:n talousdiplomatia (keskustelu)

Komission julkilausuma: EU:n talousdiplomatia (2016/2733(RSP))

Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Antonio Tajani PPE-ryhmän puolesta, Maria Grapini S&D-ryhmän puolesta, Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Othmar Karas, Francisco Assis, Janusz Lewandowski, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Dubravka Šuica ja Stanislav Polčák.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná ja Ruža Tomašić.

Jyrki Katainen käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


28. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 583.763/OJJE).


29. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.30.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Balz, Bové, Crowley, Deprez, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Muselier, Sippel, Theocharous, Vautmans, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö