Index 
Notulen
PDF 318kWORD 227k
Woensdag 8 juni 2016 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Kredietoverschrijvingen
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 5.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 6.Situatie in Venezuela (ingediende ontwerpresoluties)
 7.Hormoonontregelende stoffen: stand van zaken na het arrest van het Gerecht van 16 december 2015 (ingediende ontwerpresoluties)
 8.Tussentijdse evaluatie van het investeringsplan (debat)
 9.Macrofinanciële bijstand aan Tunesië ***I (debat)
 10.Plechtige vergadering - Bulgarije
 11.Mededeling van de Voorzitter
 12.Stemmingen
  
12.1.Instelling, bevoegdheden, aantal leden en duur van het mandaat van een enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende overtredingen en wanbeheer bij de toepassing van de EU-wetgeving met betrekking tot witwaspraktijken en belastingvermijding en -ontduiking (stemming)
  
12.2.Overeenkomst tussen de EU en Palau inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
12.3.Overeenkomst tussen de EU en Tonga inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
12.4.Overeenkomst tussen de EU en Colombia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
12.5.Uitbreiding van de handel in informatietechnologieproducten (ITA) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
12.6.Het onderwerpen van α-PVP aan controlemaatregelen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
12.7.Bekrachtiging van en toetreding tot het Protocol van 2010 bij het Verdrag inzake gevaarlijke en schadelijke stoffen uitgezonderd aspecten die verband houden met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
12.8.Bekrachtiging van en toetreding tot het Protocol van 2010 bij het Verdrag inzake gevaarlijke en schadelijke stoffen met betrekking tot aspecten in verband met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
12.9.Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking EU-Filipijnen (toetreding Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
12.10.Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking EU-Filipijnen (Goedkeuring) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
12.11.Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking EU-Filipijnen (resolutie) (stemming)
  
12.12.Macrofinanciële bijstand aan Tunesië ***I (stemming)
  
12.13.Regels tegen bepaalde belastingontwijkingspraktijken * (stemming)
  
12.14.Gevolg dat gegeven is aan de resolutie van het Parlement van 11 februari 2015 over het verslag van de senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA (stemming)
  
12.15.Ruimtevaartcapaciteiten voor de Europese veiligheid en defensie (stemming)
  
12.16.Marktkansen in de ruimtevaartsector (stemming)
  
12.17.Situatie in Venezuela (stemming)
  
12.18.Hormoonontregelende stoffen: stand van zaken na het arrest van het Gerecht van 16 december 2015 (stemming)
  
12.19.Bezwaar overeenkomstig artikel 106: vergunning voor GGO maïs Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (stemming)
  
12.20.Bezwaar overeenkomstig artikel 106: het in de handel brengen van een genetisch gemodificeerde anjer (Diathus caryophyllus L., lijn SHD-27531-4) (stemming)
 13.Stemverklaringen
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 16.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 17.Samenstelling commissies en delegaties
 18.Ingekomen stukken
 19.Bevordering van het vrij verkeer door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare documenten ***II (debat)
 20.Overdracht aan het Gerecht van de bevoegdheid om in eerste aanleg uitspraak te doen in zaken betreffende EU-ambtenaren ***I (debat)
 21.Verbetering van het delen van gegevens en het gebruik van Europese informatiesystemen en databanken bij de bestrijding van de zware transnationale criminaliteit en terrorisme (debat)
 22.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 23.Besluit van de Grote Nationale Vergadering van Turkije om de parlementaire immuniteit van 138 leden op te heffen (debat)
 24.Hervorming van de handelsbeschermingsinstrumenten (TDI's) (debat)
 25.Het besluit van Japan om in het seizoen 2015-2016 de walvisvangst te hervatten (debat)
 26.Verordening betreffende een open, efficiënt en onafhankelijk bestuur van de Europese Unie (debat)
 27.Economische diplomatie van de EU (debat)
 28.Agenda van de volgende vergadering
 29.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 135 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   Cambodja (2016/2753(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes en Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie, over Cambodja (B8-0753/2016);

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi en Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie, over de situatie in Cambodja (B8-0756/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto en Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, over Cambodja (B8-0759/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato en Damiano Zoffoli, namens de S&D-Fractie, over Cambodja (B8-0764/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon en Andrey Kovatchev, namens de PPE-Fractie, over Cambodja (B8-0768/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez en Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, over Cambodja (B8-0771/2016);

—   Petras Auštrevičius, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat en Urmas Paet, namens de ALDE-Fractie, over Cambodja (B8-0772/2016).

II.   Tadzjikistan, situatie van politieke gevangenen (2016/2754(RSP))

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Bodil Valero, Davor Škrlec namens de Verts/ALE-Fractie, over Tadzjikistan, situatie van politieke gevangenen (B8-0755/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi en Beatrix von Storch namens de EFDD-Fractie, over Tadzjikistan, situatie van politieke gevangenen (B8-0758/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke en Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, over Tadzjikistan, situatie van politieke gevangenen (B8-0760/2016);

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein en Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, over Tadzjikistan, situatie van politieke gevangenen (B8-0762/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Bogdan Brunon Wenta, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev en Ramón Luis Valcárcel Siso, namens de PPE-Fractie, over Tadzjikistan, situatie van politieke gevangenen (B8-0766/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, over Tadzjikistan, situatie van politieke gevangenen (B8-0769/2016);

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat en Ulrike Müller, namens de ALDE-Fractie, over Tadzjikistan, situatie van politieke gevangenen (B8-0770/2016).

III.    Vietnam (2016/2755(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas en Isabella Adinolfi namens de EFDD-Fractie, over de situatie in Vietnam (B8-0754/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Julie Girling, Valdemar Tomaševski, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei en Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, over Vietnam (B8-0757/2016);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes en Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie, over Vietnam (B8-0761/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato en Damiano Zoffoli, namens de S&D-Fractie, over Vietnam (B8-0763/2016);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Richard Sulík, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Richard Sulík, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev en Ramón Luis Valcárcel Siso, namens de PPE-Fractie, over Vietnam (B8-0765/2016);

—   Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet en Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, over Vietnam (B8-0767/2016).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 162 van het Reglement.


3. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement, heeft de Begrotingscommissie besloten kredietoverschrijvingen DEC 06/2016 en DEC 07/2016 van de Europese Commissie goed te keuren.

In het kader van de bepalingen van artikel 203, leden 5 en 7, van het Financieel Reglement, heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen de sluiting van een vruchtgebruikovereenkomst van 15 jaar voor de ingebruikname van de gebouwen "Black Pearl" en "Merode".

In het kader van de bepalingen van artikel 203, lid 5, van het Financieel Reglement, heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen de bouw van het nieuwe laboratoriumgebouw ("Wing M") in het Transuraneninstituut van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek in Karlsruhe, Duitsland.

In het kader van de bepalingen van artikel 203, leden 5 en 7, van het Financieel Reglement en artikel 88, lid 2, van de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) nr. 1271/2013, heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen het project betreffende de definitieve locaties van de zetel van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding in Stockholm.


4. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten met technische reguleringsnormen betreffende criteria om uit te maken of aan de clearingverplichting onderworpen derivaten aan de handelsverplichting moeten worden onderworpen (C(2016)02710 - 2016/2751(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 26 mei 2016

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de opschorting van de handel in financiële instrumenten en de uitsluiting van financiële instrumenten van de handel (C(2016)03014 - 2016/2745(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 24 mei 2016

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de toelating van financiële instrumenten tot de handel op gereglementeerde markten (C(2016)03017 - 2016/2746(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 24 mei 2016

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële instrumenten met technische reguleringsnormen die bepalen welke markten van essentieel belang voor de liquiditeit zijn in het kader van kennisgevingen van een tijdelijk stilleggen van de handel (C(2016)03020 - 2016/2752(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 26 mei 2016

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake vergunningverlening aan, organisatorische vereisten voor en publicatie van transactiemeldingen door aanbieders van datarapporteringsdiensten (C(2016)03201 - 2016/2766(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 2 juni 2016

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten met technische reguleringsnormen betreffende de toegang tot benchmarks (C(2016)03203 - 2016/2765(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 2 juni 2016

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen met betrekking tot de specificatie van het aanbieden van gegevens voor en na de handel en het niveau van uitsplitsing van gegevens (C(2016)03206 - 2016/2767(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 2 juni 2016

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële instrumenten ten aanzien van technische reguleringsnormen met betrekking tot vereisten om voor billijke en niet-discriminerende colocatiediensten en vergoedingsstructuren te zorgen (C(2016)03266 - 2016/2775(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 6 juni 2016

verwezen naar ten principale: ECON

°
° ° °

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn op verzoek van de commissie ten principale is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie waarmee toestemming wordt verleend voor overeenkomsten en besluiten van coöperatieven en andere vormen van producentenorganisaties in de sector melk en zuivelproducten met betrekking tot de productieplanning (C(2016)02122 – 2016/2658(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 11 april 2016

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden

verwezen naar ten principale: AGRI

°
° ° °

Ontwerpen van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn op verzoek van de commissie ten principale van 1 naar 3 maanden is gewijzigd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen met technische reguleringsnormen voor methoden en grondslagen voor de waardering van uit derivaten voortvloeiende passiva (C(2016)02967 - 2016/2744(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 23 mei 2016 op verzoek van de commissie ten principale

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de passende regelingen, systemen en procedures voor openbaar makende marktdeelnemers die marktpeilingen verrichten (C(2016)02859 - 2016/2735(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 17 mei 2016 op verzoek van de commissie ten principale

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële instrumenten met technische reguleringsnormen inzake de verhouding tussen niet-uitgevoerde orders en transacties om onordelijke handelsomstandigheden te voorkomen (C(2016)02775 - 2016/2738(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 18 mei 2016 op verzoek van de commissie ten principale

verwezen naar ten principale: ECON


5. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

Het volgende ontwerp van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, is aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat thiacloprid betreft (D044524/03 - 2016/2749(RPS) - termijn: 26 juli 2016)
verwezen naar ten principale: ENVI


6. Situatie in Venezuela (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Venezuela (2016/2699(RSP))

Het debat heeft op 10 mei 2016 plaatsgevonden (punt 17 van de notulen van 10.5.2016).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon en Milan Zver, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Venezuela (2016/2699(RSP)) (B8-0700/2016);

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Ernest Maragall en Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Venezuela (2016/2699(RSP)) (B8-0723/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox en Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Venezuela (2016/2699(RSP)) (B8-0724/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over de situatie in Venezuela (2016/2699(RSP)) (B8-0725/2016);

—   Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, João Ferreira, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Takis Hadjigeorgiou en Sofia Sakorafa, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Venezuela (2016/2699(RSP)) (B8-0726/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Venezuela (2016/2699(RSP)) (B8-0728/2016);

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Carlos Zorrinho, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Claudia Țapardel, Nicola Caputo, Nicola Danti, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Karoline Graswander-Hainz, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Ana Gomes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar en Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Venezuela (2016/2699(RSP)) (B8-0729/2016).

Stemming: punt 12.17 van de notulen van 8.6.2016.


7. Hormoonontregelende stoffen: stand van zaken na het arrest van het Gerecht van 16 december 2015 (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: Hormoonontregelende stoffen: stand van zaken na het arrest van het Gerecht van 16 december 2015 (2016/2747(RSP))

Het debat heeft op 25 mei 2016 plaatsgevonden (punt 19 van de notulen van 25.5.2016).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Matthias Groote, namens de S&D-Fractie, en Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, over hormoonontregelende stoffen: stand van zaken na het arrest van het Gerecht van 16 december 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0733/2016);

—   Sylvie Goddyn, namens de ENF-Fractie, over hormoonontregelende stoffen: stand van zaken na de uitspraak van het Hof van Justitie van 16 december 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0734/2016);

—   Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli en Rina Ronja Kari, namens de GUE/NGL-Fractie, over hormoonontregelende stoffen: stand van zaken na het arrest van het Gerecht van 16 december 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0735/2016);

—   Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Laura Agea, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, David Borrelli, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao en Marco Zanni, namens de EFDD-Fractie, over hormoonontregelende stoffen: stand van zaken na het arrest van het Gerecht van 16 december 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0736/2016);

—   Jens Gieseke, namens de PPE-Fractie, en Julie Girling, namens de ECR-Fractie, over hormoonontregelende stoffen: stand van zaken na het arrest van het Gerecht van 16 december 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0737/2016);

—   Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, over hormoonontregelende stoffen: stand van zaken na het arrest van het Gerecht van 16 december 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0738/2016).

Stemming: punt 12.18 van de notulen van 8.6.2016.


8. Tussentijdse evaluatie van het investeringsplan (debat)

Verklaring van de Commissie: Tussentijdse evaluatie van het investeringsplan (2016/2732(RSP))

Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Othmar Karas, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Sander Loones, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Miguel Viegas, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, Steeve Briois, namens de ENF-Fractie, en Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen.

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Bernd Lucke, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lefteris Christoforou, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Bas Eickhout, Marco Valli, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Marian-Jean Marinescu, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Iskra Mihaylova, Marisa Matias, Ernest Maragall, Auke Zijlstra, Pablo Zalba Bidegain, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Isabelle Thomas, Stanisław Ożóg, Nedzhmi Ali, Dimitrios Papadimoulis, Claude Turmes, Gerolf Annemans, Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Vicky Ford en Dominique Riquet.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Monika Vana, Lambert van Nistelrooij, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Dariusz Rosati, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Inés Ayala Sender, James Nicholson, Paul Rübig, Pervenche Berès, Gunnar Hökmark, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Jutta Steinruck, Jan Olbrycht, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Spyraki, Jens Geier, Lefteris Christoforou, Roberto Gualtieri, Eva Paunova en Massimo Paolucci.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Reinhard Bütikofer, Rosa D'Amato, Andrey Novakov en Silvia Costa.

Het woord wordt gevoerd door Maria Grapini over de "catch the eye"-procedure (de Voorzitter licht een en ander toe).

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen.

Het debat wordt gesloten.


9. Macrofinanciële bijstand aan Tunesië ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Tunesië [COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

Marielle de Sarnez leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Salvatore Cicu, namens de PPE-Fractie, Emmanuel Maurel, namens de S&D-Fractie, Sander Loones, namens de ECR-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Eleonora Forenza, Tokia Saïfi, Pier Antonio Panzeri, Michael Gahler en Victor Boştinaru.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Ivan Jakovčić en Miguel Viegas.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen en Marielle de Sarnez.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.12 van de notulen van 8.6.2016.

(In afwachting van de plechtige vergadering wordt de vergadering gedurende enkele ogenblikken onderbroken.)


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

10. Plechtige vergadering - Bulgarije

Van 12.05 uur tot 12.40 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van du de toespraak van Rosen Plevneliev, president van de Republiek Bulgarije.


VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

11. Mededeling van de Voorzitter

De Voorzitter herinnert eraan dat de Voorzitter van het Parlement in de plenaire vergadering van 11 mei 2016 besloten heeft Eleftherios Synadinos een sanctie op te leggen wegens de onaanvaardbare opmerkingen die hij in de vergadering van 9 maart 2016 over de Turkse bevolking heeft gemaakt (punt 11 van de notulen van 11 mei 2016).

In zijn vergadering van maandag 6 juni 2016, heeft het Bureau het door Eleftherios Synadinos ingediende beroep onderzocht en heeft het unaniem het besluit van de Voorzitter bevestigd om Eleftherios Synadinos een sanctie op te leggen die bestaat uit het verlies van zijn recht op verblijfsvergoeding voor de duur van tien dagen.

Dit besluit is gisteren ter kennis gebracht van de betrokkene.


12. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


12.1. Instelling, bevoegdheden, aantal leden en duur van het mandaat van een enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende overtredingen en wanbeheer bij de toepassing van de EU-wetgeving met betrekking tot witwaspraktijken en belastingvermijding en -ontduiking (stemming)

Voorstel voor een besluit van de Conferentie van voorzitters, ingediend overeenkomstig artikel 198 van het Reglement, over de instelling, bevoegdheden, aantal leden en duur van het mandaat van een enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende overtredingen en wanbeheer bij de toepassing van de wetgeving van de Unie met betrekking tot witwaspraktijken en belastingontwijking en -ontduiking (2016/2726(RSO)) (B8-0745/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2016)0253)


12.2. Overeenkomst tussen de EU en Palau inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Palau inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf [12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0254)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


12.3. Overeenkomst tussen de EU en Tonga inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Tonga inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf [12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0255)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


12.4. Overeenkomst tussen de EU en Colombia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Colombia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf [12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0256)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


12.5. Uitbreiding van de handel in informatietechnologieproducten (ITA) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst in de vorm van de Verklaring betreffende de uitbreiding van de handel in informatietechnologieproducten (ITA) [06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Godelieve Quisthoudt-Rowohl legt overeenkomstig artikel 150, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0257)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


12.6. Het onderwerpen van α-PVP aan controlemaatregelen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stof 1-fenyl-2-(1-pyrrolidine-1-yl) pentaan-1-on (α-pyrrolidinevalerofenon, α-PVP) aan controlemaatregelen [15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Michał Boni (A8-0175/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0258)


12.7. Bekrachtiging van en toetreding tot het Protocol van 2010 bij het Verdrag inzake gevaarlijke en schadelijke stoffen uitgezonderd aspecten die verband houden met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Interimverslag over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de bekrachtiging, door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie, van het Protocol van 2010 bij het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, en de toetreding tot dat protocol, uitgezonderd de aspecten die verband houden met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0259)


12.8. Bekrachtiging van en toetreding tot het Protocol van 2010 bij het Verdrag inzake gevaarlijke en schadelijke stoffen met betrekking tot aspecten in verband met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Interimverslag over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de bekrachtiging door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie,van het Protocol van 2010 bij het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, en betreffende de toetreding tot dat protocol, met betrekking tot aspecten in verband met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0260)


12.9. Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking EU-Filipijnen (toetreding Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filipijnen, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Elmar Brok (A8-0148/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0261)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


12.10. Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking EU-Filipijnen (Goedkeuring) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filipijnen, anderzijds [05431/2015 - C8-0061/2015- 2013/0441(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Elmar Brok (A8-0149/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0262)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


12.11. Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking EU-Filipijnen (resolutie) (stemming)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filipijnen, anderzijds [2015/2234(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Elmar Brok (A8-0143/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0263)


12.12. Macrofinanciële bijstand aan Tunesië ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Tunesië [COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2016)0264)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0264)


12.13. Regels tegen bepaalde belastingontwijkingspraktijken * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken die de werking van de interne markt rechtstreeks schaden [COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2016)0265)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0265)


12.14. Gevolg dat gegeven is aan de resolutie van het Parlement van 11 februari 2015 over het verslag van de senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0580/2016 en B8-0584/2016 (2016/2573(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0580/2016 van de Commissie LIBE

Aangenomen (P8_TA(2016)0266)

(Ontwerpresolutie B8-0584/2016 komt te vervallen.)


12.15. Ruimtevaartcapaciteiten voor de Europese veiligheid en defensie (stemming)

Verslag over ruimtevaartcapaciteiten voor de Europese veiligheid en defensie [2015/2276(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0267)


12.16. Marktkansen in de ruimtevaartsector (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0739/2016 (2016/2731(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0268)


12.17. Situatie in Venezuela (stemming)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Venezuela (2016/2699(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op10 mei 2016 (punt 17 van de notulen van 10.5.2016).

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op 8 juni 2016 (punt 5 van de notulen van 8.6.2016).

Ontwerpresoluties B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016 en B8-0729/2016 (2016/2699(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0700/2016

(ter vervanging van B8-0700/2016, B8-0724/2016, B8-0728/2016 en B8-0729/2016):

ingediend door de volgende leden:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver en Francisco José Millán Mon, namens de PPE-Fractie;

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, ,Kati Piri, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Ana Gomes, Ramón Jáuregui Atondo, Victor Boştinaru, Sergio Gutiérrez Prieto, Pier Antonio Panzeri, Carlos Zorrinho, Enrique Guerrero Salom, Karoline Graswander-Hainz, Jonás Fernández en Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock en Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie;

—   Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2016)0269)

(Ontwerpresoluties B8-0723/2016, B8-0725/2016 en B8-0726/2016 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

João Pimenta Lopes, vóór de stemming.


12.18. Hormoonontregelende stoffen: stand van zaken na het arrest van het Gerecht van 16 december 2015 (stemming)

Verklaring van de Commissie: Hormoonontregelende stoffen: stand van zaken na het arrest van het Gerecht van 16 december 2015 (2016/2747(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 25 mei 2016 (punt 19 van de notulen van 25.5.2016)

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op 8 juni 2016 (punt 6 van de notulen van 8.6.2016).

Ontwerpresoluties B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016 en B8-0738/2016 (2016/2747(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0733/2016

(ter vervanging van B8-0733/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016 en B8-0738/2016):

ingediend door de volgende leden:

—   Jens Gieseke, namens de PPE-Fractie;

—   Matthias Groote, namens de S&D-Fractie;

—   Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie;

—   Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2016)0270)

(Ontwerpresoluties B8-0734/2016 en B8-0737/2016 komen te vervallen.)


12.19. Bezwaar overeenkomstig artikel 106: vergunning voor GGO maïs Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3, van het Reglement, door de Commissie ENVI, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie van XXXX tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, en genetisch gemodificeerde maissoorten die bestaan uit een combinatie van twee of drie van de "events" Bt11, MIR162, MIR604 en GA21, en tot intrekking van de Besluiten 2010/426/EU, 2011/893/EU, 2011/892/EU en 2011/894/EU (D044931/01 - 2016/2682(RSP)) (B8-0732/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE van de Commissie ENVI

Aangenomen (P8_TA(2016)0271)


12.20. Bezwaar overeenkomstig artikel 106: het in de handel brengen van een genetisch gemodificeerde anjer (Diathus caryophyllus L., lijn SHD-27531-4) (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3, van het Reglement, door de Commissie ENVI, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie van XXXX betreffende het in de handel brengen van een genetisch gemodificeerde anjer (Dianthus caryophyllus L., lijn SHD-27531-4) (D044927/02 - 2016/2683(RSP)) (B8-0731/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPRESOLUTIE van de Commissie ENVI

Aangenomen (P8_TA(2016)0272)


13. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Aanbeveling Elmar Brok - A8-0148/2016
Andrejs Mamikins en Stanislav Polčák

Aanbeveling Elmar Brok - A8-0149/2016
Andrejs Mamikins

Verslag Elmar Brok - A8-0143/2016
Andrejs Mamikins

Verslag Marielle de Sarnez - A8-0187/2016
Ilhan Kyuchyuk, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Stefano Maullu en Notis Marias

Verslag Hugues Bayet - A8-0189/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez en Andrejs Mamikins

Gevolg dat gegeven is aan de resolutie van het Parlement van 11 februari 2015 over het verslag van de senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA (2016/2573(RSP)) - B8-0580/2016
Andrejs Mamikins

Verslag Bogdan Andrzej Zdrojewski - A8-0151/2016
Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jean-Luc Mélenchon en Janusz Korwin-Mikke

Marktkansen in de ruimtevaartsector (2016/2731(RSP)) - B8-0739/2016
Andrejs Mamikins

Situatie in Venezuela (2016/2699(RSP)) - RC-B8-0700/2016
Frédérique Ries, Tania González Peñas, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Couso Permuy, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Jean-Luc Mélenchon, Notis Marias en Janusz Korwin-Mikke

Hormoonontregelende stoffen: stand van zaken na het arrest van het Gerecht van 16 december 2015 (2016/2747(RSP)) - RC-B8-0733/2016
Rosa D'Amato, Maria Lidia Senra Rodríguez, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo en Andrejs Mamikins.


14. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 14.10 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

15. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


16. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Franse autoriteiten hebben twee verzoeken ingediend om opheffing van de parlementaire immuniteit van Jean-François Jalkh in het kader van bij de arrondissementsrechtbank van Parijs en de arrondissementsrechtbank van Nanterre lopende gerechtelijke onderzoeken, evenals twee verzoeken om opheffing van de parlementaire immuniteit van Jean-Marie Le Pen in het kader van bij de arrondissementsrechtbank van Parijs lopende gerechtelijke onderzoeken.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement worden deze verzoeken verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


17. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-Fractie het volgende verzoek om benoeming ontvangen:

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizstan en EU-Oezbekistan en delegatie voor de betrekkingen met Tadzjikistan, Turkmenistan en Mongolië: Laima Liucija Andrikienė

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


18. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van de Commissie en het Hof van Justitie:

- Kennisgeving van de indiening van een bouwproject (uitbreiding van de kantoorruimte) door het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (N8-0034/2016 - C8-0191/2016 - 2016/2091(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving nr. 4-INF/2016 - Hof van Justitie (N8-0035/2016 - C8-0197/2016 - 2016/2092(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 10/2016 - Afdeling III – Commissie (N8-0036/2016 - C8-0200/2016 - 2016/2093(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG


19. Bevordering van het vrij verkeer door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare documenten ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bevordering van het vrije verkeer van burgers en bedrijven door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 [14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

Mady Delvaux leidt de aanbeveling voor de tweede lezing in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Emil Radev, namens de PPE-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Diane James, namens de EFDD-Fractie, Marie-Christine Boutonnet, namens de ENF-Fractie, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Branislav Škripek, Petr Mach, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Pál Csáky en Daniel Buda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Claudia Țapardel, Notis Marias, Brian Hayes, Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos en Victor Negrescu.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Mady Delvaux.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.4 van de notulen van 9.6.2016.


20. Overdracht aan het Gerecht van de bevoegdheid om in eerste aanleg uitspraak te doen in zaken betreffende EU-ambtenaren ***I (debat)

Verslag over de ontwerpverordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overdracht aan het Gerecht van de Europese Unie van de bevoegdheid om in eerste aanleg uitspraak te doen in geschillen tussen de Unie en haar personeelsleden [N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Mady Delvaux (A8-0167/2016)

Mady Delvaux leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Danuta Maria Hübner (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie, Evelyn Regner, namens de S&D-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, António Marinho e Pinto, namens de ALDE-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Georg Mayer, namens de ENF-Fractie, Sergio Gaetano Cofferati, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marie-Christine Boutonnet en Jiří Pospíšil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Victor Negrescu, Notis Marias en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Mady Delvaux.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.5 van de notulen van 9.6.2016.

(De vergadering wordt om 16.25 uur onderbroken en om 16.50 uur hervat.)


VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

21. Verbetering van het delen van gegevens en het gebruik van Europese informatiesystemen en databanken bij de bestrijding van de zware transnationale criminaliteit en terrorisme (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Verbetering van het delen van gegevens en het gebruik van Europese informatiesystemen en databanken bij de bestrijding van de zware transnationale criminaliteit en terrorisme (2016/2760(RSP))

Bert Koenders (fungerend voorzitter van de Raad) en Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Marina Albiol Guzmán, namens de GUE/NGL-Fractie, Eva Joly, namens de Verts/ALE-Fractie, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Angelika Mlinar, Kinga Gál, Ana Gomes, James Nicholson, Filiz Hyusmenova, Axel Voss, Caterina Chinnici, Kaja Kallas, Tomáš Zdechovský, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev en Hugues Bayet.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Jérôme Lavrilleux.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sergio Gaetano Cofferati en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bert Koenders.

Het debat wordt gesloten.


22. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De Voorzitter doet de volgende mededeling:

Gisteren is in de plenaire vergadering kennis gegeven van een aanbeveling van de Commissie ECON om geen bezwaar te maken tegen de ontwerpuitvoeringsmaatregel (punt 10 van de notulen van 7.6.2016).

Er is geen bezwaar gemaakt tegen deze aanbeveling binnen de in artikel 105 van het Reglement vasgestelde termijn van 24 uur.

Bijgevolg wordt deze aanbeveling geacht te zijn goedgekeurd en zal ze worden gepubliceerd in de Aangenomen teksten van de vergadering van donderdag 9 juni 2016


23. Besluit van de Grote Nationale Vergadering van Turkije om de parlementaire immuniteit van 138 leden op te heffen (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Besluit van de Grote Nationale Vergadering van Turkije om de parlementaire immuniteit van 138 leden op te heffen (2016/2761(RSP))

Johannes Hahn (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Kati Piri, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Edouard Ferrand, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Renate Sommer, Nikos Androulakis, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Takis Hadjigeorgiou, Ska Keller, Franz Obermayr, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Marie-Christine Vergiat, Ernest Maragall, Georgios Epitideios, Jaromír Štětina, Elena Valenciano, Hans-Olaf Henkel, Kostas Chrysogonos, Ulrike Lunacek, Manolis Kefalogiannis, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Othmar Karas, Ana Gomes, Martina Michels, Costas Mavrides, Sofia Sakorafa, Pier Antonio Panzeri en Demetris Papadakis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Nicola Caputo, Kateřina Konečná en Javier Couso Permuy.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

Het debat wordt gesloten.


24. Hervorming van de handelsbeschermingsinstrumenten (TDI's) (debat)

Verklaring van de Raad: Hervorming van de handelsbeschermingsinstrumenten (TDI's) (2016/2763(RSP))

Bert Koenders (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Daniel Caspary, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bernd Lange, namens de S&D-Fractie, Joachim Starbatty, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jonathan Arnott, David Borrelli, namens de EFDD-Fractie, Matteo Salvini, namens de ENF-Fractie, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Marielle de Sarnez, Anne-Marie Mineur, Reinhard Bütikofer, Jonathan Arnott, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Reinhard Bütikofer, Salvatore Cicu, Andrea Cozzolino, Bernd Lange over het verloop van het debat, Marietje Schaake, Patrick Le Hyaric, Jarosław Wałęsa, Agnes Jongerius, Adam Szejnfeld, Maria Arena, Tokia Saïfi, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Joachim Schuster en Victor Boştinaru.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Bert Koenders.

Het debat wordt gesloten.


25. Het besluit van Japan om in het seizoen 2015-2016 de walvisvangst te hervatten (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000058/2016) van Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström en Marco Affronte, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: Het besluit van Japan om in het seizoen 2015-2016 de walvisvangst te hervatten (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000059/2016) van Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström en Marco Affronte, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Het besluit van Japan om in het seizoen 2015-2016 de walvisvangst te hervatten (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Giovanni La Via licht de vragen toe.

Bert Koenders (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag B8-0702/2016.

Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag B8-0703/2016.

Het woord wordt gevoerd door Marijana Petir, namens de PPE-Fractie, Renata Briano, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, José Inácio Faria, namens de ALDE-Fractie, Stefan Eck, namens de GUE/NGL-Fractie, Linnéa Engström, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Affronte, namens de EFDD-Fractie, Sylvie Goddyn, namens de ENF-Fractie, Csaba Sógor en Ricardo Serrão Santos.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Anja Hazekamp.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen en Bert Koenders.

De overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: vergaderperiode van juli.


26. Verordening betreffende een open, efficiënt en onafhankelijk bestuur van de Europese Unie (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000079/2016) van Pavel Svoboda en Heidi Hautala, namens de Commissie JURI, aan de Commissie: Verordening betreffende een open, efficiënte en onafhankelijke administratie van de Europese Unie (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)

Pavel Svoboda en Heidi Hautala lichten de vraag toe.

Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Emil Radev, namens de PPE-Fractie, Victor Negrescu, namens de S&D-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Margot Parker, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Ruža Tomašić, Ingeborg Gräßle, Monica Macovei en Daniel Buda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Ivan Jakovčić en Kateřina Konečná.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

Heidi Hautala en Pavel Svoboda, namens de Commissie JURI, over een open, doeltreffend en onafhankelijk Europees ambtenarenapparaat (2016/2610(RSP)) (B8-0685/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.6 van de notulen van 9.6.2016.


27. Economische diplomatie van de EU (debat)

Verklaring van de Commissie: Economische diplomatie van de EU (2016/2733(RSP))

Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani, namens de PPE-Fractie, Maria Grapini, namens de S&D-Fractie, Zdzisław Krasnodębski, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Othmar Karas, Francisco Assis, Janusz Lewandowski, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Dubravka Šuica en Stanislav Polčák.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná en Ruža Tomašić.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen.

Het debat wordt gesloten.


28. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 583.763/OJJE).


29. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.30 uur gesloten.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Balz, Bové, Crowley, Deprez, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Muselier, Sippel, Theocharous, Vautmans, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate

Juridische mededeling - Privacybeleid