Indekss 
Protokols
PDF 315kWORD 266k
Trešdiena, 2016. gada 8. jūnijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Apropriāciju pārvietojumi
 4.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 5.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 6.Stāvoklis Venecuēlā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 7.Vielas, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus — stāvoklis pēc Tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 8.Investīciju plāna vidusposma novērtēšana (debates)
 9.Makrofinansiālā palīdzība Tunisijai ***I (debates)
 10.Svinīgā sēde - Bulgārija
 11.Sēdes vadītāja paziņojums
 12.Balsošanas laiks
  
12.1.Izmeklēšanas komitejas izveide, lai izskatītu iespējamus pārkāpumus un administratīvas kļūmes Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanu, šīs komitejas kompetence, skaitliskais sastāvs un pilnvaru termiņš (balsošana)
  
12.2.ES un Palau nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
12.3.ES un Tongas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
12.4.ES un Kolumbijas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
12.5.Informācijas tehnoloģiju izstrādājumu tirdzniecības paplašināšana (ITN) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
12.6.Kontroles pasākumu piemērošana vielai α-PVP * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
12.7.Starptautiskās konvencijas par bīstamām un kaitīgām vielām 2010. gada protokola ratificēšana un pievienošanās tam, ciktāl ir skarti aspekti, kas nav saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
12.8.Starptautiskās konvencijas par bīstamām un kaitīgām vielām 2010. gada protokola ratificēšana un pievienošanās tam attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbības aspektiem civillietās (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
12.9.ES un Filipīnu pamatnolīgums par partnerību un sadarbību (Horvātijas pievienošanās ES) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
12.10.ES un Filipīnu pamatnolīgums par partnerību un sadarbību (piekrišana) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
12.11.ES un Filipīnu pamatnolīgums par partnerību un sadarbību (rezolūcija) (balsošana)
  
12.12.Makrofinansiālā palīdzība Tunisijai ***I (balsošana)
  
12.13.Noteikumi zināmas nodokļu apiešanas prakses novēršanai * (balsošana)
  
12.14.Turpmākie pasākumi saistībā ar Parlamenta 2015. gada 11. februāra rezolūciju par ASV Senāta ziņojumu par CIP veikto spīdzināšanu (balsošana)
  
12.15.Kosmosa izmantošanas spējas Eiropas drošībai un aizsardzībai (balsošana)
  
12.16.Kosmosa tirgus apguve (balsošana)
  
12.17.Stāvoklis Venecuēlā (balsošana)
  
12.18.Vielas, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus — stāvoklis pēc Tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma (balsošana)
  
12.19.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — atļaujas izsniegšana saistībā ar ģenētiski modificētu kukurūzu Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (balsošana)
  
12.20.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — ģenētiski modificētu neļķu (Dianthus caryophyllus L., līnija SHD-27531-4) laišana tirgū (balsošana)
 13.Balsojumu skaidrojumi
 14.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 15.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 16.Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti
 17.Komiteju un delegāciju sastāvs
 18.Dokumentu iesniegšana
 19.Iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšana, vienkāršojot dažu publisko dokumentu akceptēšanu ***II (debates)
 20.Kompetences nodošana ES Vispārējai tiesai pirmajā instancē izskatīt domstarpības starp Savienību un tās darbiniekiem ***I (debates)
 21.Datu apmaiņas uzlabošana un Eiropas informācijas sistēmu un datubāžu izmantošana cīņā pret nopietnu transnacionālo noziedzību un terorismu (debates)
 22.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 23.Turcijas Lielās nacionālās asamblejas lēmums atcelt deputāta imunitāti 138 deputātiem (debates)
 24.Tirdzniecības aizsardzības instrumentu reforma (debates)
 25.Japānas lēmums 2015.–2016. gada sezonā atsākt vaļu medības (debates)
 26.Regula par atklātu, efektīvu un neatkarīgu Eiropas pārvaldību (debates)
 27.ES ekonomiskā diplomātija (debates)
 28.Nākamās sēdes darba kārtība
 29.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Kambodža (2016/2753(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā – par Kambodžu (B8-0753/2016);

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi un Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā – par stāvokli Kambodžā (B8-0756/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto un Monica Macovei ECR grupas vārdā – par Kambodžu (B8-0759/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato un Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā – par Kambodžu (B8-0764/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon un Andrey Kovatchev PPE grupas vārdā – par Kambodžu (B8-0768/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez un Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā – par Kambodžu (B8-0771/2016);

—   Petras Auštrevičius, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat un Urmas Paet ALDE grupas vārdā – par Kambodžu (B8-0772/2016).

II.   Tadžikistāna, pārliecības dēļ ieslodzīto personu stāvoklis (2016/2754(RSP))

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Bodil Valero, Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā – par Tadžikistānu, pārliecības dēļ ieslodzīto personu stāvoklis (B8-0755/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi un Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā – par Tadžikistānu, pārliecības dēļ ieslodzīto personu stāvoklis (B8-0758/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke un Monica Macovei ECR grupas vārdā – par Tadžikistānu, pārliecības dēļ ieslodzīto personu stāvoklis (B8-0760/2016);

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein un Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā – par Tadžikistānu, pārliecības dēļ ieslodzīto personu stāvoklis (B8-0762/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Bogdan Brunon Wenta, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev un Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā – par Tadžikistānu, pārliecības dēļ ieslodzīto personu stāvoklis (B8-0766/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli un Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā – par Tadžikistānu, pārliecības dēļ ieslodzīto personu stāvoklis (B8-0769/2016);

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat un Ulrike Müller ALDE grupas vārdā – par Tadžikistānu, pārliecības dēļ ieslodzīto personu stāvoklis (B8-0770/2016).

III.    Vjetnama (2016/2755(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā – par stāvokli Vjetnamā (B8-0754/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Julie Girling, Valdemar Tomaševski, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei un Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā – par Vjetnamu (B8-0757/2016);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā – par Vjetnamu (B8-0761/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato un Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā – par Vjetnamu (B8-0763/2016);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Richard Sulík, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Richard Sulík, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev un Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā – par Vjetnamu (B8-0765/2016);

—   Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet un Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā – par Vjetnamu (B8-0767/2016).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


3. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumus DEC 06/2016 un DEC 07/2016.

Saistībā ar Finanšu regulas 203. panta 5. un 7. punkta noteikumiem Budžeta komiteja nebija pieņēmusi pretēju lēmumu priekšlikumam par projektu noslēgt līgumu par lietošanas tiesībām uz 15 gadiem, lai aizņemtu ēkas "Black Pearl" un "Merode".

Saistībā ar Finanšu regulas 203. panta 5. punkta noteikumiem Budžeta komiteja nebija pieņēmusi pretēju lēmumu priekšlikumam par projektu būvēt jauno laboratorijas ēku ("Wing M") Transurāna elementu institūta Kopīgajā pētniecības centrā Karlsrūē (Vācijā).

Saistībā ar Finanšu regulas 203. panta 5. un 7. punkta un Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1271/2013 88. panta 2. punkta noteikumiem Budžeta komiteja nebija pieņēmusi pretēju lēmumu priekšlikumam par projektu Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra mītnes galīgajām telpām Stokholmā.


4. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par kritērijiem, pēc kuriem nosaka, vai uz atvasinātajiem instrumentiem, uz kuriem attiecas pienākums veikt tīrvērti, būtu jāattiecina arī pienākums veikt tirdzniecību, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem (C(2016)02710 – 2016/2751(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 26. maiju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par finanšu instrumentu tirdzniecības apturēšanu un atcelšanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES (C(2016)03014 – 2016/2745(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 24. maiju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES papildina ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par finanšu instrumentu pielaišanu tirdzniecībā regulētajos tirgos (C(2016)03017 – 2016/2746(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 24. maiju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, lai noteiktu būtisku tirgu no likviditātes viedokļa attiecībā uz paziņojumiem par tirdzniecības pagaidu pārtraukšanu (C(2016)03020 – 2016/2752(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 26. maiju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par atļauju izsniegšanu, organizatoriskām prasībām un darījumu publicēšanu attiecībā uz datu ziņošanas pakalpojumu sniedzējiem (C(2016)03201 – 2016/2766(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 2. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par piekļuvi attiecībā uz etaloniem papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem (C(2016)03203 – 2016/2765(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 2. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par specifikāciju attiecībā uz pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības datu piedāvājumu un līmeni, kādā dati sniegti neapkopotā veidā, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 (C(2016)03206 – 2016/2767(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 2. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par prasībām nodrošināt taisnīgus un nediskriminējošus līdzāsatrašanās pakalpojumus un maksas struktūras papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem (C(2016)03266 – 2016/2775(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 6. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

°
° ° °

Deleģētā akta projekts, attiecībā uz kuru pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma tika pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru piena un piena produktu nozarē atļauj kooperatīvu un cita veida ražotāju organizāciju vienošanās un lēmumus par ražošanas plānošanu C(2016)02122 – 2016/2658(DEA).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 11. aprīli.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 mēneši.

Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

°
° ° °

Deleģēto aktu projekti, attiecībā uz kuriem termiņš iebildumu izteikšanai pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma ir mainīts no 1 mēneša uz 3 mēnešiem

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz regulatīviem tehniskiem standartiem par metodēm un principiem tādu saistību vērtēšanai, kas izriet no atvasinātajiem instrumentiem, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu (C(2016)02967 – 2016/2744(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 23. maiju, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par atbilstošiem mehānismiem, sistēmām un procedūrām attiecībā uz tirgus dalībniekiem, kas atklāj informāciju, kuri veic tirgus izzināšanu (C(2016)02859 – 2016/2735(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 17. maiju, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par neizpildīto rīkojumu attiecību pret darījumiem nolūkā novērst nesakārtotus tirdzniecības apstākļus papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem (C(2016)02775 – 2016/2738(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2016. gada 18. maiju, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.


5. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegts turpmāk minētais īstenošanas pasākuma projekts, uz kuru attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz tiakloprīdu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumu (D044524/03 – 2016/2749(RPS) – termiņš: 2016. gada 26. jūlijs).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.


6. Stāvoklis Venecuēlā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Venecuēlā (2016/2699(RSP)).

Debates notika 2016. gada 10. maijā (10.5.2016. protokola 17. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon un Milan Zver, PPE grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2016/2699(RSP)) (B8-0700/2016);

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Ernest Maragall un Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2016/2699(RSP)) (B8-0723/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox un Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā ((2016/2699(RSP)) (B8-0724/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2016/2699(RSP)) (B8-0725/2016);

—   Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, João Ferreira, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Takis Hadjigeorgiou un Sofia Sakorafa GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2016/2699(RSP)) (B8-0726/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2016/2699(RSP)) (B8-0728/2016);

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Carlos Zorrinho, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Claudia Țapardel, Nicola Caputo, Nicola Danti, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Karoline Graswander-Hainz, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Ana Gomes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar un Victor Boştinaru S&D grupas vārdāpar stāvokli Venecuēlā (2016/2699(RSP)) (B8-0729/2016).

Balsojums: 8.6.2016. protokola 12.17. punkts.


7. Vielas, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus — stāvoklis pēc Tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas paziņojums: Vielas, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus — stāvoklis pēc Tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma (2016/2747(RSP)).

Debates notika 2016. gada 25. maijā (25.5.2016. protokola 19. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Matthias Groote S&D grupas vārdā un Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā – par vielām, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus — stāvoklis pēc Tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma (2016/2747(RSP)) (B8-0733/2016);

—   Sylvie Goddyn ENF grupas vārdā – par endokrīnai sistēmai kaitīgām vielām — situācija pēc Tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma (2016/2747(RSP)) (B8-0734/2016);

—   Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli un Rina Ronja Kari GUE/NGL grupas vārdā – par endokrīnai sistēmai kaitīgām vielām — situācija pēc Tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma (2016/2747(RSP)) (B8-0735/2016);

—   Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Laura Agea, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, David Borrelli, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao un Marco Zanni EFDD grupas vārdā – par endokrīnai sistēmai kaitīgām vielām — situācija pēc Tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma (2016/2747(RSP)) (B8-0736/2016);

—   Jens Gieseke PPE grupas vārdā un Julie Girling ECR grupas vārdā – par vielām, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus — stāvoklis pēc Tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma (2016/2747(RSP)) (B8-0737/2016);

—   Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā – par vielām, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus — stāvoklis pēc Tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma (2016/2747(RSP)) (B8-0738/2016).

Balsojums: 8.6.2016. protokola 12.18. punkts.


8. Investīciju plāna vidusposma novērtēšana (debates)

Komisijas paziņojums: Investīciju plāna vidusposma novērtēšana (2016/2732(RSP)).

Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Othmar Karas PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Sander Loones ECR grupas vārdā, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Miguel Viegas GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, Steeve Briois ENF grupas vārdā un Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Jyrki Katainen.

Uzstājās José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Bernd Lucke, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lefteris Christoforou, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Bas Eickhout, Marco Valli, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Marian-Jean Marinescu, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Iskra Mihaylova, Marisa Matias, Ernest Maragall, Auke Zijlstra, Pablo Zalba Bidegain, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Isabelle Thomas, Stanisław Ożóg, Nedzhmi Ali, Dimitrios Papadimoulis, Claude Turmes, Gerolf Annemans, Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Vicky Ford un Dominique Riquet.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Monika Vana, Lambert van Nistelrooij, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Dariusz Rosati, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Inés Ayala Sender, James Nicholson, Paul Rübig, Pervenche Berès, Gunnar Hökmark, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Jutta Steinruck, Jan Olbrycht, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Spyraki, Jens Geier, Lefteris Christoforou, Roberto Gualtieri, Eva Paunova un Massimo Paolucci.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Reinhard Bütikofer, Rosa D'Amato, Andrey Novakov un Silvia Costa.

Uzstājās Maria Grapini – par brīvā mikrofona procedūru (sēdes vadītāja sniedza precizējumus).

Uzstājās Jyrki Katainen.

Debates tika slēgtas.


9. Makrofinansiālā palīdzība Tunisijai ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Tunisijai [COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016).

Marielle de Sarnez iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Salvatore Cicu PPE grupas vārdā, Emmanuel Maurel S&D grupas vārdā, Sander Loones ECR grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Nicolas Bay ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Eleonora Forenza, Tokia Saïfi, Pier Antonio Panzeri, Michael Gahler un Victor Boştinaru.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Ivan Jakovčić un Miguel Viegas.

Uzstājās Jyrki Katainen un Marielle de Sarnez.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 8.6.2016. protokola 12.12. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta līdz svinīgās sēdes sākumam.)


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

10. Svinīgā sēde - Bulgārija

No plkst. 12.05 līdz plkst. 12.40 notika Parlamenta svinīgā sēde saistībā ar Bulgārijas Republikas prezidenta Rosen Plevneliev runu.


SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Sēdes vadītāja paziņojums

Sēdes vadītājs atgādināja, ka 2016. gada 11. maija plenārsēdes laikā Parlamenta priekšsēdētājs bija nolēmis piemērot sankcijas Eleftherios Synadinos, jo šis deputāts 2016. gada 9. marta sēdē bija paudis nepieņemamus izteikumus par Turcijas tautu (11.5.2016. protokola 11. punkts).

Prezidijs savā 2016. gada 6. jūnija (pirmdienas) sanāksmē bija izskatījis Eleftherios Synadinos iesniegto pārsūdzību un vienprātīgi apstiprinājis priekšsēdētāja lēmumu piemērot Eleftherios Synadinos sankcijas, saskaņā ar kurām deputāts uz desmit dienām zaudē tiesības saņemt dienas naudu.

Minētais lēmums iepriekšējā dienā tika darīts zināms attiecīgajam deputātam.


12. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


12.1. Izmeklēšanas komitejas izveide, lai izskatītu iespējamus pārkāpumus un administratīvas kļūmes Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanu, šīs komitejas kompetence, skaitliskais sastāvs un pilnvaru termiņš (balsošana)

Lēmuma priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 198. pantu iesniegusi Priekšsēdētāju konference, par Izmeklēšanas komitejas izveidi, lai izskatītu iespējamus pārkāpumus un administratīvas kļūmes Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanu, šīs komitejas kompetenci, skaitlisko sastāvu un pilnvaru termiņu (2016/2726(RSO)) (B8-0745/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0253).


12.2. ES un Palau nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Palau Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu [12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Mariya Gabriel (A8-0177/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0254).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


12.3. ES un Tongas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Tongas Karalisti par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu [12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Mariya Gabriel (A8-0179/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0255).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


12.4. ES un Kolumbijas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kolumbijas Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu [12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Mariya Gabriel (A8-0178/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0256).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


12.5. Informācijas tehnoloģiju izstrādājumu tirdzniecības paplašināšana (ITN) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu Deklarācijas par tirdzniecības paplašināšanu ar informācijas tehnoloģiju izstrādājumiem (ITN) veidā [06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Godelieve Quisthoudt-Rowohl sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 150. panta 4. punktu.

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0257).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


12.6. Kontroles pasākumu piemērošana vielai α-PVP * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes lēmumam par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajai psihoaktīvajai vielai 1-fenil-2-(1-pirolidīn-1-il)-pentān-1-ons (α-pirolidīnvalerofenons jeb α-PVP) [15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Michał Boni (A8-0175/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0258).


12.7. Starptautiskās konvencijas par bīstamām un kaitīgām vielām 2010. gada protokola ratificēšana un pievienošanās tam, ciktāl ir skarti aspekti, kas nav saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Starpposma ziņojums par projektu Padomes lēmumam par to, lai dalībvalstis Eiropas Savienības interesēs ratificētu Starptautiskās konvencijas par atbildību un kaitējuma kompensāciju sakarā ar bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru 2010. gada protokolu un pievienotos tam, izņemot attiecībā uz aspektiem, kas saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referents: Pavel Svoboda (A8-0191/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0259).


12.8. Starptautiskās konvencijas par bīstamām un kaitīgām vielām 2010. gada protokola ratificēšana un pievienošanās tam attiecībā uz tiesu iestāžu sadarbības aspektiem civillietās (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Starpposma ziņojums par projektu Padomes lēmumam par to, lai dalībvalstis Eiropas Savienības interesēs ratificētu Starptautiskās konvencijas par atbildību un kaitējuma kompensāciju sakarā ar bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru 2010. gada protokolu un pievienotos tam attiecībā uz aspektiem, kas saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referents: Pavel Svoboda (A8-0190/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0260).


12.9. ES un Filipīnu pamatnolīgums par partnerību un sadarbību (Horvātijas pievienošanās ES) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu Pamatnolīgumam par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Filipīnu Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Elmar Brok (A8-0148/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0261).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


12.10. ES un Filipīnu pamatnolīgums par partnerību un sadarbību (piekrišana) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Pamatnolīgumu par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Filipīnu Republiku, no otras puses [05431/2015 - C8-0061/2015- 2013/0441(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Elmar Brok (A8-0149/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0262).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


12.11. ES un Filipīnu pamatnolīgums par partnerību un sadarbību (rezolūcija) (balsošana)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Pamatnolīgumu par partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Filipīnu Republiku, no otras puses [2015/2234(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Elmar Brok (A8-0143/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0263).


12.12. Makrofinansiālā palīdzība Tunisijai ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Tunisijai [COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0264).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0264).


12.13. Noteikumi zināmas nodokļu apiešanas prakses novēršanai * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus tādas nodokļu apiešanas prakses novēršanai, kas tieši ietekmē iekšējā tirgus darbību [COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Hugues Bayet (A8-0189/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0265).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2016)0265).


12.14. Turpmākie pasākumi saistībā ar Parlamenta 2015. gada 11. februāra rezolūciju par ASV Senāta ziņojumu par CIP veikto spīdzināšanu (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0580/2016 un B8-0584/2016 (2016/2573(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

LIBE komitejas iesniegtais REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0580/2016

Pieņemts (P8_TA(2016)0266).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0584/2016 vairs nav spēkā.)


12.15. Kosmosa izmantošanas spējas Eiropas drošībai un aizsardzībai (balsošana)

Ziņojums par kosmosa izmantošanas spējām Eiropas drošībai un aizsardzībai [2015/2276(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0267).


12.16. Kosmosa tirgus apguve (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0739/2016 (2016/2731(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0268).


12.17. Stāvoklis Venecuēlā (balsošana)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Venecuēlā (2016/2699(RSP)).

Debates notika 2016. gada 10. maijā (10.5.2016. protokola 17. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem tika paziņots 2016. gada 8. jūnijā (8.6.2016. protokola 5. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016 un B8-0729/2016 (2016/2699(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0700/2016

(aizstāj B8-0700/2016, B8-0724/2016, B8-0728/2016 un B8-0729/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver un Francisco José Millán Mon PPE grupas vārdā;

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, ,Kati Piri, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Ana Gomes, Ramón Jáuregui Atondo, Victor Boştinaru, Sergio Gutiérrez Prieto, Pier Antonio Panzeri, Carlos Zorrinho, Enrique Guerrero Salom, Karoline Graswander-Hainz, Jonás Fernández un Juan Fernando López Aguilar S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock un Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā;

—   Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0269).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0723/2016, B8-0725/2016 un B8-0726/2016 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

João Pimenta Lopes – pirms balsošanas.


12.18. Vielas, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus — stāvoklis pēc Tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma (balsošana)

Komisijas paziņojums: Vielas, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus — stāvoklis pēc Tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma (2016/2747(RSP)).

Debates notika 2016. gada 25. maijā (25.5.2016. protokola 19. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem tika paziņots 2016. gada 8. jūnijā (8.6.2016. protokola 6. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016 un B8-0738/2016 (2016/2747(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0733/2016

(aizstāj B8-0733/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016 un B8-0738/2016)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Jens Gieseke PPE grupas vārdā;

—   Matthias Groote S&D grupas vārdā;

—   Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā;

—   Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā;

—   Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā;

—   Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2016)0270).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0734/2016 un B8-0737/2016 vairs nav spēkā.)


12.19. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — atļaujas izsniegšana saistībā ar ģenētiski modificētu kukurūzu Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu iesniegusi ENVI komiteja, par projektu Komisijas XXXX īstenošanas lēmumam, ar kuru atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 un ģenētiski modificētu kukurūzu, kurā apvienoti divi vai trīs modifikācijas gadījumi Bt11, MIR162, MIR604 un GA21, sastāv vai ir ražoti no tās, un ar ko atceļ Lēmumus 2010/426/ES, 2011/893/ES, 2011/892/ES un 2011/894/ES (D044931/01 - 2016/2682(RSP)) (B8-0732/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)

ENVI komitejas iesniegtais REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0271).


12.20. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — ģenētiski modificētu neļķu (Dianthus caryophyllus L., līnija SHD-27531-4) laišana tirgū (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu iesniegusi ENVI komiteja, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam XXXX attiecībā uz ģenētiski modificētu neļķu (Dianthus caryophyllus L., līnija SHD-27531-4) laišanu tirgū (D044927/02 - 2016/2683(RSP)) (B8-0731/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)

ENVI komitejas iesniegtais REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0272).


13. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Ieteikums Elmar Brok - A8-0148/2016
Andrejs Mamikins un Stanislav Polčák

Ieteikums Elmar Brok - A8-0149/2016
Andrejs Mamikins

Elmar Brok ziņojums - A8-0143/2016
Andrejs Mamikins

Marielle de Sarnez ziņojums - A8-0187/2016
Ilhan Kyuchyuk, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Stefano Maullu un Notis Marias

Hugues Bayet ziņojums - A8-0189/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez un Andrejs Mamikins

Turpmākie pasākumi saistībā ar Parlamenta 2015. gada 11. februāra rezolūciju par ASV Senāta ziņojumu par CIP veikto spīdzināšanu (2016/2573(RSP)) - B8-0580/2016
Andrejs Mamikins

Bogdan Andrzej Zdrojewski ziņojums - A8-0151/2016
Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jean-Luc Mélenchon un Janusz Korwin-Mikke

Kosmosa tirgus apguve (2016/2731(RSP)) - B8-0739/2016
Andrejs Mamikins

Stāvoklis Venecuēlā (2016/2699(RSP)) - RC-B8-0700/2016
Frédérique Ries, Tania González Peñas, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Couso Permuy, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Jean-Luc Mélenchon, Notis Marias un Janusz Korwin-Mikke

Vielas, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus — stāvoklis pēc Tiesas 2015. gada 16. decembra sprieduma (2016/2747(RSP)) - RC-B8-0733/2016
Rosa D'Amato, Maria Lidia Senra Rodríguez, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo un Andrejs Mamikins.


14. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.10 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

15. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


16. Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti

Francijas kompetentās iestādes ir iesniegušas divus pieprasījumus atcelt Jean-François Jalkh deputāta imunitāti saistībā ar lietas sagatavošanu izskatīšanai Parīzes Augstākajā tiesā un Nantēras Augstākajā tiesā, kā arī divus pieprasījumus atcelt Jean-Marie Le Pen deputāta imunitāti saistībā ar lietas sagatavošanu izskatīšanai Parīzes Augstākajā tiesā.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu šie pieprasījumi ir nodoti atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


17. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis PPE grupas pieprasījumu iecelt amatā turpmāk minēto deputātu.

Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas un ES un Uzbekistānas parlamentārajās sadarbības komitejās, kā arī attiecībām ar Tadžikistānu, Turkmenistānu un Mongoliju: Laima Liucija Andrikienė.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


18. Dokumentu iesniegšana

Komisija un Tiesa bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Paziņojums par Energoregulatoru sadarbības aģentūras būvprojekta (biroja telpu paplašināšana) iesniegšanu (N8-0034/2016 – C8-0191/2016 – 2016/2091(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 4-INF/2016 —Tiesa (N8-0035/2016 – C8-0197/2016 – 2016/2092(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 10/2016, III iedaļa - Komisija (N8-0036/2016 – C8-0200/2016 – 2016/2093(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


19. Iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšana, vienkāršojot dažu publisko dokumentu akceptēšanu ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažu publisko dokumentu uzrādīšanas prasības Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1024/2012 [14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Mady Delvaux (A8-0156/2016).

Mady Delvaux iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Emil Radev PPE grupas vārdā, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Diane James EFDD grupas vārdā, Marie-Christine Boutonnet ENF grupas vārdā, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Branislav Škripek, Petr Mach, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Pál Csáky un Daniel Buda.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Claudia Țapardel, Notis Marias, Brian Hayes, Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos un Victor Negrescu.

Uzstājās Věra Jourová un Mady Delvaux.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.6.2016. protokola 4.4. punkts.


20. Kompetences nodošana ES Vispārējai tiesai pirmajā instancē izskatīt domstarpības starp Savienību un tās darbiniekiem ***I (debates)

Ziņojums par projektu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, lai nodotu Eiropas Savienības Vispārējai tiesai kompetenci pirmajā instancē izskatīt domstarpības starp Savienību un tās darbiniekiem [N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Mady Delvaux (A8-0167/2016).

Mady Delvaux iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Danuta Maria Hübner (AFCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā, Evelyn Regner S&D grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, António Marinho e Pinto ALDE grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Georg Mayer ENF grupas vārdā, Sergio Gaetano Cofferati, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marie-Christine Boutonnet un Jiří Pospíšil.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Victor Negrescu, Notis Marias un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Mady Delvaux.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.6.2016. protokola 4.5. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 16.25 un atsākta plkst. 16.50.)


SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

21. Datu apmaiņas uzlabošana un Eiropas informācijas sistēmu un datubāžu izmantošana cīņā pret nopietnu transnacionālo noziedzību un terorismu (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Datu apmaiņas uzlabošana un Eiropas informācijas sistēmu un datubāžu izmantošana cīņā pret nopietnu transnacionālo noziedzību un terorismu (2016/2760(RSP)).

Bert Koenders (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Monika Hohlmeier PPE grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL grupas vārdā, Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā, Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Angelika Mlinar, Kinga Gál, Ana Gomes, James Nicholson, Filiz Hyusmenova, Axel Voss, Caterina Chinnici, Kaja Kallas, Tomáš Zdechovský, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev un Hugues Bayet.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes un Georgios Epitideios.

Uzstājās Jérôme Lavrilleux.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sergio Gaetano Cofferati un Maria Grapini.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Bert Koenders.

Debates tika slēgtas.


22. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Sēdes vadītājs sniedza šādu paziņojumu:

Iepriekšējās dienas plenārsēdē tika paziņots ECON komitejas ieteikums neizteikt iebildumus pret īstenošanas regulas projektu (7.6.2016. protokola 10. punkts).

Reglamenta 105. panta 6. punktā paredzētajā 24 stundu termiņā neviens iebildums pret šo ieteikumu netika izteikts.

Līdz ar to šo ieteikumu uzskata par pieņemtu, un to publicēs ceturtdienas, 2016. gada 9. jūnija, sēdē pieņemto tekstu apkopojumā.


23. Turcijas Lielās nacionālās asamblejas lēmums atcelt deputāta imunitāti 138 deputātiem (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Turcijas Lielās nacionālās asamblejas lēmums atcelt deputāta imunitāti 138 deputātiem (2016/2761(RSP)).

Johannes Hahn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Kati Piri S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Edouard Ferrand ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Renate Sommer, Nikos Androulakis, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Takis Hadjigeorgiou, Ska Keller, Franz Obermayr, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Marie-Christine Vergiat, Ernest Maragall, Georgios Epitideios, Jaromír Štětina, Elena Valenciano, Hans-Olaf Henkel, Kostas Chrysogonos, Ulrike Lunacek, Manolis Kefalogiannis, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Othmar Karas, Ana Gomes, Martina Michels, Costas Mavrides, Sofia Sakorafa, Pier Antonio Panzeri un Demetris Papadakis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Nicola Caputo, Kateřina Konečná un Javier Couso Permuy.

Uzstājās Johannes Hahn.

Debates tika slēgtas.


24. Tirdzniecības aizsardzības instrumentu reforma (debates)

Padomes paziņojums: Tirdzniecības aizsardzības instrumentu reforma (2016/2763(RSP)).

Bert Koenders (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Daniel Caspary PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Bernd Lange S&D grupas vārdā, Joachim Starbatty ECR grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jonathan Arnott, David Borrelli EFDD grupas vārdā, Matteo Salvini ENF grupas vārdā, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Marielle de Sarnez, Anne-Marie Mineur, Reinhard Bütikofer, Jonathan Arnott, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Reinhard Bütikofer, Salvatore Cicu, Andrea Cozzolino, Bernd Lange – par debašu norisi, Marietje Schaake, Patrick Le Hyaric, Jarosław Wałęsa, Agnes Jongerius, Adam Szejnfeld, Maria Arena, Tokia Saïfi, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Joachim Schuster un Victor Boştinaru.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Ivan Jakovčić un Maria Grapini.

Uzstājās Bert Koenders.

Debates tika slēgtas.


25. Japānas lēmums 2015.–2016. gada sezonā atsākt vaļu medības (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000058/2016) un kuru uzdeva Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström un Marco Affronte ENVI komitejas vārdā Padomei: Japānas lēmums atsākt vaļu medības 2015.-2016. gada sezonā (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000059/2016) un kuru uzdeva Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström un Marco Affronte ENVI komitejas vārdā Komisijai: Japānas lēmums atsākt vaļu medības 2015.-2016. gada sezonā (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016).

Giovanni La Via izvērsa jautājumus.

Bert Koenders (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) atbildēja uz jautājumu B8-0702/2016.

Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz jautājumu B8-0703/2016.

Uzstājās Marijana Petir PPE grupas vārdā, Renata Briano S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, José Inácio Faria ALDE grupas vārdā, Stefan Eck GUE/NGL grupas vārdā, Linnéa Engström Verts/ALE grupas vārdā, Marco Affronte EFDD grupas vārdā, Sylvie Goddyn ENF grupas vārdā, Csaba Sógor un Ricardo Serrão Santos.

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Anja Hazekamp.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Jyrki Katainen un Bert Koenders.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: jūlija sesijā.


26. Regula par atklātu, efektīvu un neatkarīgu Eiropas pārvaldību (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000079/2016) un kuru uzdeva Pavel Svoboda un Heidi Hautala JURI komitejas vārdā Komisijai: Regula atvērtai, efektīvai un neatkarīgai Eiropas Savienības administrācijai (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016).

Pavel Svoboda un Heidi Hautala izvērsa jautājumu.

Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Emil Radev PPE grupas vārdā, Victor Negrescu S&D grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, Margot Parker EFDD grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Ruža Tomašić, Ingeborg Gräßle, Monica Macovei un Daniel Buda.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Ivan Jakovčić un Kateřina Konečná.

Uzstājās Jyrki Katainen.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

Heidi Hautala un Pavel Svoboda JURI komitejas vārdāpar atklātu, efektīvu un neatkarīgu Eiropas pārvaldību (2016/2610(RSP)) (B8-0685/2016).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.6.2016. protokola 4.6. punkts.


27. ES ekonomiskā diplomātija (debates)

Komisijas paziņojums: ES ekonomiskā diplomātija (2016/2733(RSP)).

Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Antonio Tajani PPE grupas vārdā, Maria Grapini S&D grupas vārdā, Zdzisław Krasnodębski ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Othmar Karas, Francisco Assis, Janusz Lewandowski, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Dubravka Šuica un Stanislav Polčák.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná un Ruža Tomašić.

Uzstājās Jyrki Katainen.

Debates tika slēgtas.


28. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 583.763/OJJE).


29. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.30.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Balz, Bové, Crowley, Deprez, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Muselier, Sippel, Theocharous, Vautmans, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate

Juridisks paziņojums - Privātuma politika