Indeks 
Protokół
PDF 319kWORD 271k
Środa, 8 czerwca 2016 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Przesunięcie środków
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 5.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 6.Sytuacja w Wenezueli (złożone projekty rezolucji)
 7.Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: sytuacja po orzeczeniu Trybunału z dnia 16 grudnia 2015 r. (złożone projekty rezolucji)
 8.Przegląd śródokresowy planu inwestycyjnego (debata)
 9.Pomoc makrofinansowa dla Tunezji ***I (debata)
 10.Uroczyste posiedzenie - Bułgaria
 11.Komunikat Przewodniczącego
 12.Głosowanie
  12.1.Powołanie komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia lub niewłaściwego administrowania w stosowaniu prawa Unii w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania, jej uprawnienia, skład i kadencja (głosowanie)
  12.2.Umowa między UE a Republiką Palau dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  12.3.Umowa między UE a Królestwem Tonga dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  12.4.Umowa między UE a Republiką Kolumbii dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  12.5.Rozwój handlu produktami technologii informacyjnej (ITA) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  12.6.Poddanie α-PVP środkom kontroli * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  12.7.Ratyfikacja protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienie do niego, z wyłączeniem aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  12.8.Ratyfikacja protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienie do niego, w odniesieniu do aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  12.9.Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Filipin (przystąpienie Chorwacji) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  12.10.Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Filipin (zgoda) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  12.11.Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Filipin (rezolucja) (głosowanie)
  12.12.Pomoc makrofinansowa dla Tunezji ***I (głosowanie)
  12.13.Przepisy mające na celu przeciwdziałanie niektórym praktykom unikania opodatkowania * (głosowanie)
  12.14.Działania w następstwie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie raportu Senatu Stanów Zjednoczonych dotyczącego stosowania tortur przez CIA (głosowanie)
  12.15.Zdolność europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony do działania w przestrzeni kosmicznej (głosowanie)
  12.16.Wprowadzanie na rynek produktów przemysłu kosmicznego (głosowanie)
  12.17.Sytuacja w Wenezueli (głosowanie)
  12.18.Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: sytuacja po orzeczeniu Trybunału z dnia 16 grudnia 2015 r. (głosowanie)
  12.19.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zezwolenie na zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (głosowanie)
  12.20.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: wprowadzenie do obrotu zmodyfikowanego genetycznie goździka (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) (głosowanie)
 13.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 14.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 15.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 16.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 17.Skład komisji i delegacji
 18.Składanie dokumentów
 19.Promowanie swobodnego przepływu poprzez uproszczenie przyjmowania określonych dokumentów urzędowych ***II (debata)
 20.Przekazanie Sądowi UE właściwości do rozpoznawania w pierwszej instancji spraw dotyczących służby cywilnej UE ***I (debata)
 21.Poprawa wymiany danych i wykorzystywania europejskich systemów informacyjnych i baz danych w walce z poważną przestępczością międzynarodową i terroryzmem (debata)
 22.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 23.Decyzja Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji o uchyleniu immunitetu parlamentarnego 138 posłów (debata)
 24.Reforma instrumentów ochrony handlu (TDI) (debata)
 25.Decyzja Japonii w sprawie wznowienia połowów wielorybów w sezonie 2015–2016 (debata)
 26.Otwarta, efektywna i niezależna administracja Unii Europejskiej (debata)
 27.Dyplomacja gospodarcza UE (debata)
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia
 29.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Kambodża (2016/2753(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes i Davor Škrlec, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie Kambodży (B8-0753/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi i Beatrix von Storch, w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w Kambodży (B8-0756/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR, w sprawie Kambodży (B8-0759/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato i Damiano Zoffoli, w imieniu grupy S&D, w sprawie Kambodży (B8-0764/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon i Andrey Kovatchev, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie Kambodży (B8-0768/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez i Malin Björk, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie Kambodży (B8-0771/2016);

—   Petras Auštrevičius, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat i Urmas Paet, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie Kambodży (B8-0772/2016).

II.   Tadżykistan, sytuacja więźniów sumienia (2016/2754(RSP))

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Bodil Valero, Davor Škrlec w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie Tadżykistanu, sytuacji więźniów sumienia (B8-0755/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi i Beatrix von Storch w imieniu grupy EFDD, w sprawie Tadżykistanu, sytuacji więźniów sumienia (B8-0758/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke i Monica Macovei, w imieniu grupy ECR, w sprawie Tadżykistanu, sytuacji więźniów sumienia (B8-0760/2016);

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein i Josef Weidenholzer, w imieniu grupy S&D, w sprawie Tadżykistanu, sytuacji więźniów sumienia (B8-0762/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Bogdan Brunon Wenta, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev i Ramón Luis Valcárcel Siso, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie Tadżykistanu, sytuacji więźniów sumienia (B8-0766/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli i Marie-Christine Vergiat, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie Tadżykistanu, sytuacji więźniów sumienia (B8-0769/2016);

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat i Ulrike Müller, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie Tadżykistanu, sytuacji więźniów sumienia (B8-0770/2016).

III.    Wietnam (2016/2755(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas i Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w Wietnamie (B8-0754/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Julie Girling, Valdemar Tomaševski, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei i Angel Dzhambazki, w imieniu grupy ECR, w sprawie Wietnamu (B8-0757/2016);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes i Davor Škrlec, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie Wietnamu (B8-0761/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato i Damiano Zoffoli, w imieniu grupy S&D, w sprawie Wietnamu (B8-0763/2016);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Richard Sulík, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Richard Sulík, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev i Ramón Luis Valcárcel Siso, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie Wietnamu (B8-0765/2016);

—   Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet i Petras Auštrevičius, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie Wietnamu (B8-0767/2016).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


3. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcia środków Komisji Europejskiej DEC 06/2016 i DEC 07/2016.

W ramach przepisów art. 203 ust. 5 i 7 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa nie podjęła decyzji przeciwnej projektowi zawarcia umowy użytkowania przez okres 15 lat budynków „Black Pearl” i „Merode”.

W ramach przepisów art. 203 ust. 5 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa nie podjęła decyzji przeciwnej projektowi budowy nowego budynku z przeznaczeniem na laboratorium („Wing M”) Instytutu Pierwiastków Transuranowych w ramach Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej w Karlsruhe (Niemcy).

W ramach przepisów art. 203 ust. 5 i 7 rozporządzenia finansowego oraz art. 88 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1271/2013 Komisja Budżetowa nie podjęła decyzji przeciwnej projektowi dotyczącemu ostatecznych pomieszczeń w ramach siedziby Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób w Sztokholmie.


4. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kryteriów służących do ustalania, czy instrumenty pochodne podlegające obowiązkowi rozliczania powinny podlegać obowiązkowi obrotu (C(2016)02710 - 2016/2751(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 26 maja 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie zawieszania i wycofywania z obrotu instrumentów finansowych (C(2016)03014 - 2016/2745(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 24 maja 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu na rynkach regulowanych (C(2016)03017 - 2016/2746(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 24 maja 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ustalenia rynku posiadającego zasadnicze znaczenie dla płynności w odniesieniu do powiadomień o czasowym wstrzymaniu obrotu (C(2016)03020 - 2016/2752(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 26 maja 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zezwoleń, wymogów organizacyjnych i publikacji transakcji dla dostawców usług w zakresie udostępniania informacji (C(2016)03201 - 2016/2766(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 2 czerwca 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących dostępu do wskaźników (C(2016)03203 - 2016/2765(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 2 czerwca 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie oferowania danych przedtransakcyjnych i posttransakcyjnych oraz poziomu zdezagregowania danych (C(2016)03206 - 2016/2767(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 2 czerwca 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie wymogów mających na celu zapewnienie uczciwości i niedyskryminacyjnego charakteru usług kolokacji i struktur opłat (C(2016)03266 - 2016/2775(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 6 czerwca 2016 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

°
° ° °

Projekt aktu delegowanego, w stosunku do którego przedłużono termin zgłoszenia sprzeciwu na wniosek właściwej komisji:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zezwalające na zawieranie porozumień i wydawanie decyzji przez spółdzielnie i organizacje producentów innego typu w sektorze mleka i przetworów mlecznych w zakresie planowania produkcji C(2016)02122 - 2016/2658(DEA)

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 11 kwietnia 2016 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące

Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

°
° ° °

Projekty aków delegowanych, w stosunku do których termin wyrażenia sprzeciwu został zmieniony z 1 na 3 miesiące na wniosek właściwej komisji:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE ustanawiającą ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających metodyki i zasady dotyczące wyceny zobowiązań wynikających z instrumentów pochodnych (C(2016)02967 - 2016/2744(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 23 maja 2016 r., na wniosek właściwej komisji

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych służących określeniu właściwych rozwiązań, systemów i procedur obowiązujących uczestników rynku ujawniających informacje w trakcie badań rynku (C(2016)02859 - 2016/2735(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 17 maja 2016 r., na wniosek właściwej komisji

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie wskaźnika niewykonanych zleceń do liczby transakcji w celu zapobieżenia powstawaniu zakłóceń obrotu (C(2016)02775 - 2016/2738(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 18 maja 2016 r., na wniosek właściwej komisji

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON


5. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujący projekt aktu wykonawczego podlegającego procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do tiakloprydu (D044524/03 - 2016/2749(RPS) - termin: 26 lipca 2016 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI


6. Sytuacja w Wenezueli (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Wenezueli (2016/2699(RSP))

Debata odbyła się dnia 10 maja 2016 r. (pkt 17 protokołu z dnia 10.5.2016).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon i Milan Zver, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2016/2699(RSP)) (B8-0700/2016);

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Ernest Maragall i Barbara Lochbihler, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2016/2699(RSP)) (B8-0723/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox i Angel Dzhambazki, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2016/2699(RSP)) (B8-0724/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2016/2699(RSP)) (B8-0725/2016);

—   Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, João Ferreira, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Takis Hadjigeorgiou i Sofia Sakorafa, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2016/2699(RSP)) (B8-0726/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg i Hilde Vautmans, w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2016/2699(RSP)) (B8-0728/2016);

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Carlos Zorrinho, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Claudia Țapardel, Nicola Caputo, Nicola Danti, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Karoline Graswander-Hainz, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Ana Gomes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar i Victor Boştinaru, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2016/2699(RSP)) (B8-0729/2016).

Głosowanie: pkt 12.17 protokołu z dnia 8.6.2016.


7. Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: sytuacja po orzeczeniu Trybunału z dnia 16 grudnia 2015 r. (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Komisji: Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: sytuacja po orzeczeniu Trybunału z dnia 16 grudnia 2015 r. (2016/2747(RSP))

Debata odbyła się dnia 25 maja 2016 r. (pkt 19 protokołu z dnia 25.5.2016).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Matthias Groote w imieniu grupy S&D, i Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego: sytuacja w następstwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2015 r. (2016/2747(RSP)) (B8-0733/2016);

—   Sylvie Goddyn w imieniu grupy ENF, w sprawie substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego: sytuacja w następstwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2015 r. (2016/2747(RSP)) (B8-0734/2016);

—   Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli i Rina Ronja Kari, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego: sytuacja w następstwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2015 r. (2016/2747(RSP)) (B8-0735/2016);

—   Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Laura Agea, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, David Borrelli, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao i Marco Zanni, w imieniu grupy EFDD, w sprawie substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego: sytuacja w następstwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2015 r. (2016/2747(RSP)) (B8-0736/2016);

—   Jens Gieseke w imieniu grupy PPE, i Julie Girling w imieniu grupy ECR, w sprawie substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego: sytuacja w następstwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2015 r. (2016/2747(RSP)) (B8-0737/2016);

—   Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, w sprawie substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego: stan rzeczy w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2015 r. (2016/2747(RSP)) (B8-0738/2016).

Głosowanie: pkt 12.18 protokołu z dnia 8.6.2016.


8. Przegląd śródokresowy planu inwestycyjnego (debata)

Oświadczenie Komisji: Przegląd śródokresowy planu inwestycyjnego (2016/2732(RSP))

Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Othmar Karas w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Sander Loones w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Miguel Viegas w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Steeve Briois w imieniu grupy ENF, i Eleftherios Synadinos niezrzeszony.

Głos zabrał Jyrki Katainen.

Głos zabrali: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Bernd Lucke, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lefterisa Christoforou, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Bas Eickhout, Marco Valli, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Marian-Jean Marinescu, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčicia, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Iskra Mihaylova, Marisa Matias, Ernest Maragall, Auke Zijlstra, Pablo Zalba Bidegain, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Isabelle Thomas, Stanisław Ożóg, Nedzhmi Ali, Dimitrios Papadimoulis, Claude Turmes, Gerolf Annemans, Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Vicky Ford i Dominique Riquet.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Monika Vana, Lambert van Nistelrooij, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Dariusz Rosati, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Inés Ayala Sender, James Nicholson, Paul Rübig, Pervenche Berès, Gunnar Hökmark, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Jutta Steinruck, Jan Olbrycht, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Spyraki, Jens Geier, Lefteris Christoforou, Roberto Gualtieri, Eva Paunova i Massimo Paolucci.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Reinhard Bütikofer, Rosa D'Amato, Andrey Novakov i Silvia Costa.

Głos zabrała Maria Grapini w sprawie procedury pytań z sali (przewodnicząca udzieliła wyjaśnień).

Głos zabrał Jyrki Katainen.

Debata została zamknięta.


9. Pomoc makrofinansowa dla Tunezji ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Tunezji [COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

Marielle de Sarnez przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Salvatore Cicu w imieniu grupy PPE, Emmanuel Maurel w imieniu grupy S&D, Sander Loones w imieniu grupy ECR, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Eleonora Forenza, Tokia Saïfi, Pier Antonio Panzeri, Michael Gahler i Victor Boştinaru.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić i Miguel Viegas.

Głos zabrali: Jyrki Katainen i Marielle de Sarnez.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.12 protokołu z dnia 8.6.2016.

(Posiedzenie zawieszono na kilka chwil w oczekiwaniu na uroczyste posiedzenie.)


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

10. Uroczyste posiedzenie - Bułgaria

W godz. od 12.05 do 12.40 Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji wystąpienia prezydenta Rapubliki Bułgarii Rosena Plewneliewa.


PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

11. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący przypomniał, że na posiedzeniu plenarnym w dniu 11 maja 2016 r. przewodniczący Parlementu postanowił nałożyć sankcję na Eleftheriosa Synadinosa w związku z niedopuszczalnymi uwagami, jakie poczynił on na temat narodu tureckiego na posiedzeniu plenarnym w dniu 9 marca 2016 r. (pkt 11 protokołu z dnia 11 maja 2016 r.).

Na posiedzeniu w poniedziałek 6 czerwca 2016 r. Prezydium rozpatrzyło odwołanie złożone przez Eleftheriosa Synadinosa i jednogłośnie potwierdziło decyzję Przewodniczącego o nałożeniu na niego sankcji polegającej na utracie prawa do otrzymywania dziennej diety na utrzymanie przez okres dziesięciu dni.

Zainteresowany został powiadomiony o tej decyzji w dniu wczorajszym.


12. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


12.1. Powołanie komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia lub niewłaściwego administrowania w stosowaniu prawa Unii w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania, jej uprawnienia, skład i kadencja (głosowanie)

Projekt decyzji, złożony przez Konferencję Przewodniczących zgodnie z art. 198 Regulaminu, w sprawie powołania, kompetencji, składu liczbowego i czasu trwania mandatu komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania (2016/2726(RSO)) (B8-0745/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0253)


12.2. Umowa między UE a Republiką Palau dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Republiką Palau dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych [12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0254)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


12.3. Umowa między UE a Królestwem Tonga dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Królestwem Tonga dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych [12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0255)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


12.4. Umowa między UE a Republiką Kolumbii dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Republiką Kolumbii dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych [12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0256)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


12.5. Rozwój handlu produktami technologii informacyjnej (ITA) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, umowy w formie deklaracji, dotyczącej rozwoju handlu produktami technologii informacyjnej (ITA) [06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Godelieve Quisthoudt-Rowohl złożyła oświadczenie na podstawie art. 150 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0257)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


12.6. Poddanie α-PVP środkom kontroli * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej 1-fenylo-2-(1-pirolidyn-1-ylo)pentan-1-on (α-pirolidynowalerofenon, α-PVP) środkom kontroli [15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Michał Boni (A8-0175/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0258)


12.7. Ratyfikacja protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienie do niego, z wyłączeniem aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Wstępne sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie ratyfikacji przez państwa członkowskie w interesie Unii Europejskiej protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienia do niego, z wyłączeniem aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0259)


12.8. Ratyfikacja protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienie do niego, w odniesieniu do aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Wstępne sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie ratyfikacji przez państwa członkowskie w interesie Unii Europejskiej protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, oraz przystąpienia do niego, z uwzględnieniem aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0260)


12.9. Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Filipin (przystąpienie Chorwacji) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Elmar Brok (A8-0148/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0261)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


12.10. Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Filipin (zgoda) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, z drugiej strony [05431/2015 - C8-0061/2015- 2013/0441(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Elmar Brok (A8-0149/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0262)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


12.11. Umowa ramowa o partnerstwie i współpracy między UE a Republiką Filipin (rezolucja) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Protokołu do Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Filipin, z drugiej strony [2015/2234(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Elmar Brok (A8-0143/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0263)


12.12. Pomoc makrofinansowa dla Tunezji ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Tunezji [COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0264)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0264)


12.13. Przepisy mające na celu przeciwdziałanie niektórym praktykom unikania opodatkowania * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego [COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0265)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2016)0265)


12.14. Działania w następstwie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie raportu Senatu Stanów Zjednoczonych dotyczącego stosowania tortur przez CIA (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0580/2016 i B8-0584/2016 (2016/2573(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0580/2016 złożony przez komisję LIBE

Przyjęto (P8_TA(2016)0266)

(Projekt rezolucji B8-0584/2016 stał się bezprzedmiotowy.)


12.15. Zdolność europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony do działania w przestrzeni kosmicznej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zdolności europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony do działania w przestrzeni kosmicznej [2015/2276(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0267)


12.16. Wprowadzanie na rynek produktów przemysłu kosmicznego (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0739/2016 (2016/2731(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0268)


12.17. Sytuacja w Wenezueli (głosowanie)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Wenezueli (2016/2699(RSP))

Debata odbyła się dnia 10 maja 2016 r. (pkt 17 protokołu z dnia 10.5.2016).

Projekty rezolucji ogłoszone dnia 8 czerwca 2016 r. (pkt 5 protokołu z dnia 8.6.2016).

Projekty rezolucji B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016 i B8-0729/2016 (2016/2699(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0700/2016

(zastępujący B8-0700/2016, B8-0724/2016, B8-0728/2016 i B8-0729/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver i Francisco José Millán Mon, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, ,Kati Piri, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Ana Gomes, Ramón Jáuregui Atondo, Victor Boştinaru, Sergio Gutiérrez Prieto, Pier Antonio Panzeri, Carlos Zorrinho, Enrique Guerrero Salom, Karoline Graswander-Hainz, Jonás Fernández i Juan Fernando López Aguilar, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock i Mark Demesmaeker, w imieniu grupy ECR;

—   Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen i Cecilia Wikström, w imieniu grupy politycznej ALDE.

Przyjęto (P8_TA(2016)0269)

(Projekty rezolucji B8-0723/2016, B8-0725/2016 i B8-0726/2016 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

João Pimenta Lopes, przed głosowaniem.


12.18. Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: sytuacja po orzeczeniu Trybunału z dnia 16 grudnia 2015 r. (głosowanie)

Oświadczenie Komisji: Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: sytuacja po orzeczeniu Trybunału z dnia 16 grudnia 2015 r. (2016/2747(RSP))

Debata odbyła się dnia 25 maja 2016 r. (pkt 19 protokołu z dnia 25.5.2016)

Projekty rezolucji ogłoszone dnia 8 czerwca 2016 r. (pkt 6 protokołu z dnia 8.6.2016).

Projekty rezolucji B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016 i B8-0738/2016 (2016/2747(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0733/2016

(zastępujący B8-0733/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016 i B8-0738/2016):

złożony przez następujących posłów:

—   Jens Gieseke w imieniu grupy PPE;

—   Matthias Groote w imieniu grupy S&D;

—   Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE;

—   Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2016)0270)

(Projekty rezolucji B8-0734/2016 i B8-0737/2016 stały się bezprzedmiotowe.)


12.19. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zezwolenie na zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (głosowanie)

Projekt rezolucji, złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu przez komisję ENVI, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji z dnia XXXX zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych oraz produktów zawierających genetycznie zmodyfikowane odmiany kukurydzy łączące dwie lub trzy spośród modyfikacji genetycznych Bt11, MIR162, MIR604 i GA21, składających się z nich lub z nich wyprodukowanych, oraz uchylającej decyzje 2010/426/UE, 2011/893/UE, 2011/892/UE i 2011/894/UE (D044931/01 - 2016/2682(RSP)) (B8-0732/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI złożony przez komisję ENVI

Przyjęto (P8_TA(2016)0271)


12.20. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: wprowadzenie do obrotu zmodyfikowanego genetycznie goździka (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) (głosowanie)

Projekt rezolucji, złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu przez komisję ENVI, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji z dnia XXXX w sprawie wprowadzenia do obrotu zmodyfikowanego genetycznie goździka (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) (D044927/02 - 2016/2683(RSP)) (B8-0731/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

PROJEKT REZOLUCJI złożony przez komisję ENVI

Przyjęto (P8_TA(2016)0272)


13. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Zalecenie Elmar Brok - A8-0148/2016
Andrejs Mamikins i Stanislav Polčák

Zalecenie Elmar Brok - A8-0149/2016
Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Elmar Brok - A8-0143/2016
Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Marielle de Sarnez - A8-0187/2016
Ilhan Kyuchyuk, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Stefano Maullu i Notis Marias

Sprawozdanie Hugues Bayet - A8-0189/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez i Andrejs Mamikins

Działania w następstwie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie raportu Senatu Stanów Zjednoczonych dotyczącego stosowania tortur przez CIA (2016/2573(RSP)) - B8-0580/2016
Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Bogdan Andrzej Zdrojewski - A8-0151/2016
Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jean-Luc Mélenchon i Janusz Korwin-Mikke

Wprowadzanie na rynek produktów przemysłu kosmicznego (2016/2731(RSP)) - B8-0739/2016
Andrejs Mamikins

Sytuacja w Wenezueli (2016/2699(RSP)) - RC-B8-0700/2016
Frédérique Ries, Tania González Peñas, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Couso Permuy, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Jean-Luc Mélenchon, Notis Marias i Janusz Korwin-Mikke

Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: sytuacja po orzeczeniu Trybunału z dnia 16 grudnia 2015 r. (2016/2747(RSP)) - RC-B8-0733/2016
Rosa D'Amato, Maria Lidia Senra Rodríguez, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo i Andrejs Mamikins.


14. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.10 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

15. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


16. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego

Właściwe władze francuskie przekazały dwa wnioski o uchylenie immunitetu parlamentarnego Jeana-François Jalkha w związku z postępowaniem wstępnym prowadzonym w sądzie okręgowym w Paryżu i w sądzie okręgowym w Nanterre, jak również dwa wnioski o uchylenie immunitetu parlamentarnego Jeana-Marie Le Pena w związku z postępowaniem wstępnym prowadzonym w sądzie okręgowym w Paryżu.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wnioski te zostały przekazane właściwej komisji, tj. komisji JURI.


17. Skład komisji i delegacji

Do przewodniczącego wpłynął od grupy PPE następujący wniosek o mianowanie:

Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan, UE-Uzbekistan i UE-Tadżykistan oraz do spraw Stosunków z Turkmenistanem i Mongolią: Laima Liucija Andrikienė

Niniejsza nominacja zostanie uznana za zatwierdzoną, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


18. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez Komisję i Trybunał Sprawiedliwości:

- Powiadomienie o przedłożeniu projektu budowlanego (rozbudowa pomieszczeń biurowych) przez Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (N8-0034/2016 - C8-0191/2016 - 2016/2091(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków nr 4-INF/2016 – Trybunał Sprawiedliwości (N8-0035/2016 - C8-0197/2016 - 2016/2092(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 10/2016 – Sekcja 3 – Komisja (N8-0036/2016 - C8-0200/2016 - 2016/2093(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG


19. Promowanie swobodnego przepływu poprzez uproszczenie przyjmowania określonych dokumentów urzędowych ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 [14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

Mady Delvaux przedstawiła zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Emil Radev w imieniu grupy PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Diane James w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Boutonnet w imieniu grupy ENF, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Branislav Škripek, Petr Mach, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Pál Csáky i Daniel Buda.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Claudia Țapardel, Notis Marias, Brian Hayes, Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos i Victor Negrescu.

Głos zabrały: Věra Jourová i Mady Delvaux.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.4 protokołu z dnia 9.6.2016.


20. Przekazanie Sądowi UE właściwości do rozpoznawania w pierwszej instancji spraw dotyczących służby cywilnej UE ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazania Sądowi UE właściwości do rozpoznawania w pierwszej instancji sporów między Unią a jej pracownikami [N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Mady Delvaux (A8-0167/2016)

Mady Delvaux przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Danuta Maria Hübner (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFCO), Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Evelyn Regner w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, António Marinho e Pinto w imieniu grupy ALDE, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Georg Mayer w imieniu grupy ENF, Sergio Gaetano Cofferati, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marie-Christine Boutonnet i Jiří Pospíšil.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Victor Negrescu, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Głos zabrała Mady Delvaux.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.5 protokołu z dnia 9.6.2016.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 16.25 i wznowione o godz. 16.50.)


PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

21. Poprawa wymiany danych i wykorzystywania europejskich systemów informacyjnych i baz danych w walce z poważną przestępczością międzynarodową i terroryzmem (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Poprawa wymiany danych i wykorzystywania europejskich systemów informacyjnych i baz danych w walce z poważną przestępczością międzynarodową i terroryzmem (2016/2760(RSP))

Bert Koenders (urzędujący przewodniczący Rady) i Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Marina Albiol Guzmán w imieniu grupy GUE/NGL, Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Angelika Mlinar, Kinga Gál, Ana Gomes, James Nicholson, Filiz Hyusmenova, Axel Voss, Caterina Chinnici, Kaja Kallas, Tomáš Zdechovský, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev i Hugues Bayet.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes i Georgios Epitideios.

Głos zabrał Jérôme Lavrilleux.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sergio Gaetano Cofferati i Maria Grapini.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Bert Koenders.

Debata została zamknięta.


22. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił, co następuje:

zalecenie komisji ECON w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia delegowanego zostało podane do wiadomości na posiedzeniu plenarnym w dniu wczorajszym (pkt 10 protokołu z dnia 7.6.2016).

W terminie 24 godzin określonym w art. 105 ust. 6 Regulaminu nie zgłoszono sprzeciwu wobec tego zalecenia.

W związku z tym zalecenie uznano za przyjęte i zostanie ono opublikowane wśród tekstów przyjętych na posiedzeniu z czwartku 9 czerwca 2016 r.


23. Decyzja Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji o uchyleniu immunitetu parlamentarnego 138 posłów (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Decyzja Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji o uchyleniu immunitetu parlamentarnego 138 posłów (2016/2761(RSP))

Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Kati Piri w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Renate Sommer, Nikos Androulakis, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Takis Hadjigeorgiou, Ska Keller, Franz Obermayr, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Josef Weidenholzer, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Marie-Christine Vergiat, Ernest Maragall, Georgios Epitideios, Jaromír Štětina, Elena Valenciano, Hans-Olaf Henkel, Kostas Chrysogonos, Ulrike Lunacek, Manolis Kefalogiannis, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Othmar Karas, Ana Gomes, Martina Michels, Costas Mavrides, Sofia Sakorafa, Pier Antonio Panzeri i Demetris Papadakis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Kateřina Konečná i Javier Couso Permuy.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Debata została zamknięta.


24. Reforma instrumentów ochrony handlu (TDI) (debata)

Oświadczenie Rady: Reforma instrumentów ochrony handlu (TDI) (2016/2763(RSP))

Bert Koenders (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrał Daniel Caspary w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Bernd Lange w imieniu grupy S&D, Joachim Starbatty w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jonathana Arnotta, David Borrelli w imieniu grupy EFDD, Matteo Salvini w imieniu grupy ENF, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Marielle de Sarnez, Anne-Marie Mineur, Reinhard Bütikofer, Jonathan Arnott, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Reinharda Bütikofera, Salvatore Cicu, Andrea Cozzolino, Bernd Lange w sprawie przebiegu debaty, Marietje Schaake, Patrick Le Hyaric, Jarosław Wałęsa, Agnes Jongerius, Adam Szejnfeld, Maria Arena, Tokia Saïfi, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Joachim Schuster i Victor Boştinaru.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Maria Grapini.

Głos zabrał Bert Koenders.

Debata została zamknięta.


25. Decyzja Japonii w sprawie wznowienia połowów wielorybów w sezonie 2015–2016 (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000058/2016), które skierowali Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström i Marco Affronte, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Decyzja Japonii o wznowieniu polowań na wieloryby w sezonie 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000059/2016), które skierowali Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström i Marco Affronte, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Decyzja Japonii o wznowieniu polowań na wieloryby w sezonie 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Giovanni La Via rozwinął pytania.

Bert Koenders (urzędujący przewodniczący Rady) odpowiedział na pytanie B8-0702/2016.

Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedział na pytanie B8-0703/2016.

Głos zabrali: Marijana Petir w imieniu grupy PPE, Renata Briano w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, José Inácio Faria w imieniu grupy ALDE, Stefan Eck w imieniu grupy GUE/NGL, Linnéa Engström w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Affronte w imieniu grupy EFDD, Sylvie Goddyn w imieniu grupy ENF, Csaba Sógor i Ricardo Serrão Santos.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Anja Hazekamp.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Głos zabrali: Jyrki Katainen i Bert Koenders.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: sesja lipcowa.


26. Otwarta, efektywna i niezależna administracja Unii Europejskiej (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000079/2016), które skierowali Pavel Svoboda i Heidi Hautala, w imieniu komisji JURI, do Komisji: Rozporządzenie w sprawie otwartej, efektywnej i niezależnej administracji Unii Europejskiej (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)

Pavel Svoboda i Heidi Hautala rozwinęli pytanie.

Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Emil Radev w imieniu grupy PPE, Victor Negrescu w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Margot Parker w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Ruža Tomašić, Ingeborg Gräßle, Monica Macovei i Daniel Buda.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias, Ivan Jakovčić i Kateřina Konečná.

Głos zabrał Jyrki Katainen.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

Heidi Hautala i Pavel Svoboda, w imieniu komisji JURI, w sprawie otwartej, efektywnej i niezależnej administracji Unii Europejskiej (2016/2610(RSP)) (B8-0685/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.6 protokołu z dnia 9.6.2016.


27. Dyplomacja gospodarcza UE (debata)

Oświadczenie Komisji: Dyplomacja gospodarcza UE (2016/2733(RSP))

Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Antonio Tajani w imieniu grupy PPE, Maria Grapini w imieniu grupy S&D, Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Othmar Karas, Francisco Assis, Janusz Lewandowski, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Dubravka Šuica i Stanislav Polčák.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná i Ruža Tomašić.

Głos zabrał Jyrki Katainen.

Debata została zamknięta.


28. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 583.763/OJJE).


29. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22.30.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Balz, Bové, Crowley, Deprez, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Muselier, Sippel, Theocharous, Vautmans, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności