Index 
Proces-verbal
PDF 319kWORD 275k
Miercuri, 8 iunie 2016 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Transferuri de credite
 4.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 5.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 6.Situația din Venezuela (propuneri de rezoluție depuse)
 7.Perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Curții din 16 decembrie 2015 (propuneri de rezoluție depuse)
 8.Evaluare la jumătatea perioadei a planului de investiții (dezbatere)
 9.Asistența macrofinanciară pentru Tunisia ***I (dezbatere)
 10.Ședință solemnă - Bulgaria
 11.Comunicarea Președintelui
 12.Votare
  12.1.Înființarea unei comisii de anchetă pentru investigarea presupuselor nereguli și administrări defectuoase în aplicarea legislației UE în legătură cu spălarea banilor, evaziunea fiscală și frauda fiscală; atribuții, componența numerică și durata mandatului (vot)
  12.2.Acordul UE-Palau privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  12.3.Acordul UE-Tonga privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  12.4.Acordul UE-Columbia privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  12.5.Extinderea comerțului cu produse ale tehnologiei informației (ATI) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  12.6.Supunerea substanței α-PVP unor măsuri de control * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  12.7.Ratificarea și aderarea la Protocolul din 2010 la Convenția privind substanțele periculoase și nocive, cu excepția aspectelor legate de cooperarea judiciară în materie civilă (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  12.8.Ratificarea și aderarea la Protocolul din 2010 la Convenția privind substanțele periculoase și nocive, în ceea ce privește aspectele legate de cooperarea judiciară în materie civilă (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  12.9.Acordul-cadru de parteneriat și de cooperare UE-Filipine (aderarea Croației) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  12.10.Acordul-cadru de parteneriat și cooperare UE-Filipine (procedura de aprobare) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  12.11.Acordul-cadru de parteneriat și cooperare UE-Filipine (rezoluție) (vot)
  12.12.Asistența macrofinanciară pentru Tunisia ***I (vot)
  12.13.Norme împotriva anumitor practici de evitare a obligațiilor fiscale * (vot)
  12.14.Acțiuni realizate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 11 februarie 2015 referitoare la raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (vot)
  12.15.Capabilități spațiale pentru securitatea și apărarea europeană (vot)
  12.16.Pătrunderea pe piața spațială (vot)
  12.17.Situația din Venezuela (vot)
  12.18.Perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Curții din 16 decembrie 2015 (vot)
  12.19.Obiecție în conformitate cu articolul 106 din Regulamenul de procedură: autorizarea porumbului modificat genetic Bt11 x MIR 162 x MIR604 x GA21 (vot)
  12.20.Obiecție în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură: introducerea pe piață a unei garoafe modificate genetic (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) (vot)
 13.Explicații privind votul
 14.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 15.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 16.Cerere de ridicare a imunității parlamentare
 17.Componența comisiilor și delegațiilor
 18.Depunere de documente
 19.Promovarea liberei circulații prin simplificarea acceptării anumitor documente oficiale ***II (dezbatere)
 20.Transferul către Tribunal al competenței de a se pronunța în primă instanță cu privire la cauzele din domeniul funcției publice a UE ***I (dezbatere)
 21.Îmbunătățirea schimbului de date și utilizarea sistemelor de informații și a bazelor de date europene în lupta împotriva infracțiunilor transnaționale grave și a terorismului (dezbatere)
 22.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 23.Decizia Marii Adunări Naționale a Turciei de a ridica imunitatea parlamentară a 138 de membri (dezbatere)
 24.Reforma instrumentelor de apărare comercială (IAC) (dezbatere)
 25.Decizia Japoniei de a relua vânătoarea de balene în sezonul 2015-2016 (dezbatere)
 26.O administrație transparentă, eficientă și independentă a Uniunii Europene (dezbatere)
 27.Diplomația economică a UE (dezbatere)
 28.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 29.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Cambodgia (2016/2753(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes și Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Cambodgia (B8-0753/2016);

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi și Beatrix von Storch, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația din Cambodgia (B8-0756/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto și Monica Macovei, în numele Grupului ECR, referitoare la Cambodgia (B8-0759/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato și Damiano Zoffoli, în numele Grupului S&D, referitoare la Cambodgia (B8-0764/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon și Andrey Kovatchev, în numele Grupului PPE, referitoare la Cambodgia (B8-0768/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez și Malin Björk, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Cambodgia (B8-0771/2016);

—   Petras Auštrevičius, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat și Urmas Paet, în numele Grupului ALDE, referitoare la Cambodgia (B8-0772/2016).

II.   Tadjikistan - situația prizonierilor de conștiință (2016/2754(RSP))

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Bodil Valero, Davor Škrlec în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Tadjikistan - situația prizonierilor de conștiință (B8-0755/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi și Beatrix von Storch în numele Grupului EFDD, referitoare la Tadjikistan - situația prizonierilor de conștiință (B8-0758/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke și Monica Macovei, în numele Grupului ECR, referitoare la Tadjikistan - situația prizonierilor de conștiință (B8-0760/2016);

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein și Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, referitoare la Tadjikistan - situația prizonierilor de conștiință (B8-0762/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Bogdan Brunon Wenta, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev și Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE, referitoare la Tadjikistan - situația prizonierilor de conștiință (B8-0766/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli și Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Tadjikistan - situația prizonierilor de conștiință (B8-0769/2016);

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat și Ulrike Müller, în numele Grupului ALDE, referitoare la Tadjikistan - situația prizonierilor de conștiință (B8-0770/2016).

III.    Vietnam (2016/2755(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas și Isabella Adinolfi în numele Grupului EFDD, referitoare la situația din Vietnam (B8-0754/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Julie Girling, Valdemar Tomaševski, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei și Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, referitoare la Vietnam (B8-0757/2016);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes și Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Vietnam (B8-0761/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato și Damiano Zoffoli, în numele Grupului S&D, referitoare la Vietnam (B8-0763/2016);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Richard Sulík, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Richard Sulík, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev și Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE, referitoare la Vietnam (B8-0765/2016);

—   Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet și Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, referitoare la Vietnam (B8-0767/2016).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


3. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferurile de credite ale Comisiei Europene DEC 06/2016 și DEC 07/2016.

În cadrul dispozițiilor de la articolul 203 alineatele (5) și (7) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete nu a adoptat o decizie contrară proiectului vizând încheierea unui contract de uzufruct pentru o perioadă de 15 ani în vederea ocupării clădirilor „Black Pearl” și „Merode”.

În cadrul dispozițiilor de la articolul 203 alineatul (5) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete nu a adoptat o decizie contrară proiectului vizând construirea noii clădiri a laboratorului („Aripa M”) Centrului Comun de Cercetare din cadrul Institutului pentru Elemente Transuranice de la Karlsruhe din Germania.

În cadrul dispozițiilor de la articolul 203 alineatele (5) și (7) din Regulamentul financiar și de la articolul 88 alineatul (2) din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) nr. 1271/2013, Comisia pentru bugete nu a adoptat o decizie contrară proiectului vizând clădirile finale în care se va afla sediul Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor de la Stockholm.


4. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulament delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la criteriile prin care să se stabilească dacă instrumentele financiare derivate care fac obiectul obligației de compensare ar trebui să facă obiectul obligației de tranzacționare (C(2016)02710 - 2016/2751(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 26 mai 2016

retrimis fond: ECON

- Regulament delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la suspendarea și retragerea de la tranzacționare a instrumentelor financiare (C(2016)03014 - 2016/2745(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 24 mai 2016

retrimis fond: ECON

- Regulament delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind admiterea instrumentelor financiare la tranzacționare pe piețele reglementate (C(2016)03017 - 2016/2746(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 24 mai 2016

retrimis fond: ECON

- Regulament delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru determinarea condițiilor în care o piață este semnificativă din punctul de vedere al lichidității în vederea notificării unei întreruperi temporare a tranzacționării (C(2016)03020 - 2016/2752(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 26 mai 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul Delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la autorizarea, cerințele organizatorice și publicarea tranzacțiilor pentru furnizorii de servicii de raportare a datelor (C(2016)03201 - 2016/2766(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 2 iunie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul Delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la accesul la valorile de referință (C(2016)03203 - 2016/2765(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 2 iunie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la specificarea furnizării de date pretranzacționare și posttranzacționare și a nivelului de dezagregare a datelor (C(2016)03206 - 2016/2767(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 2 iunie 2016

retrimis fond: ECON

- Regulamentul Delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la cerințele de asigurare a unor servicii de colocare și a unor structuri de taxare echitabile și nediscriminatorii (C(2016)03266 - 2016/2775(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 6 iunie 2016

retrimis fond: ECON

°
° ° °

Proiect de act delegat pentru care termenul de formulare a obiecțiunilor a fost prelungit la cererea comisiei competente:

- Regulamentul delegat al Comisiei de autorizare a acordurilor și deciziilor cooperativelor și ale altor forme de organizații de producători din sectorul laptelui și produselor lactate în ceea ce privește planificarea producției C(2016)02122 - 2016/2658(DEA)

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 11 aprilie 2016

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni

retrimis fond: AGRI

°
° ° °

Proiecte de acte delegate pentru care termenul a fost modificat de la 1 la 3 luni, la cererea comisiei competente:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru metodologiile și principiile referitoare la evaluarea pasivelor care provin din instrumente financiare derivate (C(2016)02967 - 2016/2744(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 23 mai 2016, la cererea comisiei competente

retrimis fond: ECON

- Regulamentul Delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru modalități, sisteme și proceduri adecvate destinate participanților la piață care divulgă informații atunci când desfășoară activități de sondare a pieței (C(2016)02859 - 2016/2735(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 17 mai 2016, la cererea comisiei competente

retrimis fond: ECON

- Regulamentul Delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru raportul ordinelor neexecutate față de tranzacții cu scopul de a preveni condițiile de tranzacționare de natură să perturbe stabilitatea pieței (C(2016)02775 - 2016/2738(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 18 mai 2016, la cererea comisiei competente

retrimis fond: ECON


5. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următorul proiect de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, a fost transmis Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește substanța tiacloprid (D044524/03 - 2016/2749(RPS) - termen: 26 iulie 2016)
retrimis fond: ENVI


6. Situația din Venezuela (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Venezuela (2016/2699(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 10 mai 2016 (punctul 17 al PV din 10.5.2016).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon și Milan Zver, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Venezuela (2016/2699(RSP)) (B8-0700/2016);

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Ernest Maragall și Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Venezuela (2016/2699(RSP)) (B8-0723/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox și Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Venezuela (2016/2699(RSP)) (B8-0724/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația din Venezuela (2016/2699(RSP)) (B8-0725/2016);

—   Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, João Ferreira, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Takis Hadjigeorgiou și Sofia Sakorafa, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Venezuela (2016/2699(RSP)) (B8-0726/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Venezuela (2016/2699(RSP)) (B8-0728/2016);

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Carlos Zorrinho, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Claudia Țapardel, Nicola Caputo, Nicola Danti, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Karoline Graswander-Hainz, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Ana Gomes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar și Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Venezuela (2016/2699(RSP)) (B8-0729/2016).

Vot: punctul 12.17 al PV din 8.6.2016.


7. Perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Curții din 16 decembrie 2015 (propuneri de rezoluție depuse)

Declarație a Comisiei: Perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Curții din 16 decembrie 2015 (2016/2747(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 25 mai 2016 (punctul 19 al PV din 25.5.2016).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Matthias Groote, în numele Grupului S&D, și Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Curții de Justiție din 16 decembrie 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0733/2016);

—   Sylvie Goddyn, în numele Grupului ENF, referitoare la perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Curții de Justiție din 16 decembrie 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0734/2016);

—   Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli și Rina Ronja Kari, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Curții de Justiție din 16 decembrie 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0735/2016);

—   Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Laura Agea, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, David Borrelli, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao și Marco Zanni, în numele Grupului EFDD, referitoare la perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Curții de Justiție din 16 decembrie 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0736/2016);

—   Jens Gieseke, în numele Grupului PPE, și Julie Girling, în numele Grupului ECR, referitoare la perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Curții de Justiție din 16 decembrie 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0737/2016);

—   Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, referitoare la perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Curții de Justiție din 16 decembrie 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0738/2016).

Vot: punctul 12.18 al PV din 8.6.2016.


8. Evaluare la jumătatea perioadei a planului de investiții (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Evaluare la jumătatea perioadei a planului de investiții (2016/2732(RSP))

Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Othmar Karas, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Sander Loones, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Miguel Viegas, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, Steeve Briois, în numele Grupului ENF, și Eleftherios Synadinos, neafiliat.

A intervenit Jyrki Katainen.

Au intervenit: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Bernd Lucke, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lefteris Christoforou, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Bas Eickhout, Marco Valli, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Marian-Jean Marinescu, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Iskra Mihaylova, Marisa Matias, Ernest Maragall, Auke Zijlstra, Pablo Zalba Bidegain, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Isabelle Thomas, Stanisław Ożóg, Nedzhmi Ali, Dimitrios Papadimoulis, Claude Turmes, Gerolf Annemans, Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Vicky Ford și Dominique Riquet.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Monika Vana, Lambert van Nistelrooij, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Dariusz Rosati, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Inés Ayala Sender, James Nicholson, Paul Rübig, Pervenche Berès, Gunnar Hökmark, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Jutta Steinruck, Jan Olbrycht, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Spyraki, Jens Geier, Lefteris Christoforou, Roberto Gualtieri, Eva Paunova și Massimo Paolucci.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Reinhard Bütikofer, Rosa D'Amato, Andrey Novakov și Silvia Costa.

A intervenit Maria Grapini pe tema procedurii „catch the eye” (Președinta a făcut precizări).

A intervenit Jyrki Katainen.

Dezbaterea s-a încheiat.


9. Asistența macrofinanciară pentru Tunisia ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Tunisiei [COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

Marielle de Sarnez și-a prezentat raportul.

A intervenit Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Salvatore Cicu, în numele Grupului PPE, Emmanuel Maurel, în numele Grupului S&D, Sander Loones, în numele Grupului ECR, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Yannick Jadot, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Eleonora Forenza, Tokia Saïfi, Pier Antonio Panzeri, Michael Gahler și Victor Boştinaru.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić și Miguel Viegas.

Au intervenit: Jyrki Katainen și Marielle de Sarnez.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.12 al PV din 8.6.2016.

(Ședința a fost suspendată pentru scurt timp înaintea ședinței solemne.)


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

10. Ședință solemnă - Bulgaria

De la 12.05 la 12.40, Parlamentul s-a reunit în ședință solemnă cu ocazia discursului lui Rosen Plevneliev, președintele Republicii Bulgaria.


A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

11. Comunicarea Președintelui

Președintele a reamintit că, la ședința plenară din 11 mai 2016, Președintele Parlamentului European a decis să îl sancționeze pe Eleftherios Synadinos, ca urmare a declarațiilor inacceptabile privind poporul turc rostite de domnia sa la ședința din 9 martie 2016 (punctul 11 din procesul-verbal din 11 mai 2016).

În cadrul reuniunii sale din 6 iunie 2016, Biroul a examinat calea de atac prezentată de Eleftherios Synadinos și a confirmat, în unanimitate, decizia Președintelui de a-i impune dlui Synadinos o sancțiune care constă în pierderea dreptului la indemnizația de ședere pentru o perioadă de zece zile.

Decizia a fost notificată părții interesate ieri.


12. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


12.1. Înființarea unei comisii de anchetă pentru investigarea presupuselor nereguli și administrări defectuoase în aplicarea legislației UE în legătură cu spălarea banilor, evaziunea fiscală și frauda fiscală; atribuții, componența numerică și durata mandatului (vot)

Propunere de decizie, depusă de Conferința președinților, în conformitate cu articolul 198 din Regulamentul de procedură, referitoare la constituirea Comisiei de anchetă pentru investigarea acuzațiilor de încălcare a dreptului UE și de administrare defectuoasă în aplicarea acestuia în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală, precum și la competențele, componența și mandatul comisiei (2016/2726(RSO)) (B8-0745/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2016)0253)


12.2. Acordul UE-Palau privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, Acordului între Uniunea Europeană și Republica Palau privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere [12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0254)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


12.3. Acordul UE-Tonga privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană și Regatul Tonga privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere [12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0255)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


12.4. Acordul UE-Columbia privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului între Uniunea Europeană și Republica Columbia privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere [12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0256)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


