Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 9 юни 2016 г. - Страсбург

3. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 8.6.2016 г.)


3.1. Камбоджа

Предложения за резолюция B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016, B8-0772/2016 (2015/2753(RSP))

Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat и Petras Auštrevičius представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Jiří Pospíšil, от името на групата PPE, Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, Javier Nart, от името на групата ALDE, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Krzysztof Hetman и Dita Charanzová.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Eduard Kukan, Jonathan Arnott и Stanislav Polčák.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.1 от протокола от 9.6.2016.


3.2. Таджикистан: положението с лицата, лишени от свобода поради убежденията си

Предложения за резолюция B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016, B8-0770/2016 (2015/2754(RSP))

Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Lola Sánchez Caldentey и Илхан Кючюк представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Jaromír Štětina, от името на групата PPE, Marju Lauristin, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Seán Kelly и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Eduard Kukan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Herbert Dorfmann и Fabio Massimo Castaldo.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.2 от протокола от 9.6.2016.


3.3. Виетнам

Предложения за резолюция B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016, B8-0767/2016 (2015/2755(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Jeroen Lenaers и Frédérique Ries представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jean-Luc Mélenchon, Andi Cristea, от името на групата S&D (председателят отбеляза, че Парламентът защитава правата на човека в целия свят), Bas Belder, от името на групата ECR, Diane James, от името на групата EFDD, Edouard Ferrand, от името на групата ENF, Csaba Sógor, Francisco Assis и Amjad Bashir.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, José Inácio Faria, Fabio Massimo Castaldo, Patricija Šulin и Seán Kelly.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.3 от протокола от 9.6.2016.

(Заседанието, прекъснато в 11.40 ч., в очакване на времето за гласуване, беше възобновено в 12.00 ч.)

Правна информация - Политика за поверителност