Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 255kWORD 219k
Torstai 9. kesäkuuta 2016 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Euroopan rautatiealan teollisuuden kilpailukyky (keskustelu)
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
3.1.Kambodža
  
3.2.Tadžikistan ja mielipidevankien tilanne
  
3.3.Vietnam
 4.Äänestykset
  
4.1.Kambodža (äänestys)
  
4.2.Tadžikistan ja mielipidevankien tilanne (äänestys)
  
4.3.Vietnam (äänestys)
  
4.4.Vapaan liikkuvuuden edistäminen yksinkertaistamalla tiettyjen julkisten asiakirjojen hyväksymistä ***II (äänestys)
  
4.5.Unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtäminen unionin yleiselle tuomioistuimelle ***I (äänestys)
  
4.6.Avoin, tehokas ja riippumaton Euroopan unionin hallinto (äänestys)
  
4.7.Euroopan rautatiealan teollisuuden kilpailukyky (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
 6.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 8.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta
 9.Kansainvälisten sopimusten neuvotteluja koskevat tiedot (keskustelu)
 10.Vastaanotetut asiakirjat
 11.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 12.Vetoomukset
 13.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 14.Seuraavien istuntojen aikataulu
 15.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Euroopan rautatiealan teollisuuden kilpailukyky (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000067/2016): Jerzy Buzek ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan rautatiealan teollisuuden kilpailukyky (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016)

Martina Werner esitteli kysymyksen.

Christos Stylianides (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Nadine Morano PPE-ryhmän puolesta, Patrizia Toia S&D-ryhmän puolesta, Evžen Tošenovský ECR-ryhmän puolesta, Dominique Riquet ALDE-ryhmän puolesta, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, David Borrelli EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Reinhard Bütikofer, sitoutumaton Zoltán Balczó, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, Kosma Złotowski, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Michael Cramer, Jonathan Arnott, Gilles Lebreton, Wim van de Camp, Edouard Martin, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Markus Pieper, Jude Kirton-Darling, Massimiliano Salini ja Seán Kelly.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Andor Deli ja Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Reinhard Bütikofer käytti puheenvuoron Christos Stylianidesin puheenvuorosta.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Martina Werner ITRE-valiokunnan puolesta Euroopan rautatieteollisuuden kilpailukyvystä (2015/2887(RSP)) (B8-0677/2016)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.6.2016, kohta 4.7.


3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 8.6.2016, kohta 2).


3.1. Kambodža

Päätöslauselmaesitykset B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016, B8-0772/2016 (2015/2753(RSP))

Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat ja Petras Auštrevičius esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta, Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta, Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman ja Dita Charanzová.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Eduard Kukan, Jonathan Arnott ja Stanislav Polčák.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.6.2016, kohta 4.1.


3.2. Tadžikistan ja mielipidevankien tilanne

Päätöslauselmaesitykset B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016, B8-0770/2016 (2015/2754(RSP))

Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Lola Sánchez Caldentey ja Ilhan Kyuchyuk esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Jaromír Štětina PPE-ryhmän puolesta, Marju Lauristin S&D-ryhmän puolesta, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta, Seán Kelly ja Doru-Claudian Frunzulică.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Eduard Kukan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Herbert Dorfmann ja Fabio Massimo Castaldo.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.6.2016, kohta 4.2.


3.3. Vietnam

Päätöslauselmaesitykset B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016, B8-0767/2016 (2015/2755(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Jeroen Lenaers ja Frédérique Ries esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jean-Luc Mélenchon, Andi Cristea S&D-ryhmän puolesta (puhemies huomautti, että parlamentti puolustaa ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa), Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Diane James EFDD-ryhmän puolesta, Edouard Ferrand ENF-ryhmän puolesta, Csaba Sógor, Francisco Assis ja Amjad Bashir.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, José Inácio Faria, Fabio Massimo Castaldo, Patricija Šulin ja Seán Kelly.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.6.2016, kohta 4.3.

(Istunto keskeytettiin klo 11.40 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.00.)


Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

4. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

°
° ° °

Fulvio Martusciello (suhteista Israeliin vastaavan valtuuskunnan puheenjohtaja) käytti puheenvuoron ilmaistaakseen parlamentin myötätunnon Tel Avivissa eilen tapahtuneen hyökkäyksen neljän uhrin omaisille.


4.1. Kambodža (äänestys)

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 8. kesäkuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 8.6.2016, kohta 2).

Päätöslauselmaesitykset B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016 ja B8-0772/2016 (2016/2753(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0753/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016 ja B8-0772/2016):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Krzysztof Hetman, László Tőkés, David McAllister ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Pina Picierno, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward ja Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta

—   Ruža Tomašić, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Charles Tannock, Notis Marias ja Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta

—   Petras Auštrevičius, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat ja Urmas Paet ALDE-ryhmän puolesta

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga ja Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0274)


4.2. Tadžikistan ja mielipidevankien tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 8. kesäkuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 8.6.2016, kohta 2).

Päätöslauselmaesitykset B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016 ja B8-0770/2016 (2016/2754(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0755/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016 ja B8-0770/2016):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Bogdan Brunon Wenta, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, László Tőkés ja David McAllister PPE-ryhmän puolesta

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward ja Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta

—   Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga ja Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat ja Ulrike Müller ALDE-ryhmän puolesta

—   Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen ja Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Bodil Valero ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi ja Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0275)


4.3. Vietnam (äänestys)

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 8. kesäkuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 8.6.2016, kohta 2).

Päätöslauselmaesitykset B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016 ja B8-0767/2016 (2016/2755(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0754/2016

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016 ja B8-0767/2016):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Krzysztof Hetman, László Tőkés ja David McAllister PPE-ryhmän puolesta

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward ja Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta

—   Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Julie Girling, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ja Notis Marias ECR-ryhmän puolesta

—   Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet ja Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes ja Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0276)


4.4. Vapaan liikkuvuuden edistäminen yksinkertaistamalla tiettyjen julkisten asiakirjojen hyväksymistä ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kansalaisten vapaan liikkuvuuden edistämisestä yksinkertaistamalla tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä Euroopan unionissa koskevia vaatimuksia sekä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta [14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

(neuvoston kannan hylkäämiseen vaaditaan määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P8_TA(2016)0277)


4.5. Unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtäminen unionin yleiselle tuomioistuimelle ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä unionin yleiselle tuomioistuimelle [N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Mady Delvaux (A8-0167/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2016)0278)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0278)


4.6. Avoin, tehokas ja riippumaton Euroopan unionin hallinto (äänestys)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000079/2016): Pavel Svoboda ja Heidi Hautala JURI-valiokunnan puolesta komissiolle: Asetus avoimesta, tehokkaasta ja riippumattomasta EU:n hallinnosta (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)

Päätöslauselmaesitys B8-0685/2016 (2016/2610(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0279)


4.7. Euroopan rautatiealan teollisuuden kilpailukyky (äänestys)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000067/2016) Jerzy Buzek ITRE-valiokunnan puolesta: Euroopan rautatiealan teollisuuden kilpailukyky (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016)

Päätöslauselmaesitys B8-0677/2016 (2016/2887(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2016)0280).


5. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Suositus toiseen käsittelyyn Mady Delvaux - A8-0156/2016
Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Danuta Jazłowiecka, Michela Giuffrida, Seán Kelly, Monica Macovei ja Stanislav Polčák

Mietintö Mady Delvaux - A8-0167/2016
Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Monica Macovei ja Stanislav Polčák

Avoin, tehokas ja riippumaton Euroopan unionin hallinto - (2016/2610(RSP)) - B8-0685/2016
Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins ja Seán Kelly

Euroopan rautatiealan teollisuuden kilpailukyky - (2015/2887(RSP)) - B8-0677/2016
Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins ja Seán Kelly.


6. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 12.40 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

7. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


8. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 64 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavan neuvoston kannan, sen vahvistamiseen johtaneet perusteet ja komission kannan:

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvan varmistamiseksi koko unionissa (05581/1/2016 – C8-0188/2016 – 2013/0027(COD)COM(2016)0363)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti antaa lausuntonsa, alkaa näin ollen huomisesta 10. kesäkuuta 2016.


9. Kansainvälisten sopimusten neuvotteluja koskevat tiedot (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000029/2016): Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Kansainvälisten sopimusten neuvotteluja koskevat tiedot (2016/2574(RSP)) (B8-0362/2016)

Roberta Metsola esitteli kysymyksen.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Andrejs Mamikins S&D-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Andrejs Mamikins ja Andi Cristea, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Diane James, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Diane James EFDD-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Jude Kirton-Darling, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Notis Marias, Ivan Jakovčić, David Coburn, Jiří Pospíšil, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Angel Dzhambazki, Francisco Assis, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Seán Kelly, Stanislav Polčák ja Seán Kelly, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová ja Jozo Radoš.

Dimitris Avramopoulos käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


10. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maarajoitusten ja muiden asiakkaan kansallisuuteen tai asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvien syrjinnän muotojen torjumisesta sisämarkkinoilla ja asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

CULT, ITRE, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU muuttamisesta vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

CULT, BUDG, ITRE, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajatylittävistä pakettipalveluista (COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

ITRE, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annetun direktiivin 2009/45/EY muuttamisesta (COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

ENVI, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinnistä annetun neuvoston direktiivin 98/41/EY ja jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/65/EU muuttamisesta (COM(2016)0370 - C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tarkastusjärjestelmästä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi, satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 1999/35/EY kumoamisesta (COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Building extension project - EASO (N8-0037/2016 - C8-0211/2016 – 2016/2103(GBD))
(Tämä otsikko ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikilla kielillä.)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Isabella Adinolfi. Päätöslauselmaesitys hiukkassuodattimista (B8-0503/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

TRAN

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys markkinoiden vaikutuksesta yritysten innovointitoimiin (B8-0542/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

ITRE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys maaliikenteen kabotaasijärjestelmään kohdistuvasta vilpillisestä kilpailusta (B8-0543/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

TRAN

- Bruno Gollnisch. Päätöslauselmaesitys Julian Assangen tapauksesta (B8-0544/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Veneton alueen kuuluisien kaupunkien nimien laittomasta käytöstä kaupallisiin tarkoituksiin EU:n jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa (B8-0548/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

INTA, IMCO

- Isabella Adinolfi. Päätöslauselmaesitys talidomidista (B8-0551/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys pilaantuneiden elintarvikkeiden tuonnista (B8-0553/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Italian lainvalvontaviranomaisten tilanteesta (B8-0554/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys elintarvikkeiden haaskausta rajoittavien toimien toteuttamisesta (B8-0555/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Belgian ydinvoimaloiden turvallisuudesta (B8-0556/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys terroristien soluttautumisesta Italiaan ja Eurooppaan saapuvien maahanmuuttajien joukkoon (B8-0558/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys rannikkoalueiden merenpohjan porauksista (B8-0559/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Italian viinintuotannon ja viinialan suojelemisesta annetun yhteisön lainsäädännön vahvistamisesta (B8-0560/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys EU:n ja Turkin välisen sopimuksen tehottomuudesta (B8-0561/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys EU:n ja Ukrainan välisestä assosiaatiosopimuksesta järjestetyn Alankomaiden kansanäänestyksen seurauksista (B8-0563/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys keinoista estää haiden ennustettu sukupuuttoon kuoleminen (B8-0564/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys käännetyn verovelvollisuuden soveltamisesta arvonlisäveroon (B8-0565/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys transatlanttista sopimusta koskeviin neuvotteluihin sisältyvästä jäsenvaltioiden täysivaltaisen sääntelyoikeuden menettämisestä (B8-0566/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Junckerin suunnitelman riittämättömyydestä julkisten investointien elvyttäjänä (B8-0567/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys epävakaiden pääomavirtojen rajoittamista koskevista valvontatoimista (B8-0568/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Kiinan harjoittamasta uusia energialähteitä hyödyntävien ajoneuvojen polkumyynnistä (B8-0569/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys rahoitusalan liikakasvusta ja sen vaikutuksesta reaalitalouteen (B8-0570/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys pyynnöstä käynnistää entistä tehokkaampia toimia yhteistyössä kansainvälisen yhteisön kanssa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinasepyrkimysten torjumiseksi (B8-0571/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys tehokkaiden toimien käynnistämisestä urheilun merkityksen korostamiseksi ja todellisen urheiluun osallistumisen oikeuden tunnustamiseksi (B8-0574/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys terrorisminvastaisen toimintasuunnitelman toteuttamisesta Euroopassa Brysselin terrori-iskujen seurauksena (B8-0575/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys EU:n markkinoiden ja italialaisten tuottajien suojelusta Kiinasta peräisin olevan tomaattitiivisteen tuonnin ennätysmäisen kasvun seurauksena (B8-0576/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

ENVI

- Isabella Adinolfi. Päätöslauselmaesitys Fonderie Pisano -valimoyhtiöstä (B8-0577/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE

- Isabella Adinolfi. Päätöslauselmaesitys biomassavoimaloista (B8-0578/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

CULT

- Dominique Bilde ja Bernard Monot. Päätöslauselmaesitys talletuksista maksettavista koroista (B8-0579/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys sääntelyn tehokkaammasta yksinkertaistamisesta Euroopan markkinoiden houkuttelevuuden parantamiseksi erityisesti startup-yrityshautomoiden osalta (B8-0613/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

ITRE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys suojatun maantieteellisen merkinnän (SMM) saaneiden naudanlihatuotteiden raaka-aineiden alkuperää koskevista tiukemmista valvontamekanismeista (B8-0614/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys orgaanisia lannoitteita koskevien konkreettisten toimenpiteiden hyväksymisestä maatalouden myönteisten ympäristövaikutusten mahdollistamiseksi (B8-0615/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys maailman malariatilanteesta (B8-0616/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys ympäristön ja ihmisten terveyden suojelemisesta (B8-0617/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde ja Bernard Monot. Päätöslauselmaesitys pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin 2014/59/EU kumoamisesta (B8-0618/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys pankkien pääomavaatimusten kasvusta (B8-0619/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Dublin III -asetuksen tarkistamisesta (B8-0620/2016)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE


11. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 2. kesäkuuta 2016)

CONT-valiokunta

- Vuosittainen kertomus EIP:n rahoitustoiminnan valvonnasta 2015 (2016/2098(INI))
(lausuntoa varten: REGI)

- Vuosikertomus 2015 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – petostentorjunta (2016/2097(INI))
(lausuntoa varten: LIBE, REGI)

DEVE-valiokunta
- Kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen uudelleentarkastelu (2016/2094(INI))

ECON-valiokunta
- EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (2016/2100(INI))
(lausuntoa varten: INTA, IMCO)
- Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskeva vuosikertomus (2016/2099(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, INTA, BUDG)
- Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuoden 2016 painopisteiden täytäntöönpano (2016/2101(INI))
(lausuntoa varten: CULT, IMCO, REGI, EMPL, BUDG)

EMPL-valiokunta

- Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari (COM(2016)0127 - 2016/2095(INI))
(lausuntoa varten: ECON)

FEMM-valiokunta

- Sukupuolten tasa-arvon edistäminen mielenterveyspalveluissa ja kliinisessä tutkimuksessa (2016/2096(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, ITRE)

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

BUDG-valiokunta
- Euroopan pakolaiskriisin käsittely: EU:n ulkoisten toimien merkitys (JOIN(2015)0040 - 2015/2342(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET, DEVE
lausuntoa varten: BUDG, LIBE

AFET-valiokunta
- Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Georgia) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: AFET

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 2. kesäkuuta 2016)

ECON-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuoden 2016 painopisteiden täytäntöönpano (2016/2101(INI))
(lausuntoa varten: CULT, IMCO, REGI, EMPL (työjärjestyksen 54 artikla), BUDG (työjärjestyksen 54 artikla)
- Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskeva vuosikertomus (2016/2099(INI))
(lausuntoa varten: DEVE, INTA, BUDG (työjärjestyksen 54 artikla))

INTA-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)
- Kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsystä unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla sekä unionin tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevia neuvotteluja tukevista menettelyistä (COM(2016)00342012/0060(COD))
(lausuntoa varten: DEVE, EMPL, ITRE, JURI, IMCO (työjärjestyksen 54 artikla))

Päätös soveltaa valiokuntien yhteiskokousmenettelyä (työjärjestyksen 55 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 2. kesäkuuta 2016)

valiokuntaan: LIBE, FEMM (työjärjestyksen 55 artikla)
- Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (2016/0062(NLE))   


12. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 215 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

7. kesäkuuta 2016

(*) käsitellään luottamuksellisena.

(*) (nro 0415/2016); (*) (nro 0416/2016); (*) (nro 0417/2016); (*) (nro 0418/2016); (*) (nro 0419/2016); Detlef Zöllner (nro 0420/2016); (*) (nro 0421/2016); Paola Daniela Mangano (nro 0422/2016); (*) (nro 0423/2016); (*) (nro 0424/2016); (*) (nro 0425/2016); (*) (nro 0426/2016); (*) (nro 0427/2016); Marco Magnani (nro 0428/2016); (*) (nro 0429/2016); (*) (nro 0430/2016); (*) (nro 0431/2016); Tóth Zoltán (nro 0432/2016); Alessandro Fabbri (nro 0433/2016); (*) (nro 0434/2016); (*) (nro 0435/2016); Bogdan Răducanu (nro 0436/2016); (*) (nro 0437/2016); (*) (nro 0438/2016); (*) (nro 0439/2016); Ismael Antonio López Pérez (nro 0440/2016); (*) (nro 0441/2016); (*) (nro 0442/2016); Jean Doignie (nro 0443/2016); (*) (nro 0444/2016); (*) (nro 0445/2016); (*) (nro 0446/2016); (*) (nro 0447/2016); Antonio Petruccelli (nro 0448/2016); Massimo Gottardo (nro 0449/2016); (*) (nro 0450/2016); Renzo Venturini (nro 0451/2016); Silvia Venturini (nro 0452/2016); (*) (nro 0453/2016); (*) (nro 0454/2016); (*) (nro 0455/2016); Gian Andrea Fratesi (nro 0456/2016); Rosette Rovers (nro 0457/2016); (*) (nro 0458/2016); (*) (nro 0459/2016); Massimo Gottardo (nro 0460/2016); (*) (nro 0461/2016); Michele Gottardo (nro 0462/2016); Michele Gottardo (nro 0463/2016); (*) (nro 0464/2016); Emanuele Lupo (nro 0465/2016); (*) (nro 0466/2016); (*) (nro 0467/2016); (*) (nro 0468/2016); (*) (nro 0469/2016); (*) (nro 0470/2016); Pasquale Annunziata (nro 0471/2016); (*) (nro 0472/2016); (*) (nro 0473/2016); (*) (nro 0474/2016); (*) (nro 0475/2016); (*) (nro 0476/2016); (*) (nro 0477/2016); (*) (nro 0478/2016); Oliver Bretz (nro 0479/2016); (*) (nro 0480/2016); (*) (nro 0481/2016); (*) (nro 0482/2016); (*) (nro 0483/2016); (*) (nro 0484/2016); (*) (nro 0485/2016); (*) (nro 0486/2016); (*) (nro 0487/2016); (*) (nro 0488/2016); (*) (nro 0489/2016); María José Varela Velo (Asociación gallega Petón do Lobo) (nro 0490/2016); (*) (nro 0491/2016); (*) (nro 0492/2016); (*) (nro 0493/2016); (*) (nro 0494/2016); (*) (nro 0495/2016); (*) (nro 0496/2016); Simon Reinelt (nro 0497/2016); (*) (nro 0498/2016); (*) (nro 0499/2016); (*) (nro 0500/2016); (*) (nro 0501/2016); (*) (nro 0502/2016); (*) (nro 0503/2016); (*) (nro 0504/2016); (*) (nro 0505/2016); (*) (nro 0506/2016); (*) (nro 0507/2016); Elena Pérez Alonso (Sindicato de Trabajadores de Seguridad Privada) (nro 0508/2016); Andrej Mecava (nro 0509/2016); (*) (nro 0510/2016); (*) (nro 0511/2016); Francesco Orbitello (nro 0512/2016); Eleni Maravelia (nro 0513/2016); (*) (nro 0514/2016); (*) (nro 0515/2016); (*) (nro 0516/2016); (*) (nro 0517/2016); (*) (nro 0518/2016); (*) (nro 0519/2016); (*) (nro 0520/2016); Luciana Degli Esposti (nro 0521/2016); Morten B Nielsen (nro 0522/2016); (*) (nro 0523/2016); José Lacalle Márquez (nro 0524/2016); (*) (nro 0525/2016); (*) (nro 0526/2016); (*) (nro 0527/2016); (*) (nro 0528/2016); Simon Reinelt (nro 0529/2016); (*) (nro 0530/2016); (*) (nro 0531/2016); Oliver Bretz (nro 0532/2016); Antonio Petruccelli (nro 0533/2016); Rui Martins (nro 0534/2016); (*) (nro 0535/2016); José Manuel Martín Álvarez (nro 0536/2016); Diana Wierzchos (nro 0537/2016); Adolfo Pablo Lapi (nro 0538/2016); (*) (nro 0539/2016); (*) (nro 0540/2016); (*) (nro 0541/2016); (*) (nro 0542/2016); (*) (nro 0543/2016); (*) (nro 0544/2016); (*) (nro 0545/2016).


13. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


14. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 22 ja 23. kesäkuuta 2016.


15. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 16.30.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, De Monte, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Balz, Bové, Crowley, Deprez, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Muselier, Sippel, Theocharous, Vautmans, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö