Indiċi 
Minuti
PDF 325kWORD 272k
L-Erbgħa, 8 ta' Ġunju 2016 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 4.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 5.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 6.Sitwazzjoni fil-Venezwela (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 7.Interferenti endokrinali: sitwazzjoni wara s-sentenza tal-Qorti tas-16 ta' Diċembru 2015 (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 8.Rieżami ta' nofs it-terminu tal-pjan ta' investiment (dibattitu)
 9.Assistenza makrofinanzjarja lit-Tuneżija ***I (dibattitu)
 10.Seduta solenni - Bulgarija
 11.Avviż mill-Presidenza
 12.Ħin tal-votazzjonijiet
  
12.1.Twaqqif ta' Kumitat ta' Inkjesta biex tinvestiga allegati kontravenzjonijiet u amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa, is-setgħat, il-kompożizzjoni numerika u l-mandat tagħha (votazzjoni)
  
12.2.Ftehim UE-Palau dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.3.Ftehim UE-Tonga dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.4.Ftehim UE-Kolombja dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.5.Espansjoni tal-Kummerċ fil-Prodotti tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni (ITA) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.6.Is-soġġezzjoni ta' α-PVP għal miżuri ta' kontroll * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.7.Ratifika u adeżjoni tal-Protokoll tal-2010 għall-Konvenzjoni dwar is-Sustanzi Perikolużi u ta' Ħsara bl-eċċezzjoni ta' aspetti marbutin mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.8.Ratifika u adeżjoni tal-Protokoll tal-2010 għall-Konvenzjoni dwar is-Sustanzi Perikolużi u ta' Ħsara bl-eċċezzjoni ta' aspetti marbutin mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.9.Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Filippini (adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.10.Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Filippini (approvazzjoni) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.11.Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Filippini (riżoluzzjoni) (votazzjoni)
  
12.12.Assistenza makrofinanzjarja lit-Tuneżija ***I (votazzjoni)
  
12.13.Regoli kontra ċerti prattiki ta' evitar tat-taxxa * (votazzjoni)
  
12.14.Segwitu għar-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-11 ta' Frar 2015 dwar ir-rapport tas-Senat tal-Istati Uniti dwar l-użu tat-tortura mis-CIA (votazzjoni)
  
12.15.Kapaċitajiet fil-qasam tal-ispazju għas-sigurtà u d-difiża Ewropea (votazzjoni)
  
12.16.Ftuħ ta' suq tal-ispazju (votazzjoni)
  
12.17.Sitwazzjoni fil-Venezwela (votazzjoni)
  
12.18.Interferenti endokrinali: sitwazzjoni wara s-sentenza tal-Qorti tas-16 ta' Diċembru 2015 (votazzjoni)
  
12.19.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: awtorizzazzjoni tal-qamħirrum OĠM Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (votazzjoni)
  
12.20.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: tqegħid fis-suq ta' qronfla ġenetikament modifikata (Dianthus caryophyllus L., linja SHD-27531-4) (votazzjoni)
 13.Spjegazzjonijiet tal-vot
 14.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 15.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 16.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari
 17.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 18.Dokumenti mressqa
 19.Il-promozzjoni tal-moviment liberu permezz tas-simplifikazzjoni tal-aċċettazzjoni ta' ċerti dokumenti pubbliċi ***II (dibattitu)
 20.Trasferiment lill-Qorti Ġenerali tal-kompetenza sabiex tiddeċiedi, fl-ewwel istanza f'materja tas-servizz pubbliku tal-UE ***I (dibattitu)
 21.Titjib tal-kondiviżjoni tad-data u l-użu ta' sistemi ta' informazzjoni u bażijiet ta' data Ewropej fil-ġlieda kontra r-reati serji transnazzjonali u kontra t-terroriżmu (dibattitu)
 22.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 23.Deċiżjoni tal-Gran Assemblea Nazzjonali tat-Turkija li tneħħi l-immunità parlamentari ta' 138 membru (dibattitu)
 24.Riforma tal-Istrumenti għad-Difiża tan-Negozju (TDIs) (dibattitu)
 25.Id-deċiżjoni tal-Ġappun li jerġa' jibda l-kaċċa għall-balieni fl-istaġun 2015-2016 (dibattitu)
 26.Regolament għal amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea miftuħa, effiċjenti u indipendenti (dibattitu)
 27.Diplomazija tal-UE fil-qasam tal-ekonomija (dibattitu)
 28.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 29.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Kambodja (2016/2753(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes u Davor Škrlec, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Kambodja (B8-0753/2016);

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi u Beatrix von Storch, f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-sitwazzjoni fil-Kambodja (B8-0756/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto u Monica Macovei, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Kambodja (B8-0759/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato u Damiano Zoffoli, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Kambodja (B8-0764/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon u Andrey Kovatchev, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Kambodja (B8-0768/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez u Malin Björk, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Kambodja (B8-0771/2016);

—   Petras Auštrevičius, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat u Urmas Paet, f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Kambodja (B8-0772/2016).

II.   Taġikistan: is-sitwazzjoni tal-priġunieri minħabba twemmin (2016/2754(RSP))

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Bodil Valero, Davor Škrlec f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar it-Taġikistan: is-sitwazzjoni tal-priġunieri minħabba twemmin (B8-0755/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi u Beatrix von Storch f'isem il-Grupp EFDD, dwar it-Taġikistan: is-sitwazzjoni tal-priġunieri minħabba twemmin (B8-0758/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke u Monica Macovei, f'isem il-Grupp ECR, dwar it-Taġikistan: is-sitwazzjoni tal-priġunieri minħabba twemmin (B8-0760/2016);

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein u Josef Weidenholzer, f'isem il-Grupp S&D, dwar it-Taġikistan: is-sitwazzjoni tal-priġunieri minħabba twemmin (B8-0762/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Bogdan Brunon Wenta, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev u Ramón Luis Valcárcel Siso, f'isem il-Grupp PPE, dwar it-Taġikistan: is-sitwazzjoni tal-priġunieri minħabba twemmin (B8-0766/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli u Marie-Christine Vergiat, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar it-Taġikistan: is-sitwazzjoni tal-priġunieri minħabba twemmin (B8-0769/2016);

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat u Ulrike Müller, f'isem il-Grupp ALDE, dwar it-Taġikistan: is-sitwazzjoni tal-priġunieri minħabba twemmin (B8-0770/2016).

III.    Vjetnam (2016/2755(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas u Isabella Adinolfi f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-sitwazzjoni fil-Vjetnam (B8-0754/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Julie Girling, Valdemar Tomaševski, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei u Angel Dzhambazki, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Vjetnam (B8-0757/2016);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes u Davor Škrlec, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Vjetnam (B8-0761/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato u Damiano Zoffoli, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Vjetnam (B8-0763/2016);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Richard Sulík, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Richard Sulík, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev u Ramón Luis Valcárcel Siso, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Vjetnam (B8-0765/2016);

—   Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet u Petras Auštrevičius, f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Vjetnam (B8-0767/2016).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 162 tar-Regoli ta' Proċedura.


3. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Skont l-Artikolu 27(3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferiment ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea DEC 06/2016 u DEC 07/2016.

Fl-ambitu tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 203(5) u (7) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits ma ħax deċiżjoni kuntrarja għall-proġett dwar il-konklużjoni ta' kuntratt ta' użufrutt ta' 15-il sena għall-okkupanza tal-bini "Black Pearl" u "Merode".

Fl-ambitu tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 203(5) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits ma ħax deċiżjoni kuntrarja għall-proġett ta' bini ta' binja ġdida ta' laboratorju ("Wing M") fiċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka fl-Istitut tal-Elementi Transuraniċi f'Karlsruhe, il-Ġermanja.

Fl-ambitu tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 203(5) u (7) tar-Regolament Finanzjarju u tal-Artikolu 88(2) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1271/2013, il-Kumitat għall-Baġits ma ħax deċiżjoni kuntrarja għall-proġett tal-uffiċini finali tas-sede taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard fi Stokkolma.


4. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati ntbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji dwar il-kriterji għad-determinazzjoni ta' jekk derivattiv soġġett għall-obbligu tal-ikklerjar għandux ikun soġġett għall-obbligu ta' negozjar (C(2016)02710 - 2016/2751(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-26 ta' Mejju 2016

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji għas-sospensjoni u t-tneħħija ta' strumenti finanzjarji min-negozjar (C(2016)03014 - 2016/2745(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-24 ta' Mejju 2016

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għall-ammissjoni tal-istrumenti finanzjarji għan-negozjar fi swieq regolati (C(2016)03017 - 2016/2746(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-24 ta' Mejju 2016

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji għad-determinazzjoni ta' suq materjali f'termini ta' likwidità fir-rigward ta' notifiki ta' waqfa temporanja fin-negozjar (C(2016)03020 - 2016/2752(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-26 ta' Mejju 2016

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji dwar l-awtorizzazzjoni, ir-rekwiżiti organizzazzjonali u l-pubblikazzjoni ta' tranżazzjonijiet għal fornituri tas-servizzi ta' rapportar tad-dejta (C(2016)03201 - 2016/2766(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tat-2 ta' Ġunju 2016

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar l-aċċess fir-rigward tal-parametri referenzjarji (C(2016)03203 - 2016/2765(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tat-2 ta' Ġunju 2016

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar l-ispeċifikazzjoni tal-provvista ta' dejta ta' qabel u wara n-negozjar u l-livell ta' diżaggregazzjoni tad-dejta (C(2016)03206 - 2016/2767(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tat-2 ta' Ġunju 2016

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji dwar rekwiżiti li jiżguraw servizzi ġusti u mhux diskriminatorji ta' kolokazzjoni u strutturi ta' tariffi (C(2016)03266 - 2016/2775(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment tas-6 ta' Ġunju 2016

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

°
° ° °

Abbozz ta' att delegat li għalih ittawwal it-terminu biex ikunu espressi oġġezzjonijiet fuq talba tal-kumitat responsabbli:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jawtorizza ftehimiet u deċiżjonijiet ta' kooperattivi u ta' tipi oħra ta' organizzazzjonijiet tal-produtturi fis-settur tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib dwar l-ippjanar tal-produzzjoni C(2016)02122 - 2016/2658(DEA)

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-11 ta' April 2016

Proroga tat-terminu għal oġġezzjoni: xahrejn

Irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

°
° ° °

Abbozzi ta' atti delegati li t-terminu tagħhom ġie modifikat minn xahar għal 3 xhur fuq talba tal-kumitat responsabbli:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u ditti ta' investiment fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji għal metodoloġiji u prinċipji dwar il-valwazzjoni tal-obbligazzjonijiet li jirriżultaw minn derivattivi (C(2016)02967 - 2016/2744(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-23 ta' Mejju 2016 fuq talba tal-kumitat responsabbli

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 596/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar arranġamenti, sistemi u proċeduri xierqa għal parteċipanti fis-suq li jiddivulgaw li jwettqu sondaġġi tas-suq (C(2016)02859 - 2016/2735(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tas-17 ta' Mejju 2016 fuq talba tal-kumitat responsabbli

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji għall-proporzjon ta' ordnijiet mhux eżegwiti ma' tranżazzjonijiet sabiex ikunu evitati kundizzjonijiet tan-negozjar diżordinati (C(2016)02775 - 2016/2738(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tat-18 ta' Mejju 2016 fuq talba tal-kumitat responsabbli

Irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON


5. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħat lill-Parlament l-abbozz ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġej li jaqa' taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward it-tijakloprid (D044524/03 - 2016/2749(RPS) - skadenza: 26 ta' Lulju 2016)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI


6. Sitwazzjoni fil-Venezwela (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Sitwazzjoni fil-Venezwela (2016/2699(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 10 ta' Mejju 2016 (punt 17 tal-Minuti ta' 10.5.2016).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon u Milan Zver, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2016/2699(RSP)) (B8-0700/2016);

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Ernest Maragall u Barbara Lochbihler, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2016/2699(RSP)) (B8-0723/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox u Angel Dzhambazki, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2016/2699(RSP)) (B8-0724/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi u Rolandas Paksas, f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2016/2699(RSP)) (B8-0725/2016);

—   Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, João Ferreira, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Takis Hadjigeorgiou u Sofia Sakorafa, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2016/2699(RSP)) (B8-0726/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2016/2699(RSP)) (B8-0728/2016);

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Carlos Zorrinho, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Claudia Țapardel, Nicola Caputo, Nicola Danti, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Karoline Graswander-Hainz, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Ana Gomes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar u Victor Boştinaru, f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fil-Venezwela (2016/2699(RSP)) (B8-0729/2016).

Votazzjoni: punt 12.17 tal-Minuti ta' 8.6.2016.


7. Interferenti endokrinali: sitwazzjoni wara s-sentenza tal-Qorti tas-16 ta' Diċembru 2015 (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Interferenti endokrinali: sitwazzjoni wara s-sentenza tal-Qorti tas-16 ta' Diċembru 2015 (2016/2747(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 25 ta' Mejju 2016 (punt 19 tal-Minuti ta' 25.5.2016).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Matthias Groote f'isem il-Grupp S&D, u Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-interferenti endokrinali: sitwazzjoni attwali wara s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-16 ta' Diċembru 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0733/2016);

—   Sylvie Goddyn f'isem il-Grupp ENF, dwar l-interferenti endokrinali: sitwazzjoni attwali wara s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-16 ta' Diċembru 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0734/2016);

—   Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli u Rina Ronja Kari, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-interferenti endokrinali: sitwazzjoni attwali wara s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-16 ta' Diċembru 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0735/2016);

—   Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Laura Agea, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, David Borrelli, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao u Marco Zanni, f'isem il-Grupp EFDD, dwar l-interferenti endokrinali: sitwazzjoni attwali wara s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-16 ta' Diċembru 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0736/2016);

—   Jens Gieseke f'isem il-Grupp PPE, u Julie Girling f'isem il-Grupp ECR, dwar l-interferenti endokrinali: is-sitwazzjoni attwali wara s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-16 ta' Diċembru 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0737/2016);

—   Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-interferenti endokrinali: sitwazzjoni wara s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-16 ta' Diċembru 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0738/2016).

Votazzjoni: punt 12.18 tal-Minuti ta' 8.6.2016.


8. Rieżami ta' nofs it-terminu tal-pjan ta' investiment (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Rieżami ta' nofs it-terminu tal-pjan ta' investiment (2016/2732(RSP))

Jyrki Katainen (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Othmar Karas f'isem il-Grupp PPE, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, Sander Loones f'isem il-Grupp ECR, Pavel Telička f'isem il-Grupp ALDE, Miguel Viegas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFDD, Steeve Briois f'isem il-Grupp ENF, u Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat.

Intervent ta': Jyrki Katainen.

Interventi ta': José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Bernd Lucke, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Lefteris Christoforou, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Liisa Jaakonsaari, Bas Eickhout, Marco Valli, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Marian-Jean Marinescu, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Iskra Mihaylova, Marisa Matias, Ernest Maragall, Auke Zijlstra, Pablo Zalba Bidegain, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Isabelle Thomas, Stanisław Ożóg, Nedzhmi Ali, Dimitrios Papadimoulis, Claude Turmes, Gerolf Annemans, Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Vicky Ford u Dominique Riquet.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': Monika Vana, Lambert van Nistelrooij, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Dariusz Rosati, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Inés Ayala Sender, James Nicholson, Paul Rübig, Pervenche Berès, Gunnar Hökmark, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Jutta Steinruck, Jan Olbrycht, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Spyraki, Jens Geier, Lefteris Christoforou, Roberto Gualtieri, Eva Paunova u Massimo Paolucci.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Reinhard Bütikofer, Rosa D'Amato, Andrey Novakov u Silvia Costa.

Intervent ta': Maria Grapini dwar il-proċedura "catch the eye" (il-President iċċarat xi punti).

Intervent ta': Jyrki Katainen.

Id-dibattitu ngħalaq.


9. Assistenza makrofinanzjarja lit-Tuneżija ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għoti ta' assistenza makrofinanzjarja ulterjuri lit-Tuneżija [COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

Marielle de Sarnez ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Jyrki Katainen (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Salvatore Cicu f'isem il-Grupp PPE, Emmanuel Maurel f'isem il-Grupp S&D, Sander Loones f'isem il-Grupp ECR, Patrick Le Hyaric f'isem il-Grupp GUE/NGL, Yannick Jadot f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Nicolas Bay f'isem il-Grupp ENF, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Eleonora Forenza, Tokia Saïfi, Pier Antonio Panzeri, Michael Gahler u Victor Boştinaru.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo, Ivan Jakovčić u Miguel Viegas.

Interventi ta': Jyrki Katainen u Marielle de Sarnez.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.12 tal-Minuti ta' 8.6.2016.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit sa ma sar il-ħin għas-seduta solenni.)


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

10. Seduta solenni - Bulgarija

Mill-12.05 sas-12.40 saret seduta solenni tal-Parlament fl-okkażjoni tad-diskors ta' Rosen Plevneliev, President tar-Repubblika tal-Bulgarija.


PRESIDENZA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Viċi President

11. Avviż mill-Presidenza

Il-President fakkar li waqt is-seduta plenarja tal-11 ta' Mejju 2016, il-President tal-Parlament iddeċieda li jimponi piena kontra Eleftherios Synadinos minħabba kummenti inaċċettabbli rigward il-poplu Tork li għamel waqt is-seduta tad-9 ta' Marzu 2016 (punt 11 tal-Minuti tal-11 ta' Mejju 2016).

Fil-laqgħa tiegħu tat-Tnejn 6 ta' Ġunju 2016, il-Bureau eżamina l-appell li ressaq Eleftherios Synadinos u kkonferma bl-unanimità d-deċiżjoni tal-President li jimponilu piena li tikkonsisti fit-telf tal-jedd għall-allowance ta' sussistenza għal perjodu ta' għaxart ijiem.

Id-deċiżjoni ġiet innotifikata lbieraħ lill-persuna kkonċernata.


12. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


12.1. Twaqqif ta' Kumitat ta' Inkjesta biex tinvestiga allegati kontravenzjonijiet u amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa, is-setgħat, il-kompożizzjoni numerika u l-mandat tagħha (votazzjoni)

Proposta għal deċiżjoni, imressqa mill-Konferenza tal-Presidenti, skont l-Artikolu 198 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar it-twaqqif ta' Kumitat ta' Inkjesta biex jinvestiga allegati kontravvenzjonijiet u amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa, is-setgħat, kif ukoll id-daqs numeriku u l-mandat tiegħu (2016/2726(RSO)) (B8-0745/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0253)


12.2. Ftehim UE-Palau dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' Palau dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir [12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0254)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


12.3. Ftehim UE-Tonga dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju ta' Tonga dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir [12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0255)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


12.4. Ftehim UE-Kolombja dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Kolombja dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir [12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0256)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


12.5. Espansjoni tal-Kummerċ fil-Prodotti tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni (ITA) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, ta' ftehim fil-forma ta' Dikjarazzjoni dwar l-espansjoni tal-Kummerċ fil-Prodotti tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni (ITA) [06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Godelieve Quisthoudt-Rowohl għamlet dikjarazzjoni skont l-Artikolu 150(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0257)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


12.6. Is-soġġezzjoni ta' α-PVP għal miżuri ta' kontroll * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar is-soġġezzjoni tas-sustanza psikoattiva ġdida 1-phenyl-2-(1-pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one (α-pyrrolidinovalerophenone, α-PVP) għal miżuri ta' kontroll [15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Michał Boni (A8-0175/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0258)


12.7. Ratifika u adeżjoni tal-Protokoll tal-2010 għall-Konvenzjoni dwar is-Sustanzi Perikolużi u ta' Ħsara bl-eċċezzjoni ta' aspetti marbutin mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport Interim dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar ir-ratifika u l-adeżjoni mill-Istati Membri f'isem l-Unjoni mal-Protokoll tal-2010 għall-Konvenzjoni Internazzjonali dwar ir-Responsabbilità u l-Kumpens għall-Ħsara b'Konnessjoni mat-Trasportazzjoni bil-Baħar ta' Sustanzi Perikolużi u ta' Ħsara bl-eċċezzjoni ta' aspetti marbutin mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0259)


12.8. Ratifika u adeżjoni tal-Protokoll tal-2010 għall-Konvenzjoni dwar is-Sustanzi Perikolużi u ta' Ħsara bl-eċċezzjoni ta' aspetti marbutin mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport Interim dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar ir-ratifika u l-adeżjoni mill-Istati Membri, f'isem l-Unjoni, mal-Protokoll tal-2010 għall-Konvenzjoni Internazzjonali dwar ir-Responsabbilità u l-Kumpens għall-Ħsara b'Konnessjoni mat-Trasportazzjoni bil-Baħar ta' Sustanzi Perikolużi u ta' Ħsara fir-rigward tal-aspetti marbutin mal-kooperazzjoni ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0260)


12.9. Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Filippini (adeżjoni tal-Kroazja) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, tal-Protokoll għall-Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Filippini, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea [13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Elmar Brok (A8-0148/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0261)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-protokoll.


12.10. Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Filippini (approvazzjoni) *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjon, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u r-Repubblika tal-Filippini, min-naħa l-oħra [05431/2015 - C8-0061/2015- 2013/0441(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Elmar Brok (A8-0149/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2016)0262)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


12.11. Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Filippini (riżoluzzjoni) (votazzjoni)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, ta' Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Filippini, min-naħa l-oħra [2015/2234(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Elmar Brok (A8-0143/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0263)


12.12. Assistenza makrofinanzjarja lit-Tuneżija ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għoti ta' assistenza makrofinanzjarja ulterjuri lit-Tuneżija [COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2016)0264)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2016)0264)


12.13. Regoli kontra ċerti prattiki ta' evitar tat-taxxa * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli kontra l-prattiki ta' evitar tat-taxxa li jaffettwaw direttament il-funzjonament tas-suq intern [COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2016)0265)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2016)0265)


12.14. Segwitu għar-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-11 ta' Frar 2015 dwar ir-rapport tas-Senat tal-Istati Uniti dwar l-użu tat-tortura mis-CIA (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0580/2016 u B8-0584/2016 (2016/2573(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0580/2016 imressaqa mill-Kumitat LIBE

Adozzjoni (P8_TA(2016)0266)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0584/2016 iddekadiet.)


12.15. Kapaċitajiet fil-qasam tal-ispazju għas-sigurtà u d-difiża Ewropea (votazzjoni)

Rapport dwar kapaċitajiet fil-qasam tal-ispazju għas-sigurtà u d-difiża Ewropea [2015/2276(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0267)


12.16. Ftuħ ta' suq tal-ispazju (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0739/2016 (2016/2731(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0268)


12.17. Sitwazzjoni fil-Venezwela (votazzjoni)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Sitwazzjoni fil-Venezwela (2016/2699(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 10 ta' Mejju 2016 (punt 17 tal-Minuti ta' 10.5.2016).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 8 ta' Ġunju 2016 (punt 5 tal-Minuti ta' 8.6.2016).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016 u B8-0729/2016 (2016/2699(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0700/2016

(flok B8-0700/2016, B8-0724/2016, B8-0728/2016 u B8-0729/2016):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver u Francisco José Millán Mon, f'isem il-Grupp PPE;

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, ,Kati Piri, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Ana Gomes, Ramón Jáuregui Atondo, Victor Boştinaru, Sergio Gutiérrez Prieto, Pier Antonio Panzeri, Carlos Zorrinho, Enrique Guerrero Salom, Karoline Graswander-Hainz, Jonás Fernández u Juan Fernando López Aguilar, f'isem il-Grupp S&D;

—   Charles Tannock u Mark Demesmaeker, f'isem il-Grupp ECR;

—   Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE.

Adozzjoni (P8_TA(2016)0269)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0723/2016, B8-0725/2016 u B8-0726/2016 iddekadew.)

Interventi

João Pimenta Lopes, qabel il-votazzjoni.


12.18. Interferenti endokrinali: sitwazzjoni wara s-sentenza tal-Qorti tas-16 ta' Diċembru 2015 (votazzjoni)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Interferenti endokrinali: sitwazzjoni wara s-sentenza tal-Qorti tas-16 ta' Diċembru 2015 (2016/2747(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 25 ta' Mejju 2016 (punt 19 tal-Minuti ta' 25.5.2016)

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru fid-data 8 ta' Ġunju 2016 (punt 6 tal-Minuti ta' 8.6.2016).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016 u B8-0738/2016 (2016/2747(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0733/2016

(flok B8-0733/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016 u B8-0738/2016):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Jens Gieseke f'isem il-Grupp PPE;

—   Matthias Groote f'isem il-Grupp S&D;

—   Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE;

—   Anja Hazekamp f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Piernicola Pedicini f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2016)0270)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0734/2016 u B8-0737/2016 iddekadew.)


12.19. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: awtorizzazzjoni tal-qamħirrum OĠM Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni, imressqa skont l-Artikolu 106(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura, mill-Kumitat ENVI, dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni ta' XXXX li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li jkun fihom, ikunu jikkonsistu, jew li jkunu prodotti milll-qamħirrum ġenetikament modifikat Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, u qamħirrun ġenetikament modifikat li jgħaqqad tnejn jew tlieta mill-events Bt11, MIR162, MIR604 u GA21, u li tħassar id-Deċiżjonijiet 2010/426/UE, 2011/893/UE, 2011/892/UE u 2011/894/UE (D044931/01 - 2016/2682(RSP)) (B8-0732/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI mressqa mill-Kumitat ENVI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0271)


12.20. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: tqegħid fis-suq ta' qronfla ġenetikament modifikata (Dianthus caryophyllus L., linja SHD-27531-4) (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni, imressqa skont l-Artikolu 106(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura, mill-Kumitat ENVI, dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni ta' XXXX dwar it-tqegħid fis-suq ta' qronfla mmodifikata ġenetikament (Dianthus caryophyllus L., linja SHD-27531-4) (D044927/02 - 2016/2683(RSP)) (B8-0731/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 20)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI mressqa mill-Kumitat ENVI

Adozzjoni (P8_TA(2016)0272)


13. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rakkomandazzjoni Elmar Brok - A8-0148/2016
Andrejs Mamikins u Stanislav Polčák

Rakkomandazzjoni Elmar Brok - A8-0149/2016
Andrejs Mamikins

Rapport Elmar Brok - A8-0143/2016
Andrejs Mamikins

Rapport Marielle de Sarnez - A8-0187/2016
Ilhan Kyuchyuk, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Stefano Maullu u Notis Marias

Rapport Hugues Bayet - A8-0189/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez u Andrejs Mamikins

Segwitu għar-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-11 ta' Frar 2015 dwar ir-rapport tas-Senat tal-Istati Uniti dwar l-użu tat-tortura mis-CIA (2016/2573(RSP)) - B8-0580/2016
Andrejs Mamikins

Rapport Bogdan Andrzej Zdrojewski - A8-0151/2016
Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jean-Luc Mélenchon u Janusz Korwin-Mikke

Ftuħ ta' suq tal-ispazju (2016/2731(RSP)) - B8-0739/2016
Andrejs Mamikins

Sitwazzjoni fil-Venezwela (2016/2699(RSP)) - RC-B8-0700/2016
Frédérique Ries, Tania González Peñas, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Couso Permuy, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Jean-Luc Mélenchon, Notis Marias u Janusz Korwin-Mikke

Interferenti endokrinali: sitwazzjoni wara s-sentenza tal-Qorti tas-16 ta' Diċembru 2015 (2016/2747(RSP)) - RC-B8-0733/2016
Rosa D'Amato, Maria Lidia Senra Rodríguez, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo u Andrejs Mamikins.


14. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.10. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

15. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


16. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari

L-awtoritajiet Franċiżi kompetenti ressqu żewġ talbiet għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Jean-François Jalkh fl-ambitu ta' investigazzjonijiet ġudizzjarji fit-Tribunal Ċivili ta' Prim'Istanza ta' Pariġi u fit-Tribunal Ċivili ta' Prim'Istanza ta' Nanterre, kif ukoll żewġ talbiet għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Jean-Marie Le Pen fl-ambitu ta' investigazzjonijiet ġudizzjarji mibdija mit-Tribunal Ċivili ta' Prim'Istanza ta' Pariġi.

Skont l-Artikolu 9(1) tar-Regoli ta' Proċedura, dawn it-talbiet ġew irriferuti lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI.


17. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talba ta' ħatra li ġejja mill-grupp PPE:

Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari għall-Kooperazzjoni UE-Każakistan, UE-Kirgiżistan u UE-Użbekistan u delegazzjonijiet għar-relazzjonijiet mat-Taġikistan, it-Turkmenistan, u l-Mongolja: Laima Liucija Andrikienė

Din il-ħatra se titqies ratifikata jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


18. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti mill-Kummissjoni u mill-Qorti tal-Ġustizzja:

- Notifika dwar is-sottomissjoni ta' proġett ta' bini (espansjoni tal-uffiċċji) mill-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (N8-0034/2016 - C8-0191/2016 - 2016/2091(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet 4-INF/2016 - Il-Qorti tal-Ġustizzja (N8-0035/2016 - C8-0197/2016 - 2016/2092(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 10/2016 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N8-0036/2016 - C8-0200/2016 - 2016/2093(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG


19. Il-promozzjoni tal-moviment liberu permezz tas-simplifikazzjoni tal-aċċettazzjoni ta' ċerti dokumenti pubbliċi ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-moviment liberu taċ-ċittadini permezz tas-simplifikazzjoni tar-rekwiżiti għall-preżentazzjoni ta' ċerti dokumenti pubbliċi fl-Unjoni Ewropea u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 [14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

Mady Delvaux ippreżentat ir-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Intervent ta': Věra Jourová (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Emil Radev f'isem il-Grupp PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg f'isem il-Grupp S&D, Angel Dzhambazki f'isem il-Grupp ECR, Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, Diane James f'isem il-Grupp EFDD, Marie-Christine Boutonnet f'isem il-Grupp ENF, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Branislav Škripek, Petr Mach, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Pál Csáky u Daniel Buda.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Claudia Țapardel, Notis Marias, Brian Hayes, Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos u Victor Negrescu.

Interventi ta': Věra Jourová u Mady Delvaux.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.4 tal-Minuti ta' 9.6.2016.


20. Trasferiment lill-Qorti Ġenerali tal-kompetenza sabiex tiddeċiedi, fl-ewwel istanza f'materja tas-servizz pubbliku tal-UE ***I (dibattitu)

Rapport dwar l-abbozz ta' regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar it-trasferiment lill-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea tal-kompetenza sabiex tiddeċiedi, fl-ewwel istanza, it-tilwimiet bejn l-Unjoni u l-membri tal-persunal tagħha [N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Mady Delvaux (A8-0167/2016)

Mady Delvaux ippreżentat ir-rapport.

Interventi ta': Danuta Maria Hübner (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFCO), Tadeusz Zwiefka f'isem il-Grupp PPE, Evelyn Regner f'isem il-Grupp S&D, Angel Dzhambazki f'isem il-Grupp ECR, António Marinho e Pinto f'isem il-Grupp ALDE, Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD, Georg Mayer f'isem il-Grupp ENF, Sergio Gaetano Cofferati, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marie-Christine Boutonnet u Jiří Pospíšil.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Victor Negrescu, Notis Marias u Ivan Jakovčić.

Intervent ta': Mady Delvaux.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.5 tal-Minuti ta' 9.6.2016.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 16.25. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 16.50)


PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

21. Titjib tal-kondiviżjoni tad-data u l-użu ta' sistemi ta' informazzjoni u bażijiet ta' data Ewropej fil-ġlieda kontra r-reati serji transnazzjonali u kontra t-terroriżmu (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Titjib tal-kondiviżjoni tad-data u l-użu ta' sistemi ta' informazzjoni u bażijiet ta' data Ewropej fil-ġlieda kontra r-reati serji transnazzjonali u kontra t-terroriżmu (2016/2760(RSP))

Bert Koenders (President fil-kariga tal-Kunsill) u Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Monika Hohlmeier f'isem il-Grupp PPE, Tanja Fajon f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Marina Albiol Guzmán f'isem il-Grupp GUE/NGL, Eva Joly f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jonathan Arnott f'isem il-Grupp EFDD, Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Angelika Mlinar, Kinga Gál, Ana Gomes, James Nicholson, Filiz Hyusmenova, Axel Voss, Caterina Chinnici, Kaja Kallas, Tomáš Zdechovský, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev u Hugues Bayet.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes u Georgios Epitideios.

Intervent ta': Jérôme Lavrilleux.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Sergio Gaetano Cofferati u Maria Grapini.

Intervent ta': Dimitris Avramopoulos.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

Intervent ta': Bert Koenders.

Id-dibattitu ngħalaq.


22. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President fait la communication suivante:

rakkomandazzjoni tal-Kumitat ECON li ma ssir ebda oġġezzjoni għall-abbozz ta' regolament ta' implimentazzjoni tħabbret fil-plenarja tal-bieraħ (punt 10 tal-Minuti ta' 7.6.2016).

Ma tqajmet l-ebda oġġezzjoni għal din ir-rakkomandazzjoni fi żmien 24 siegħa kif stabbilit mill-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

Konsegwentement, din ir-rakkomandazzjoni titqies approvata u se tkun ippubblikata fit-Testi adottati tas-seduta ta' nhar il-Ħamis 9 ta' Ġunju 2016.


23. Deċiżjoni tal-Gran Assemblea Nazzjonali tat-Turkija li tneħħi l-immunità parlamentari ta' 138 membru (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Deċiżjoni tal-Gran Assemblea Nazzjonali tat-Turkija li tneħħi l-immunità parlamentari ta' 138 membru (2016/2761(RSP))

Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Kati Piri f'isem il-Grupp S&D, Notis Marias f'isem il-Grupp ECR, Alexander Graf Lambsdorff f'isem il-Grupp ALDE, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Edouard Ferrand f'isem il-Grupp ENF, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, Renate Sommer, Nikos Androulakis, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Takis Hadjigeorgiou, Ska Keller, Franz Obermayr, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Marie-Christine Vergiat, Ernest Maragall, Georgios Epitideios, Jaromír Štětina, Elena Valenciano, Hans-Olaf Henkel, Kostas Chrysogonos, Ulrike Lunacek, Manolis Kefalogiannis, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Othmar Karas, Ana Gomes, Martina Michels, Costas Mavrides, Sofia Sakorafa, Pier Antonio Panzeri u Demetris Papadakis.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Csaba Sógor, Nicola Caputo, Kateřina Konečná u Javier Couso Permuy.

Intervent ta': Johannes Hahn.

Id-dibattitu ngħalaq.


24. Riforma tal-Istrumenti għad-Difiża tan-Negozju (TDIs) (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kunsill: Riforma tal-Istrumenti għad-Difiża tan-Negozju (TDIs) (2016/2763(RSP))

Bert Koenders (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel id-dikjarazzjoni.

Intervent ta': Daniel Caspary f'isem il-Grupp PPE.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Bernd Lange f'isem il-Grupp S&D, Joachim Starbatty f'isem il-Grupp ECR, Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Yannick Jadot f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jonathan Arnott, David Borrelli f'isem il-Grupp EFDD, Matteo Salvini f'isem il-Grupp ENF, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Marielle de Sarnez, Anne-Marie Mineur, Reinhard Bütikofer, Jonathan Arnott, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Reinhard Bütikofer, Salvatore Cicu, Andrea Cozzolino, Bernd Lange dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu, Marietje Schaake, Patrick Le Hyaric, Jarosław Wałęsa, Agnes Jongerius, Adam Szejnfeld, Maria Arena, Tokia Saïfi, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Joachim Schuster u Victor Boştinaru.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Ivan Jakovčić u Maria Grapini.

Intervent ta': Bert Koenders.

Id-dibattitu ngħalaq.


25. Id-deċiżjoni tal-Ġappun li jerġa' jibda l-kaċċa għall-balieni fl-istaġun 2015-2016 (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000058/2016) imressqa minn Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström u Marco Affronte, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kunsill: Id-deċiżjoni tal-Ġappun li terġa' tibda l-kaċċa għall-balieni fl-istaġun 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000059/2016) imressqa minn Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström u Marco Affronte, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: Id-deċiżjoni tal-Ġappun li terġa' tibda l-kaċċa għall-balieni fl-istaġun 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Giovanni La Via daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

Bert Koenders (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġeb il-mistoqsija B8-0702/2016.

Jyrki Katainen (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija B8-0703/2016.

Interventi ta': Marijana Petir f'isem il-Grupp PPE, Renata Briano f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, José Inácio Faria f'isem il-Grupp ALDE, Stefan Eck f'isem il-Grupp GUE/NGL, Linnéa Engström f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Affronte f'isem il-Grupp EFDD, Sylvie Goddyn f'isem il-Grupp ENF, Csaba Sógor u Ricardo Serrão Santos.

PRESIDENZA: Ulrike LUNACEK
Viċi President

Intervent ta': Anja Hazekamp.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias u Ivan Jakovčić.

Interventi ta': Jyrki Katainen u Bert Koenders.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu bi qbil mal-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: sessjoni parzjali ta' Lulju.


26. Regolament għal amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea miftuħa, effiċjenti u indipendenti (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000079/2016) imressqa minn Pavel Svoboda u Heidi Hautala, f'isem il-Kumitat JURI, lill-Kummissjoni: Regolament dwar amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea miftuħa, effiċjenti u indipendenti (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)

Pavel Svoboda u Heidi Hautala daħlu aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Jyrki Katainen (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Emil Radev f'isem il-Grupp PPE, Victor Negrescu f'isem il-Grupp S&D, Angel Dzhambazki f'isem il-Grupp ECR, Margot Parker f'isem il-Grupp EFDD, Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ENF, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Ruža Tomašić, Ingeborg Gräßle, Monica Macovei u Daniel Buda.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias, Ivan Jakovčić u Kateřina Konečná.

Intervent ta': Jyrki Katainen.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

Heidi Hautala u Pavel Svoboda, f'isem il-Kumitat JURI, għal amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea miftuħa, effiċjenti u indipendenti (2016/2610(RSP)) (B8-0685/2016).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.6 tal-Minuti ta' 9.6.2016.


27. Diplomazija tal-UE fil-qasam tal-ekonomija (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Diplomazija tal-UE fil-qasam tal-ekonomija (2016/2733(RSP))

Jyrki Katainen (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Antonio Tajani f'isem il-Grupp PPE, Maria Grapini f'isem il-Grupp S&D, Zdzisław Krasnodębski f'isem il-Grupp ECR, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Othmar Karas, Francisco Assis, Janusz Lewandowski, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Dubravka Šuica u Stanislav Polčák.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná u Ruža Tomašić.

Intervent ta': Jyrki Katainen.

Id-dibattitu ngħalaq.


28. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 583.763/OJJE).


29. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.30.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Balz, Bové, Crowley, Deprez, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Muselier, Sippel, Theocharous, Vautmans, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate

Avviż legali - Politika tal-privatezza