Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2887(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000067/2016 (B8-0704/2016)

Συζήτηση :

PV 09/06/2016 - 2
CRE 09/06/2016 - 2

Ψηφοφορία :

PV 09/06/2016 - 4.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο

2. Ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου προμήθειας σιδηροδρομικού υλικού (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000067/2016) που κατέθεσε Jerzy Buzek, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, προς την Επιτροπή: Ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου προμήθειας σιδηροδρομικού υλικού (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016)

Η Martina Werner αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Nadine Morano, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Patrizia Toia, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Evžen Tošenovský, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dominique Riquet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, David Borrelli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Reinhard Bütikofer, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, Kosma Złotowski, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Michael Cramer, Jonathan Arnott, Gilles Lebreton, Wim van de Camp, Edouard Martin, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Markus Pieper, Jude Kirton-Darling, Massimiliano Salini και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Andor Deli και Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Παρεμβαίνει ο Reinhard Bütikofer σχετικά με την παρέμβαση του Χρήστου Στυλιανίδη.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Martina Werner, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, σχετικά με την ανταγωνιστικότητα του       ευρωπαϊκού κλάδου σιδηροδρομικού υλικού (2015/2887(RSP)) (B8-0677/2016)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.6.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου