Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016 - Στρασβούργο

3. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.6.2016)


3.1. Καμπότζη

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016, B8-0772/2016 (2015/2753(RSP))

Οι Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat και Petras Auštrevičius παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Krzysztof Hetman και Dita Charanzová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eduard Kukan, Jonathan Arnott και Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.6.2016.


3.2. Κατάσταση των κρατουμένων συνείδησης στο Τατζικιστάν

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016, B8-0770/2016 (2015/2754(RSP))

Οι Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Lola Sánchez Caldentey και Ilhan Kyuchyuk παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Jaromír Štětina, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marju Lauristin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Seán Kelly και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eduard Kukan, Νότης Μαριάς, Stanislav Polčák, Herbert Dorfmann και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.6.2016.


3.3. Βιετνάμ

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016, B8-0767/2016 (2015/2755(RSP))

Οι Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Jeroen Lenaers και Frédérique Ries παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν ο Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jean-Luc Mélenchon, Andi Cristea, εξ ονόματος της Ομάδας S&D (Ο Πρόεδρος παρατηρεί ότι το Κοινοβούλιο υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα παντού στον κόσμο), Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Diane James, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Csaba Sógor, Francisco Assis και Amjad Bashir.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, José Inácio Faria, Fabio Massimo Castaldo, Patricija Šulin και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.6.2016.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.40 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου