Seznam 
Zápis
PDF 258kWORD 239k
Čtvrtek, 9. června 2016 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Konkurenceschopnost evropského dodavatelského železničního průmyslu (rozprava)
 3.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  3.1.Kambodža
  3.2.Tádžikistán, situace vězňů svědomí
  3.3.Vietnam
 4.Hlasování
  4.1.Kambodža (hlasování)
  4.2.Tádžikistán, situace vězňů svědomí (hlasování)
  4.3.Vietnam (hlasování)
  4.4.Podpora volného pohybu zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin ***II (hlasování)
  4.5.Přenesení pravomoci rozhodovat v prvním stupni ve věcech veřejné služby EU ***I (hlasování)
  4.6.Otevřená, efektivní a nezávislá správa Evropské unie (hlasování)
  4.7.Konkurenceschopnost evropského dodavatelského železničního průmyslu (hlasování)
 5.Vysvětlení hlasování
 6.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 7.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 8.Postoj Rady v 1. čtení
 9.Informace týkající se jednání o mezinárodních dohodách (rozprava)
 10.Předložení dokumentů
 11.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 12.Petice
 13.Předání textů přijatých během zasedání
 14.Termíny příštích zasedání
 15.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Konkurenceschopnost evropského dodavatelského železničního průmyslu (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000067/2016), kterou pokládá Jerzy Buzek za výbor ITRE Komisi: Konkurenceschopnost evropského dodavatelského železničního průmyslu (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016)

Martina Werner rozvinula otázku.

Christos Stylianides (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Nadine Morano za skupinu PPE, Patrizia Toia za skupinu S&D, Evžen Tošenovský za skupinu ECR, Dominique Riquet za skupinu ALDE, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, David Borrelli za skupinu EFDD, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Reinhard Bütikofer, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, Kosma Złotowski, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Michael Cramer, Jonathan Arnott, Gilles Lebreton, Wim van de Camp, Edouard Martin, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Markus Pieper, Jude Kirton-Darling, Massimiliano Salini a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Andor Deli a Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Vystoupil Christos Stylianides.

Vystoupil Reinhard Bütikofer k projevu, se kterým vystoupil Christos Stylianides.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Martina Werner za výbor ITRE o konkurenceschopnosti evropského dodavatelského železničního průmyslu (2015/2887(RSP)) (B8-0677/2016)

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.7 zápisu ze dne 9.6.2016.


3. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 8.6.2016.)


3.1. Kambodža

Návrhy usnesení B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016, B8-0772/2016 (2015/2753(RSP))

Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat a Petras Auštrevičius uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Jiří Pospíšil za skupinu PPE, Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D, Javier Nart za skupinu ALDE, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Krzysztof Hetman a Dita Charanzová.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eduard Kukan, Jonathan Arnott a Stanislav Polčák.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.1 zápisu ze dne 9.6.2016.


3.2. Tádžikistán, situace vězňů svědomí

Návrhy usnesení B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016, B8-0770/2016 (2015/2754(RSP))

Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Lola Sánchez Caldentey a Ilhan Kyuchyuk uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Jaromír Štětina za skupinu PPE, Marju Lauristin za skupinu S&D, Arne Gericke za skupinu ECR, Seán Kelly a Doru-Claudian Frunzulică.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eduard Kukan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Herbert Dorfmann a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.2 zápisu ze dne 9.6.2016.


3.3. Vietnam

Návrhy usnesení B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016, B8-0767/2016 (2015/2755(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Jeroen Lenaers a Frédérique Ries uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jean-Luc Mélenchon, Andi Cristea za skupinu S&D (předsedající upozornil na skutečnost, že Parlament chrání lidská práva všude ve světě), Bas Belder za skupinu ECR, Diane James za skupinu EFDD, Edouard Ferrand za skupinu ENF, Csaba Sógor, Francisco Assis a Amjad Bashir.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, José Inácio Faria, Fabio Massimo Castaldo, Patricija Šulin a Seán Kelly.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.3 zápisu ze dne 9.6.2016.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:40 před hlasováním a pokračovalo v 12:00.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Adina-Ioana VĂLEAN
místopředsedkyně

4. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Vystoupil Fulvio Martusciello (předseda delegace pro vztahy s Izraelem), aby vyjádřil solidaritu Parlamentu s rodinami 4 obětí přestřelky, ke které došlo včera v Tel-Avivu.


4.1. Kambodža (hlasování)

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 8. června 2016 (bod 2 zápisu ze dne 8.6.2016).

Návrhy usnesení B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016 a B8-0772/2016 (2016/2753(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0753/2016

(nahrazující B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016 a B8-0772/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Krzysztof Hetman, László Tőkés, David McAllister a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Pina Picierno, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward a Damiano Zoffoli za skupinu S&D;

—   Ruža Tomašić, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Charles Tannock, Notis Marias a Raffaele Fitto za skupinu ECR;

—   Petras Auštrevičius, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat a Urmas Paet za skupinu ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga a Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes a Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2016)0274)


4.2. Tádžikistán, situace vězňů svědomí (hlasování)

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 8. června 2016 (bod 2 zápisu ze dne 8.6.2016).

Návrhy usnesení B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016 a B8-0770/2016 (2016/2754(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0755/2016

(nahrazující B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016 a B8-0770/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Bogdan Brunon Wenta, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, László Tőkés a David McAllister za skupinu PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward a Damiano Zoffoli za skupinu S&D;

—   Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga a Arne Gericke za skupinu ECR;

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat a Ulrike Müller za skupinu ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen a Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL;

—   Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Bodil Valero a Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi a Beatrix von Storch za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2016)0275)


4.3. Vietnam (hlasování)

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 8. června 2016 (bod 2 zápisu ze dne 8.6.2016).

Návrhy usnesení B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016 a B8-0767/2016 (2016/2755(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0754/2016

(nahrazující B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016 a B8-0767/2016):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Krzysztof Hetman, László Tőkés a David McAllister za skupinu PPE

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward a Damiano Zoffoli za skupinu S&D;

—   Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Julie Girling, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Notis Marias za skupinu ECR;

—   Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet a Petras Auštrevičius za skupinu ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes a Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2016)0276)


4.4. Podpora volného pohybu zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 [14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

(k zamítnutí postoje Rady požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P8_TA(2016)0277)


4.5. Přenesení pravomoci rozhodovat v prvním stupni ve věcech veřejné služby EU ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přenesení pravomoci rozhodovat v prvním stupni spory mezi Unií a jejími zaměstnanci na Tribunál Evropské unie [N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Mady Delvaux (A8-0167/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0278)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0278)


4.6. Otevřená, efektivní a nezávislá správa Evropské unie (hlasování)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000079/2016), kterou pokládají Pavel Svoboda a Heidi Hautala za výbor JURI Komisi: Nařízení o otevřené, efektivní a nezávislé správě Evropské unie (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)

Návrh usnesení B8-0685/2016 (2016/2610(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0279)


4.7. Konkurenceschopnost evropského dodavatelského železničního průmyslu (hlasování)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000067/2016), kterou pokládá Jerzy Buzek za výbor ITRE: Konkurenceschopnost evropského dodavatelského železničního průmyslu (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016)

Návrh usnesení B8-0677/2016 (2016/2887(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0280)


5. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

doporučení pro druhé čtení Mady Delvaux - A8-0156/2016
Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Danuta Jazłowiecka, Michela Giuffrida, Seán Kelly, Monica Macovei a Stanislav Polčák

zpráva Mady Delvaux - A8-0167/2016
Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Monica Macovei a Stanislav Polčák

Otevřená, efektivní a nezávislá správa Evropské unie - (2016/2610(RSP)) - B8-0685/2016
Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins a Seán Kelly

Konkurenceschopnost evropského dodavatelského železničního průmyslu - (2015/2887(RSP)) - B8-0677/2016
Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins a Seán Kelly.


6. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 12:40, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

7. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


8. Postoj Rady v 1. čtení

Předsedající oznámil, že na základě čl. 64 odst.1 jednacího řádu obdržel níže uvedený postoj Rady, odůvodnění jeho přijetí a rovněž postoj Komise k:

- postoj Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti síťových a informačních systémů v Unii (05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD) - COM(2016)0363)
předáno příslušnému výboru: IMCO

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí stanoviska začne běžet zítra, dne 10. června 2016.


9. Informace týkající se jednání o mezinárodních dohodách (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000029/2016), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Informace týkající se jednání o mezinárodních dohodách (2016/2574(RSP)) (B8-0362/2016)

Roberta Metsola rozvinula otázku.

Dimitris Avramopoulos (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Andrejs Mamikins za skupinu S&D, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Andrejs Mamikins a Andi Cristea, Dita Charanzová za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Diane James, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Diane James za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Jude Kirton-Darling, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Notis Marias, Ivan Jakovčić, David Coburn, Jiří Pospíšil, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Angel Dzhambazki, Francisco Assis, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Seán Kelly, Stanislav Polčák a Seán Kelly, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová a Jozo Radoš.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava skončila.


10. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení zákazníků a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

CULT, ITRE, JURI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Text s významem pro EHP) (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

CULT, BUDG, ITRE, JURI

- Příloha nařízení Evropského parlamentu a Rady o službách přeshraničního dodávání balíků (COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI, JURI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 98/41/ES o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich (COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

LIBE

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o systému inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES o státní přístavní inspekci a zrušení směrnice Rady 1999/35/ES (COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Projet Extension du bâtiment - EASO (N8-0037/2016 - C8-0211/2016 – 2016/2103(GBD))

(Tento dokument není v současnosti k dispozici ve všech jazycích.)

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o filtrech pevných částic (B8-0503/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

TRAN

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o vlivu trhů na inovace podniků (B8-0542/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o nekalé soutěži v důsledku režimu kabotáže v silniční dopravě (B8-0543/2016)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

TRAN

- Bruno Gollnisch. Návrh usnesení o případu Juliana Assange (B8-0544/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o nezákonném využívání názvů slavných měst Benátska ke komerčním účelům v EU a třetích zemích (B8-0548/2016)

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

INTA, IMCO

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o thalidomidu (B8-0551/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o dovozu kontaminovaných potravin (B8-0553/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o stavu pořádkových sil v Itálii (B8-0554/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zavedení opatření k omezení plýtvání potravinami (B8-0555/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o bezpečnosti jaderných areálů v Belgii (B8-0556/2016)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o pronikání teroristů mezi migranty při příjezdu do Itálie a v Evropě (B8-0558/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o hlubinných vrtech v pobřežního oblastech (B8-0559/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o posílení právních předpisů Společenství na ochranu italské produkce vína a italského vinařského odvětví (B8-0560/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o neúčinnosti dohody mezi EU a Tureckem (B8-0561/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o důsledcích nizozemského referenda o dohodě o přidružení s Ukrajinou (B8-0563/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o prostředcích umožňujících zabránit očekávanému vyhubení žraloků (B8-0564/2016)

předáno

příslušný výbor :

PECH

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o režimu přenesení daňové povinnosti k DPH (B8-0565/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o ztrátě svrchovaného práva států vydávat právní předpisy v rámci jednání o transatlantickém partnerství (B8-0566/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o Junckerově plánu, který je nedostatečný pro oživení veřejných investic (B8-0567/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o opatřeních k omezení kolísavých pohybů kapitálu (B8-0568/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o dumpingu ze strany Číny v odvětví automobilů využívajících nové zdroje energie (B8-0569/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o přebujelosti finančního sektoru a jejím dopadu na reálnou ekonomiku (B8-0570/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o žádosti o větší zapojení ve spolupráci s mezinárodním společenstvím s cílem zamezit jaderným ambicím Korejské lidově demokratické republiky (B8-0571/2016)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o přijetí významnějších opatření na podporu sportovních aktivit a uznání existence skutečného a plnohodnotného práva na sport (B8-0574/2016)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o uskutečnění akčního plánu proti terorismu v Evropě po bruselských útocích (B8-0575/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně evropského trhu a italských výrobců v důsledku rekordního nárůstu dovozu rajčatového koncentrátu z Číny do Evropy (B8-0576/2016)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o slévárenské akciové společnosti Fonderie Pisano (B8-0577/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o elektrárnách na biomasu (B8-0578/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

CULT

- Dominique Bilde a Bernard Monot. Návrh usnesení o úročení vkladů (B8-0579/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zjednodušení právních předpisů zaměřených na zvýšení atraktivity evropského trhu, se zvláštním odkazem na inkubátory začínajících podniků (B8-0613/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o žádosti o přísnější mechanismy týkající se původu surovin pro výrobky z hovězího masa s označením CHZO (B8-0614/2016)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o přijetí konkrétních opatření týkajících se organických hnojiv tak, aby zemědělská výroba měla pozitivní dopad na životní prostředí (B8-0615/2016)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o malárii ve světě (B8-0616/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o ochraně životního prostředí a lidského zdraví (B8-0617/2016)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde a Bernard Monot. Návrh usnesení o zrušení směrnice 2014/59/EU o ozdravných postupech a řešení krize bank (B8-0618/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zvýšení požadavků na vlastní kapitál bank (B8-0619/2016)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o reformě nařízení Dublin III (B8-0620/2016)

předáno

příslušný výbor :

LIBE


11. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 2. června 2016)

výbor CONT
- Výroční zpráva o kontrole finančních činností EIB za rok 2015 (2016/2098(INI))
(stanovisko: REGI)
- Výroční zpráva o ochraně finančních zájmů EU za rok 2015 – boj proti podvodům (2016/2097(INI))
(stanovisko: LIBE, REGI)

výbor DEVE
- Přezkum Evropského konsensu o rozvoji (2016/2094(INI))

výbor ECON
- Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU (2016/2100(INI))
(stanovisko: INTA, IMCO)
- Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky (2016/2099(INI))
(stanovisko: DEVE, INTA, BUDG)
- Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 (2016/2101(INI))
(stanovisko: CULT, IMCO, REGI, EMPL, BUDG)

výbor EMPL
- Evropský pilíř sociálních práv (COM(2016)0127 - 2016/2095(INI))
(stanovisko: ECON)

výbor FEMM
- Podpora rovnosti pohlaví v oblasti duševního zdraví a klinického výzkumu (2016/2096(INI))
(stanovisko: DEVE, ITRE)

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor BUDG

- Řešení uprchlické krize v Evropě: Úloha vnější činnosti EU (JOIN(2015)0040 - 2015/2342(INI))
předáno příslušnému výboru: AFET, DEVE
stanovisko: BUDG, LIBE

výbor AFET

- Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Gruzie) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD))
předáno příslušnému výboru: LIBE
stanovisko: AFET

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 2. června 2016)

výbor ECON (článek 54 jednacího řádu)

- Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 (2016/2101(INI))
(stanovisko: CULT, IMCO, REGI, EMPL (článek 54 jednacího řádu), BUDG (článek 54 jednacího řádu))

- Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky (2016/2099(INI))
(stanovisko: DEVE, INTA, BUDG (článek 54 jednacího řádu))

výbor INTA (článek 54 jednacího řádu)
- Přístup zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami a postupy na podporu jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy třetích zemí s veřejnými zakázkami (COM(2016)00342012/0060(COD))
stanovisko: DEVE, EMPL, ITRE, JURI, IMCO (článek 54 jednacího řádu))

Rozhodnutí o uplatnění postupu společných schůzí výborů (článek 55 jednacího řádu)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 2. června 2016)

výbory LIBE, FEMM (článek 55 jednacího řádu)

- Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (2016/0062(NLE))   


12. Petice

Následující petice, které byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 6 jednacího řádu.

Dne 7. června 2016

(*) jméno autora nebylo zveřejněno

(*) (č. 0415/2016); (*) (č. 0416/2016); (*) (č. 0417/2016); (*) (č. 0418/2016); (*) (č. 0419/2016); Detlef Zöllner (č. 0420/2016); (*) (č. 0421/2016); Paola Daniela Mangano (č. 0422/2016); (*) (č. 0423/2016); (*) (č. 0424/2016); (*) (č. 0425/2016); (*) (č. 0426/2016); (*) (č. 0427/2016); Marco Magnani (č. 0428/2016); (*) (č. 0429/2016); (*) (č. 0430/2016); (*) (č. 0431/2016); Tóth Zoltán (č. 0432/2016); Alessandro Fabbri (č. 0433/2016); (*) (č. 0434/2016); (*) (č. 0435/2016); Bogdan Răducanu (č. 0436/2016); (*) (č. 0437/2016); (*) (č. 0438/2016); (*) (č. 0439/2016); Ismael Antonio López Pérez (č. 0440/2016); (*) (č. 0441/2016); (*) (č. 0442/2016); Jean Doignie (č. 0443/2016); (*) (č. 0444/2016); (*) (č. 0445/2016); (*) (č. 0446/2016); (*) (č. 0447/2016); Antonio Petruccelli (č. 0448/2016); Massimo Gottardo (č. 0449/2016); (*) (č. 0450/2016); Renzo Venturini (č. 0451/2016); Silvia Venturini (č. 0452/2016); (*) (č. 0453/2016); (*) (č. 0454/2016); (*) (č. 0455/2016); Gian Andrea Fratesi (č. 0456/2016); Rosette Rovers (č. 0457/2016); (*) (č. 0458/2016); (*) (č. 0459/2016); Massimo Gottardo (č. 0460/2016); (*) (č. 0461/2016); Michele Gottardo (č. 0462/2016); Michele Gottardo (č. 0463/2016); (*) (č. 0464/2016); Emanuele Lupo (č. 0465/2016); (*) (č. 0466/2016); (*) (č. 0467/2016); (*) (č. 0468/2016); (*) (č. 0469/2016); (*) (č. 0470/2016); Pasquale Annunziata (č. 0471/2016); (*) (č. 0472/2016); (*) (č. 0473/2016); (*) (č. 0474/2016); (*) (č. 0475/2016); (*) (č. 0476/2016); (*) (č. 0477/2016); (*) (č. 0478/2016); Oliver Bretz (č. 0479/2016); (*) (č. 0480/2016); (*) (č. 0481/2016); (*) (č. 0482/2016); (*) (č. 0483/2016); (*) (č. 0484/2016); (*) (č. 0485/2016); (*) (č. 0486/2016); (*) (č. 0487/2016); (*) (č. 0488/2016); (*) (č. 0489/2016); María José Varela Velo (Asociación gallega Petón do Lobo) (č. 0490/2016); (*) (č. 0491/2016); (*) (č. 0492/2016); (*) (č. 0493/2016); (*) (č. 0494/2016); (*) (č. 0495/2016); (*) (č. 0496/2016); Simon Reinelt (č. 0497/2016); (*) (č. 0498/2016); (*) (č. 0499/2016); (*) (č. 0500/2016); (*) (č. 0501/2016); (*) (č. 0502/2016); (*) (č. 0503/2016); (*) (č. 0504/2016); (*) (č. 0505/2016); (*) (č. 0506/2016); (*) (č. 0507/2016); Elena Pérez Alonso (Sindicato de Trabajadores de Seguridad Privada) (č. 0508/2016); Andrej Mecava (č. 0509/2016); (*) (č. 0510/2016); (*) (č. 0511/2016); Francesco Orbitello (č. 0512/2016); Eleni Maravelia (č. 0513/2016); (*) (č. 0514/2016); (*) (č. 0515/2016); (*) (č. 0516/2016); (*) (č. 0517/2016); (*) (č. 0518/2016); (*) (č. 0519/2016); (*) (č. 0520/2016); Luciana Degli Esposti (č. 0521/2016); Morten B Nielsen (č. 0522/2016); (*) (č. 0523/2016); José Lacalle Márquez (č. 0524/2016); (*) (č. 0525/2016); (*) (č. 0526/2016); (*) (č. 0527/2016); (*) (č. 0528/2016); Simon Reinelt (č. 0529/2016); (*) (č. 0530/2016); (*) (č. 0531/2016); Oliver Bretz (č. 0532/2016); Antonio Petruccelli (č. 0533/2016); Rui Martins (č. 0534/2016); (*) (č. 0535/2016); José Manuel Martín Álvarez (č. 0536/2016); Diana Wierzchos (č. 0537/2016); Adolfo Pablo Lapi (č. 0538/2016); (*) (č. 0539/2016); (*) (č. 0540/2016); (*) (č. 0541/2016); (*) (č. 0542/2016); (*) (č. 0543/2016); (*) (č. 0544/2016); (*) (č. 0545/2016).


13. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


14. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat ve dnech 22. a 23. června 2016.


15. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo v 16:30.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, De Monte, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Balz, Bové, Crowley, Deprez, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Muselier, Sippel, Theocharous, Vautmans, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate

Právní upozornění - Ochrana soukromí