Index 
Protokoll
PDF 313kWORD 228k
Onsdagen den 8 juni 2016 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Anslagsöverföringar
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 5.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 6.Situationen i Venezuela (ingivna resolutionsförslag)
 7.Hormonstörande ämnen: situationen till följd av domstolens dom av den 16 december 2015 (ingivna resolutionsförslag)
 8.Halvtidsöversyn av investeringsplanen (debatt)
 9.Makroekonomiskt stöd till Tunisien ***I (debatt)
 10.Högtidligt möte – Bulgarien
 11.Meddelande från talmannen
 12.Omröstning
  
12.1.Inrättande av en undersökningskommitté för att utreda påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt samt fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod (omröstning)
  
12.2.Avtal EU-Palau om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.3.Avtal EU-Tonga om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.4.Avtal EU-Colombia om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.5.Utvidgning av handeln med informationsteknikprodukter *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.6.Underställa α-PVP kontrollåtgärder * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.7.Ratifikation av och anslutning till 2010 års protokoll om farliga och skadliga ämnen, med undantag för aspekter som rör civilrättsligt samarbete (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.8.Ratifikation av och anslutning till 2010 års protokoll till internationella konventionen om farliga och skadliga ämnen med avseende på aspekter som rör civilrättsligt samarbete (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.9.Ramavtal om partnerskap och samarbete EU-Filippinerna (Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.10.Ramavtal om partnerskap och samarbete EU-Filippinerna (samtycke) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.11.Ramavtal om partnerskap och samarbete EU-Filippinerna (resolution) (omröstning)
  
12.12.Makroekonomiskt stöd till Tunisien ***I (omröstning)
  
12.13.Regler mot vissa skatteflyktsmetoder * (omröstning)
  
12.14.Uppföljning av parlamentets resolution av den 11 februari 2015 om den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr (omröstning)
  
12.15.Rymdkapacitet för säkerhet och försvar i Europa (omröstning)
  
12.16.Utveckling av rymdmarknaden (omröstning)
  
12.17.Situationen i Venezuela (omröstning)
  
12.18.Hormonstörande ämnen: situationen till följd av domstolens dom av den 16 december 2015 (omröstning)
  
12.19.Invändning enligt artikel 106: godkännande av genetiskt modifierad majs Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (omröstning)
  
12.20.Invändning enligt artikel 106: utsläppande på marknaden av en genetiskt modifierad nejlika (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4) (omröstning)
 13.Röstförklaringar
 14.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 16.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 17.Utskottens och delegationernas sammansättning
 18.Inkomna dokument
 19.Främjande av fri rörlighet genom förenkling av godtagandet av vissa officiella handlingar ***II (debatt)
 20.Överföring till tribunalen av behörigheten att i första instans avgöra tvister mellan unionen och dess anställda ***I (debatt)
 21.Förbättrad datadelning och användning av de europeiska informationssystemen och databaserna i kampen mot grov gränsöverskridande brottslighet och terrorism (debatt)
 22.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 23.Det turkiska parlamentets beslut att upphäva den parlamentariska immuniteten för 138 ledamöter (debatt)
 24.Reform av de handelspolitiska skyddsåtgärderna (debatt)
 25.Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016 (debatt)
 26.En öppen, effektiv och oberoende EU-förvaltning (debatt)
 27.EU:s ekonomiska diplomati (debatt)
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde
 29.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Kambodja (2016/2753(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes och Davor Škrlec, för Verts/ALE-gruppen, om Kambodja (B8-0753/2016),

—    Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi och Beatrix von Storch, för EFDD-gruppen, om situationen i Kambodja (B8-0756/2016),

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto och Monica Macovei, för ECR-gruppen, om Kambodja (B8-0759/2016),

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato och Damiano Zoffoli, för S&D-gruppen, om Kambodja (B8-0764/2016),

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Ramón Luis Valcárcel Siso, Francisco José Millán Mon och Andrey Kovatchev, för PPE-gruppen, om Kambodja (B8-0768/2016),

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Maria Lidia Senra Rodríguez och Malin Björk, för GUE/NGL-gruppen, om Kambodja (B8-0771/2016),

—   Petras Auštrevičius, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat och Urmas Paet, för ALDE-gruppen, om Kambodja (B8-0772/2016).

II.   Situationen för samvetsfångar i Tadzjikistan (2016/2754(RSP))

—   Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Bodil Valero, Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen, sur le Situationen för samvetsfångar i Tadzjikistan (B8-0755/2016),

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi och Beatrix von Storch för EFDD-gruppen, om situationen för samvetsfångar i Tadzjikistan (B8-0758/2016),

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Arne Gericke och Monica Macovei, för ECR-gruppen, om situationen för samvetsfångar i Tadzjikistan (B8-0760/2016),

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Claudia Țapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein och Josef Weidenholzer, för S&D-gruppen, om situationen för samvetsfångar i Tadzjikistan (B8-0762/2016),

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Bogdan Brunon Wenta, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev och Ramón Luis Valcárcel Siso, för PPE-gruppen, om situationen för samvetsfångar i Tadzjikistan (B8-0766/2016),

—   Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli och Marie-Christine Vergiat, för GUE/NGL-gruppen, om situationen för samvetsfångar i Tadzjikistan (B8-0769/2016),

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat och Ulrike Müller, för ALDE-gruppen, om situationen för samvetsfångar i Tadzjikistan (B8-0770/2016).

III.    Vietnam (2016/2755(RSP))

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Beatrix von Storch, Rolandas Paksas och Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, om situationen i Vietnam (B8-0754/2016),

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Julie Girling, Valdemar Tomaševski, Arne Gericke, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei och Angel Dzhambazki, för ECR-gruppen, om Vietnam (B8-0757/2016),

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes och Davor Škrlec, för Verts/ALE-gruppen, om Vietnam (B8-0761/2016),

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato och Damiano Zoffoli, för S&D-gruppen, om Vietnam (B8-0763/2016),

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Richard Sulík, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Richard Sulík, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev och Ramón Luis Valcárcel Siso, för PPE-gruppen, om Vietnam (B8-0765/2016),

—   Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet och Petras Auštrevičius, för ALDE-gruppen, om Vietnam (B8-0767/2016).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


3. Anslagsöverföringar

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen beslutat att godkänna Europeiska kommissionens anslagsöverföringar DEC 06/2016 och DEC 07/2016.

Budgetutskottet hade inom ramen för bestämmelserna i artikel 203.5 och 203.7 i budgetförordningen inte fattat något negativt beslut om förslaget om ingående av ett nyttjanderättskontrakt med en löptid på 15 år för utnyttjandet av byggnaderna "Black Pearl" och "Merode".

Budgetutskottet hade inom ramen för bestämmelserna i artikel 203.5 i budgetförordningen inte fattat något negativt beslut om förslaget om anläggande av en ny laboratoriebyggnad ("Wing M") inom det gemensamma forskningscentret vid Insitutet för transuraner i Karlsruhe, Tyskland.

Budgetutskottet hade inom ramen för bestämmelserna i artikel 203.5 och 203.7 i budgetförordningen samt artikel 88.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 inte fattat något negativt beslut om förslaget om finansiella lokaler vid Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar, i Stockholm.


4. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument avseende tekniska standarder för tillsyn för kriterier för att bestämma huruvida derivat som är föremål för clearingkravet även ska vara föremål för handelsskyldigheten (C(2016)02710 - 2016/2751(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 26 maj 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska standarder för tillsyn vad gäller tillfälligt stopp för handeln med ett finansiellt instrument och avförande av ett finansiellt instrument från handel (C(2016)03014 - 2016/2745(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 24 maj 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska standarder för tillsyn för upptagande av finansiella instrument till handel på reglerade marknader (C(2016)03017 - 2016/2746(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 24 maj 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument avseende tekniska standarder för tillsyn när det gäller fastställande av när en marknad är avgörande för likviditeten i samband med meddelanden om tillfälliga handelsstopp (C(2016)03020 - 2016/2752(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 26 maj 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller auktorisation, organisatoriska krav och publicering av transaktioner för leverantörer av datarapporteringstjänster (C(2016)03201 - 2016/2766(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 2 juni 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument med avseende på tekniska standarder för tillsyn av tillträde till referensvärden (C(2016)03203 - 2016/2765(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 2 juni 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument med avseende på tekniska standarder för tillsyn av specificeringen av uppgifter före och efter handel och detaljnivån för uppgifterna (C(2016)03206 - 2016/2767(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 2 juni 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument gällande tekniska standarder för tillsyn avseende krav för att säkerställa rättvisa och icke-diskriminerande samlokaliseringstjänster och avgiftsstrukturer (C(2016)03266 - 2016/2775(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 6 juni 2016

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

°
° ° °

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar hade förlängts på begäran av det ansvariga utskottet:

- Kommissionens delegerade förordning om tillåtelse för kooperativ och andra former av producentorganisationer inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter att ingå avtal och fatta beslut om planering av produktionen C(2016)02122 - 2016/2658(DEA)

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 11 april 2016

Förlängning av tidsfristen för invändningar:2

Hänvisat till ansvarigt utskott: Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

°
° ° °

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar hade ändrats från en till tre månader på begäran av det ansvariga utskottet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag med avseende på tekniska tillsynsstandarder för metoder och principer för värdering av skulder som hänför sig till derivat (C(2016)02967 - 2016/2744(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 23 maj 2016 på begäran av det ansvariga utskottet

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 avseende tekniska standarder för tillsyn vad gäller lämpliga arrangemang, system och förfaranden för marknadsaktörer som lämnar information vid genomförande av marknadssonderingar (C(2016)02859 - 2016/2735(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 17 maj 2016 på begäran av det ansvariga utskottet

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument avseende tekniska standarder för tillsyn vad gäller andelen ej utförda order i förhållande till transaktionerna för att förebygga otillbörliga marknadsförhållanden (C(2016)02775 - 2016/2738(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 18 maj 2016 på begäran av det ansvariga utskottet

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


5. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller tiakloprid (D044524/03 - 2016/2749(RPS) - tidsfrist: 26 juli 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI


6. Situationen i Venezuela (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Venezuela (2016/2699(RSP))

Debatten hölls den 10 maj 2016 (punkt 17 i protokollet av den 10.5.2016).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon och Milan Zver, för PPE-gruppen, om situationen i Venezuela (2016/2699(RSP)) (B8-0700/2016),

—   Ernest Urtasun, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Ernest Maragall och Barbara Lochbihler, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Venezuela (2016/2699(RSP)) (B8-0723/2016),

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Andrew Lewer, Ashley Fox och Angel Dzhambazki, för ECR-gruppen, om situationen i Venezuela (2016/2699(RSP)) (B8-0724/2016),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen, om situationen i Venezuela (2016/2699(RSP)) (B8-0725/2016),

—   Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, João Ferreira, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Takis Hadjigeorgiou och Sofia Sakorafa, för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Venezuela (2016/2699(RSP)) (B8-0726/2016),

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Marian Harkin, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg och Hilde Vautmans, för ALDE-gruppen, om situationen i Venezuela (2016/2699(RSP)) (B8-0728/2016),

—   Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo, Carlos Zorrinho, Marlene Mizzi, Doru-Claudian Frunzulică, Claudia Țapardel, Nicola Caputo, Nicola Danti, Pier Antonio Panzeri, Nikos Androulakis, Karoline Graswander-Hainz, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Ana Gomes, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar och Victor Boştinaru, för S&D-gruppen, om situationen i Venezuela (2016/2699(RSP)) (B8-0729/2016).

Omröstning: punkt 12.17 i protokollet av den 8.6.2016.


7. Hormonstörande ämnen: situationen till följd av domstolens dom av den 16 december 2015 (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av kommissionen: Hormonstörande ämnen: situationen till följd av domstolens dom av den 16 december 2015 (2016/2747(RSP))

Debatten hölls den 25 maj 2016 (punkt 19 i protokollet av den 25.5.2016).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Matthias Groote för S&D-gruppen, och Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, om hormonstörande ämnen: situationen till följd av domstolens dom av den 16 december 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0733/2016),

—   Sylvie Goddyn för ENF-gruppen, om hormonstörande ämnen: situationen till följd av domstolens dom av den 16 december 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0734/2016),

—   Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli och Rina Ronja Kari, för GUE/NGL-gruppen, om hormonstörande ämnen: situationen till följd av domstolens dom av den 16 december 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0735/2016),

—   Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Daniela Aiuto, Laura Agea, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, David Borrelli, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao och Marco Zanni, för EFDD-gruppen, om hormonstörande ämnen: situationen till följd av domstolens dom av den 16 december 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0736/2016),

—   Jens Gieseke för PPE-gruppen, och Julie Girling för ECR-gruppen, om hormonstörande ämnen: situationen till följd av domstolens dom av den 16 december 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0737/2016),

—   Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, om hormonstörande ämnen: situationen till följd av domstolens dom av den 16 december 2015 (2016/2747(RSP)) (B8-0738/2016).

Omröstning: punkt 12.18 i protokollet av den 8.6.2016.


8. Halvtidsöversyn av investeringsplanen (debatt)

Uttalande av kommissionen: Halvtidsöversyn av investeringsplanen (2016/2732(RSP))

Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Othmar Karas för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Sander Loones för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Steeve Briois för ENF-gruppen, och Eleftherios Synadinos, grupplös.

Talare: Jyrki Katainen.

Talare: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann, Bernd Lucke, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lefteris Christoforou, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Bas Eickhout, Marco Valli, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Marian-Jean Marinescu, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Iskra Mihaylova, Marisa Matias, Ernest Maragall, Auke Zijlstra, Pablo Zalba Bidegain, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Isabelle Thomas, Stanisław Ożóg, Nedzhmi Ali, Dimitrios Papadimoulis, Claude Turmes, Gerolf Annemans, Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Vicky Ford och Dominique Riquet.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Monika Vana, Lambert van Nistelrooij, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Dariusz Rosati, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Inés Ayala Sender, James Nicholson, Paul Rübig, Pervenche Berès, Gunnar Hökmark, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Jutta Steinruck, Jan Olbrycht, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Spyraki, Jens Geier, Lefteris Christoforou, Roberto Gualtieri, Eva Paunova och Massimo Paolucci.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Reinhard Bütikofer, Rosa D'Amato, Andrey Novakov och Silvia Costa.

Talare: Maria Grapini yttrade sig om ögonkontaktsförfarandet. (Talmannen gjorde klargöranden.)

Talare: Jyrki Katainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


9. Makroekonomiskt stöd till Tunisien ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Tunisien [COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

Marielle de Sarnez redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Salvatore Cicu för PPE-gruppen, Emmanuel Maurel för S&D-gruppen, Sander Loones för ECR-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Santiago Fisas Ayxelà, David Martin, Eleonora Forenza, Tokia Saïfi, Pier Antonio Panzeri, Michael Gahler och Victor Boştinaru.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Ivan Jakovčić och Miguel Viegas.

Talare: Jyrki Katainen och Marielle de Sarnez.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.12 i protokollet av den 8.6.2016.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på det högtidliga mötet.)


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

10. Högtidligt möte – Bulgarien

Kl. 12.05–12.40 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av anförandet av Rosen Plevneliev, Republiken Bulgariens president.


ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

11. Meddelande från talmannen

Talmannen påminde om att parlamentets talman under plenarsammanträdet den 11 maj 2016 beslutat om att ålägga Eleftherios Synadinos en sanktion på grund av de oacceptabla uttalanden om den turkiska befolkningen som denne gjorde under plenarsammanträdet den 9 mars 2016 (punkt 11 i protokollet från den 11 maj 2016).

Under sitt sammanträde måndagen den 6 juni 2016 hade presidiet behandlat den överklagan som Eleftherios Synadinos ingivit och hade då enhällit bekräftat talmannens beslut att ålägga denne en sanktion som bestod i att han förlorade sin rätt till dagtraktamente under en sexdagarsperiod.

Den berörda personen hade delgivits beslutet under föregående dag.


12. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


12.1. Inrättande av en undersökningskommitté för att utreda påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt samt fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod (omröstning)

Förslag till beslut, ingivet av talmanskonferensen, i enlighet med artikel 198 i arbetsordningen, om tillsättning av en undersökningskommitté för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande, dess ansvarsområden, sammansättning och mandattid (2016/2726(RSO)) (B8-0745/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2016)0253)


12.2. Avtal EU-Palau om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Palau om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0177/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0254)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


12.3. Avtal EU-Tonga om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Tonga om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [12089/2015 - C8-0374/2015 - 2015/0196(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0179/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0255)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


12.4. Avtal EU-Colombia om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Colombia om undantag från viseringskravet för kortare vistelser [12095/2015 - C8-0390/2015 - 2015/0201(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Mariya Gabriel (A8-0178/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0256)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


12.5. Utvidgning av handeln med informationsteknikprodukter *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av ett avtal i form av en förklaring om utvidgning av handeln med informationsteknikprodukter [06925/2016 - C8-0141/2016 - 2016/0067(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Godelieve Quisthoudt-Rowohl gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 150.4 i arbetsordningen.

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0257)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


12.6. Underställa α-PVP kontrollåtgärder * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om att underställa det nya psykoaktiva ämnet 1-fenyl-2-(1-pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (α-pyrrolidinovalerofenon, α-PVP) kontrollåtgärder [15386/2015 - C8-0115/2016 - 2015/0309(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Michał Boni (A8-0175/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0258)


12.7. Ratifikation av och anslutning till 2010 års protokoll om farliga och skadliga ämnen, med undantag för aspekter som rör civilrättsligt samarbete (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Interimsbetänkande om förslaget till rådets beslut om medlemsstaternas ratifikation av och anslutning till, i Europeiska unionens intresse, 2010 års protokoll till internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen, med undantag för de aspekter som rör civilrättsligt samarbete [13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Pavel Svoboda (A8-0191/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0259)


12.8. Ratifikation av och anslutning till 2010 års protokoll till internationella konventionen om farliga och skadliga ämnen med avseende på aspekter som rör civilrättsligt samarbete (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Interimsbetänkande om utkastet till rådets beslut om medlemsstaternas ratifikation, på unionens vägnar, av 2010 års protokoll till internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen, och om medlemsstaternas anslutning, på unionens vägnar, till detta protokoll, med avseende på aspekter som rör civilrättsligt samarbete [14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Pavel Svoboda (A8-0190/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0260)


12.9. Ramavtal om partnerskap och samarbete EU-Filippinerna (Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar av ett protokoll till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [13085/2014 - C8-0009/2015 - 2014/0224(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Elmar Brok (A8-0148/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0261)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


12.10. Ramavtal om partnerskap och samarbete EU-Filippinerna (samtycke) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan uropeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan [05431/2015 - C8-0061/2015- 2013/0441(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Elmar Brok (A8-0149/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2016)0262)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


12.11. Ramavtal om partnerskap och samarbete EU-Filippinerna (resolution) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan [2015/2234(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Elmar Brok (A8-0143/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0263)


12.12. Makroekonomiskt stöd till Tunisien ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Tunisien [COM(2016)0067 - C8-0032/2016 - 2016/0039(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0264)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0264)


12.13. Regler mot vissa skatteflyktsmetoder * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt påverkar den inre marknadens funktion [COM(2016)0026 - C8-0031/2016 - 2016/0011(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Hugues Bayet (A8-0189/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2016)0265)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2016)0265)


12.14. Uppföljning av parlamentets resolution av den 11 februari 2015 om den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0580/2016 och B8-0584/2016 (2016/2573(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0580/2016 ingivet av LIBE-utskottet

Antogs (P8_TA(2016)0266)

(Resolutionsförslag B8-0584/2016 bortföll.)


12.15. Rymdkapacitet för säkerhet och försvar i Europa (omröstning)

Betänkande om rymdkapacitet för säkerhet och försvar i Europa [2015/2276(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0267)


12.16. Utveckling av rymdmarknaden (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0739/2016 (2016/2731(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0268)


12.17. Situationen i Venezuela (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Venezuela (2016/2699(RSP))

Debatten hade ägt rum den 10 maj 2016 (punkt 17 i protokollet av den 10.5.2016).

Resolutionsförslagen tillkännagavs den8 juni 2016 (punkt 5 i protokollet av den 8.6.2016).

Resolutionsförslag B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-0726/2016, B8-0728/2016 och B8-0729/2016 (2016/2699(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0700/2016

(ersätter B8-0700/2016, B8-0724/2016, B8-0728/2016 och B8-0729/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Antonio Tajani, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gabriel Mato, Davor Ivo Stier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carlos Iturgaiz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver och Francisco José Millán Mon, för PPE-gruppen,

—   Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, ,Kati Piri, Miroslav Poche, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Damiano Zoffoli, Ana Gomes, Ramón Jáuregui Atondo, Victor Boştinaru, Sergio Gutiérrez Prieto, Pier Antonio Panzeri, Carlos Zorrinho, Enrique Guerrero Salom, Karoline Graswander-Hainz, Jonás Fernández och Juan Fernando López Aguilar, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock och Mark Demesmaeker, för ECR-gruppen,

—   Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Enrique Calvet Chambon, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Matthijs van Miltenburg, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0269)

(Resolutionsförslagen B8-0723/2016, B8-0725/2016 och B8-0726/2016 bortföll.)

Inlägg:

João Pimenta Lopes, före omröstningen.


12.18. Hormonstörande ämnen: situationen till följd av domstolens dom av den 16 december 2015 (omröstning)

Uttalande av kommissionen: Hormonstörande ämnen: situationen till följd av domstolens dom av den 16 december 2015 (2016/2747(RSP))

Debatten hade ägt rum den 25 maj 2016 (punkt 19 i protokollet av den 25.5.2016)

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 8 juni 2016 (punkt 6 i protokollet av den 8.6.2016).

Resolutionsförslag B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-0737/2016 och B8-0738/2016 (2016/2747(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0733/2016

(ersätter B8-0733/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016 och B8-0738/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Jens Gieseke för PPE-gruppen,

—   Matthias Groote för S&D-gruppen,

—   Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen,

—   Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen,

—   Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen,

—   Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0270)

(Resolutionsförslagen B8-0734/2016 och B8-0737/2016 bortföll.)


12.19. Invändning enligt artikel 106: godkännande av genetiskt modifierad majs Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 (omröstning)

Resolutionsförslag, ingivet i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, av ENVI-utskottet, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av transformationshändelserna Bt11, MIR162, MIR604 och GA21 och om upphävande av besluten 2010/426/EU, 2011/893/EU, 2011/892/EU och 2011/894/EU (D044931/01 - 2016/2682(RSP)) (B8-0732/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RESOLUTIONSFÖRSLAG ingivet av ENVI-utskottet

Antogs (P8_TA(2016)0271)


12.20. Invändning enligt artikel 106: utsläppande på marknaden av en genetiskt modifierad nejlika (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4) (omröstning)

Resolutionsförslag, ingivet i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, av ENVI-utskottet, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut av den XXXX om utsläppande på marknaden av en genetiskt modifierad nejlika (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4) (D044927/02 - 2016/2683(RSP)) (B8-0731/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

RESOLUTIONSFÖRSLAG ingivet av ENVI-utskottet

Antogs (P8_TA(2016)0272)


13. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Rekommendation Elmar Brok - A8-0148/2016
Andrejs Mamikins och Stanislav Polčák

Rekommendation Elmar Brok - A8-0149/2016
Andrejs Mamikins

Betänkande Elmar Brok - A8-0143/2016
Andrejs Mamikins

Betänkande Marielle de Sarnez - A8-0187/2016
Ilhan Kyuchyuk, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Stefano Maullu och Notis Marias

Betänkande Hugues Bayet - A8-0189/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez och Andrejs Mamikins

Uppföljning av parlamentets resolution av den 11 februari 2015 om den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr (2016/2573(RSP)) - B8-0580/2016
Andrejs Mamikins

Betänkande Bogdan Andrzej Zdrojewski - A8-0151/2016
Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jean-Luc Mélenchon och Janusz Korwin-Mikke

Utveckling av rymdmarknaden (2016/2731(RSP)) - B8-0739/2016
Andrejs Mamikins

Situationen i Venezuela (2016/2699(RSP)) - RC-B8-0700/2016
Frédérique Ries, Tania González Peñas, Ramón Jáuregui Atondo, Javier Couso Permuy, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Jean-Luc Mélenchon, Notis Marias och Janusz Korwin-Mikke

Hormonstörande ämnen: situationen till följd av domstolens dom av den 16 december 2015 (2016/2747(RSP)) - RC-B8-0733/2016
Rosa D'Amato, Maria Lidia Senra Rodríguez, Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo och Andrejs Mamikins.


14. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.10 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

15. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


16. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

De behöriga franska myndigheterna hade översänt två begäranden om upphävande av Jean-François Jalkh parlamentariska immunitet inom ramen för en förundersökning vid domstolen Tribunal de Grande instance i Paris och domstolen Tribunal de Grande instance i Nanterre samt två begäranden om upphävande av Jean-Marie Le Pens parlamentariska immunitet inom ramen för en förundersökning vid domstolen Tribunal de Grande instance i Paris.

Dessa begäranden hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).


17. Utskottens och delegationernas sammansättning

PPE-gruppen hade begärt att följande utnämning skulle godkännas:

Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Kazakstan, EU-Kirgizistan och EU-Uzbekistan samt för förbindelserna med Tadzjikistan, Turkmenistan och Mongoliet: Laima Liucija Andrikienė

Denna utnämning skulle betraktas som godkänd om det inte framställdes några invändningar mot den före justeringen av detta protokoll.


18. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från kommissionen och domstolen:

- Underrättelse om inlämning av ett byggprojekt (utvidgning av kontorslokaler) från byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (N8-0034/2016 - C8-0191/2016 - 2016/2091(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring nr 4-INF/2016 – domstolen (N8-0035/2016 - C8-0197/2016 - 2016/2092(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 10/2016 – avsnitt III – kommissionen (N8-0036/2016 - C8-0200/2016 - 2016/2093(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG


19. Främjande av fri rörlighet genom förenkling av godtagandet av vissa officiella handlingar ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av medborgares fria rörlighet genom förenkling av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 [14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

Mady Delvaux redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Emil Radev för PPE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Diane James för EFDD-gruppen, Marie-Christine Boutonnet för ENF-gruppen, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Branislav Škripek, Petr Mach, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ruža Tomašić, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Pál Csáky och Daniel Buda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Claudia Țapardel, Notis Marias, Brian Hayes, Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos och Victor Negrescu.

Talare: Věra Jourová och Mady Delvaux.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.4 i protokollet av den 9.6.2016.


20. Överföring till tribunalen av behörigheten att i första instans avgöra tvister mellan unionen och dess anställda ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om överföring till Europeiska unionens tribunal av behörigheten att i första instans avgöra tvister mellan unionen och dess anställda [N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Mady Delvaux (A8-0167/2016)

Mady Delvaux redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Danuta Maria Hübner (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Evelyn Regner för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, António Marinho e Pinto för ALDE-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Georg Mayer för ENF-gruppen, Sergio Gaetano Cofferati, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marie-Christine Boutonnet och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Victor Negrescu, Notis Marias och Ivan Jakovčić.

Talare: Mady Delvaux.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.5 i protokollet av den 9.6.2016.

(Sammanträdet avbröts kl. 16.25 och återupptogs kl. 16.50.)


ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

21. Förbättrad datadelning och användning av de europeiska informationssystemen och databaserna i kampen mot grov gränsöverskridande brottslighet och terrorism (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förbättrad datadelning och användning av de europeiska informationssystemen och databaserna i kampen mot grov gränsöverskridande brottslighet och terrorism (2016/2760(RSP))

Bert Koenders (rådets tjänstgörande ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Angelika Mlinar, Kinga Gál, Ana Gomes, James Nicholson, Filiz Hyusmenova, Axel Voss, Caterina Chinnici, Kaja Kallas, Tomáš Zdechovský, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Emil Radev och Hugues Bayet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes och Georgios Epitideios.

Talare: Jérôme Lavrilleux.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sergio Gaetano Cofferati och Maria Grapini.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Bert Koenders.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


22. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Talmannen gjorde följande uttalande:

En rekommendation från ECON-utskottet om att inte invända mot förslaget till genomförandeförordning tillkännagavs under gårdagens plenarsammanträde (punkt 10 i protokollet av den 7.6.2016).

Inga invändningar hade framförts mot denna rekommendation inom den tidsfrist på 24 timmar som föreskrivs i artikel 105.6 i arbetsordningen.

Rekommendationen ansågs därmed godkänd och skulle offentliggöras i ”Antagna texter” från sammanträdet torsdagen den 9 juni 2016.


23. Det turkiska parlamentets beslut att upphäva den parlamentariska immuniteten för 138 ledamöter (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Det turkiska parlamentets beslut att upphäva den parlamentariska immuniteten för 138 ledamöter (2016/2761(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Renate Sommer, Nikos Androulakis, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Takis Hadjigeorgiou, Ska Keller, Franz Obermayr, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Marie-Christine Vergiat, Ernest Maragall, Georgios Epitideios, Jaromír Štětina, Elena Valenciano, Hans-Olaf Henkel, Kostas Chrysogonos, Ulrike Lunacek, Manolis Kefalogiannis, Brando Benifei, Angel Dzhambazki, Josu Juaristi Abaunz, Othmar Karas, Ana Gomes, Martina Michels, Costas Mavrides, Sofia Sakorafa, Pier Antonio Panzeri och Demetris Papadakis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Kateřina Konečná och Javier Couso Permuy.

Talare: Johannes Hahn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


24. Reform av de handelspolitiska skyddsåtgärderna (debatt)

Uttalande av rådet: Reform av de handelspolitiska skyddsåtgärderna (2016/2763(RSP))

Bert Koenders (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Daniel Caspary för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Bernd Lange för S&D-gruppen, Joachim Starbatty för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott, David Borrelli för EFDD-gruppen, Matteo Salvini för ENF-gruppen, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Marielle de Sarnez, Anne-Marie Mineur, Reinhard Bütikofer, Jonathan Arnott, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Reinhard Bütikofer, Salvatore Cicu, Andrea Cozzolino, Bernd Lange om debattens förlopp, Marietje Schaake, Patrick Le Hyaric, Jarosław Wałęsa, Agnes Jongerius, Adam Szejnfeld, Maria Arena, Tokia Saïfi, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Joachim Schuster och Victor Boştinaru.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Maria Grapini.

Talare: Bert Koenders.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


25. Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016 (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000058/2016) från Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström och Marco Affronte, för utskottet ENVI, till rådet: Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000059/2016) från Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström och Marco Affronte, för utskottet ENVI, till kommissionen: Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Giovanni La Via utvecklade frågorna.

Bert Koenders (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan B8-0702/2016.

Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) besvarade frågan B8-0703/2016.

Talare: Marijana Petir för PPE-gruppen, Renata Briano för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, José Inácio Faria för ALDE-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, Linnéa Engström för Verts/ALE-gruppen, Marco Affronte för EFDD-gruppen, Sylvie Goddyn för ENF-gruppen, Csaba Sógor och Ricardo Serrão Santos.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Anja Hazekamp.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Ivan Jakovčić.

Talare: Jyrki Katainen och Bert Koenders.

Resolutionsförslagen (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: sammanträdesperioden i juli.


26. En öppen, effektiv och oberoende EU-förvaltning (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000079/2016) från Pavel Svoboda och Heidi Hautala, för utskottet JURI, till kommissionen: En förordning för en öppen, effektiv och oberoende EU-förvaltning (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)

Pavel Svoboda och Heidi Hautala utvecklade frågan.

Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Emil Radev för PPE-gruppen, Victor Negrescu för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Margot Parker för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Ruža Tomašić, Ingeborg Gräßle, Monica Macovei och Daniel Buda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Ivan Jakovčić och Kateřina Konečná.

Talare: Jyrki Katainen.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

Heidi Hautala och Pavel Svoboda, för utskottet JURI, om en öppen, effektiv och oberoende EU-förvaltning (2016/2610(RSP)) (B8-0685/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.6 i protokollet av den 9.6.2016.


27. EU:s ekonomiska diplomati (debatt)

Uttalande av kommissionen: EU:s ekonomiska diplomati (2016/2733(RSP))

Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Antonio Tajani för PPE-gruppen, Maria Grapini för S&D-gruppen, Zdzisław Krasnodębski för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Othmar Karas, Francisco Assis, Janusz Lewandowski, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Dubravka Šuica och Stanislav Polčák.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kateřina Konečná och Ruža Tomašić.

Talare: Jyrki Katainen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


28. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 583.763/OJJE).


29. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.30.

Klaus Welle

Ryszard Czarnecki

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Balz, Bové, Crowley, Deprez, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Muselier, Sippel, Theocharous, Vautmans, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy