Kazalo 
Zapisnik
PDF 302kWORD 260k
Sreda, 8. junij 2016 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Prerazporeditev sredstev
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 5.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 6.Razmere v Venezueli (vloženi predlogi resolucij)
 7.Endokrini motilci: stanje po sodbi Sodišča z dne 16. decembra 2015 (vloženi predlogi resolucij)
 8.Vmesni pregled naložbenega načrta (razprava)
 9.Makrofinančna pomoč Tuniziji ***I (razprava)
 10.Slavnostna seja - Bolgarija
 11.Sporočilo predsedujočega
 12.Čas glasovanja
  
12.1.Ustanovitev preiskovalnega odbora za preiskavo domnevnih kršitev ali nepravilnosti pri uporabi prava Unije v zvezi s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčnimi utajami, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat (glasovanje)
  
12.2.Sporazum med EU in Palauom o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
12.3.Sporazum med EU in Tongo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
12.4.Sporazum med EU in Kolumbijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
12.5.Širitev Sporazuma o trgovini z izdelki informacijske tehnologije (ATI) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
12.6.Uvedba nadzornih ukrepov za α-PVP * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
12.7.Ratifikacija in pristop k Protokolu iz leta 2010 h konvenciji o nevarnih in zdravju škodljivih snovi z izjemo vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
12.8.Ratifikacija in pristop k Protokolu iz leta 2010 h konvenciji o nevarnih in zdravju škodljivih snovi glede vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
12.9.Okvirni sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo ter Filipini (pristop Hrvaške) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
12.10.Okvirni sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Filipini (odobritev) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
12.11.Okvirni sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo ter Filipini (resolucija) (glasovanje)
  
12.12.Makrofinančna pomoč Tuniziji ***I (glasovanje)
  
12.13.Pravila proti praksam izogibanja davkom * (glasovanje)
  
12.14.Odziv na resolucijo Parlamenta z dne 11. februarja 2015 o poročilu senata ZDA o mučenju, ki ga je izvajala CIA (glasovanje)
  
12.15.Vesoljske zmogljivosti za evropsko varnost in obrambo (glasovanje)
  
12.16.Razvoj vesoljskega trga (glasovanje)
  
12.17.Razmere v Venezueli (glasovanje)
  
12.18.Endokrini motilci: stanje po sodbi Sodišča z dne 16. decembra 2015 (glasovanje)
  
12.19.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Proizvodi, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo (glasovanje)
  
12.20.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Gensko spremenjeni naglji (Dianthus caryophyllus L., linija SHD-27531-4) (glasovanje)
 13.Obrazložitve glasovanja
 14.Popravki in namere glasovanja
 15.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 16.Zahteva za odvzem poslanske imunitete
 17.Sestava odborov in delegacij
 18.Predložitev dokumentov
 19.Spodbujanje prostega gibanja s poenostavitvijo sprejemanja nekaterih javnih listin ***II (razprava)
 20.Prenos pristojnosti na Splošno sodišče za odločanje v zadevah v zvezi z javnimi uslužbenci EU na prvi stopnji ***I (razprava)
 21.Izboljšanje izmenjave podatkov in uporabe evropskih informacijskih sistemov in podatkovnih zbirk v boju proti hudim mednarodnim kaznivim dejanjem in terorizmu (razprava)
 22.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 23.Sklep velike narodne skupščine Turčije o odvzemu poslanske imunitete 138 poslancem (razprava)
 24.Reforma instrumentov trgovinske zaščite (TDI) (razprava)
 25.Odločitev Japonske o ponovnem začetku lova na kite v sezoni 2015–2016 (razprava)
 26.Uredba o odprti, učinkoviti in neodvisni upravi Evropske unije (razprava)
 27.Gospodarska diplomacija EU (razprava)
 28.Dnevni red naslednje seje
 29.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 135 Poslovnika zahtevali razpravo o naslednjih predlogih resolucij:

I.   Kambodža (2016/2753(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes in Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE o Kambodži (B8-0753/2016);

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi in Beatrix von Storch v imenu skupine EFDD o razmerah v Kambodži (B8-0756/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto in Monica Macovei v imenu skupine ECR o Kambodži (B8-0759/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato in Damiano Zoffoli v imenu skupine S&D o Kambodži (B8-0764/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon in Andrey Kovatchev v imenu skupine PPE o Kambodži (B8-0768/2016);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez in Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL o Kambodži (B8-0771/2016);

—   Petras Auštrevičius, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat in Urmas Paet v imenu skupine ALDE o Kambodži (B8-0772/2016).

II.   Tadžikistan, položaj zapornikov vesti (2016/2754(RSP))

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Bodil Valero, Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE o Tadžikistanu, položaj zapornikov vesti (B8-0755/2016);

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi in Beatrix von Storch v imenu skupine EFDD o Tadžikistanu, položaj zapornikov vesti (B8-0758/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke in Monica Macovei v imenu skupine ECR o Tadžikistanu, položaj zapornikov vesti (B8-0760/2016);

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein in Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D o Tadžikistanu, položaj zapornikov vesti (B8-0762/2016);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Bogdan Brunon Wenta, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev in Ramón Luis Valcárcel Siso v imenu skupine PPE o Tadžikistanu, položaj zapornikov vesti (B8-0766/2016);

—   Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli in Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL o Tadžikistanu, položaj zapornikov vesti (B8-0769/2016);

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat in Ulrike Müller v imenu skupine ALDE o Tadžikistanu, položaj zapornikov vesti (B8-0770/2016).

III.    Vietnam (2016/2755(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD o razmerah v Vietnamu (B8-0754/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Julie Girling, Valdemar Tomaševski, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei in Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR o Vietnamu (B8-0757/2016);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes in Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE o Vietnamu (B8-0761/2016);

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato in Damiano Zoffoli v imenu skupine S&D o Vietnamu (B8-0763/2016);

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Richard Sulík, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Richard Sulík, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev in Ramón Luis Valcárcel Siso v imenu skupine PPE o Vietnamu (B8-0765/2016);

—   Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet in Petras Auštrevičius v imenu skupine ALDE o Vietnamu (B8-0767/2016).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 162 Poslovnika.


3. Prerazporeditev sredstev

V skladu s členom 27(3) finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil, odobriti prerazporeditvi sredstev DEC 06/2016 in DEC 07/2016 Evropske komisije.

V okviru določb iz člena 203(5) in (7) finančne uredbe Odbor za proračun ni sprejel sklepa za zavrnitev osnutka sklenitve petnajstletne najemne pogodbe za vselitev v stavbi "Black Pearl" in "Merode".

V okviru določb iz člena 203(5) finančne uredbe Odbor za proračun ni sprejel sklepa za zavrnitev projekta gradnje nove stavbe za laboratorije ("Wing M") v Skupnem raziskovalnem središču na Inštitutu za transuranske elemente v Karlsruheju, Nemčija.

V okviru določb iz člena 203(5) in (7) finančne uredbe ter člena 88(2) delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 Odbor za proračun ni sprejel sklepa za zavrnitev projekta končne ureditve prostorov na sedežu Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni v Stockholmu.


4. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o merilih za določitev, ali bi za izvedene finančne instrumente, za katere velja obveznost kliringa, morala veljati obveznost trgovanja (C(2016)02710 - 2016/2751(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 26. maja 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za začasno ustavitev trgovanja s finančnimi instrumenti in njihov umik iz trgovanja (C(2016)03014 - 2016/2745(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 24. maja 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za sprejem finančnih instrumentov v trgovanje na reguliranih trgih (C(2016)03017 - 2016/2746(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 24. maja 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev pomembnega trga z vidika likvidnosti v povezavi z obveščanjem o začasni zaustavitvi trgovanja (C(2016)03020 - 2016/2752(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 26. maja 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o dovoljenju, organizacijskih zahtevah in objavi poslov za izvajalce storitev sporočanja podatkov (C(2016)03201 - 2016/2766(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 2. junija 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) No 600/2014 Evropskega Parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za dostop glede referenčnih meril (C(2016)03203 - 2016/2765(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 2. junija 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) No 600/2014 Evropskega Parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o podrobni določitvi zagotavljanja podatkov o preglednosti pred trgovanjem in po njem ter ravni razdruževanja podatkov za objavo (C(2016)03206 - 2016/2767(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 2. junija 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede zahtev za zagotovitev poštenih in nediskriminatornih storitev kolokacije in struktur pristojbin (C(2016)03266 - 2016/2775(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 6. junija 2016

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

°
° ° °

Osnutek delegiranega akta, za katerega se je rok za nasprotovanje na zahtevo pristojnega odbora podaljšal:

- Delegirana uredba Komisije o odobritvi sporazumov in odločitev zadrug in drugih oblik organizacij proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih proizvodov glede načrtovanja proizvodnje C(2016)02122 - 2016/2658(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 11. aprila 2016

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 meseca

Posredovano pristojnemu odboru: AGRI

°
° ° °

Osnutki delegiranih aktov, za katere se je na zahtevo pristojnega odbora rok podaljšal z 1 na 3 mesece:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za metodologije in načela o vrednotenju obveznosti, ki izhajajo iz izvedenih finančnih instrumentov (C(2016)02967 - 2016/2744(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 23. maja 2016 na zahtevo pristojnega odbora

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ustrezne ureditve, sisteme in postopke za udeležence na trgu, ki razkrivajo informacije in izvajajo sondiranja trga (C(2016)02859 - 2016/2735(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 17. maja 2016 na zahtevo pristojnega odbora

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za razmerje neizvršenih naročil v poslih, da bi preprečili neurejene pogoje trgovanja (C(2016)02775 - 2016/2738(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 mesece od datuma prejetja dne 18. maja 2016 na zahtevo pristojnega odbora

Posredovano pristojnemu odboru: ECON


5. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu je bil predložen naslednji osnutek izvedbenega ukrepa, ki sodi v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede tiakloprida (D044524/03 - 2016/2749(RPS) - rok: 26. julij 2016)
posredovano pristojni: ENVI


6. Razmere v Venezueli (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Venezueli (2016/2699(RSP))

Razprava je potekala 10. maja 2016 (točka 17 zapisnika z dne 10.5.2016).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon in Milan Zver v imenu skupine PPE o razmerah v Venezueli (2016/2699(RSP)(RSP)) (B8-0700/2016);

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Ernest Maragall in Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Venezueli (2016/2699(RSP)) (B8-0723/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox in Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR o razmerah v Venezueli (2016/2699(RSP)) (B8-0724/2016);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o razmerah v Venezueli (2016/2699(RSP)) (B8-0725/2016);

—   Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, João Ferreira, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Takis Hadjigeorgiou in Sofia Sakorafa v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Venezueli (2016/2699(RSP)) (B8-0726/2016);

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg in Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE o razmerah v Venezueli (2016/2699(RSP)) (B8-0728/2016);

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Carlos Zorrinho, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Claudia Țapardel, Nicola Caputo, Nicola Danti, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Karoline Graswander-Hainz, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Ana Gomes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar in Victor Boştinaru v imenu skupine S&D o razmerah v Venezueli (2016/2699(RSP)) (B8-0729/2016).

Glasovanje: točka 12.17 zapisnika z dne 8.6.2016.


7. Endokrini motilci: stanje po sodbi Sodišča z dne 16. decembra 2015 (vloženi predlogi resolucij)

Izjava Komisije: Endokrini motilci: stanje po sodbi Sodišča z dne 16. decembra 2015 (2016/2747(RSP))

Razprava je potekala 25. maja 2016 (točka 19 zapisnika z dne 25.5.2016).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Matthias Groote v imenu skupine S&D, in Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE o endokrinih motilcih: stanje po sodbi Sodišča z dne 16. decembra 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0733/2016);

—   Sylvie Goddyn v imenu skupine ENF o endokrinih motilcih: stanje po sodbi Sodišča z dne 16. decembra 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0734/2016);

—   Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli in Rina Ronja Kari v imenu skupine GUE/NGL o endokrinih motilcih: stanje po sodbi Sodišča z dne 16. decembra 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0735/2016);

—   Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Laura Agea, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, David Borrelli, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao in Marco Zanni v imenu skupine EFDD o endokrinih motilcih: stanje po sodbi Sodišča z dne 16. decembra 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0736/2016);

—   Jens Gieseke v imenu skupine PPE in Julie Girling v imenu skupine ECR o endokrinih motilcih: stanje po sodbi Sodišča z dne 16. decembra 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0737/2016);

—   Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE o endokrinih motilcih: stanje po sodbi Sodišča z dne 16. decembra 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0738/2016).

Glasovanje: točka 12.18 zapisnika z dne 8.6.2016.


8. Vmesni pregled naložbenega načrta (razprava)

Izjava Komisije: Vmesni pregled naložbenega načrta (2016/2732(RSP))

Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Othmar Karas v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Sander Loones v imenu skupine ECR, Pavel Telička v imenu skupine ALDE, Miguel Viegas v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Nigel Farage v imenu skupine EFDD, Steeve Briois v imenu skupine ENF, in Eleftherios Synadinos samostojni poslanec.

Govoril je Jyrki Katainen.

Govorili so José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Bernd Lucke, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lefteris Christoforou, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Bas Eickhout, Marco Valli, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Marian-Jean Marinescu, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Iskra Mihaylova, Marisa Matias, Ernest Maragall, Auke Zijlstra, Pablo Zalba Bidegain, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Isabelle Thomas, Stanisław Ożóg, Nedzhmi Ali, Dimitrios Papadimoulis, Claude Turmes, Gerolf Annemans, Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Vicky Ford in Dominique Riquet.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Monika Vana, Lambert van Nistelrooij, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Dariusz Rosati, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Inés Ayala Sender, James Nicholson, Paul Rübig, Pervenche Berès, Gunnar Hökmark, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Jutta Steinruck, Jan Olbrycht, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Spyraki, Jens Geier, Lefteris Christoforou, Roberto Gualtieri, Eva Paunova in Massimo Paolucci.

Po postopku "catch the eye" so govorili Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Reinhard Bütikofer, Rosa D'Amato, Andrey Novakov in Silvia Costa.

Govorila je Maria Grapini, o postopku "catch the eye" (predsedujoča je podala pojasnila).

Govoril je Jyrki Katainen.

Razprava se je zaključila.


9. Makrofinančna pomoč Tuniziji ***I (razprava)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotovitvi nadaljnje makrofinančne pomoči Tuniziji [COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

Marielle de Sarnez je predstavila poročilo.

Govoril je Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije).

Govorili so Salvatore Cicu v imenu skupine PPE, Emmanuel Maurel v imenu skupine S&D, Sander Loones v imenu skupine ECR, Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL, Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Nicolas Bay v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Eleonora Forenza, Tokia Saïfi, Pier Antonio Panzeri, Michael Gahler in Victor Boştinaru.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Ivan Jakovčić in Miguel Viegas.

Govorila sta Jyrki Katainen in Marielle de Sarnez.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.12 zapisnika z dne 8.6.2016.

(Seja je bila za nekaj trenutkov prekinjena v pričakovanju slavnostne seje.)


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

10. Slavnostna seja - Bolgarija

Parlament se je od 12.05 do 12.40 sestal na slavnostni seji zaradi govora Rosena Plevnelieva, predsednika Republike Bolgarije.


PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik

11. Sporočilo predsedujočega

Predsedujoči je spomnil, da je predsednik Parlamenta na plenarni seji dne 11. maja 2016 sklenil, da se Eleftheriosu Synadinosu določi kazen zaradi nesprejemljivih opazk o turškem prebivalstvu, ki jih je izrekel na seji dne 9. marca 2016 (točka 11 zapisnika z dne 11. maja 2016).

Na seji dne 6. junija 2016 je predsedstvo preučilo pritožbo, ki jo je vložil Eleftherios Synadinos, in je soglasno potrdilo sklep predsednika, da se poslancu določi kazen v obliki izgube pravice do izplačila dnevnic za obdobje desetih dni.

Poslanec je bil o sklepu obveščen včeraj.


12. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


12.1. Ustanovitev preiskovalnega odbora za preiskavo domnevnih kršitev ali nepravilnosti pri uporabi prava Unije v zvezi s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčnimi utajami, njegove pristojnosti, številčna sestava in mandat (glasovanje)

Predlog sklepa, ki ga je vložila konferenca predsednikov v skladu s členom 198 Poslovnika, o ustanovitvi preiskovalnega odbora za preučitev domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčno utajo, njegovih pristojnostih, številčni sestavi in mandatu (2016/2726(RSO)) (B8-0745/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2016)0253)


12.2. Sporazum med EU in Palauom o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Palau o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije [12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0254)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


12.3. Sporazum med EU in Tongo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Tongo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije [12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0255)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


12.4. Sporazum med EU in Kolumbijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Kolumbijo o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije [12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0256)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


12.5. Širitev Sporazuma o trgovini z izdelki informacijske tehnologije (ATI) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, sporazuma v obliki deklaracije o širitvi Sporazuma o trgovini z izdelki informacijske tehnologije (ATI) [06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Godelieve Quisthoudt-Rowohl je podala izjavo na podlagi člena 150(4) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0257)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


12.6. Uvedba nadzornih ukrepov za α-PVP * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov 1-fenil-2-(1-pirolidin-1-il) pentan-1-on (α-pirolidinovalerofenon, α-PVP) [15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Michał Boni (A8-0175/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0258)


12.7. Ratifikacija in pristop k Protokolu iz leta 2010 h konvenciji o nevarnih in zdravju škodljivih snovi z izjemo vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Vmesno poročilo o osnutku sklepa Sveta o ratifikaciji in pristopu k Protokolu iz leta 2010 k Mednarodni konvenciji o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju s strani držav članic v imenu Unije z izjemo vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0259)


12.8. Ratifikacija in pristop k Protokolu iz leta 2010 h konvenciji o nevarnih in zdravju škodljivih snovi glede vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Vmesno poročilo o osnutku sklepa Sveta o ratifikaciji in pristopu k Protokolu iz leta 2010 k Mednarodni konvenciji o odgovornosti in nadomestilu škode v zvezi s prevozom nevarnih in zdravju škodljivih snovi po morju s strani držav članic v interesu Evropske unije glede vidikov, povezanih s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0260)


12.9. Okvirni sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo ter Filipini (pristop Hrvaške) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Okvirnemu sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Filipini na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Evropske unije in njenih držav članic [13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Elmar Brok (A8-0148/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0261)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


12.10. Okvirni sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Filipini (odobritev) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Okvirnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Filipini na drugi strani v imenu Unije [05431/2015 - C8-0061/2015- 2013/0441(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Elmar Brok (A8-0149/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2016)0262)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


12.11. Okvirni sporazum o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo ter Filipini (resolucija) (glasovanje)

Poročilo o osnutku poročila - s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Okvirnega sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Filipini na drugi strani v imenu Unije [2015/2234(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Elmar Brok (A8-0143/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0263)


12.12. Makrofinančna pomoč Tuniziji ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotovitvi nadaljnje makrofinančne pomoči Tuniziji [COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0264)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0264)


12.13. Pravila proti praksam izogibanja davkom * (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga [COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0265)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0265)


12.14. Odziv na resolucijo Parlamenta z dne 11. februarja 2015 o poročilu senata ZDA o mučenju, ki ga je izvajala CIA (glasovanje)

predloga resolucij B8-0580/2016 in B8-0584/2016 (2016/2573(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0580/2016, ki jo je vložil odbor LIBE.

Sprejeto (P8_TA(2016)0266)

(Predlog resolucije B8-0584/2016 je brezpredmeten.)


12.15. Vesoljske zmogljivosti za evropsko varnost in obrambo (glasovanje)

Poročilo o vesoljski zmogljivosti za evropsko varnost in obrambo [2015/2276(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0267)


12.16. Razvoj vesoljskega trga (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0739/2016 (2016/2731(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0268)


12.17. Razmere v Venezueli (glasovanje)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Venezueli (2016/2699(RSP))

Razprava je potekala dne10. maja 2016 (točka 17 zapisnika z dne 10.5.2016).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 8. junija 2016 (točka 5 zapisnika z dne 8.6.2016).

predlogi resolucij B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016 in B8-0729/2016 (2016/2699(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0700/2016

(ki nadomešča B8-0700/2016, B8-0724/2016, B8-0728/2016 in B8-0729/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver in Francisco José Millán Mon v imenu skupine PPE;

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, ,Kati Piri, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Ana Gomes, Ramón Jáuregui Atondo, Victor Boştinaru, Sergio Gutiérrez Prieto, Pier Antonio Panzeri, Carlos Zorrinho, Enrique Guerrero Salom, Karoline Graswander-Hainz, Jonás Fernández in Juan Fernando López Aguilar v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock in Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR;

—   Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE.

Sprejeto (P8_TA(2016)0269)

(Predlogi resolucij B8-0723/2016, B8-0725/2016 in B8-0726/2016 so brezpredmetni.)

Govori

João Pimenta Lopes, pred glasovanjem.


12.18. Endokrini motilci: stanje po sodbi Sodišča z dne 16. decembra 2015 (glasovanje)

Izjava Komisije: Endokrini motilci: stanje po sodbi Sodišča z dne 16. decembra 2015 (2016/2747(RSP))

Razprava je potekala dne 25. maja 2016 (točka 19 zapisnika z dne 25.5.2016)

Predlogi resolucij so bili objavljeni 8. junija 2016 (točka 6 zapisnika z dne 8.6.2016).

predlogi resolucij B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016 in B8-0738/2016 (2016/2747(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0733/2016

(ki nadomešča B8-0733/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016 in B8-0738/2016):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Jens Gieseke v imenu skupine PPE;

—   Matthias Groote v imenu skupine S&D;

—   Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE;

—   Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL;

—   Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE;

—   Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2016)0270)

(Predloga resolucij B8-0734/2016 in B8-0737/2016 sta brezpredmetna.)


12.19. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Proizvodi, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika vložil odbor ENVI, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije z dne XXXX o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 in gensko spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh ali treh transformacij Bt11, MIR162, MIR604 in GA21, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg in razveljavitvi sklepov 2010/426/EU, 2011/893/EU, 2011/892/EU in 2011/894/EU (D044931/01 - 2016/2682(RSP)) (B8-0732/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG RESOLUCIJE, ki ga je vložil odbor ENVI

Sprejeto (P8_TA(2016)0271)


12.20. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: Gensko spremenjeni naglji (Dianthus caryophyllus L., linija SHD-27531-4) (glasovanje)

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika vložil odbor ENVI, o osnutku izvedbenega sklepa Komisije z dne XXXXX o dajanju gensko spremenjenih nagljev na trg (Dianthus caryophyllus L., linija SHD-27531-4) (D044927/02 - 2016/2683(RSP)) (B8-0731/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG RESOLUCIJE, ki ga je vložil odbor ENVI.

Sprejeto (P8_TA(2016)0272)


13. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Priporočilo: Elmar Brok - A8-0148/2016
Andrejs Mamikins in Stanislav Polčák

Priporočilo: Elmar Brok - A8-0149/2016
Andrejs Mamikins

Poročilo: Elmar Brok - A8-0143/2016
Andrejs Mamikins

Poročilo: Marielle de Sarnez - A8-0187/2016
Ilhan Kyuchyuk, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Stefano Maullu in Notis Marias

Poročilo: Hugues Bayet - A8-0189/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez in Andrejs Mamikins

Odziv na resolucijo Parlamenta z dne 11. februarja 2015 o poročilu senata ZDA o mučenju, ki ga je izvajala CIA (2016/2573(RSP)) - B8-0580/2016
Andrejs Mamikins

Poročilo: Bogdan Andrzej Zdrojewski - A8-0151/2016
Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jean-Luc Mélenchon in Janusz Korwin-Mikke

Razvoj vesoljskega trga (2016/2731(RSP)) - B8-0739/2016
Andrejs Mamikins

Razmere v Venezueli (2016/2699(RSP)) - RC-B8-0700/2016
Frédérique Ries, Tania González Peñas, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Couso Permuy, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Jean-Luc Mélenchon, Notis Marias in Janusz Korwin-Mikke

Endokrini motilci: stanje po sodbi Sodišča z dne 16. decembra 2015 (2016/2747(RSP)) - RC-B8-0733/2016
Rosa D'Amato, Maria Lidia Senra Rodríguez, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo in Andrejs Mamikins.


14. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.10, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

15. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


16. Zahteva za odvzem poslanske imunitete

Francoski pristojni organi so vložili zahtevi za odvzem poslanske imunitete Jean-Françoisu Jalkhu v okivru pripravljalnih postopkov pri prvostopenjskem sodišču v Parizu in prvostopenjskem sodišču v Nanterreu ter zahtevi za odvzem poslanske imunitete Jean-Marieju Le Penu v okivru pripravljalnih postopkov, začetih na prvostopenjskem sodišču v Parizu.

Zahteve so bile v skladu s členom 9(1) Poslovnika posredovane pristojnemu odboru JURI.


17. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine PPE prejel naslednjo zahtevo za imenovanje:

Delegacija pri Parlamentarnih odborih za sodelovanje EU-Kazahstan, EU-Kirgizija in EU-Uzbekistan ter Delegacija za odnose s Tadžikistanom, Turkmenijo in Mongolijo: Laima Liucija Andrikienė

Imenovanje bo potrjeno, če do sprejetja tega zapisnika ne bo podan noben ugovor.


18. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente od Komisije in Sodišča:

- Obvestilo o oddaji gradbenega projekta (razširitev pisarniških prostorov) s strani Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (N8-0034/2016 - C8-0191/2016 - 2016/2091(GBD))

posredovano

pristojni:

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev 4-INF/2016 - Sodišče (N8-0035/2016 - C8-0197/2016 - 2016/2092(GBD))

posredovano

pristojni:

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 10/2016 - Oddelek III - Komisija (N8-0036/2016 - C8-0200/2016 - 2016/2093(GBD))

posredovano

pristojni:

BUDG


19. Spodbujanje prostega gibanja s poenostavitvijo sprejemanja nekaterih javnih listin ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju prostega gibanja državljanov s poenostavitvijo zahtev za predložitev nekaterih javnih listin v Evropski uniji in o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 [14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

Mady Delvaux predstavi priporočilo za drugo obravnavo.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Emil Radev v imenu skupine PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v imenu skupine S&D, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Diane James v imenu skupine EFDD, Marie-Christine Boutonnet v imenu skupine ENF, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Branislav Škripek, Petr Mach, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Pál Csáky in Daniel Buda.

Po postopku "catch the eye" so govorili Claudia Țapardel, Notis Marias, Brian Hayes, Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos in Victor Negrescu.

Govorili sta Věra Jourová in Mady Delvaux.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.4 zapisnika z dne 9.6.2016.


20. Prenos pristojnosti na Splošno sodišče za odločanje v zadevah v zvezi z javnimi uslužbenci EU na prvi stopnji ***I (razprava)

Poročilo o osnutku uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu pristojnosti na Splošno sodišče Evropske unije za odločanje o sporih med Unijo in njenimi uslužbenci na prvi stopnji [N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Mady Delvaux (A8-0167/2016)

Mady Delvaux je predstavila poročilo.

Govorili so Danuta Maria Hübner (pripravljavka mnenja odbora AFCO), Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE, Evelyn Regner v imenu skupine S&D, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, António Marinho e Pinto v imenu skupine ALDE, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Georg Mayer v imenu skupine ENF, Sergio Gaetano Cofferati, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marie-Christine Boutonnet in Jiří Pospíšil.

Po postopku "catch the eye" so govorili Victor Negrescu, Notis Marias in Ivan Jakovčić.

Govorila je Mady Delvaux.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.5 zapisnika z dne 9.6.2016.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 16.25, se je nadaljevala ob 16.50.)


PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

21. Izboljšanje izmenjave podatkov in uporabe evropskih informacijskih sistemov in podatkovnih zbirk v boju proti hudim mednarodnim kaznivim dejanjem in terorizmu (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Izboljšanje izmenjave podatkov in uporabe evropskih informacijskih sistemov in podatkovnih zbirk v boju proti hudim mednarodnim kaznivim dejanjem in terorizmu (2016/2760(RSP))

Bert Koenders (predsedujoči Svetu) in Dimitris Avramopoulos (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Monika Hohlmeier v imenu skupine PPE, Tanja Fajon v imenu skupine S&D, Helga Stevens v imenu skupine ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Marina Albiol Guzmán v imenu skupine GUE/NGL, Eva Joly v imenu skupine Verts/ALE, Jonathan Arnott v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Angelika Mlinar, Kinga Gál, Ana Gomes, James Nicholson, Filiz Hyusmenova, Axel Voss, Caterina Chinnici, Kaja Kallas, Tomáš Zdechovský, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev in Hugues Bayet.

Po postopku "catch the eye" so govorili Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes in Georgios Epitideios.

Govoril je Jérôme Lavrilleux.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Sergio Gaetano Cofferati in Maria Grapini.

Govoril je Dimitris Avramopoulos.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govoril je Bert Koenders.

Razprava se je zaključila.


22. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Predsedujoči je sporočil naslednje:

na plenarnem zasedanju prejšnjega dne je bilo objavljeno priporočilo odbora ECON, da ne nasprotuje osnutku izvedbene uredbe (točka 10 zapisnika z dne 7.6.2016).

V roku 24 ur, določenem v členu 105(6) Poslovnika, ni bilo ugovora zoper to priporočilo.

Zato se šteje, da je to priporočilo sprejeto, objavljeno pa bo v Sprejetih besedilih seje v četrtek, 9. junija 2016.


23. Sklep velike narodne skupščine Turčije o odvzemu poslanske imunitete 138 poslancem (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Sklep velike narodne skupščine Turčije o odvzemu poslanske imunitete 138 poslancem (2016/2761(RSP))

Johannes Hahn (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Kati Piri v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, Alexander Graf Lambsdorff v imenu skupine ALDE, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Edouard Ferrand v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Renate Sommer, Nikos Androulakis, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Takis Hadjigeorgiou, Ska Keller, Franz Obermayr, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Marie-Christine Vergiat, Ernest Maragall, Georgios Epitideios, Jaromír Štětina, Elena Valenciano, Hans-Olaf Henkel, Kostas Chrysogonos, Ulrike Lunacek, Manolis Kefalogiannis, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Othmar Karas, Ana Gomes, Martina Michels, Costas Mavrides, Sofia Sakorafa, Pier Antonio Panzeri in Demetris Papadakis.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Nicola Caputo, Kateřina Konečná in Javier Couso Permuy.

Govoril je Johannes Hahn.

Razprava se je zaključila.


24. Reforma instrumentov trgovinske zaščite (TDI) (razprava)

Izjava Sveta: Reforma instrumentov trgovinske zaščite (TDI) (2016/2763(RSP))

Bert Koenders (predsedujoči Svetu) je podal izjavo.

Govoril je Daniel Caspary v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Bernd Lange v imenu skupine S&D, Joachim Starbatty v imenu skupine ECR, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jonathan Arnott, David Borrelli v imenu skupine EFDD, Matteo Salvini v imenu skupine ENF, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Marielle de Sarnez, Anne-Marie Mineur, Reinhard Bütikofer, Jonathan Arnott, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Reinhard Bütikofer, Salvatore Cicu, Andrea Cozzolino, Bernd Lange o poteku razprave, Marietje Schaake, Patrick Le Hyaric, Jarosław Wałęsa, Agnes Jongerius, Adam Szejnfeld, Maria Arena, Tokia Saïfi, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Joachim Schuster in Victor Boştinaru.

Po postopku "catch the eye" so govorili Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Ivan Jakovčić in Maria Grapini.

Govoril je Bert Koenders.

Razprava se je zaključila.


25. Odločitev Japonske o ponovnem začetku lova na kite v sezoni 2015–2016 (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000058/2016), ki so ga postavili Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström in Marco Affronte v imenu odbora ENVI Svetu: Odločitev Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000059/2016), ki so ga postavili Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström in Marco Affronte v imenu odbora ENVI Komisiji: Odločitev Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Giovanni La Via je predstavil vprašanji.

Bert Koenders (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje B8-0702/2016.

Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje B8-0703/2016.

Govorili so Marijana Petir v imenu skupine PPE, Renata Briano v imenu skupine S&D, Mark Demesmaeker v imenu skupine ECR, José Inácio Faria v imenu skupine ALDE, Stefan Eck v imenu skupine GUE/NGL, Linnéa Engström v imenu skupine Verts/ALE, Marco Affronte v imenu skupine EFDD, Sylvie Goddyn v imenu skupine ENF, Csaba Sógor in Ricardo Serrão Santos.

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

Govorila je Anja Hazekamp.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Notis Marias in Ivan Jakovčić.

Govorila sta Jyrki Katainen in Bert Koenders.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 128(5) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: delno zasedanje v juliju.


26. Uredba o odprti, učinkoviti in neodvisni upravi Evropske unije (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000079/2016), ki sta ga postavila Pavel Svoboda in Heidi Hautala v imenu odbora JURI Komisiji: Uredba o odprti, učinkoviti in neodvisni upravi Evropske unije (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)

Pavel Svoboda in Heidi Hautala sta predstavila vprašanje.

Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Emil Radev v imenu skupine PPE, Victor Negrescu v imenu skupine S&D, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, Margot Parker v imenu skupine EFDD, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Ruža Tomašić, Ingeborg Gräßle, Monica Macovei in Daniel Buda.

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Ivan Jakovčić in Kateřina Konečná.

Govoril je Jyrki Katainen.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

Heidi Hautala in Pavel Svoboda v imenu odbora JURI o odprti, učinkoviti in neodvisni upravi Evropske unije (2016/2610(RSP)) (B8-0685/2016).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.6 zapisnika z dne 9.6.2016.


27. Gospodarska diplomacija EU (razprava)

Izjava Komisije: Gospodarska diplomacija EU (2016/2733(RSP))

Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Antonio Tajani v imenu skupine PPE, Maria Grapini v imenu skupine S&D, Zdzisław Krasnodębski v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Othmar Karas, Francisco Assis, Janusz Lewandowski, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Dubravka Šuica in Stanislav Polčák.

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná in Ruža Tomašić.

Govoril je Jyrki Katainen.

Razprava se je zaključila.


28. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 583.763/OJJE).


29. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.30.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Balz, Bové, Crowley, Deprez, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Muselier, Sippel, Theocharous, Vautmans, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov