Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 254kWORD 216k
Neljapäev, 9. juuni 2016 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Euroopa raudteetööstuse konkurentsivõime (arutelu)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  3.1.Kambodža
  3.2.Tadžikistan: meelsusvangide olukord
  3.3.Vietnam
 4.Hääletused
  4.1.Kambodža (hääletus)
  4.2.Tadžikistan: meelsusvangide olukord (hääletus)
  4.3.Vietnam (hääletus)
  4.4.Vaba liikumise edendamine, lihtsustades teatavate avalike dokumentide vastuvõtmist ***II (hääletus)
  4.5.ELi avalikku teenistust puudutavate kohtuvaidluste esimeses kohtuastmes lahendamise pädevuse üleandmine Euroopa Liidu Üldkohtule ***I (hääletus)
  4.6.Määrus Euroopa Liidu avatud, tõhusa ja sõltumatu halduse kohta (hääletus)
  4.7.Euroopa raudteetööstuse konkurentsivõime (hääletus)
 5.Selgitused hääletuse kohta
 6.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 8.Nõukogu esimese lugemise seisukoht
 9.Teave rahvusvaheliste lepingute üle peetavate läbirääkimiste kohta (arutelu)
 10.Esitatud dokumendid
 11.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 12.Petitsioonid
 13.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 14.Järgmiste istungite ajakava
 15.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Euroopa raudteetööstuse konkurentsivõime (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000067/2016), mille esitas(id) Jerzy Buzek ITRE komisjoni nimel komisjonile: Euroopa raudteetööstuse konkurentsivõime (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016)

Martina Werner esitas küsimuse.

Christos Stylianides (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Nadine Morano fraktsiooni PPE nimel, Patrizia Toia fraktsiooni S&D nimel, Evžen Tošenovský fraktsiooni ECR nimel, Dominique Riquet fraktsiooni ALDE nimel, João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, David Borrelli fraktsiooni EFDD nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Reinhard Bütikofer, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, Kosma Złotowski, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Michael Cramer, Jonathan Arnott, Gilles Lebreton, Wim van de Camp, Edouard Martin, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Markus Pieper, Jude Kirton-Darling, Massimiliano Salini ja Seán Kelly.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Andor Deli ja Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Sõna võttis Reinhard Bütikofer Christos Stylianidese sõnavõtu kohta.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Martina Werner ITRE komisjoni nimel, Euroopa raudteetööstuse konkurentsivõime kohta (2015/2887(RSP)) (B8-0677/2016)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.6.2016 protokollipunkt 4.7.


3. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 8.6.2016 protokolli punkti 2.)


3.1. Kambodža

Resolutsiooni ettepanekud B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016, B8-0772/2016 (2015/2753(RSP))

Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat ja Petras Auštrevičius tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Jiří Pospíšil fraktsiooni PPE nimel, Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel, Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Krzysztof Hetman ja Dita Charanzová.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eduard Kukan, Jonathan Arnott ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.6.2016 protokollipunkt 4.1.


3.2. Tadžikistan: meelsusvangide olukord

Resolutsiooni ettepanekud B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016, B8-0770/2016 (2015/2754(RSP))

Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Lola Sánchez Caldentey ja Ilhan Kyuchyuk tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Jaromír Štětina fraktsiooni PPE nimel, Marju Lauristin fraktsiooni S&D nimel, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel, Seán Kelly ja Doru-Claudian Frunzulică.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eduard Kukan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Herbert Dorfmann ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.6.2016 protokollipunkt 4.2.


3.3. Vietnam

Resolutsiooni ettepanekud B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016, B8-0767/2016 (2015/2755(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Jeroen Lenaers ja Frédérique Ries tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jean-Luc Mélenchon, Andi Cristea fraktsiooni S&D nimel (asepresident märkis, et parlament kaitseb inimõigusi kogu maailmas), Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Diane James fraktsiooni EFDD nimel, Edouard Ferrand fraktsiooni ENF nimel, Csaba Sógor, Francisco Assis ja Amjad Bashir.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, José Inácio Faria, Fabio Massimo Castaldo, Patricija Šulin ja Seán Kelly.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.6.2016 protokollipunkt 4.3.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.40 ja jätkus kell 12.00.)


ISTUNGI JUHATAJA: Adina-Ioana VĂLEAN
asepresident

4. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võttis Fulvio Martusciello (Iisraeliga suhtlemise delegatsiooni esimees), kes väljendas parlamendi solidaarsust kolmapäeval Tel Avivis aset leidnud tulistamise nelja ohvri peredele.


4.1. Kambodža (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 8. juuni 2016 (8.6.2016 protokollipunkt 2).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016 ja B8-0772/2016 (2016/2753(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0753/2016

(asendades B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016 ja B8-0772/2016),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Krzysztof Hetman, László Tőkés, David McAllister ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel;

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Pina Picierno, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward ja Damiano Zoffoli fraktsiooni S&D nimel;

—   Ruža Tomašić, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Charles Tannock, Notis Marias ja Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel;

—   Petras Auštrevičius, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat ja Urmas Paet fraktsiooni ALDE nimel;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga ja Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas ja Isabella Adinolfi fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0274)


4.2. Tadžikistan: meelsusvangide olukord (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 8. juunil 2016 (8.6.2016 protokolli punkt 2).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016 ja B8-0770/2016 (2016/2754(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0755/2016

(asendades B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016 ja B8-0770/2016),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Bogdan Brunon Wenta, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, László Tőkés ja David McAllister fraktsiooni PPE nimel;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward ja Damiano Zoffoli fraktsiooni S&D nimel;

—   Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga ja Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel;

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat ja Ulrike Müller fraktsiooni ALDE nimel;

—   Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen ja Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Bodil Valero ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi ja Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0275)


4.3. Vietnam (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 8. juunil 2016 (8.6.2016 protokolli punkt 2).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016 ja B8-0767/2016 (2016/2755(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0754/2016

(asendades B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016 ja B8-0767/2016),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Krzysztof Hetman, László Tőkés ja David McAllister fraktsiooni PPE nimel;

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward ja Damiano Zoffoli fraktsiooni S&D nimel;

—   Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Julie Girling, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ja Notis Marias fraktsiooni ECR nimel;

—   Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet ja Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0276)


4.4. Vaba liikumise edendamine, lihtsustades teatavate avalike dokumentide vastuvõtmist ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega edendatakse kodanike vaba liikumist, lihtsustades teatavate avalike dokumentide Euroopa Liidus esitamise nõudeid, ja muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012 [14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

(Nõukogu seisukoha tagasilükkamiseks on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus.)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Muudetud kujul heaks kiidetud (P8_TA(2016)0277)


4.5. ELi avalikku teenistust puudutavate kohtuvaidluste esimeses kohtuastmes lahendamise pädevuse üleandmine Euroopa Liidu Üldkohtule ***I (hääletus)

Raport, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu liidu ja tema teenistujate vaheliste kohtuvaidluste esimeses kohtuastmes lahendamise pädevuse Euroopa Liidu Üldkohtule üleandmise kohta [N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Mady Delvaux (A8-0167/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2016)0278)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2016)0278)


4.6. Määrus Euroopa Liidu avatud, tõhusa ja sõltumatu halduse kohta (hääletus)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000079/2016), mille esitas(id) Pavel Svoboda ja Heidi Hautala JURI komisjoni nimel komisjonile: Määrus Euroopa Liidu avatud, tõhusa ja sõltumatu halduse kohta (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)

Resolutsiooni ettepanek B8-0685/2016 (2016/2610(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0279)


4.7. Euroopa raudteetööstuse konkurentsivõime (hääletus)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000067/2016), mille esitas(id) Jerzy Buzek ITRE komisjoni nimel: Euroopa raudteetööstuse konkurentsivõime (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016)

Resolutsiooni ettepanek B8-0677/2016 (2016/2887(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2016)0280)


5. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Soovitus teisele lugemisele: Mady Delvaux - A8-0156/2016
Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Danuta Jazłowiecka, Michela Giuffrida, Seán Kelly, Monica Macovei ja Stanislav Polčák

Raport: Mady Delvaux - A8-0167/2016
Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Monica Macovei ja Stanislav Polčák

Määrus Euroopa Liidu avatud, tõhusa ja sõltumatu halduse kohta - (2016/2610(RSP)) - B8-0685/2016
Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins ja Seán Kelly

Euroopa raudteetööstuse konkurentsivõime - (2015/2887(RSP)) - B8-0677/2016
Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins ja Seán Kelly.


6. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 12.40 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

7. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


8. Nõukogu esimese lugemise seisukoht

Vastavalt kodukorra artikli 64 lõikele 1 teatas asepresident, et on nõukogult saanud järgmise ühise seisukoha koos selle vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv meetmete kohta, millega tagada võrgu ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus (05581/1/2016 - C8-0188/2016 – 2013/0027(COD)COM(2016)0363)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuulist tähtaega arvestatakse alates järgmisest päevast, 10. juunist 2016.


9. Teave rahvusvaheliste lepingute üle peetavate läbirääkimiste kohta (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000029/2016), mille esitas(id) Claude Moraes LIBE komisjoni nimel komisjonile: Teave rahvusvaheliste lepingute üle peetavate läbirääkimiste kohta (2016/2574(RSP)) (B8-0362/2016)

Roberta Metsola esitas küsimuse.

Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Andrejs Mamikins fraktsiooni S&D nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Andrejs Mamikins ja Andi Cristea, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Diane James, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Diane James fraktsiooni EFDD nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Jude Kirton-Darling, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Notis Marias, Ivan Jakovčić, David Coburn, Jiří Pospíšil, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Angel Dzhambazki, Francisco Assis, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Seán Kelly, Stanislav Polčák ja Seán Kelly, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová ja Jozo Radoš.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos.

Arutelu lõpetati.


10. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb siseturul asukohapõhist piiramist ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

CULT, ITRE, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tarbijakaitsealaste õigusaktide jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

CULT, BUDG, ITRE, JURI

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste kohta (COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

ITRE, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/45/EÜ reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta (COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

ENVI, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 98/41/EÜ ühenduse liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimise kohta ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/65/EL, milles käsitletakse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi (COM(2016)0370 - C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liinivedudel kasutatavate parvlaevade ja kiirreisilaevade ohutu käitamise tagamiseks kasutatava kontrollide süsteemi kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/16/EÜ (mis käsitleb sadamariigi kontrolli) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 1999/35/EÜ (COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Building extension project - EASO (N8-0037/2016 - C8-0211/2016 – 2016/2103(GBD)) (Dokumenti ei ole veel kõikidesse keeltesse tõlgitud.)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Isabella Adinolfi. Resolutsiooni ettepanek kübemefiltrite kohta (B8-0503/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek turgude mõju kohta ettevõtete innovatsioonile (B8-0542/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek maismaakabotaaži korrast tuleneva kõlvatu konkurentsi kohta (B8-0543/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Bruno Gollnisch. Resolutsiooni ettepanek Julian Assange'i juhtumi kohta (B8-0544/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Veneto maakonna kuulsate linnade nimede ebaseadusliku ärilise kasutuse kohta ELis ja kolmandates riikides (B8-0548/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

INTA, IMCO

- Isabella Adinolfi. Resolutsiooni ettepanek talidomiidi kohta (B8-0551/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek saastunud põllumajanduslike toiduainete impordi kohta (B8-0553/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek korrakaitsejõudude olukorra kohta Itaalias (B8-0554/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek toiduraiskamist piiravate meetmete kehtestamise kohta (B8-0555/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Belgia tuumaobjektide ohutuse kohta (B8-0556/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek terroristide imbumise kohta Itaaliasse ja Euroopasse saabuvate migrantide hulka (B8-0558/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek rannikuvete merepõhja puurimise kohta (B8-0559/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek ühenduse õigusaktide tugevdamise kohta Itaalia toodete ja Itaalia veinisektori kaitsmiseks (B8-0560/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek ELi ja Türgi kokkuleppe ebatõhususe kohta (B8-0561/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Hollandis Ukraina assotsieerimislepingu teemal korraldatud rahvahääletuse tagajärgede kohta (B8-0563/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek haide järjekindlat hävitamist tõkestavate meetmete kohta (B8-0564/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek käibemaksu pöördmaksustamise korra kohta (B8-0565/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek riikide seadusandjana toimimise suveräänse õiguse kaotuse kohta, mis kaasneb Atlandi-ülese lepingu üle peetavate läbirääkimistega (B8-0566/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Junckeri kava ebapiisavuse kohta avaliku sektori investeeringute taastamisel (B8-0567/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek meetmete kohta kapitali liikumise volatiilsuse piiramiseks (B8-0568/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Hiina kasutatava dumpingu kohta uusi energiaallikaid kasutavate sõidukite sektoris (B8-0569/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek finantssektori ülemäärase suurenemise ja selle mõju kohta reaalmajandusele (B8-0570/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta näidata koostöös rahvusvahelise kogukonnaga üles suuremat vastuseisu Korea Rahvademokraatliku Vabariigi tuumaambitsioonidele (B8-0571/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek täiendavate meetmete võtmise kohta, et väärtustada sporditegevust ja tunnustada reaalselt õigust sportimisele (B8-0574/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Brüsseli rünnakute järgse Euroopa terrorismivastase tegevuskava rakendamise kohta (B8-0575/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Euroopa turu ja Itaalia tootjate kaitse kohta seoses tomatikontsentraadi Hiinast Euroopasse suunduva impordi rekordilise suurenemisega (B8-0576/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Resolutsiooni ettepanek Pisano sulatuskodade kohta (B8-0577/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Resolutsiooni ettepanek biomassil töötavate elektrijaamade kohta (B8-0578/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Dominique Bilde ja Bernard Monot. Resolutsiooni ettepanek hoiuste hüvitamise kohta (B8-0579/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek õigusaktide suurema lihtsustamise kohta, et muuta Euroopa turg atraktiivsemaks, pidades eelkõige silmas ettevõtlusinkubaatoreid (B8-0613/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek rangemate reguleerimismehhanismide taotlemise kohta seoses kaitstud geograafilise tähisega veiselihatoodete tooraine päritoluga (B8-0614/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek maheväetisi puudutavate konkreetsete meetmete võtmise kohta, et põllumajandusel oleks keskkonnale positiivne mõju (B8-0615/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek malaaria kohta maailmas (B8-0616/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek keskkonna ja inimeste tervise kaitse kohta (B8-0617/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde ja Bernard Monot. Resolutsiooni ettepanek pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi 2014/59/EL tühistamise kohta (B8-0618/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek pankade omavahendite nõutava määra tõstmise kohta (B8-0619/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Dublini III määruse reformi kohta (B8-0620/2016)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE


11. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

(Esimeeste konverentsi 2. juuni 2016. aasta otsuse alusel)

CONT-komisjon

- Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2015) (2016/2098(INI))
(nõuandvad komisjonid: REGI)

- Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitlev 2015. aasta aruanne (2016/2097(INI))
(nõuandvad komisjonid: LIBE, REGI)

DEVE-komisjon

- Euroopa arengukonsensuse läbivaatamine (2016/2094(INI))

ECON-komisjon

- ELi konkurentsipoliitika aastaaruanne (2016/2100(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA, IMCO)

- Euroopa Investeerimispanga finantstegevust käsitlev aastaaruanne (2016/2099(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, INTA, BUDG)
- Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta prioriteetide rakendamine (2016/2101(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT, IMCO, REGI, EMPL, BUDG)

EMPL-komisjon

- Euroopa sotsiaalõiguste sammas (COM(2016)0127 - 2016/2095(INI))
(nõuandvad komisjonid: ECON)

FEMM-komisjon

- Soolise võrdõiguslikkuse edendamine vaimse tervise ja kliiniliste uuringute alal (2016/2096(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, ITRE)

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

BUDG-komisjon

- Pagulaskriisi lahendamine Euroopas ja ELi välistegevuse roll (JOIN(2015)0040 - 2015/2342(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET, DEVE
nõuandvad komisjonid: BUDG, LIBE

AFET-komisjon

- Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Gruusia) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE
nõuandvad komisjonid: AFET

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)
(Esimeeste konverentsi 2. juuni 2016. aasta otsuse alusel)

ECON-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta prioriteetide rakendamine (2016/2101(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT, IMCO, REGI, EMPL (kodukorra artikkel 54), BUDG (kodukorra artikkel 54))

- Euroopa Investeerimispanga finantstegevust käsitlev aastaaruanne (2016/2099(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, INTA, BUDG (kodukorra artikkel 54))

INTA-komisjon (kodukorra artikkel 54)

Kolmandate riikide kaupade ja teenuste juurdepääs liidu riigihangete siseturule ning sellised menetlused, millega toetatakse läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste juurdepääsu üle kolmandate riikide riigihanketurgudele (COM(2016)00342012/0060(COD))
nõuandvad komisjonid: DEVE, EMPL, ITRE, JURI, IMCO (kodukorra artikkel 54))

Otsus kohaldada komisjonide ühiste koosolekutega menetlust (kodukorra artikkel 55)
(Esimeeste konverentsi 2. juuni 2016. aasta otsuse alusel)

LIBE- ja FEMM-komisjonid (kodukorra artikkel 55)

Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla tõkestamise ja sellega võitlemise konventsioon (2016/0062(NLE))   


12. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

7. juuni 2016

(*) nimi salastatud

(*) (nr 0415/2016); (*) (nr 0416/2016); (*) (nr 0417/2016); (*) (nr 0418/2016); (*) (nr 0419/2016); Detlef Zöllner (nr 0420/2016); (*) (nr 0421/2016); Paola Daniela Mangano (nr 0422/2016); (*) (nr 0423/2016); (*) (nr 0424/2016); (*) (nr 0425/2016); (*) (nr 0426/2016); (*) (nr 0427/2016); Marco Magnani (nr 0428/2016); (*) (nr 0429/2016); (*) (nr 0430/2016); (*) (nr 0431/2016); Tóth Zoltán (nr 0432/2016); Alessandro Fabbri (nr 0433/2016); (*) (nr 0434/2016); (*) (nr 0435/2016); Bogdan Răducanu (nr 0436/2016); (*) (nr 0437/2016); (*) (nr 0438/2016); (*) (nr 0439/2016); Ismael Antonio López Pérez (nr 0440/2016); (*) (nr 0441/2016); (*) (nr 0442/2016); Jean Doignie (nr 0443/2016); (*) (nr 0444/2016); (*) (nr 0445/2016); (*) (nr 0446/2016); (*) (nr 0447/2016); Antonio Petruccelli (nr 0448/2016); Massimo Gottardo (nr 0449/2016); (*) (nr 0450/2016); Renzo Venturini (nr 0451/2016); Silvia Venturini (nr 0452/2016); (*) (nr 0453/2016); (*) (nr 0454/2016); (*) (nr 0455/2016); Gian Andrea Fratesi (nr 0456/2016); Rosette Rovers (nr 0457/2016); (*) (nr 0458/2016); (*) (nr 0459/2016); Massimo Gottardo (nr 0460/2016); (*) (nr 0461/2016); Michele Gottardo (nr 0462/2016); Michele Gottardo (nr 0463/2016); (*) (nr 0464/2016); Emanuele Lupo (nr 0465/2016); (*) (nr 0466/2016); (*) (nr 0467/2016); (*) (nr 0468/2016); (*) (nr 0469/2016); (*) (nr 0470/2016); Pasquale Annunziata (nr 0471/2016); (*) (nr 0472/2016); (*) (nr 0473/2016); (*) (nr 0474/2016); (*) (nr 0475/2016); (*) (nr 0476/2016); (*) (nr 0477/2016); (*) (nr 0478/2016); Oliver Bretz (nr 0479/2016); (*) (nr 0480/2016); (*) (nr 0481/2016); (*) (nr 0482/2016); (*) (nr 0483/2016); (*) (nr 0484/2016); (*) (nr 0485/2016); (*) (nr 0486/2016); (*) (nr 0487/2016); (*) (nr 0488/2016); (*) (nr 0489/2016); María José Varela Velo (Asociación gallega Petón do Lobo) (nr 0490/2016); (*) (nr 0491/2016); (*) (nr 0492/2016); (*) (nr 0493/2016); (*) (nr 0494/2016); (*) (nr 0495/2016); (*) (nr 0496/2016); Simon Reinelt (nr 0497/2016); (*) (nr 0498/2016); (*) (nr 0499/2016); (*) (nr 0500/2016); (*) (nr 0501/2016); (*) (nr 0502/2016); (*) (nr 0503/2016); (*) (nr 0504/2016); (*) (nr 0505/2016); (*) (nr 0506/2016); (*) (nr 0507/2016); Elena Pérez Alonso (Sindicato de Trabajadores de Seguridad Privada) (nr 0508/2016); Andrej Mecava (nr 0509/2016); (*) (nr 0510/2016); (*) (nr 0511/2016); Francesco Orbitello (nr 0512/2016); Eleni Maravelia (nr 0513/2016); (*) (nr 0514/2016); (*) (nr 0515/2016); (*) (nr 0516/2016); (*) (nr 0517/2016); (*) (nr 0518/2016); (*) (nr 0519/2016); (*) (nr 0520/2016); Luciana Degli Esposti (nr 0521/2016); Morten B Nielsen (nr 0522/2016); (*) (nr 0523/2016); José Lacalle Márquez (nr 0524/2016); (*) (nr 0525/2016); (*) (nr 0526/2016); (*) (nr 0527/2016); (*) (nr 0528/2016); Simon Reinelt (nr 0529/2016); (*) (nr 0530/2016); (*) (nr 0531/2016); Oliver Bretz (nr 0532/2016); Antonio Petruccelli (nr 0533/2016); Rui Martins (nr 0534/2016); (*) (nr 0535/2016); José Manuel Martín Álvarez (nr 0536/2016); Diana Wierzchos (nr 0537/2016); Adolfo Pablo Lapi (nr 0538/2016); (*) (nr 0539/2016); (*) (nr 0540/2016); (*) (nr 0541/2016); (*) (nr 0542/2016); (*) (nr 0543/2016); (*) (nr 0544/2016); (*) (nr 0545/2016).


13. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


14. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 22. ja 23. juunil 2016.


15. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 16.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, De Monte, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Balz, Bové, Crowley, Deprez, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Muselier, Sippel, Theocharous, Vautmans, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate

Õigusteave - Privaatsuspoliitika