12.5. Extinderea comerțului cu produse ale tehnologiei informației (ATI) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a unui acord sub forma unei declarații privind extinderea comerțului cu produse ale tehnologiei informației (ATI) [06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Godelieve Quisthoudt-Rowohl a făcut o declarație în conformitate cu articolul 150 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0257)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


12.6. Supunerea substanței α-PVP unor măsuri de control * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Report on the draft Council decision on subjecting the new psychoactive substance 1-phenyl-2-(1-pyrrolidin-1-yl) pentan-1-one (α-pyrrolidinovalerophenone, α-PVP) to control measures [15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Michał Boni (A8-0175/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0258)


12.7. Ratificarea și aderarea la Protocolul din 2010 la Convenția privind substanțele periculoase și nocive, cu excepția aspectelor legate de cooperarea judiciară în materie civilă (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport interimar referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind ratificarea de către statele membre a Protocolului din 2010 la Convenția internațională privind răspunderea și despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al substanțelor periculoase și nocive, precum și aderarea statelor membre la acest protocol, în interesul Uniunii Europene, cu excepția aspectelor legate de cooperarea judiciară în materie civilă [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0259)


12.8. Ratificarea și aderarea la Protocolul din 2010 la Convenția privind substanțele periculoase și nocive, în ceea ce privește aspectele legate de cooperarea judiciară în materie civilă (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport interimar referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind ratificarea de către statele membre a Protocolului din 2010 la Convenția internațională privind răspunderea și despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al substanțelor periculoase și nocive, precum și aderarea statelor membre la acest protocol, în interesul Uniunii Europene, în ceea ce privește aspectele legate de cooperarea judiciară în materie civilă [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0260)


12.9. Acordul-cadru de parteneriat și de cooperare UE-Filipine (aderarea Croației) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și a statelor sale membre, a protocolului la Acordul-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Elmar Brok (A8-0148/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0261)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


12.10. Acordul-cadru de parteneriat și cooperare UE-Filipine (procedura de aprobare) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte [05431/2015 - C8-0061/2015- 2013/0441(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Elmar Brok (A8-0149/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2016)0262)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


12.11. Acordul-cadru de parteneriat și cooperare UE-Filipine (rezoluție) (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Filipine, pe de altă parte [2015/2234(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Elmar Brok (A8-0143/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0263)


12.12. Asistența macrofinanciară pentru Tunisia ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Tunisiei [COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0264)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0264)


12.13. Norme împotriva anumitor practici de evitare a obligațiilor fiscale * (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care afectează în mod direct funcționarea pieței interne [COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2016)0265)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2016)0265)


12.14. Acțiuni realizate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 11 februarie 2015 referitoare la raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0580/2016 și B8-0584/2016 (2016/2573(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0580/2016 depusă de Comisia LIBE

Adoptat (P8_TA(2016)0266)

(Propunerea de rezoluție B8-0584/2016 a devenit caducă.)


12.15. Capabilități spațiale pentru securitatea și apărarea europeană (vot)

Raport referitor la capabilități spațiale pentru securitatea și apărarea europeană [2015/2276(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0267)


12.16. Pătrunderea pe piața spațială (vot)

Propunere de rezoluție B8-0739/2016 (2016/2731(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0268)


12.17. Situația din Venezuela (vot)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Venezuela (2016/2699(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 10 mai 2016 (punctul 17 al PV din 10.5.2016).

Propuneri de rezoluție anunțate la 8 iunie 2016 (punctul 5 al PV din 8.6.2016).

Propuneri de rezoluții B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016 și B8-0729/2016 (2016/2699(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0700/2016

(care înlocuiește B8-0700/2016, B8-0724/2016, B8-0728/2016 și B8-0729/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver și Francisco José Millán Mon, în numele Grupului PPE;

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, ,Kati Piri, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Ana Gomes, Ramón Jáuregui Atondo, Victor Boştinaru, Sergio Gutiérrez Prieto, Pier Antonio Panzeri, Carlos Zorrinho, Enrique Guerrero Salom, Karoline Graswander-Hainz, Jonás Fernández și Juan Fernando López Aguilar, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock și Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR;

—   Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE.

Adoptat (P8_TA(2016)0269)

(Propunerile de rezoluții B8-0723/2016, B8-0725/2016 și B8-0726/2016 au devenit caduce.)

Intervenții

João Pimenta Lopes, înaintea votării.


12.18. Perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Curții din 16 decembrie 2015 (vot)

Declarație a Comisiei: Perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Curții din 16 decembrie 2015 (2016/2747(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 25 mai 2016 (punctul 19 al PV din 25.5.2016)

Propuneri de rezoluție anunțate la 8 iunie 2016 (punctul 6 al PV din 8.6.2016).

Propuneri de rezoluții B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016 și B8-0738/2016 (2016/2747(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0733/2016

(care înlocuiește B8-0733/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016 și B8-0738/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Jens Gieseke, în numele Grupului PPE;

—   Matthias Groote, în numele Grupului S&D;

—   Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE;

—   Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2016)0270)

(Propunerile de rezoluții B8-0734/2016 și B8-0737/2016 au devenit caduce.)


12.19. Obiecție în conformitate cu articolul 106 din Regulamenul de procedură: autorizarea porumbului modificat genetic Bt11 x MIR 162 x MIR604 x GA21 (vot)

Propunere de rezoluție, depusă, în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, de Comisia ENVI, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 și din soiuri de porumb modificat genetic care combină două sau trei dintre evenimentele Bt11, MIR162, MIR604 și GA21 și de abrogare a Deciziilor 2010/426/UE, 2011/893/UE, 2011/892/UE și 2011/894/EU (D044931/01 - 2016/2682(RSP)) (B8-0732/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE depusă de Comisia ENVI

Adoptat (P8_TA(2016)0271)


12.20. Obiecție în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură: introducerea pe piață a unei garoafe modificate genetic (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) (vot)

Propunere de rezoluție, depusă, în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, de Comisia ENVI, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a unei garoafe de grădină modificate genetic (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) (D044927/02 - 2016/2683(RSP)) (B8-0731/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE depusă de Comisia ENVI

Adoptat (P8_TA(2016)0272)


13. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Recomandare Elmar Brok - A8-0148/2016
Andrejs Mamikins și Stanislav Polčák

Recomandare Elmar Brok - A8-0149/2016
Andrejs Mamikins

Raport Elmar Brok - A8-0143/2016
Andrejs Mamikins

Raport Marielle de Sarnez - A8-0187/2016
Ilhan Kyuchyuk, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Stefano Maullu și Notis Marias

Raport Hugues Bayet - A8-0189/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez și Andrejs Mamikins

Acțiuni realizate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 11 februarie 2015 referitoare la raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (2016/2573(RSP)) - B8-0580/2016
Andrejs Mamikins

Raport Bogdan Andrzej Zdrojewski - A8-0151/2016
Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jean-Luc Mélenchon și Janusz Korwin-Mikke

Pătrunderea pe piața spațială (2016/2731(RSP)) - B8-0739/2016
Andrejs Mamikins

Situația din Venezuela (2016/2699(RSP)) - RC-B8-0700/2016
Frédérique Ries, Tania González Peñas, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Couso Permuy, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Jean-Luc Mélenchon, Notis Marias și Janusz Korwin-Mikke

Perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Curții din 16 decembrie 2015 (2016/2747(RSP)) - RC-B8-0733/2016
Rosa D'Amato, Maria Lidia Senra Rodríguez, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo și Andrejs Mamikins.


14. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 14.10, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

15. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


16. Cerere de ridicare a imunității parlamentare

Autoritățile franceze competente au transmis două cereri de ridicare a imunității parlamentare a lui Jean-François Jalkh în cadrul anchetelor judiciare de la Tribunal de Grande instance din Paris și de la Tribunal de Grande instance din Nanterre, precum și două cereri de ridicare a imunității parlamentare a lui Jean-Marie Le Pen în cadrul anchetelor judiciare de la Tribunal de Grande instance din Paris.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererile au fost trimise comisiei competente, și anume Comisiei JURI.


17. Componența comisiilor și delegațiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului PPE următoarea cerere de numire:

Delegația la Comisiile parlamentare de cooperare UE-Kazahstan, UE-Kirghistan și UE-Uzbekistan și pentru relațiile cu Tadjikistan, Turkmenistan și Mongolia : Laima Liucija Andrikienė

Această numire se consideră ratificată dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


18. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de către Comisie și Curtea de Justiție:

- Notificare a prezentării unui proiect imobiliar (extinderea spațiului de birouri) de către Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (N8-0034/2016 - C8-0191/2016 - 2016/2091(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite nr. 4-INF/2016 - Curtea de Justiție (N8-0035/2016 - C8-0197/2016 - 2016/2092(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunerea de transfer de credite DEC 10/2016 - Secțiunea III - Comisia (N8-0036/2016 - C8-0200/2016 - 2016/2093(GBD))

retrimis

fond :

BUDG


19. Promovarea liberei circulații prin simplificarea acceptării anumitor documente oficiale ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 [14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

Mady Delvaux a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Emil Radev, în numele Grupului PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Grupului S&D, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Diane James, în numele Grupului EFDD, Marie-Christine Boutonnet, în numele Grupului ENF, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Branislav Škripek, Petr Mach, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Pál Csáky și Daniel Buda.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Claudia Țapardel, Notis Marias, Brian Hayes, Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos și Victor Negrescu.

Au intervenit: Věra Jourová și Mady Delvaux.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.4 al PV din 9.6.2016.


20. Transferul către Tribunal al competenței de a se pronunța în primă instanță cu privire la cauzele din domeniul funcției publice a UE ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transferul către Tribunalul Uniunii Europene al competenței de a se pronunța în primă instanță cu privire la litigiile dintre UE și agenții acesteia [N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Mady Delvaux (A8-0167/2016)

Mady Delvaux și-a prezentat raportul.

Au intervenit: Danuta Maria Hübner (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFCO), Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE, Evelyn Regner, în numele Grupului S&D, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, António Marinho e Pinto, în numele Grupului ALDE, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Georg Mayer, în numele Grupului ENF, Sergio Gaetano Cofferati, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marie-Christine Boutonnet și Jiří Pospíšil.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Victor Negrescu, Notis Marias și Ivan Jakovčić.

A intervenit Mady Delvaux.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.5 al PV din 9.6.2016.

(Ședința, suspendată la 16.25, a fost reluată la 16.50.)


A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

21. Îmbunătățirea schimbului de date și utilizarea sistemelor de informații și a bazelor de date europene în lupta împotriva infracțiunilor transnaționale grave și a terorismului (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Îmbunătățirea schimbului de date și utilizarea sistemelor de informații și a bazelor de date europene în lupta împotriva infracțiunilor transnaționale grave și a terorismului (2016/2760(RSP))

Bert Koenders (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL, Eva Joly, în numele Grupului Verts/ALE, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Angelika Mlinar, Kinga Gál, Ana Gomes, James Nicholson, Filiz Hyusmenova, Axel Voss, Caterina Chinnici, Kaja Kallas, Tomáš Zdechovský, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev și Hugues Bayet.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes și Georgios Epitideios.

A intervenit Jérôme Lavrilleux.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sergio Gaetano Cofferati și Maria Grapini.

A intervenit Dimitris Avramopoulos.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

A intervenit Bert Koenders.

Dezbaterea s-a încheiat.


22. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Președintele a comunicat următoarele:

o recomandare a Comisiei ECON de a nu se exprima opoziții la proiectul de regulament de punere în aplicare a fost anunțată ieri în plen (punctul 10 al PV din 7.6.2016).

Nu s-a exprimat nicio opoziție la prezenta recomandare în termenul de 24 de ore stabilit la articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

În consecință, recomandarea se consideră aprobată și va fi publicată în secțiunea Texte adoptate la ședința din joi 9 iunie 2016.


23. Decizia Marii Adunări Naționale a Turciei de a ridica imunitatea parlamentară a 138 de membri (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Decizia Marii Adunări Naționale a Turciei de a ridica imunitatea parlamentară a 138 de membri (2016/2761(RSP))

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Kati Piri, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Renate Sommer, Nikos Androulakis, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Takis Hadjigeorgiou, Ska Keller, Franz Obermayr, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Marie-Christine Vergiat, Ernest Maragall, Georgios Epitideios, Jaromír Štětina, Elena Valenciano, Hans-Olaf Henkel, Kostas Chrysogonos, Ulrike Lunacek, Manolis Kefalogiannis, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Othmar Karas, Ana Gomes, Martina Michels, Costas Mavrides, Sofia Sakorafa, Pier Antonio Panzeri și Demetris Papadakis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Kateřina Konečná și Javier Couso Permuy.

A intervenit Johannes Hahn.

Dezbaterea s-a încheiat.


24. Reforma instrumentelor de apărare comercială (IAC) (dezbatere)

Declarație a Consiliului: Reforma instrumentelor de apărare comercială (IAC) (2016/2763(RSP))

Bert Koenders (Președintele în exercițiu al Consiliului) a făcut declarația.

A intervenit Daniel Caspary, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Bernd Lange, în numele Grupului S&D, Joachim Starbatty, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Yannick Jadot, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jonathan Arnott, David Borrelli, în numele Grupului EFDD, Matteo Salvini, în numele Grupului ENF, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Marielle de Sarnez, Anne-Marie Mineur, Reinhard Bütikofer, Jonathan Arnott, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Reinhard Bütikofer, Salvatore Cicu, Andrea Cozzolino, Bernd Lange privind desfășurarea dezbaterii, Marietje Schaake, Patrick Le Hyaric, Jarosław Wałęsa, Agnes Jongerius, Adam Szejnfeld, Maria Arena, Tokia Saïfi, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Joachim Schuster și Victor Boştinaru.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Ivan Jakovčić și Maria Grapini.

A intervenit Bert Koenders.

Dezbaterea s-a încheiat.


25. Decizia Japoniei de a relua vânătoarea de balene în sezonul 2015-2016 (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000058/2016) adresată de Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström și Marco Affronte, în numele Comisiei ENVI, Consiliului: Decizia Japoniei de a relua vânătoarea de balene în sezonul 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000059/2016) adresată de Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström și Marco Affronte, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Decizia Japoniei de a relua vânătoarea de balene în sezonul 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Giovanni La Via a dezvoltat întrebările.

Bert Koenders (Președintele în exercițiu al Consiliului) a răspuns la întrebarea B8-0702/2016.

Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei) a răspuns la întrebarea B8-0703/2016.

Au intervenit: Marijana Petir, în numele Grupului PPE, Renata Briano, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, José Inácio Faria, în numele Grupului ALDE, Stefan Eck, în numele Grupului GUE/NGL, Linnéa Engström, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Affronte, în numele Grupului EFDD, Sylvie Goddyn, în numele Grupului ENF, Csaba Sógor și Ricardo Serrão Santos.

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

A intervenit Anja Hazekamp.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și Ivan Jakovčić.

Au intervenit: Jyrki Katainen și Bert Koenders.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: perioada de sesiune din iulie.


26. O administrație transparentă, eficientă și independentă a Uniunii Europene (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000079/2016) adresată de Pavel Svoboda și Heidi Hautala, în numele Comisiei JURI, Comisiei: Un regulament privind o administrație transparentă, eficientă și independentă a Uniunii Europene (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)

Pavel Svoboda și Heidi Hautala au dezvoltat întrebarea.

Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Emil Radev, în numele Grupului PPE, Victor Negrescu, în numele Grupului S&D, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Margot Parker, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Ruža Tomašić, Ingeborg Gräßle, Monica Macovei și Daniel Buda.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Ivan Jakovčić și Kateřina Konečná.

A intervenit Jyrki Katainen.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

Heidi Hautala și Pavel Svoboda, în numele Comisiei JURI, referitoare la o administrație europeană transparentă, eficientă și independentă (2016/2610(RSP)) (B8-0685/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.6 al PV din 9.6.2016.


27. Diplomația economică a UE (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Diplomația economică a UE (2016/2733(RSP))

Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Antonio Tajani, în numele Grupului PPE, Maria Grapini, în numele Grupului S&D, Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Othmar Karas, Francisco Assis, Janusz Lewandowski, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Dubravka Šuica și Stanislav Polčák.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná și Ruža Tomašić.

A intervenit Jyrki Katainen.

Dezbaterea s-a încheiat.


28. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 583.763/OJJE).


29. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.30.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Balz, Bové, Crowley, Deprez, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Muselier, Sippel, Theocharous, Vautmans, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate

Notă juridică - Politica de confidențialitate