Показалец 
Протокол
PDF 285kWORD 249k
Четвъртък, 9 юни 2016 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Конкурентоспособност на европейския промишлен сектор за оборудване за железопътния транспорт (разискване)
 3.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
3.1.Камбоджа
  
3.2.Таджикистан: положението с лицата, лишени от свобода поради убежденията си
  
3.3.Виетнам
 4.Време за гласуване
  
4.1.Камбоджа (гласуване)
  
4.2.Таджикистан: положението с лицата, лишени от свобода поради убежденията си (гласуване)
  
4.3.Виетнам (гласуване)
  
4.4.Насърчаване на свободното движение чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи ***II (гласуване)
  
4.5.Прехвърляне на Общия съд на Европейския съюз на компетентността да разглежда като първа инстанция споровете между Съюза и неговите служители ***I (гласуване)
  
4.6.Регламент за открита, ефикасна и независима администрация на Европейския съюз (гласуване)
  
4.7.Конкурентоспособност на европейския промишлен сектор за оборудване за железопътния транспорт (гласуване)
 5.Обяснениe на вот
 6.Поправки на вот и намерения за гласуване
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание
 8.Позиция на Съвета на първо четене
 9.Информация относно преговорите по международните споразумения (разискване)
 10.Внесени документи
 11.Решения относно някои документи
 12.Петиции
 13.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 14.График на следващите заседания
 15.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Конкурентоспособност на европейския промишлен сектор за оборудване за железопътния транспорт (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000067/2016), зададен от Jerzy Buzek, от името на комисията ITRE, към Комисията: Конкурентоспособност на европейския сектор за оборудване за железопътния транспорт (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016)

Martina Werner разви въпроса.

Christos Stylianides (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Nadine Morano, от името на групата PPE, Patrizia Toia, от името на групата S&D, Evžen Tošenovský, от името на групата ECR, Dominique Riquet, от името на групата ALDE, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, David Borrelli, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Reinhard Bütikofer, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, Kosma Złotowski, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Michael Cramer, Jonathan Arnott, Gilles Lebreton, Wim van de Camp, Edouard Martin, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Markus Pieper, Jude Kirton-Darling, Massimiliano Salini и Seán Kelly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Andor Deli и Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Изказа се Christos Stylianides.

Изказа се Reinhard Bütikofer относно изказването на Christos Stylianides.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Martina Werner, от името на комисията ITRE, относно конкурентоспособността на европейския сектор за оборудване за железопътния транспорт (2015/2887(RSP)) (B8-0677/2016)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.7 от протокола от 9.6.2016.


3. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 8.6.2016 г.)


3.1. Камбоджа

Предложения за резолюция B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016, B8-0772/2016 (2015/2753(RSP))

Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat и Petras Auštrevičius представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Jiří Pospíšil, от името на групата PPE, Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, Javier Nart, от името на групата ALDE, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Krzysztof Hetman и Dita Charanzová.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Eduard Kukan, Jonathan Arnott и Stanislav Polčák.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.1 от протокола от 9.6.2016.


3.2. Таджикистан: положението с лицата, лишени от свобода поради убежденията си

Предложения за резолюция B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016, B8-0770/2016 (2015/2754(RSP))

Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Lola Sánchez Caldentey и Илхан Кючюк представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Jaromír Štětina, от името на групата PPE, Marju Lauristin, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Seán Kelly и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Eduard Kukan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Herbert Dorfmann и Fabio Massimo Castaldo.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.2 от протокола от 9.6.2016.


3.3. Виетнам

Предложения за резолюция B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016, B8-0767/2016 (2015/2755(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Jeroen Lenaers и Frédérique Ries представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jean-Luc Mélenchon, Andi Cristea, от името на групата S&D (председателят отбеляза, че Парламентът защитава правата на човека в целия свят), Bas Belder, от името на групата ECR, Diane James, от името на групата EFDD, Edouard Ferrand, от името на групата ENF, Csaba Sógor, Francisco Assis и Amjad Bashir.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, José Inácio Faria, Fabio Massimo Castaldo, Patricija Šulin и Seán Kelly.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.3 от протокола от 9.6.2016.

(Заседанието, прекъснато в 11.40 ч., в очакване на времето за гласуване, беше възобновено в 12.00 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

4. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

°
° ° °

Изказа се Fulvio Martusciello (председател на делегацията за връзки с Израел), за да изрази солидарността на Парламента със семействата на четирите жертви на стрелбата в Тел Авив вчера.


4.1. Камбоджа (гласуване)

Предложенията за резолюции бяха обявени на 8 юни 2016 г. (точка 2 от протокола от 8.6.2016 г).

Предложения за резолюция B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016 и B8-0772/2016 (2016/2753(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0753/2016

(за замяна на B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016 и B8-0772/2016):

внесено от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Андрей Новаков, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Андрей Ковачев, Ева Паунова, Krzysztof Hetman, László Tőkés, David McAllister и Inese Vaidere, от името на групата PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Момчил Неков, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Pina Picierno, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward и Damiano Zoffoli, от името на групата S&D;

—   Ruža Tomašić, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Ангел Джамбазки, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Charles Tannock, Notis Marias и Raffaele Fitto, от името на групата ECR;

—   Petras Auštrevičius, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Филиз Хюсменова, Илхан Кючюк, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Неджми Али, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat и Urmas Paet, от името на групата ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga и Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes и Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2016)0274)


4.2. Таджикистан: положението с лицата, лишени от свобода поради убежденията си (гласуване)

Предложенията за резолюции бяха обявени на 8 юни 2016 г. (точка 2 от протокола от 8.6.2016 г).

Предложения за резолюция B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016 и B8-0770/2016 (2016/2754(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0755/2016

(за замяна на B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016 и B8-0770/2016):

внесено от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Bogdan Brunon Wenta, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Андрей Новаков, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Андрей Ковачев, Ева Паунова, László Tőkés и David McAllister, от името на групата PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Момчил Неков, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward и Damiano Zoffoli, от името на групата S&D;

—   Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Monica Macovei, Ангел Джамбазки, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga и Arne Gericke, от името на групата ECR;

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Илхан Кючюк, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Филиз Хюсменова, Pavel Telička, Неджми Али, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat и Ulrike Müller, от името на групата ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen и Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL;

—   Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Bodil Valero и Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi и Beatrix von Storch, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2016)0275)


4.3. Виетнам (гласуване)

Предложенията за резолюции бяха обявени на 8 юни 2016 г. (точка 2 от протокола от 8.6.2016 г).

Предложения за резолюция B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016 и B8-0767/2016 (2016/2755(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0754/2016

(за замяна на B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016 и B8-0767/2016):

внесено от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Андрей Новаков, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Андрей Ковачев, Ева Паунова, Krzysztof Hetman, László Tőkés и David McAllister, от името на групата PPE

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Момчил Неков, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward и Damiano Zoffoli, от името на групата S&D;

—   Monica Macovei, Ангел Джамбазки, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Julie Girling, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba и Notis Marias, от името на групата ECR;

—   Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Филиз Хюсменова, Pavel Telička, Илхан Кючюк, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Неджми Али, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet и Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes и Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi и Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2016)0276)


4.4. Насърчаване на свободното движение чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 [14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Mady Delvaux (A8-0156/2016)


(Необходимо е квалифицирано мнозинство за отхвърляне на позицията на Съвета)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявено за одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0277)


4.5. Прехвърляне на Общия съд на Европейския съюз на компетентността да разглежда като първа инстанция споровете между Съюза и неговите служители ***I (гласуване)

Доклад относно проекта на регламент на Европейския съюз и на Съвета за прехвърляне на Общия съд на Европейския съюз на компетентността да разглежда като първа инстанция споровете между Съюза и неговите служители [N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Mady Delvaux (A8-0167/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2016)0278)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0278)


4.6. Регламент за открита, ефикасна и независима администрация на Европейския съюз (гласуване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000079/2016), зададен от Pavel Svoboda и Heidi Hautala, от името на комисията JURI, към Комисията: Регламент относно открита, ефикасна и независима администрация на Европейския съюз (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)

Предложение за резолюция B8-0685/2016 (2016/2610(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0279)


4.7. Конкурентоспособност на европейския промишлен сектор за оборудване за железопътния транспорт (гласуване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000067/2016), зададен от Jerzy Buzek, от името на комисията ITRE: Конкурентоспособност на европейския сектор за оборудване за железопътния транспорт (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016)

Предложение за резолюция B8-0677/2016 (2016/2887(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0280)


5. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Препоръка за второ четене Mady Delvaux - A8-0156/2016
Ангел Джамбазки, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Danuta Jazłowiecka, Michela Giuffrida, Seán Kelly, Monica Macovei и Stanislav Polčák

Доклад Mady Delvaux - A8-0167/2016
Ангел Джамбазки, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Monica Macovei и Stanislav Polčák

Регламент за открита, ефикасна и независима администрация на Европейския съюз - (2016/2610(RSP)) - B8-0685/2016
Ангел Джамбазки, Andrejs Mamikins и Seán Kelly

Конкурентоспособност на европейския промишлен сектор за оборудване за железопътния транспорт - (2015/2887(RSP)) - B8-0677/2016
Ангел Джамбазки, Andrejs Mamikins и Seán Kelly.


6. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 12.40 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

7. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


8. Позиция на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 64, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следната позиция, придружена от мотивите за нейното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза (05581/1/2016 - C8-0188/2016 – 2013/0027(COD) - COM(2016)0363)

Препращане на водещата комисия: IMCO

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се произнесе, започва да тече от утре, 10 юни 2016 г.


9. Информация относно преговорите по международните споразумения (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000029/2016), зададен от Claude Moraes от името на комисията LIBE към Комисията: Информация относно преговори за международни споразумения (2016/2574(RSP)) (B8-0362/2016)

Roberta Metsola разви въпроса.

Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Andrejs Mamikins, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Andrejs Mamikins и Andi Cristea, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Diane James, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Diane James, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Jude Kirton-Darling, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Notis Marias, Ivan Jakovčić, David Coburn, Jiří Pospíšil, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ангел Джамбазки, Francisco Assis, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Seán Kelly, Stanislav Polčák и Seán Kelly, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová и Jozo Radoš.

Изказа се Dimitris Avramopoulos.

Разискването приключи.


10. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

CULT, ITRE, JURI

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/13/ЕС за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите (текст от значение за ЕИП) (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

CULT, BUDG, ITRE, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно услуги за трансгранична доставка на колетни пратки (COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

ITRE, IMCO

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/45/ЕО за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

ENVI, JURI

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/41/ЕО на Съвета относно регистрацията на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите членки на Общността, и за изменение на Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки (COM(2016)0370 - C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

LIBE

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби по редовни линии, за изменение на Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно държавния пристанищен контрол и за отмяна на Директива 1999/35/ЕО на Съвета (COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Projet Extension du bâtiment - EASO (N8-0037/2016 - C8-0211/2016 – 2016/2103(GBD))

(За момента заглавието не е достъпно на всички езици.)

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от членове на Парламента, предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно филтрите за прахови частици (B8-0503/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

TRAN

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно влиянието на пазарите върху иновациите в предприятията (B8-0542/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

ITRE

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно нелоялната конкуренция, дължаща се на режима на сухопътния каботаж (B8-0543/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

TRAN

- Bruno Gollnisch. Предложение за резолюция относно случая на Джулиан Асанж (B8-0544/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно незаконното използване на имена на известни градове от региона Венето за търговски цели в ЕС и в трети държави (B8-0548/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

INTA, IMCO

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно лекарството „Талидомид“ (B8-0551/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно вноса на заразени селскостопански хранителни продукти (B8-0553/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно състоянието на силите на реда в Италия (B8-0554/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно въвеждането на мерки за ограничаване на разхищаването на храна (B8-0555/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно безопасността на ядрените обекти в Белгия (B8-0556/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно проникването на терористи сред мигрантите, пристигащи в Италия и в Европа (B8-0558/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно сондажите на крайбрежното морско дъно (B8-0559/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно укрепването на законодателството на Общността за защита на италианското производство и на италианския лозаро-винарски сектор (B8-0560/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно неефективността на споразумението между ЕС и Турция (B8-0561/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно последиците от референдума в Нидерландия относно Споразумението за асоцииране с Украйна (B8-0563/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно начините за предотвратяване на програмираното изтребление на акулите (B8-0564/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно режима на самоначисляване на ДДС (B8-0565/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно загубата на суверенното право на законотворчество на държавите в рамките на преговорите за Трансатлантическо споразумение (B8-0566/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно неспособността на плана „Юнкер“ да възстанови публичните инвестиции (B8-0567/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно мерките за ограничаване на колебанията при движението на капитали (B8-0568/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно дъмпинга, осъществяван от Китай в сектора на автомобилите, използващи нови енергийни източници (B8-0569/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно хипертрофията на финансовия сектор и нейното отражение върху реалната икономика (B8-0570/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно призива за по-голям ангажимент, в сътрудничество с международната общност, с цел противодействие на ядрените амбиции на Корейската народнодемократична република (B8-0571/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно приемането на мерки за открояване на значението на спортните занимания и за признаване на съществуването на действително право на спорт (B8-0574/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно прилагането на план за действие за борба с тероризма в Европа след терористичните нападения в Брюксел (B8-0575/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно защитата на европейския пазар и на италианските производители вследствие на рекордното увеличение на внос в Европа на доматен концентрат от Китай (B8-0576/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно леярните „Фондерие Пизано“ (B8-0577/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно централите за производство на енергия от биомаса (B8-0578/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

CULT

- Dominique Bilde и Bernard Monot. Предложение за резолюция относно олихвяването на депозити (B8-0579/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно по-ефективното опростяване на законодателството, насочено към повишаване на привлекателността на европейския пазар, по-специално по отношение на инкубаторите за стартиращи предприятия (B8-0613/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

ITRE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно прилагането на по-строги регулаторни механизми във връзка с произхода на суровините за продукти от говеждо месо, обозначени със знак за защитено географско указание (ЗГУ) (B8-0614/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно приемането на конкретни действия в областта на органичните торове, така че селскостопанската дейност да оказва положително въздействие върху околната среда (B8-0615/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно маларията по света (B8-0616/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно опазването на околната среда и защитата на човешкото здраве (B8-0617/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Bilde Bernard Monot. Предложение за резолюция относно отмяната на Директива 2014/59/ЕС за възстановяване и преструктуриране на банките (B8-0618/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно увеличаването на капиталовите изисквания за банките (B8-0619/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно реформата на регламента „Дъблин III“ (B8-0620/2016)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE


11. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 2 юни 2016 г.)

комисия CONT

- Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 2015 г. (2016/2098(INI))
(подпомагаща: REGI)

- Годишен доклад за 2015 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС - борба срещу измамите (2016/2097(INI))
(подпомагаща: LIBE, REGI)

комисия DEVE

- Преразглеждане на европейския консенсус относно развитието (2016/2094(INI))

комисия ECON

- Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (2016/2100(INI))
(подпомагаща: INTA, IMCO)

- Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (2016/2099(INI))
(подпомагаща: DEVE, INTA, BUDG)

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2016 г. (2016/2101(INI))
(подпомагаща: CULT, IMCO, REGI, EMPL, BUDG)

комисия EMPL

- Европейски стълб на социалните права (COM(2016)0127 - 2016/2095(INI))
(подпомагаща: ECON)

комисия FEMM

- Насърчаване на равенството между половете в рамките на изследванията в областта на психичното здраве и клиничните изследвания (2016/2096(INI))
(подпомагаща: DEVE, ITRE)

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия BUDG

- Справяне с кризата, свързана с бежанците, в Европа: роля на външната дейност на ЕС (JOIN(2015)0040 - 2015/2342(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: AFET, DEVE
подпомагаща: BUDG, LIBE

комисия AFET

- Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Грузия) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: LIBE
подпомагаща: AFET

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 2 юни 2016 г.)

комисия ECON (член 54 от Правилника за дейността)

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2016 г. (2016/2101(INI))
(подпомагаща: CULT, IMCO, REGI, EMPL (член 54 от Правилника за дейността), BUDG (член 54 от Правилника за дейността))

- Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (2016/2099(INI))
(подпомагаща: DEVE, INTA, BUDG (член 54 от Правилника за дейността))

комисия INTA (член 54 от Правилника за дейността)
- Достъп на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки на Съюза и определяне на процедурите за подпомагане на преговорите относно достъпа на съюзни стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки на трети държави (COM(2016)00342012/0060(COD))
подпомагаща: DEVE, EMPL, ITRE, JURI, IMCO (член 54 от Правилника за дейността))

Решение за процедура на съвместни заседания на комисии (член 55 от Правилника за дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 2 юни 2016 г.)

комисии LIBE, FEMM (член 55 от Правилника за дейността)

Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (2016/0062 (NLE))   


12. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 215, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

7 юни 2016 г.

(*) Име с поверителен характер.

(*) (№ 0415/2016); (*) (№ 0416/2016); (*) (№ 0417/2016); (*) (№ 0418/2016); (*) (№ 0419/2016); Detlef Zöllner (№ 0420/2016); (*) (№ 0421/2016); Paola Daniela Mangano (№ 0422/2016); (*) (№ 0423/2016); (*) (№ 0424/2016); (*) (№ 0425/2016); (*) (№ 0426/2016); (*) (№ 0427/2016); Marco Magnani (№ 0428/2016); (*) (№ 0429/2016); (*) (№ 0430/2016); (*) (№ 0431/2016); Tóth Zoltán (№ 0432/2016); Alessandro Fabbri (№ 0433/2016); (*) (№ 0434/2016); (*) (№ 0435/2016); Bogdan Răducanu (№ 0436/2016); (*) (№ 0437/2016); (*) (№ 0438/2016); (*) (№ 0439/2016); Ismael Antonio López Pérez (№ 0440/2016); (*) (№ 0441/2016); (*) (№ 0442/2016); Jean Doignie (№ 0443/2016); (*) (№ 0444/2016); (*) (№ 0445/2016); (*) (№ 0446/2016); (*) (№ 0447/2016); Antonio Petruccelli (№ 0448/2016); Massimo Gottardo (№ 0449/2016); (*) (№ 0450/2016); Renzo Venturini (№ 0451/2016); Silvia Venturini (№ 0452/2016); (*) (№ 0453/2016); (*) (№ 0454/2016); (*) (№ 0455/2016); Gian Andrea Fratesi (№ 0456/2016); Rosette Rovers (№ 0457/2016); (*) (№ 0458/2016); (*) (№ 0459/2016); Massimo Gottardo (№ 0460/2016); (*) (№ 0461/2016); Michele Gottardo (№ 0462/2016); Michele Gottardo (№ 0463/2016); (*) (№ 0464/2016); Emanuele Lupo (№ 0465/2016); (*) (№ 0466/2016); (*) (№ 0467/2016); (*) (№ 0468/2016); (*) (№ 0469/2016); (*) (№ 0470/2016); Pasquale Annunziata (№ 0471/2016); (*) (№ 0472/2016); (*) (№ 0473/2016); (*) (№ 0474/2016); (*) (№ 0475/2016); (*) (№ 0476/2016); (*) (№ 0477/2016); (*) (№ 0478/2016); Oliver Bretz (№ 0479/2016); (*) (№ 0480/2016); (*) (№ 0481/2016); (*) (№ 0482/2016); (*) (№ 0483/2016); (*) (№ 0484/2016); (*) (№ 0485/2016); (*) (№ 0486/2016); (*) (№ 0487/2016); (*) (№ 0488/2016); (*) (№ 0489/2016); María José Varela Velo (Asociación gallega Petón do Lobo) (№ 0490/2016); (*) (№ 0491/2016); (*) (№ 0492/2016); (*) (№ 0493/2016); (*) (№ 0494/2016); (*) (№ 0495/2016); (*) (№ 0496/2016); Simon Reinelt (№ 0497/2016); (*) (№ 0498/2016); (*) (№ 0499/2016); (*) (№ 0500/2016); (*) (№ 0501/2016); (*) (№ 0502/2016); (*) (№ 0503/2016); (*) (№ 0504/2016); (*) (№ 0505/2016); (*) (№ 0506/2016); (*) (№ 0507/2016); Elena Pérez Alonso (Sindicato de Trabajadores de Seguridad Privada) (№ 0508/2016); Andrej Mecava (№ 0509/2016); (*) (№ 0510/2016); (*) (№ 0511/2016); Francesco Orbitello (№ 0512/2016); Eleni Maravelia (№ 0513/2016); (*) (№ 0514/2016); (*) (№ 0515/2016); (*) (№ 0516/2016); (*) (№ 0517/2016); (*) (№ 0518/2016); (*) (№ 0519/2016); (*) (№ 0520/2016); Luciana Degli Esposti (№ 0521/2016); Morten B Nielsen (№ 0522/2016); (*) (№ 0523/2016); José Lacalle Márquez (№ 0524/2016); (*) (№ 0525/2016); (*) (№ 0526/2016); (*) (№ 0527/2016); (*) (№ 0528/2016); Simon Reinelt (№ 0529/2016); (*) (№ 0530/2016); (*) (№ 0531/2016); Oliver Bretz (№ 0532/2016); Antonio Petruccelli (№ 0533/2016); Rui Martins (№ 0534/2016); (*) (№ 0535/2016); José Manuel Martín Álvarez (№ 0536/2016); Diana Wierzchos (№ 0537/2016); Adolfo Pablo Lapi (№ 0538/2016); (*) (№ 0539/2016); (*) (№ 0540/2016); (*) (№ 0541/2016); (*) (№ 0542/2016); (*) (№ 0543/2016); (*) (№ 0544/2016); (*) (№ 0545/2016).


13. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


14. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят на 22 и 23 юни 2016 г.


15. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието беше закрито в 16.30 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Бареков, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, De Monte, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Новаков, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Balz, Bové, Crowley, Deprez, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Muselier, Sippel, Theocharous, Vautmans, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate

Правна информация - Политика за поверителност