Index 
Jegyzőkönyv
PDF 323kWORD 272k
2016. június 8., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Előirányzatok átcsoportosítása
 4.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 5.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 6.A venezuelai helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 7.A hormonháztartást zavaró anyagok: a Törvényszék 2015. december 16-i ítéletét követő helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 8.A beruházási terv félidős felülvizsgálata (vita)
 9.A Tunéziának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás ***I (vita)
 10.Ünnepélyes ülés - Bulgária
 11.Az elnök közleménye
 12.Szavazások órája
  
12.1.A pénzmosásra, adókikerülésre és adókijátszásra vonatkozó uniós jog alkalmazásával kapcsolatos állítólagos jogsértések és hivatali visszásságok kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság felállítása: feladatai, összetétele és mandátumának időtartama (szavazás)
  
12.2.Az EU és Palau közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
12.3.Az EU és Tonga közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
12.4.Az EU és Kolumbia közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
12.5.Az információtechnológiai termékek kereskedelmének kiterjesztése *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
12.6.Az α-PVP ellenőrzési intézkedéseknek való alávetése * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
12.7.A veszélyes és ártalmas anyagokról szóló 2010. évi jegyzőkönyv – a polgári jogi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok kivételével – megerősítése és az ahhoz való csatlakozás (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
12.8.A veszélyes és ártalmas anyagokról szóló 2010. évi jegyzőkönyvnek a polgári jogi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés tekintetében történő megerősítése és az ahhoz való csatlakozás (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
12.9.Az EU és a Fülöp-szigetek közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás (Horvátország csatlakozása) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
12.10.Az EU és a Fülöp-szigetek közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás (egyetértés) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
12.11.Az EU és a Fülöp-szigetek közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás (állásfoglalás) (szavazás)
  
12.12.A Tunéziának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás ***I (szavazás)
  
12.13.Egyes adókikerülési gyakorlatok megakadályozását célzó szabályok * (szavazás)
  
12.14.Az Egyesült Államok Szenátusának a kínzás CIA általi alkalmazásáról szóló jelentéséről szóló állásfoglalás nyomon követése (szavazás)
  
12.15.Az európai biztonság és védelem céljait szolgáló világűrbeli képességek (szavazás)
  
12.16.Az űrpiac felvevőképessége (szavazás)
  
12.17.A venezuelai helyzet (szavazás)
  
12.18.A hormonháztartást zavaró anyagok: a Törvényszék 2015. december 16-i ítéletét követő helyzet (szavazás)
  
12.19.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 GMO-kukoricafajta engedélyezése (szavazás)
  
12.20.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: géntechnológiával módosított szegfű (Dianthus caryophyllus L., SHD-27531-4-es vonal) forgalomba hozatala (szavazás)
 13.A szavazáshoz fűzött indokolások
 14.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 15.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 16.A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem
 17.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 18.Dokumentumok benyújtása
 19.A szabad mozgás előmozdítása bizonyos közokiratok elfogadásának egyszerűsítése révén ***II (vita)
 20.Az Unió és alkalmazottai közötti jogviták elsőfokú elbírálásával kapcsolatos hatáskörnek az Európai Unió Törvényszékére történő átruházása ***I (vita)
 21.Az adatcsere és az európai információs rendszerek és adatbázisok súlyos nemzetközi bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelemben való használatának javítása (vita)
 22.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 23.A Nagy Török Nemzetgyűlés határozata 138 képviselő parlamenti mentelmi jogának felfüggesztéséről (vita)
 24.A piacvédelmi eszközök reformja (vita)
 25.Japán döntése a bálnavadászat újrakezdéséről a 2015–2016-os idényben (vita)
 26.Nyitott, hatékony és független európai uniós közigazgatás (vita)
 27.Uniós gazdasági diplomácia (vita)
 28.A következő ülésnap napirendje
 29.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.00-kor nyitják meg.


2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Kambodzsa (2016/2753(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes és Davor Škrlec, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kambodzsáról (B8-0753/2016);

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi és Beatrix von Storch, az EFDD képviselőcsoport nevében, a kambodzsai helyzetről (B8-0756/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto és Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében, Kambodzsáról (B8-0759/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato és Damiano Zoffoli, az S&D képviselőcsoport nevében, Kambodzsáról (B8-0764/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon és Andrey Kovatchev, a PPE képviselőcsoport nevében, Kambodzsáról (B8-0768/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez és Malin Björk, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Kambodzsáról (B8-0771/2016);

—   Petras Auštrevičius, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat és Urmas Paet, az ALDE képviselőcsoport nevében, Kambodzsáról (B8-0772/2016).

II.   Tádzsikisztán, a lelkiismereti foglyok helyzete (2016/2754(RSP))

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Bodil Valero, Davor Škrlec a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tádzsikisztánról, a lelkiismereti foglyok helyzetéről (B8-0755/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi és Beatrix von Storch az EFDD képviselőcsoport nevében, Tádzsikisztánról, a lelkiismereti foglyok helyzetéről (B8-0758/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke és Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében, Tádzsikisztánról, a lelkiismereti foglyok helyzetéről (B8-0760/2016);

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein és Josef Weidenholzer, az S&D képviselőcsoport nevében, Tádzsikisztánról, a lelkiismereti foglyok helyzetéről (B8-0762/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Bogdan Brunon Wenta, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev és Ramón Luis Valcárcel Siso, a PPE képviselőcsoport nevében, Tádzsikisztánról, a lelkiismereti foglyok helyzetéről (B8-0766/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli és Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tádzsikisztánról, a lelkiismereti foglyok helyzetéről (B8-0769/2016);

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat és Ulrike Müller, az ALDE képviselőcsoport nevében, Tádzsikisztánról, a lelkiismereti foglyok helyzetéről (B8-0770/2016).

III.    Vietnam (2016/2755(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas és Isabella Adinolfi az EFDD képviselőcsoport nevében, a vietnami helyzetről (B8-0754/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Julie Girling, Valdemar Tomaševski, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei és Angel Dzhambazki, az ECR képviselőcsoport nevében, Vietnamról (B8-0757/2016);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes és Davor Škrlec, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Vietnamról (B8-0761/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato és Damiano Zoffoli, az S&D képviselőcsoport nevében, Vietnamról (B8-0763/2016);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Richard Sulík, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Richard Sulík, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev és Ramón Luis Valcárcel Siso, a PPE képviselőcsoport nevében, Vietnamról (B8-0765/2016);

—   Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet és Petras Auštrevičius, az ALDE képviselőcsoport nevében, Vietnamról (B8-0767/2016).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


3. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 27. cikkének (3) bekezdése alapján a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az Európai Bizottság DEC 06/2016 és DEC 07/2016 számú előirányzat-átcsoportosítását.

A költségvetési rendelet 202. cikkének (5) és (7) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem ellenzi a Black Pearl és a Merode épületek 15 éves haszonbérleti szerződésének megkötésére irányuló tervet.

A költségvetési rendelet 203. cikkének (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem ellenzi egy új laboratóriumi épület (Wing M) építési projektjét a karlsruhei Transzurán Elemek Intézete Közös Kutatóközpontjában.

A költségvetési rendelet 202. cikkének (5) és (7) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek és az 1271/2013/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 88. cikkének (2) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem ellenzi a stockholmi Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ végleges székhelyére vonatkozó tervet.


4. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elszámolási kötelezettség hatálya alá tartozó származtatott termékek kereskedési kötelezettség hatálya alá vonásának megállapítására vonatkozó kritériumokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)02710 - 2016/2751(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. május 26.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzügyi eszközök kereskedésének felfüggesztésére és beszüntetésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)03014 - 2016/2745(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. május 24.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzügyi eszközök szabályozott piacon való kereskedésbe történő bevezetésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)03017 - 2016/2746(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. május 24.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kereskedés ideiglenes leállításának bejelentésével összefüggésben a likviditás tekintetében lényeges piac meghatározására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)03020 - 2016/2752(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. május 26.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az adatszolgáltatók engedélyezésére, szervezeti követelményeire és az ügyletek általuk történő közzétételére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)03201 - 2016/2766(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. június 2.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a referenciaértékekhez való hozzáférésre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)03203 - 2016/2765(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. június 2.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedés előtti és a kereskedés utáni adatok rendelkezésre bocsátásának és az adatok bontási szintjének meghatározására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)03206 - 2016/2767(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. június 2.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közös ügyintézési helyről végzett szolgáltatások szabályai és díjstruktúrái tisztességességének és megkülönböztetésmentességének biztosítását célzó követelményekre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)03266 - 2016/2775(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. június 6.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

°
° ° °

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezet, mely esetében a kifogás benyújtásának határidejét az illetékes bizottság kérésére meghosszabbították:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a tej- és tejtermékágazatban működő szövetkezetek és más típusú termelői szervezetek keretében a termelési tervekre vonatkozóan létrejövő megállapodások és határozatok engedélyezéséről C(2016)02122 - 2016/2658(DEA)

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. április 11.

A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 2 hónap

Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

°
° ° °

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetei, melyek határidejét az illetékes bizottság kérésére 1 hónapról 3 hónapra módosították:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról szóló 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a származtatott ügyletekből eredő kötelezettségek értékelésének módszereire és alapelveire vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)02967 - 2016/2744(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: az illetékes bizottság kérésére 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. május 23.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatásokat végrehajtó, információt közzétevő piaci szereplőket érintő megfelelő szabályozásokra, rendszerekre és eljárásokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)02859 - 2016/2735(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. május 17.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nem végrehajtott megbízások ügyletekhez viszonyított arányának a rendellenes kereskedési feltételek megakadályozása érdekében való meghatározására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2016)02775 - 2016/2738(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2016. május 18.

Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


5. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedés tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a tiakloprid tekintetében történő módosításáról (D044524/03 - 2016/2749(RPS) - határidő: 26 július 2016)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI


6. A venezuelai helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A venezuelai helyzet (2016/2699(RSP))

A vita időpontja: 2016. május 10. (2016.5.10-i jegyzőkönyv, 17. pont).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon és Milan Zver, a PPE képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2016/2699(RSP)) (B8-0700/2016);

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Ernest Maragall és Barbara Lochbihler, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2016/2699(RSP)) (B8-0723/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox és Angel Dzhambazki, az ECR képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2016/2699(RSP)) (B8-0724/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2016/2699(RSP)) (B8-0725/2016);

—   Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, João Ferreira, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Takis Hadjigeorgiou és Sofia Sakorafa, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2016/2699(RSP)) (B8-0726/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg és Hilde Vautmans, az ALDE képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2016/2699(RSP)) (B8-0728/2016);

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Carlos Zorrinho, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Claudia Țapardel, Nicola Caputo, Nicola Danti, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Karoline Graswander-Hainz, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Ana Gomes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar és Victor Boştinaru, az S&D képviselőcsoport nevében, a venezuelai helyzetről (2016/2699(RSP)) (B8-0729/2016).

Szavazás: 2016.6.8-i jegyzőkönyv, 12.17. pont .


7. A hormonháztartást zavaró anyagok: a Törvényszék 2015. december 16-i ítéletét követő helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság nyilatkozata: A hormonháztartást zavaró anyagok: a Törvényszék 2015. december 16-i ítéletét követő helyzet (2016/2747(RSP))

A vita időpontja: 2016. május 25. (2016.5.25-i jegyzőkönyv, 19. pont).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Matthias Groote, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a hormonháztartást zavaró anyagokról: a Bíróság 2015. december 16-i ítéletét követő helyzet (2016/2747(RSP)) (B8-0733/2016);

—   Sylvie Goddyn, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, a hormonháztartást zavaró anyagokról: a Bíróság 2015. december 16-i ítéletét követő helyzet (2016/2747(RSP)) (B8-0734/2016);

—   Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli és Rina Ronja Kari, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a hormonháztartást zavaró anyagokról: az Európai Bíróság 2015. december 16-i ítéletét követő helyzet (2016/2747(RSP)) (B8-0735/2016);

—   Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Laura Agea, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, David Borrelli, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao és Marco Zanni, az EFDD képviselőcsoport nevében, a hormonháztartást zavaró anyagokról: a Bíróság 2015. december 16-i ítéletét követő helyzet (2016/2747(RSP)) (B8-0736/2016);

—   Jens Gieseke, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a hormonháztartást zavaró anyagokról: az Európai Bíróság 2015. december 16-i ítéletét követő helyzet (2016/2747(RSP)) (B8-0737/2016);

—   Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a hormonháztartást zavaró anyagokról: a Bíróság 2015. december 16-i ítéletét követő helyzet (2016/2747(RSP)) (B8-0738/2016).

Szavazás: 2016.6.8-i jegyzőkönyv, 12.18. pont .


8. A beruházási terv félidős felülvizsgálata (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A beruházási terv félidős felülvizsgálata (2016/2732(RSP))

Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Othmar Karas, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sander Loones, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Miguel Viegas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Steeve Briois, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Eleftherios Synadinos, független.

Felszólal: Jyrki Katainen.

Felszólal: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Bernd Lucke, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lefteris Christoforou, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Bas Eickhout, Marco Valli, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Marian-Jean Marinescu, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Iskra Mihaylova, Marisa Matias, Ernest Maragall, Auke Zijlstra, Pablo Zalba Bidegain, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Isabelle Thomas, Stanisław Ożóg, Nedzhmi Ali, Dimitrios Papadimoulis, Claude Turmes, Gerolf Annemans, Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Vicky Ford és Dominique Riquet.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Monika Vana, Lambert van Nistelrooij, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Dariusz Rosati, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Inés Ayala Sender, James Nicholson, Paul Rübig, Pervenche Berès, Gunnar Hökmark, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Jutta Steinruck, Jan Olbrycht, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Spyraki, Jens Geier, Lefteris Christoforou, Roberto Gualtieri, Eva Paunova és Massimo Paolucci.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Reinhard Bütikofer, Rosa D'Amato, Andrey Novakov és Silvia Costa.

Felszólal: Maria Grapini a catch the eye eljárásról (Az elnök tájékoztatást ad).

Felszólal: Jyrki Katainen.

A vitát berekesztik.


9. A Tunéziának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás ***I (vita)

Jelentés a Tunéziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

Marielle de Sarnez előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Salvatore Cicu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Emmanuel Maurel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sander Loones, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Yannick Jadot, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Eleonora Forenza, Tokia Saïfi, Pier Antonio Panzeri, Michael Gahler és Victor Boştinaru.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić és Miguel Viegas.

Felszólal: Jyrki Katainen és Marielle de Sarnez.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.6.8-i jegyzőkönyv, 12. pont.

(Az ülést az ünnepélyes ülés kezdetéig néhány pillanatra felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

10. Ünnepélyes ülés - Bulgária

A Parlament 12.05 és 12.40 között Roszen Plevneliev bolgár köztársasági elnök beszéde alkalmából ünnepélyes ülést tart.


ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

11. Az elnök közleménye

Az elnök emlékeztet, hogy a 2016. május 11-i ülésen az Európai Parlament elnöke úgy határozott, hogy szankciót alkalmaz Eleftherios Synadinos képviselővel szemben, mert a 2016. március 9-i ülésen elfogadhatatlan kijelentéseket tett a török néppel kapcsolatosan (a 2016.5.11-i jegyzőkönyv 11. pontja).

Az Elnökség 2016. június 6-i ülésén megvizsgálta az Eleftherios Synadinos által benyújtott fellebbezést és egyhangúlag megerősítette az elnök döntését, hogy a napidíjra való jogosultságának 6 napra történő felfüggesztésével járó szankciót alkalmaz vele szemben.

A döntésről tegnap értesítették az érintettet.


12. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


12.1. A pénzmosásra, adókikerülésre és adókijátszásra vonatkozó uniós jog alkalmazásával kapcsolatos állítólagos jogsértések és hivatali visszásságok kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság felállítása: feladatai, összetétele és mandátumának időtartama (szavazás)

Az Elnökök Értekezlete által az eljárási szabályzat 198. cikkének megfelelően benyújtott határozatra irányuló javaslat a pénzmosásra, adókikerülésre és adókijátszásra vonatkozó uniós jog alkalmazásával kapcsolatos állítólagos jogsértések és hivatali visszásságok kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság felállításáról, feladatairól, összetételéről és mandátumának időtartamáról (2016/2726(RSO)) (B8-0745/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P8_TA(2016)0253)


12.2. Az EU és Palau közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0254)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


12.3. Az EU és Tonga közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Tongai Királyság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás Európai Unió részéről történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0255)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


12.4. Az EU és Kolumbia közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Kolumbiai Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás Európai Unió részéről történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0256)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


12.5. Az információtechnológiai termékek kereskedelmének kiterjesztése *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az információtechnológiai termékek kereskedelmének kiterjesztésére vonatkozó megállapodásnak az Európai Unió nevében, nyilatkozat formájában történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Godelieve Quisthoudt-Rowohl az eljárási szabályzat 150. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0257)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


12.6. Az α-PVP ellenőrzési intézkedéseknek való alávetése * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az 1-fenil-2-(1-pirrolidin-1-il)pentán-1-on (α-pirrolidin-valerofenon, α-PVP) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről [15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Michał Boni (A8-0175/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0258)


12.7. A veszélyes és ártalmas anyagokról szóló 2010. évi jegyzőkönyv – a polgári jogi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok kivételével – megerősítése és az ahhoz való csatlakozás (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Időközi jelentés a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről és kártérítésről szóló nemzetközi egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyvnek – a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok kivételével – a tagállamok által az Európai Unió érdekében történő megerősítéséről és az ahhoz való csatlakozásról szóló tanácsi határozattervezetről [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0259)


12.8. A veszélyes és ártalmas anyagokról szóló 2010. évi jegyzőkönyvnek a polgári jogi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés tekintetében történő megerősítése és az ahhoz való csatlakozás (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Időközi jelentés a veszélyes és ártalmas anyagok tengeri szállításával kapcsolatos felelősségről és kártérítésről szóló nemzetközi egyezményhez csatolt 2010. évi jegyzőkönyvnek – a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos szempontok tekintetében – a tagállamok által az Európai Unió érdekében történő megerősítéséről és az ahhoz való csatlakozásról szóló tanácsi határozattervezetről [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0260)


12.9. Az EU és a Fülöp-szigetek közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás (Horvátország csatlakozása) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Elmar Brok (A8-0148/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0261)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


12.10. Az EU és a Fülöp-szigetek közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás (egyetértés) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozattervezetről [05431/2015 - C8-0061/2015- 2013/0441(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Elmar Brok (A8-0149/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0262)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


12.11. Az EU és a Fülöp-szigetek közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás (állásfoglalás) (szavazás)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodásnak az Unió nevében történő megkötésére irányuló tanácsi határozat tervezetéről [2015/2234(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Elmar Brok (A8-0143/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0263)


12.12. A Tunéziának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás ***I (szavazás)

Jelentés a Tunéziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2016)0264)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2016)0264)


12.13. Egyes adókikerülési gyakorlatok megakadályozását célzó szabályok * (szavazás)

Jelentés a belső piac működését közvetlenül érintő adókikerülési gyakorlatok megakadályozását célzó szabályokról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2016)0265)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2016)0265)


12.14. Az Egyesült Államok Szenátusának a kínzás CIA általi alkalmazásáról szóló jelentéséről szóló állásfoglalás nyomon követése (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0580/2016 és B8-0584/2016 (2016/2573(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0580/2016, benyújtotta a LIBE bizottság

Elfogadva (P8_TA(2016)0266)

(A B8-0584/2016 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


12.15. Az európai biztonság és védelem céljait szolgáló világűrbeli képességek (szavazás)

Jelentés az európai biztonság és védelem céljait szolgáló világűrbeli képességekről [2015/2276(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0267)


12.16. Az űrpiac felvevőképessége (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0739/2016 (2016/2731(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0268)


12.17. A venezuelai helyzet (szavazás)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A venezuelai helyzet (2016/2699(RSP))

A vita időpontja: 2016. május 10. (2016.5.10-i jegyzőkönyv, 17. pont ).

Az állásfoglalási indítványok bejelentésének időpontja: 2016. június 8. (2016.6.8-i jegyzőkönyv, 5. pont ).

Állásfoglalási indítványok B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016 és B8-0729/2016 (2016/2699(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0700/2016

(amely a B8-0700/2016, B8-0724/2016, B8-0728/2016 és B8-0729/2016 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver és Francisco José Millán Mon, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, ,Kati Piri, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Ana Gomes, Ramón Jáuregui Atondo, Victor Boştinaru, Sergio Gutiérrez Prieto, Pier Antonio Panzeri, Carlos Zorrinho, Enrique Guerrero Salom, Karoline Graswander-Hainz, Jonás Fernández és Juan Fernando López Aguilar, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock és Mark Demesmaeker, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2016)0269)

(A B8-0723/2016, B8-0725/2016 és B8-0726/2016 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalások

João Pimenta Lopes, a szavazás előtt.


12.18. A hormonháztartást zavaró anyagok: a Törvényszék 2015. december 16-i ítéletét követő helyzet (szavazás)

A Bizottság nyilatkozata: A hormonháztartást zavaró anyagok: a Törvényszék 2015. december 16-i ítéletét követő helyzet (2016/2747(RSP))

A vita időpontja: 2016. május 25. (2016.5.25-i jegyzőkönyv, 19. pont )

Az állásfoglalási indítványok bejelentésének időpontja: 2016. június 8. (2016.6.8-i jegyzőkönyv, 6. pont ).

Állásfoglalási indítványok B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016 és B8-0738/2016 (2016/2747(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0733/2016

(amely a B8-0733/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016 és B8-0738/2016 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Jens Gieseke, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

—   Matthias Groote, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

—   Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Anja Hazekamp, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2016)0270)

(A B8-0734/2016 és B8-0737/2016 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


12.19. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 GMO-kukoricafajta engedélyezése (szavazás)

Az ENVI bizottság által az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdésének megfelelően benyújtott állásfoglalási indítvány a géntechnológiával módosított Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek, valamint a Bt11, MIR162, MIR604 és GA21genetikai eseményekből kettőt vagy hármat ötvöző, géntechnológiával módosított kukoricák forgalomba hozatalának engedélyezéséről és a 2010/426/EU, a 2011/893/EU, a 2011/892/EU és a 2011/894/EU határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló, XXXX bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D044931/01 - 2016/2682(RSP)) (B8-0732/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY, benyújtotta az ENVI bizottság

Elfogadva (P8_TA(2016)0271)


12.20. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: géntechnológiával módosított szegfű (Dianthus caryophyllus L., SHD-27531-4-es vonal) forgalomba hozatala (szavazás)

Az ENVI bizottság által az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdésének megfelelően benyújtott állásfoglalási indítvány a géntechnológiával módosított szegfű (Dianthus caryophyllus L., SHD-27531-4-es vonal) forgalomba hozataláról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D044927/02 - 2016/2683(RSP)) (B8-0731/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY, benyújtotta az ENVI bizottság

Elfogadva (P8_TA(2016)0272)


13. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Elmar Brok -ajánlás - A8-0148/2016
Andrejs Mamikins és Stanislav Polčák

Elmar Brok -ajánlás - A8-0149/2016
Andrejs Mamikins

Elmar Brok -jelentés - A8-0143/2016
Andrejs Mamikins

Marielle de Sarnez -jelentés - A8-0187/2016
Ilhan Kyuchyuk, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Stefano Maullu és Notis Marias

Hugues Bayet -jelentés - A8-0189/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez és Andrejs Mamikins

Az Egyesült Államok Szenátusának a kínzás CIA általi alkalmazásáról szóló jelentéséről szóló 2015. február 11-i parlamenti állásfoglalás nyomon követése (2016/2573(RSP)) - B8-0580/2016
Andrejs Mamikins

Bogdan Andrzej Zdrojewski -jelentés - A8-0151/2016
Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jean-Luc Mélenchon és Janusz Korwin-Mikke

Az űrpiac felvevőképessége (2016/2731(RSP)) - B8-0739/2016
Andrejs Mamikins

A venezuelai helyzet (2016/2699(RSP)) - RC-B8-0700/2016
Frédérique Ries, Tania González Peñas, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Couso Permuy, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Jean-Luc Mélenchon, Notis Marias és Janusz Korwin-Mikke

A hormonháztartást zavaró anyagok: a Törvényszék 2015. december 16-i ítéletét követő helyzet (2016/2747(RSP)) - RC-B8-0733/2016
Rosa D'Amato, Maria Lidia Senra Rodríguez, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo és Andrejs Mamikins.


14. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.10-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

15. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


16. A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem

Az illetékes francia hatóságok két mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelmet továbbítottak Jean-François Jalkh ügyében, egy párizsi, illetve nanterre-i törvényszéken folyó nyomozás keretében, valamint kettőt Jean-Marie Le Pen ügyében, egy párizsi törvényszéken folyó nyomozás keretében.

A kérelmeket az eljárási szabályzat 9. cikke (9) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


17. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmet juttatta el a PPE képviselőcsoport:

Az EU-Kazahsztán, EU-Kirgizisztán és EU-Üzbegisztán parlamenti együttműködési bizottságokba delegált és a Tádzsikisztánnal, Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Laima Liucija Andrikienė

E kinevezés akkor minősül ratifikáltnak, ha nem tesznek ellene ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


18. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtotta be a Bizottság és a Bíróság:

- Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségének értesítése építési projekt benyújtásáról (irodahelyiségek kibővítése) (N8-0034/2016 - C8-0191/2016 - 2016/2091(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a 4-INF/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra – Bíróság (N8-0035/2016 - C8-0197/2016 - 2016/2092(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 10/2016. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0036/2016 - C8-0200/2016 - 2016/2093(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG


19. A szabad mozgás előmozdítása bizonyos közokiratok elfogadásának egyszerűsítése révén ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a bizonyos közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

Mady Delvaux előterjeszti az ajánlást a második olvasatra.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Emil Radev, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Diane James, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Boutonnet, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Branislav Škripek, Petr Mach, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Pál Csáky és Daniel Buda.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Claudia Țapardel, Notis Marias, Brian Hayes, Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos és Victor Negrescu.

Felszólal: Věra Jourová és Mady Delvaux.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.6.9-i jegyzőkönyv, 4.4. pont .


20. Az Unió és alkalmazottai közötti jogviták elsőfokú elbírálásával kapcsolatos hatáskörnek az Európai Unió Törvényszékére történő átruházása ***I (vita)

Jelentés az Unió és alkalmazottai közötti jogviták elsőfokú elbírálásával kapcsolatos hatáskörnek az Európai Unió Törvényszékére történő átruházásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet tervezetéről [N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Mady Delvaux (A8-0167/2016)

Mady Delvaux előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Danuta Maria Hübner (az AFCO bizottság véleményének előadója), Tadeusz Zwiefka, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Evelyn Regner, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, António Marinho e Pinto, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Georg Mayer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sergio Gaetano Cofferati, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marie-Christine Boutonnet és Jiří Pospíšil.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Victor Negrescu, Notis Marias és Ivan Jakovčić.

Felszólal: Mady Delvaux.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.6.9-i jegyzőkönyv, 4.5. pont .

(A 16.25-kor megszakított ülést 16.50-kor folytatják.)


ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

21. Az adatcsere és az európai információs rendszerek és adatbázisok súlyos nemzetközi bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelemben való használatának javítása (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az adatcsere és az európai információs rendszerek és adatbázisok súlyos nemzetközi bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelemben való használatának javítása (2016/2760(RSP))

Bert Koenders (a Tanács soros elnöke) és Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Monika Hohlmeier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marina Albiol Guzmán, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Eva Joly, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Angelika Mlinar, Kinga Gál, Ana Gomes, James Nicholson, Filiz Hyusmenova, Axel Voss, Caterina Chinnici, Kaja Kallas, Tomáš Zdechovský, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev és Hugues Bayet.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes és Georgios Epitideios.

Felszólal: Jérôme Lavrilleux.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sergio Gaetano Cofferati és Maria Grapini.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Bert Koenders.

A vitát berekesztik.


22. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az elnök az alábbi bejelentést teszi:

az ECON bizottság ajánlása, hogy ne ellenezzék a tegnapi plenáris ülésen bejelentett végrehajtási rendelet tervezetét (2016.6.7-i jegyzőkönyv, 10. pont ).

Az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdésében rögzített 24 órás határidőn belül az ajánlás ellen nem emeltek kifogást.

Ennek megfelelően az ajánlás elfogadottnak tekintendő és közzétételre kerül a 2016. június 9., csütörtöki ülés elfogadott szövegei között.


23. A Nagy Török Nemzetgyűlés határozata 138 képviselő parlamenti mentelmi jogának felfüggesztéséről (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A Nagy Török Nemzetgyűlés határozata 138 képviselő parlamenti mentelmi jogának felfüggesztéséről (2016/2761(RSP))

Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kati Piri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Alexander Graf Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Edouard Ferrand, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Renate Sommer, Nikos Androulakis, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Takis Hadjigeorgiou, Ska Keller, Franz Obermayr, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Marie-Christine Vergiat, Ernest Maragall, Georgios Epitideios, Jaromír Štětina, Elena Valenciano, Hans-Olaf Henkel, Kostas Chrysogonos, Ulrike Lunacek, Manolis Kefalogiannis, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Othmar Karas, Ana Gomes, Martina Michels, Costas Mavrides, Sofia Sakorafa, Pier Antonio Panzeri és Demetris Papadakis.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Kateřina Konečná és Javier Couso Permuy.

Felszólal: Johannes Hahn.

A vitát berekesztik.


24. A piacvédelmi eszközök reformja (vita)

A Tanács nyilatkozata: A piacvédelmi eszközök reformja (2016/2763(RSP))

Bert Koenders (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Daniel Caspary, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Bernd Lange, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Joachim Starbatty, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Yannick Jadot, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jonathan Arnott, David Borrelli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Matteo Salvini, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Marielle de Sarnez, Anne-Marie Mineur, Reinhard Bütikofer, Jonathan Arnott, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Reinhard Bütikofer, Salvatore Cicu, Andrea Cozzolino, Bernd Lange a vita lebonyolításáról, Marietje Schaake, Patrick Le Hyaric, Jarosław Wałęsa, Agnes Jongerius, Adam Szejnfeld, Maria Arena, Tokia Saïfi, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Joachim Schuster és Victor Boştinaru.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Ivan Jakovčić és Maria Grapini.

Felszólal: Bert Koenders.

A vitát berekesztik.


25. Japán döntése a bálnavadászat újrakezdéséről a 2015–2016-os idényben (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000058/2016) felteszi: Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström és Marco Affronte, az ENVI bizottság nevében, a Tanácshoz: Japán döntése a bálnavadászat újrakezdéséről a 2015-2016-os szezonban (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000059/2016) felteszi: Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström és Marco Affronte, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Japán döntése a bálnavadászat újrakezdéséről a 2015-2016-os szezonban (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Giovanni La Via kifejti a kérdéseket.

Bert Koenders (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre B8-0702/2016.

Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésre B8-0703/2016.

Felszólal: Marijana Petir, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Renata Briano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, José Inácio Faria, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Stefan Eck, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Linnéa Engström, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Affronte, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Sylvie Goddyn, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Csaba Sógor és Ricardo Serrão Santos.

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

Felszólal: Anja Hazekamp.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias és Ivan Jakovčić.

Felszólal: Jyrki Katainen és Bert Koenders.

Az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a júliusi ülésen.


26. Nyitott, hatékony és független európai uniós közigazgatás (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000079/2016) felteszi: Pavel Svoboda és Heidi Hautala, a JURI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A nyitott, hatékony és független európai uniós igazgatásról szóló rendelet (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)

Pavel Svoboda és Heidi Hautala kifejti a kérdést.

Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Emil Radev, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Negrescu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Margot Parker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Ruža Tomašić, Ingeborg Gräßle, Monica Macovei és Daniel Buda.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Ivan Jakovčić és Kateřina Konečná.

Felszólal: Jyrki Katainen.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

Heidi Hautala és Pavel Svoboda, a JURI bizottság nevében, a nyitott, hatékony és független európai uniós igazgatásról (2016/2610(RSP)) (B8-0685/2016).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.6.9-i jegyzőkönyv, 4.6. pont .


27. Uniós gazdasági diplomácia (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Uniós gazdasági diplomácia (2016/2733(RSP))

Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Antonio Tajani, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Grapini, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Zdzisław Krasnodębski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Othmar Karas, Francisco Assis, Janusz Lewandowski, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Dubravka Šuica és Stanislav Polčák.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná és Ruža Tomašić.

Felszólal: Jyrki Katainen.

A vitát berekesztik.


28. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 583.763/OJJE).


29. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.30-kor berekesztik.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Balz, Bové, Crowley, Deprez, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Muselier, Sippel, Theocharous, Vautmans, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat