Rodyklė 
Protokolas
PDF 313kWORD 267k
Trečiadienis, 2016 m. birželio 8 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Asignavimų perkėlimas
 4.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 5.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 6.Padėtis Venesueloje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 7.Endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos: padėtis po 2015 m. gruodžio 16 d. Teismo sprendimo (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 8.Investicijų plano laikotarpio vidurio peržiūra (diskusijos)
 9.Makrofinansinė pagalba Tunisui ***I (diskusijos)
 10.Iškilmingas posėdis - Bulgarija
 11.Pirmininko pranešimas
 12.Balsuoti skirtas laikas
  12.1.Tyrimo komiteto įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti sudarymas. Komiteto įgaliojimai, narių skaičius ir įgaliojimų trukmė (balsavimas)
  12.2.ES ir Palau susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  12.3.ES ir Tongos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  12.4.ES ir Kolumbijos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  12.5.Prekybos informacinių technologijų produktais (ITS) išplėtimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  12.6.Kontrolės priemonių taikymas medžiagai α-PVP * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  12.7.Konvencijos dėl pavojingų ir kenksmingų medžiagų 2010 m. protokolo ratifikavimas ir prisijungimas prie jo, išskyrus aspektus, susijusius su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  12.8.Konvencijos dėl pavojingų ir kenksmingų medžiagų 2010 m. protokolo ratifikavimas ir prisijungimas prie jo, kiek tai susiję su teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose aspektais (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  12.9.ES ir Filipinų pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (Kroatijos įstojimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  12.10.ES ir Filipinų pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (pritarimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  12.11.ES ir Filipinų pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (rezoliucija) (balsavimas)
  12.12.Makrofinansinė pagalba Tunisui ***I (balsavimas)
  12.13.Kovos su tam tikra mokesčių vengimo praktika taisyklės * (balsavimas)
  12.14.Tolesni veiksmai dėl rezoliucijos dėl JAV Senato ataskaitos dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (balsavimas)
  12.15.Europos saugumui ir gynybai skirti kosmoso pajėgumai (balsavimas)
  12.16.Kosmoso sektoriaus produktų pateikimas rinkai (balsavimas)
  12.17.Padėtis Venesueloje (balsavimas)
  12.18.Endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos: padėtis po 2015 m. gruodžio 16 d. Teismo sprendimo (balsavimas)
  12.19.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas pateikti rinkai genetiškai modifikuotus kukurūzus Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (balsavimas)
  12.20.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas pateikti rinkai genetiškai modifikuotus gvazdikus (Dianthus caryophyllus L., linija SHD-27531-4) (balsavimas)
 13.Paaiškinimai dėl balsavimo
 14.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 15.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 16.Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą
 17.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 18.Gauti dokumentai
 19.Laisvo judėjimo skatinimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimą ***II (diskusijos)
 20.Jurisdikcijos perdavimas Bendrajam Teismui kaip pirmajai instancijai ES tarnautojų bylose ***I (diskusijos)
 21.Duomenų mainų ir Europos informacijos sistemų ir duomenų bazių naudojimo gerinimas kovojant su sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais ir terorizmu (diskusijos)
 22.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 23.Turkijos Didžiojo Nacionalinio Medžliso sprendimas panaikinti 138 narių parlamentinį imunitetą (diskusijos)
 24.Prekybos apsaugos priemonių reforma (diskusijos)
 25.Japonijos sprendimas atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. sezoną (diskusijos)
 26.Reglamentas dėl atviros, veiksmingos ir nepriklausomos Europos Sąjungos administracijos (diskusijos)
 27.ES ekonominė diplomatija (diskusijos)
 28.Kito posėdžio darbotvarkė
 29.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Kambodža (2016/2753(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes ir Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu dėl Kambodžos (B8-0753/2016);

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi ir Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu dėl padėties Kambodžoje (B8-0756/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto ir Monica Macovei ECR frakcijos vardu dėl Kambodžos (B8-0759/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato ir Damiano Zoffoli S&D frakcijos vardu dėl Kambodžos (B8-0764/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon ir Andrey Kovatchev PPE frakcijos vardu dėl Kambodžos (B8-0768/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez ir Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu dėl Kambodžos (B8-0771/2016);

—   Petras Auštrevičius, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat ir Urmas Paet ALDE frakcijos vardu dėl Kambodžos (B8-0772/2016).

II.   Tadžikistanas: sąžinės kalinių padėtis (2016/2754(RSP))

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Bodil Valero, Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu „Tadžikistanas: sąžinės kalinių padėtis“ (B8-0755/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi ir Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu „Tadžikistanas: sąžinės kalinių padėtis“ (B8-0758/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke ir Monica Macovei ECR frakcijos vardu „Tadžikistanas: sąžinės kalinių padėtis“ (B8-0760/2016);

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein ir Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu „Tadžikistanas: sąžinės kalinių padėtis“ (B8-0762/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Bogdan Brunon Wenta, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev ir Ramón Luis Valcárcel Siso PPE frakcijos vardu „Tadžikistanas: sąžinės kalinių padėtis“ (B8-0766/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu „Tadžikistanas: sąžinės kalinių padėtis“ (B8-0769/2016);

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat ir Ulrike Müller ALDE frakcijos vardu „Tadžikistanas: sąžinės kalinių padėtis“ (B8-0770/2016).

III.    Vietnamas (2016/2755(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu dėl padėties Vietname (B8-0754/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Julie Girling, Valdemar Tomaševski, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei ir Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu dėl Vietnamo (B8-0757/2016);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes ir Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu dėl Vietnamo (B8-0761/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato ir Damiano Zoffoli S&D frakcijos vardu dėl Vietnamo (B8-0763/2016);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Richard Sulík, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Richard Sulík, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev ir Ramón Luis Valcárcel Siso PPE frakcijos vardu dėl Vietnamo (B8-0765/2016);

—   Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet ir Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu dėl Vietnamo (B8-0767/2016).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnį.


3. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalį Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų perkėlimus Nr. DEC 06/2016 ir Nr. DEC 07/2016.

Atsižvelgdamas į Finansinio reglamento 203 straipsnio 5 ir 7 dalių nuostatas, Biudžeto komitetas nepriėmė sprendimo, kuris prieštarautų planui sudaryti pastatų „Black Pearl“ ir „Merode“ 15 metų uzufrukto sutartį, kad būtų galima jais naudotis.

Atsižvelgdamas į Finansinio reglamento 203 straipsnio 5 dalies nuostatas, Biudžeto komitetas nepriėmė sprendimo, kuris prieštarautų planui statyti naują laboratorijos pastatą („Wing M“) Transuraninių elementų instituto Jungtiniame tyrimų centre, Karlsrūhėje, Vokietijoje.

Atsižvelgdamas į Finansinio reglamento 203 straipsnio 5 dalies ir į Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 88 straipsnio 2 dalies nuostatas, Biudžeto komitetas nepriėmė sprendimo, kuris prieštarautų planui, susijusiam su nuolatinėmis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro būstinės patalpomis Stokholme.


4. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas nustatymo, ar išvestinėms finansinėms priemonėms, kurioms taikoma tarpuskaitos pareiga, turėtų būti taikoma prekybos pareiga, kriterijų techniniais reguliavimo standartais (C(2016)02710 - 2016/2751(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. gegužės 26 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma prekybos finansinėmis priemonėmis sustabdymo ir jų pašalinimo iš prekybos techniniais reguliavimo standartais (C(2016)03014 - 2016/2745(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. gegužės 24 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma leidimo prekiauti finansinėmis priemonėmis reguliuojamoje rinkoje techniniais reguliavimo standartais (C(2016)03017 - 2016/2746(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. gegužės 24 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų papildoma nustatymo, kuri rinka yra ypač svarbi likvidumo požiūriu, susijusio su pranešimais apie laikiną prekybos sustabdymą, techniniais reguliavimo standartais (C(2016)03020 - 2016/2752(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. gegužės 26 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais dėl duomenų teikimo paslaugų teikėjams taikytinų veiklos leidimo išdavimo, organizacinių ir skelbimo apie sandorius reikalavimų (C(2016)03201 - 2016/2766(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 2 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas prieigos prie lyginamųjų indeksų techniniais reguliavimo standartais (C(2016)03203 - 2016/2765(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 2 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, patikslinančiais teiktinus duomenis, buvusius prieš sudarant ir sudarius sandorį, bei duomenų išskaidymo lygį (C(2016)03206 - 2016/2767(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 2 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų papildoma techniniais reguliavimo standartais dėl reikalavimų, skirtų sąžiningoms ir nediskriminacinėms kolokacijos paslaugoms ir mokesčių sistemoms užtikrinti (C(2016)03266 - 2016/2775(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. birželio 6 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

°
° ° °

Deleguotojo akto projektas, kuriam kompetentingo komiteto prašymu pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo pieno ir pieno gaminių sektoriaus kooperatyvams bei kitokioms gamintojų organizacijoms leidžiama sudaryti susitarimus dėl gamybos planavimo ir priimti su tuo susijusius sprendimus C(2016)02122 - 2016/2658(DEA)

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. balandžio 11 d.

Laikotarpio prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 mėnesiai

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

°
° ° °

Deleguotųjų aktų projektas, kuriems kompetentingo komiteto prašymu nuo 1 iki 3 mėnesių buvo pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema, papildoma techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su įsipareigojimų, kurių atsiranda dėl išvestinių finansinių priemonių, vertinimo metodikomis ir principais (C(2016)02967 - 2016/2744(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. gegužės 23 d., kompetentingam komitetui paprašius.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su atskleidžiančių rinkos dalyvių, vykdančių rinkos tyrimus, taikytina atitinkama tvarka, sistemomis ir procedūromis (C(2016)02859 - 2016/2735(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. gegužės 17 d., kompetentingam komitetui paprašius.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų papildoma neįvykdytų pavedimų ir sandorių santykio, apskaičiuojamo siekiant išvengti tvarką pažeidžiančios prekybos sąlygų, techniniais reguliavimo standartais (C(2016)02775 - 2016/2738(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2016 m. gegužės 18 d., kompetentingam komitetui paprašius.

Perduota atsakingam komitetui: ECON


5. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateiktas šis įgyvendinimo priemonių projektas, kuriam taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl tiakloprido iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II priedas (D044524/03 - 2016/2749(RPS) - terminas: 2016 m. liepos 26 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI


6. Padėtis Venesueloje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Venesueloje (2016/2699(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2016 m. gegužės 10 d. (2016 05 10 protokolo 17 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon ir Milan Zver PPE frakcijos vardu dėl padėties Venesueloje (2016/2699(RSP)) (B8-0700/2016);

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Ernest Maragall ir Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu dėl padėties Venesueloje (2016/2699(RSP)) (B8-0723/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox ir Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu dėl padėties Venesueloje (2016/2699(RSP)) (B8-0724/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu dėl padėties Venesueloje (2016/2699(RSP)) (B8-0725/2016);

—   Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, João Ferreira, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Takis Hadjigeorgiou ir Sofia Sakorafa GUE/NGL frakcijos vardu dėl padėties Venesueloje (2016/2699(RSP)) (B8-0726/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu dėl padėties Venesueloje (2016/2699(RSP)) (B8-0728/2016);

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Carlos Zorrinho, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Claudia Țapardel, Nicola Caputo, Nicola Danti, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Karoline Graswander-Hainz, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Ana Gomes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar ir Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu dėl padėties Venesueloje (2016/2699(RSP)) (B8-0729/2016).

Balsavimas: 2016 06 08 protokolo 12.17 punktas.


7. Endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos: padėtis po 2015 m. gruodžio 16 d. Teismo sprendimo (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pareiškimas: Endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos: padėtis po 2015 m. gruodžio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimo (2016/2747(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2016 m. gegužės 25 d. (2016 05 25 protokolo 19 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Matthias Groote S&D frakcijos vardu ir Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu „Endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos: padėtis po 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimo“ (2016/2747(RSP)) (B8-0733/2016);

—   Sylvie Goddyn ENF frakcijos vardu „Endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos: padėtis po 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimo“ (2016/2747(RSP)) (B8-0734/2016);

—   Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli ir Rina Ronja Kari GUE/NGL frakcijos vardu „Endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos: padėtis po 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimo“ (2016/2747(RSP)) (B8-0735/2016);

—   Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Laura Agea, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, David Borrelli, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao ir Marco Zanni EFDD frakcijos vardu „Endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos: padėtis po 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimo“ (2016/2747(RSP)) (B8-0736/2016);

—   Jens Gieseke PPE frakcijos vardu ir Julie Girling ECR frakcijos vardu „Endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos: padėtis po 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimo“ (2016/2747(RSP)) (B8-0737/2016);

—   Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu „Endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos: padėtis po 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimo“ (2016/2747(RSP)) (B8-0738/2016).

Balsavimas: 2016 06 08 protokolo 12.18 punktas.


8. Investicijų plano laikotarpio vidurio peržiūra (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Investicijų plano laikotarpio vidurio peržiūra (2016/2732(RSP))

Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Othmar Karas PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Sander Loones ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Miguel Viegas GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu, Steeve Briois ENF frakcijos vardu ir nepriklausomas Parlamento narys Eleftherios Synadinos.

Kalbėjo Jyrki Katainen.

Kalbėjo: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Bernd Lucke (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Lefteris Christoforou), Jean Arthuis, Liadh Ní Riada (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), Bas Eickhout, Marco Valli, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Marian-Jean Marinescu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Iskra Mihaylova, Marisa Matias, Ernest Maragall, Auke Zijlstra, Pablo Zalba Bidegain (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Isabelle Thomas, Stanisław Ożóg, Nedzhmi Ali, Dimitrios Papadimoulis, Claude Turmes, Gerolf Annemans, Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Vicky Ford ir Dominique Riquet.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Monika Vana, Lambert van Nistelrooij (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Dariusz Rosati (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Inés Ayala Sender, James Nicholson, Paul Rübig, Pervenche Berès, Gunnar Hökmark (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Jutta Steinruck, Jan Olbrycht (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Spyraki), Jens Geier, Lefteris Christoforou, Roberto Gualtieri, Eva Paunova ir Massimo Paolucci.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Reinhard Bütikofer, Rosa D'Amato, Andrey Novakov ir Silvia Costa.

Kalbėjo Maria Grapini, dėl procedūros „prašau žodžio“ (pirmininkė paaiškino procedūrą).

Kalbėjo Jyrki Katainen.

Diskusijos baigtos.


9. Makrofinansinė pagalba Tunisui ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Tunisui suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba [COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

Marielle de Sarnez pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Salvatore Cicu PPE frakcijos vardu, Emmanuel Maurel S&D frakcijos vardu, Sander Loones ECR frakcijos vardu, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Nicolas Bay ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lampros Fountoulis, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Eleonora Forenza, Tokia Saïfi, Pier Antonio Panzeri, Michael Gahler ir Victor Boştinaru.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić ir Miguel Viegas.

Kalbėjo: Jyrki Katainen ir Marielle de Sarnez.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 06 08 protokolo 12.12 punktas.

(Laukiant iškilmingo posėdžio posėdis trumpam nutrauktas.)


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

10. Iškilmingas posėdis - Bulgarija

Bulgarijos Respublikos prezidento Roseno Plevnelievo kalbos proga 12.05–12.40 val. vyko iškilmingas Parlamento posėdis.


PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

11. Pirmininko pranešimas

Pirmininkas priminė, kad per 2016 m. gegužės 11 d. plenarinį posėdį Parlamento Pirmininkas nusprendė skirti nuobaudą Eleftherios Synadinos dėl jo per 2016 m. kovo 9 d. posėdį pateiktų nepriimtinų komentarų Turkijos gyventojų atžvilgiu (2016 m. gegužės 11 d. protokolo 11 punktas).

Per savo 2016 m. birželio 6 d. posėdį Biuras išnagrinėjo Eleftherios Synadinos pateiktą skundą ir vienbalsiai patvirtino Pirmininko sprendimą jam skirti nuobaudą, pagal kurią jis praranda teisę į dienpinigius už dešimties dienų laikotarpį.

Vakar apie sprendimą pranešta suinteresuotajam.


12. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


12.1. Tyrimo komiteto įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti sudarymas. Komiteto įgaliojimai, narių skaičius ir įgaliojimų trukmė (balsavimas)

Pirmininkų sueigos pagal Darbo tvarkos taisyklių 198 straipsnį pateiktas pasiūlymas dėl sprendimo dėl tyrimo komiteto įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti sudarymo. Komiteto įgaliojimai, narių skaičius ir įgaliojimų trukmė (2016/2726(RSO)) (B8-0745/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2016)0253)


12.2. ES ir Palau susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Palau Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0254)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


12.3. ES ir Tongos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Tongos Karalystės susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0255)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


12.4. ES ir Kolumbijos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kolumbijos Respublikos susitarimo dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0256)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


12.5. Prekybos informacinių technologijų produktais (ITS) išplėtimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo, kaip Deklaracijos dėl prekybos informacinių technologijų produktais (ITS) išplėtimo, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Godelieve Quisthoudt-Rowohl padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnio 4 dalį.

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0257)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


12.6. Kontrolės priemonių taikymas medžiagai α-PVP * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo naujai psichoaktyviajai medžiagai 1-fenil-2-(1-pirolidin-1-il) pentan-1-onui (α-pirolidinvalerofenonui, α-PVP) projekto [15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Michał Boni (A8-0175/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0258)


12.7. Konvencijos dėl pavojingų ir kenksmingų medžiagų 2010 m. protokolo ratifikavimas ir prisijungimas prie jo, išskyrus aspektus, susijusius su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Preliminarus pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių Europos Sąjungos interesų labui atliekamo Tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra, 2010 m. protokolo ratifikavimo ir prisijungimo prie jo, išskyrus aspektus, susijusius su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose, projekto [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0259)


12.8. Konvencijos dėl pavojingų ir kenksmingų medžiagų 2010 m. protokolo ratifikavimas ir prisijungimas prie jo, kiek tai susiję su teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose aspektais (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Preliminarus pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių Europos Sąjungos interesų labui atliekamo Tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra, 2010 m. protokolo ratifikavimo ir prisijungimo prie jo, kiek tai susiję su teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose aspektais, projekto [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0260)


12.9. ES ir Filipinų pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (Kroatijos įstojimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Filipinų Respublikos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu projekto [13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Elmar Brok (A8-0148/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0261)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


12.10. ES ir Filipinų pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (pritarimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Filipinų Respublikos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [05431/2015 - C8-0061/2015- 2013/0441(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Elmar Brok (A8-0149/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2016)0262)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


12.11. ES ir Filipinų pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo (rezoliucija) (balsavimas)

Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Filipinų Respublikos pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [2015/2234(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Elmar Brok (A8-0143/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0263)


12.12. Makrofinansinė pagalba Tunisui ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Tunisui suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba [COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0264)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0264)


12.13. Kovos su tam tikra mokesčių vengimo praktika taisyklės * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomos kovos su mokesčių vengimo praktika, tiesiogiai veikiančia vidaus rinkos veikimą, taisyklės [COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0265)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0265)


12.14. Tolesni veiksmai dėl rezoliucijos dėl JAV Senato ataskaitos dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0580/2016 ir B8-0584/2016 (2016/2573(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMĄ DĖL REZOLIUCIJOS B8-0580/2016 pateikė LIBE komitetas.

Priimta (P8_TA(2016)0266)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0584/2016 anuliuotas.)


12.15. Europos saugumui ir gynybai skirti kosmoso pajėgumai (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos saugumui ir gynybai skirtų kosmoso pajėgumų [2015/2276(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0267)


12.16. Kosmoso sektoriaus produktų pateikimas rinkai (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0739/2016 (2016/2731(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0268)


12.17. Padėtis Venesueloje (balsavimas)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Venesueloje (2016/2699(RSP))

Diskusijos vyko 2016 m. gegužės 10 d. (2016 05 10 protokolo 17 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2016 m. birželio 8 d. (2016 06 08 protokolo 5 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016 ir B8-0729/2016 (2016/2699(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0700/2016

(keičia B8-0700/2016, B8-0724/2016, B8-0728/2016 ir B8-0729/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver ir Francisco José Millán Mon PPE frakcijos vardu;

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, ,Kati Piri, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Ana Gomes, Ramón Jáuregui Atondo, Victor Boştinaru, Sergio Gutiérrez Prieto, Pier Antonio Panzeri, Carlos Zorrinho, Enrique Guerrero Salom, Karoline Graswander-Hainz, Jonás Fernández ir Juan Fernando López Aguilar S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock ir Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu;

—   Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0269)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0723/2016, B8-0725/2016 ir B8-0726/2016 anuliuoti.)

Kalbėjo:

João Pimenta Lopes, prieš balsavimą.


12.18. Endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos: padėtis po 2015 m. gruodžio 16 d. Teismo sprendimo (balsavimas)

Komisijos pareiškimas: Endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos: padėtis po 2015 m. gruodžio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimo (2016/2747(RSP))

Diskusijos vyko 2016 m. gegužės 25 d. (2016 05 25 protokolo 19 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2016 m. birželio 8 d. (2016 06 08 protokolo 6 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016 ir B8-0738/2016 (2016/2747(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0733/2016

(keičia B8-0733/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016 ir B8-0738/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Jens Gieseke PPE frakcijos vardu;

—   Matthias Groote S&D frakcijos vardu;

—   Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu;

—   Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0270)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0734/2016 ir B8-0737/2016 anuliuoti.)


12.19. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas pateikti rinkai genetiškai modifikuotus kukurūzus Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pateikė ENVI komitetas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis, dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, kuriuose yra dvi ar trys modifikacijos Bt11, MIR162, MIR604 ir GA21, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, ir kuriuo panaikinami Sprendimai 2010/426/ES, 2011/893/ES, 2011/892/ES ir 2011/894/ES, projekto (D044931/01 ; 2016/2682(RSP)) (B8-0732/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

PASIŪLYMĄ DĖL REZOLIUCIJOS pateikė ENVI komitetas.

Priimta (P8_TA(2016)0271)


12.20. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimas pateikti rinkai genetiškai modifikuotus gvazdikus (Dianthus caryophyllus L., linija SHD-27531-4) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pateikė ENVI komitetas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis, dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl genetiškai modifikuotų gvazdikų (Dianthus caryophyllus L., linija SHD-27531-4) pateikimo rinkai projekto (D044927/02 ; 2016/2683(RSP)) (B8-0731/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

PASIŪLYMĄ DĖL REZOLIUCIJOS pateikė ENVI komitetas.

Priimta (P8_TA(2016)0272)


13. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Rekomendacija Elmar Brok - A8-0148/2016
Andrejs Mamikins ir Stanislav Polčák

Rekomendacija Elmar Brok - A8-0149/2016
Andrejs Mamikins

Pranešimas: Elmar Brok - A8-0143/2016
Andrejs Mamikins

Pranešimas: Marielle de Sarnez - A8-0187/2016
Ilhan Kyuchyuk, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Stefano Maullu ir Notis Marias

Pranešimas: Hugues Bayet - A8-0189/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez ir Andrejs Mamikins

Tolesni veiksmai dėl rezoliucijos dėl JAV Senato ataskaitos dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (2016/2573(RSP)) - B8-0580/2016
Andrejs Mamikins

Pranešimas: Bogdan Andrzej Zdrojewski - A8-0151/2016
Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jean-Luc Mélenchon ir Janusz Korwin-Mikke

Kosmoso sektoriaus produktų pateikimas rinkai (2016/2731(RSP)) - B8-0739/2016
Andrejs Mamikins

Padėtis Venesueloje (2016/2699(RSP)) - RC-B8-0700/2016
Frédérique Ries, Tania González Peñas, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Couso Permuy, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Jean-Luc Mélenchon, Notis Marias ir Janusz Korwin-Mikke

Endokrininę sistemą ardančios cheminės medžiagos: padėtis po 2015 m. gruodžio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimo (2016/2747(RSP)) - RC-B8-0733/2016
Rosa D'Amato, Maria Lidia Senra Rodríguez, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo ir Andrejs Mamikins.


14. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.10 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

15. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


16. Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą

Prancūzijos komtetentingos institucijos perdavė du prašymus atšaukti Jean-François Jalkh parlamentinį imunitetą, nes Paryžiaus pirmosios instancijos teisme ir Nantero pirmosios instancijos teisme pradėti parengtiniai tyrimai, taip pat du prašymus atšaukti Jean-Marie Le Pen parlamentinį imunitetą, nes Paryžiaus pirmosios instancijos teisme pradėti parengtiniai tyrimai.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


17. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šį PPE frakcijos prašymą dėl paskyrimo:

Delegacija ES ir Kazachstano, ES ir Kirgizijos, ES ir Uzbekistano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ryšiams su Tadžikistanu, Turkmėnistanu ir Mongolija: Laima Liucija Andrikienė

Šis paskyrimas bus laikomas patvirtintu, jeigu iki posėdžio protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


18. Gauti dokumentai

Gauti šie Komisijos ir Teisingumo Teismo dokumentai:

- Pranešimas apie Europos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros pateiktą statybos projektą (darbo patalpų išplėtimas) (N8-0034/2016 - C8-0191/2016 - 2016/2091(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 4-INF/2016. Teisingumo Teismas (N8-0035/2016 - C8-0197/2016 - 2016/2092(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 10/2016. III skirsnis – Komisija (N8-0036/2016 - C8-0200/2016 - 2016/2093(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


19. Laisvo judėjimo skatinimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimą ***II (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 [14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

Mady Delvaux pristatė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Emil Radev PPE frakcijos vardu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Diane James EFDD frakcijos vardu, Marie-Christine Boutonnet ENF frakcijos vardu, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Branislav Škripek, Petr Mach, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Pál Csáky ir Daniel Buda.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Claudia Țapardel, Notis Marias, Brian Hayes, Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos ir Victor Negrescu.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Mady Delvaux.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 06 09 protokolo 4.4 punktas.


20. Jurisdikcijos perdavimas Bendrajam Teismui kaip pirmajai instancijai ES tarnautojų bylose ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos perdavimo Europos Sąjungos Bendrajam Teismui kaip pirmajai instancijai spręsti Sąjungos ir jos tarnautojų ginčus projekto [N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Mady Delvaux (A8-0167/2016)

Mady Delvaux pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Danuta Maria Hübner (AFCO komiteto nuomonės referentė), Tadeusz Zwiefka PPE frakcijos vardu, Evelyn Regner S&D frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, António Marinho e Pinto ALDE frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Georg Mayer ENF frakcijos vardu, Sergio Gaetano Cofferati, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marie-Christine Boutonnet ir Jiří Pospíšil.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Victor Negrescu, Notis Marias ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo Mady Delvaux.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 06 09 protokolo 4.5 punktas.

(Posėdis sustabdytas 16.25 val. ir atnaujintas 16.50 val.)


PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

21. Duomenų mainų ir Europos informacijos sistemų ir duomenų bazių naudojimo gerinimas kovojant su sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais ir terorizmu (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Duomenų mainų ir Europos informacijos sistemų ir duomenų bazių naudojimo gerinimas kovojant su sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais ir terorizmu (2016/2760(RSP))

Bert Koenders (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Monika Hohlmeier PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL frakcijos vardu, Eva Joly Verts/ALE frakcijos vardu, Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lampros Fountoulis, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Angelika Mlinar, Kinga Gál, Ana Gomes, James Nicholson, Filiz Hyusmenova, Axel Voss, Caterina Chinnici, Kaja Kallas, Tomáš Zdechovský, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev ir Hugues Bayet.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo Jérôme Lavrilleux.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sergio Gaetano Cofferati ir Maria Grapini.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Bert Koenders.

Diskusijos baigtos.


22. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Pirmininkas pranešė:

vakar per plenarinį posėdį paskelbta ECON komiteto rekomendacija neprieštarauti įgyvendinimo reglamento projektui (2016 06 07 protokolo 10 punktas).

Prieštaravimų dėl šios rekomendacijos nepareikšta per Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalyje nustatytą 24 valandų terminą.

Todėl ši rekomendacija laikoma patvirtinta ir bus paskelbta 2016 m. birželio 9 d., ketvirtadienis, posėdžio „Priimtuose tekstuose“.


23. Turkijos Didžiojo Nacionalinio Medžliso sprendimas panaikinti 138 narių parlamentinį imunitetą (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Turkijos Didžiojo Nacionalinio Medžliso sprendimas panaikinti 138 narių parlamentinį imunitetą (2016/2761(RSP))

Johannes Hahn (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Kati Piri S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Edouard Ferrand ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Eleftherios Synadinos, Renate Sommer, Nikos Androulakis, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Takis Hadjigeorgiou, Ska Keller, Franz Obermayr, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Josef Weidenholzer, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Marie-Christine Vergiat, Ernest Maragall, Georgios Epitideios, Jaromír Štětina, Elena Valenciano, Hans-Olaf Henkel, Kostas Chrysogonos, Ulrike Lunacek, Manolis Kefalogiannis, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Othmar Karas, Ana Gomes, Martina Michels, Costas Mavrides, Sofia Sakorafa, Pier Antonio Panzeri ir Demetris Papadakis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Kateřina Konečná ir Javier Couso Permuy.

Kalbėjo Johannes Hahn.

Diskusijos baigtos.


24. Prekybos apsaugos priemonių reforma (diskusijos)

Tarybos pareiškimas: Prekybos apsaugos priemonių reforma (2016/2763(RSP))

Bert Koenders (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Daniel Caspary PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Bernd Lange S&D frakcijos vardu, Joachim Starbatty ECR frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jonathan Arnott), David Borrelli EFDD frakcijos vardu, Matteo Salvini ENF frakcijos vardu, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Marielle de Sarnez, Anne-Marie Mineur, Reinhard Bütikofer, Jonathan Arnott (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Reinhard Bütikofer), Salvatore Cicu, Andrea Cozzolino, Bernd Lange dėl diskusijų eigos, Marietje Schaake, Patrick Le Hyaric, Jarosław Wałęsa, Agnes Jongerius, Adam Szejnfeld, Maria Arena, Tokia Saïfi, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Joachim Schuster ir Victor Boştinaru.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Ivan Jakovčić ir Maria Grapini.

Kalbėjo Bert Koenders.

Diskusijos baigtos.


25. Japonijos sprendimas atnaujinti banginių medžioklę per 2015–2016 m. sezoną (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000058/2016), kurį pateikė Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström ir Marco Affronte ENVI komiteto vardu Tarybai: Japonijos sprendimas atnaujinti banginių medžioklę per 2015-2016 m. sezoną (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000059/2016), kurį pateikė Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström ir Marco Affronte ENVI komiteto vardu Komisijai: Japonijos sprendimas atnaujinti banginių medžioklę per 2015-2016 m. sezoną (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Giovanni La Via pristatė klausimus.

Bert Koenders (einantis Tarybos pirmininko pareigas) atsakė į klausimą B8-0702/2016.

Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimą B8-0703/2016.

Kalbėjo: Marijana Petir PPE frakcijos vardu, Renata Briano S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, José Inácio Faria ALDE frakcijos vardu, Stefan Eck GUE/NGL frakcijos vardu, Linnéa Engström Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Affronte EFDD frakcijos vardu, Sylvie Goddyn ENF frakcijos vardu, Csaba Sógor ir Ricardo Serrão Santos.

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Anja Hazekamp.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo: Jyrki Katainen ir Bert Koenders.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: liepos mėnesio sesija.


26. Reglamentas dėl atviros, veiksmingos ir nepriklausomos Europos Sąjungos administracijos (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000079/2016), kurį pateikė Pavel Svoboda ir Heidi Hautala JURI komiteto vardu Komisijai: Reglamentas dėl atviros, veiksmingos ir nepriklausomos Europos Sąjungos administracijos (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)

Pavel Svoboda ir Heidi Hautala pristatė klausimą.

Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Emil Radev PPE frakcijos vardu, Victor Negrescu S&D frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, Margot Parker EFDD frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Ruža Tomašić, Ingeborg Gräßle, Monica Macovei ir Daniel Buda.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Ivan Jakovčić ir Kateřina Konečná.

Kalbėjo Jyrki Katainen.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

Heidi Hautala ir Pavel Svoboda JURI komiteto vardu dėl atviros, veiksmingos ir nepriklausomos Europos Sąjungos administracijos (2016/2610(RSP)) (B8-0685/2016).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 06 09 protokolo 4.6 punktas.


27. ES ekonominė diplomatija (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: ES ekonominė diplomatija (2016/2733(RSP))

Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Antonio Tajani PPE frakcijos vardu, Maria Grapini S&D frakcijos vardu, Zdzisław Krasnodębski ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Othmar Karas, Francisco Assis, Janusz Lewandowski, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Dubravka Šuica ir Stanislav Polčák.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná ir Ruža Tomašić.

Kalbėjo Jyrki Katainen.

Diskusijos baigtos.


28. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 583.763/OJJE).


29. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.30 val.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Balz, Bové, Crowley, Deprez, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Muselier, Sippel, Theocharous, Vautmans, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate

Teisinė informacija - Privatumo politika