Indeks 
Zapisnik
PDF 258kWORD 243k
Četvrtak, 9. lipnja 2016. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Konkurentnost europske industrije opskrbe željeznica (rasprava)
 3.Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  
3.1.Kambodža
  
3.2.Tadžikistan, stanje zatvorenika savjesti
  
3.3.Vijetnam
 4.Glasovanje
  
4.1.Kambodža (glasovanje)
  
4.2.Tadžikistan, stanje zatvorenika savjesti (glasovanje)
  
4.3.Vijetnam (glasovanje)
  
4.4.Promicanje slobodnog kretanja pojednostavnjenjem prihvaćanja određenih javnih dokumenata ***II (glasovanje)
  
4.5.Prijenos Općem sudu nadležnosti za odlučivanje u prvom stupnju o predmetima u području javne službe EU-a ***I (glasovanje)
  
4.6.Uredba o otvorenoj, učinkovitoj i neovisnoj upravi Europske unije (glasovanje)
  
4.7.Konkurentnost europske industrije opskrbe željeznica (glasovanje)
 5.Obrazloženja glasovanja
 6.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 7.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 8.Stajalište Vijeća u prvom čitanju
 9.Informacije o pregovorima i međunarodnim sporazumima (rasprava)
 10.Podnošenje dokumenata
 11.Odluke o određenim dokumentima
 12.Predstavke
 13.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 14.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 15.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Konkurentnost europske industrije opskrbe željeznica (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000067/2016) koje je postavio Jerzy Buzek, u ime Odbora ITRE, Komisiji: Konkurentnost europske industrije opskrbe željeznica (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016)

Martina Werner obrazložio je pitanje.

Christos Stylianides (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Nadine Morano, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Patrizia Toia, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Evžen Tošenovský, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Dominique Riquet, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, João Ferreira, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Reinhard Bütikofer, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, David Borrelli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mylène Troszczynski, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Reinhard Bütikofer, Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, Kosma Złotowski, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Michael Cramer, Jonathan Arnott, Gilles Lebreton, Wim van de Camp, Edouard Martin, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Markus Pieper, Jude Kirton-Darling, Massimiliano Salini i Seán Kelly.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Andor Deli i Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Govorio je Christos Stylianides.

Govorio je Reinhard Bütikofer kako bi se osvrnuo na riječi Christosa Stylianidesa.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Martina Werner, u ime Odbora ITRE, o konkurentnosti europske industrije opskrbe željeznica (2015/2887(RSP)) (B8-0677/2016)

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4.7 zapisnika od 9.6.2016..


3. Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)

(Za naslove i podnositelje prijedloga rezolucija vidi točka 2 zapisnika od 8.6.2016..)


3.1. Kambodža

Prijedlozi rezolucija B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016, B8-0772/2016 (2015/2753(RSP))

Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat i Petras Auštrevičius predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Jiří Pospíšil, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pier Antonio Panzeri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Javier Nart, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Krzysztof Hetman i Dita Charanzová.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Eduard Kukan, Jonathan Arnott i Stanislav Polčák.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4.1 zapisnika od 9.6.2016..


3.2. Tadžikistan, stanje zatvorenika savjesti

Prijedlozi rezolucija B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016, B8-0770/2016 (2015/2754(RSP))

Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Lola Sánchez Caldentey i Ilhan Kyuchyuk predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Jaromír Štětina, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Marju Lauristin, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Arne Gericke, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Seán Kelly i Doru-Claudian Frunzulică.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Eduard Kukan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Herbert Dorfmann i Fabio Massimo Castaldo.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4.2 zapisnika od 9.6.2016..


3.3. Vijetnam

Prijedlozi rezolucija B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016, B8-0767/2016 (2015/2755(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Jeroen Lenaers i Frédérique Ries predstavili su prijedloge rezolucije.

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jean-Luc Mélenchon, Andi Cristea, u ime Kluba zastupnika S&D-a (predsjednik je napomenuo da se Parlament zalaže za poštovanje ljudskih prava svugdje u svijetu), Bas Belder, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Diane James, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Edouard Ferrand, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Csaba Sógor, Francisco Assis i Amjad Bashir.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, José Inácio Faria, Fabio Massimo Castaldo, Patricija Šulin i Seán Kelly.

Govorio je Christos Stylianides (povjerenik Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 4.3 zapisnika od 9.6.2016..

(Sjednica je prekinuta u 11:40 h u očekivanju glasovanja, a ponovno je nastavljena u 12:00 h.)


PREDSJEDA: Adina-Ioana VĂLEAN
potpredsjednica

4. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.

°
° ° °

Govorio je Fulvio Martusciello (predsjednik Izaslanstva za odnose s Izraelom) kako bi izrazio solidarnost s obiteljima četvero žrtava jučerašnje pucnjave u Tel-Avivu.


4.1. Kambodža (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 8. lipnja 2016 (točka 2 zapisnika od 8.6.2016.).

Prijedlozi rezolucija B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016 i B8-0772/2016 (2016/2753(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0753/2016

(koji zamjenjujeB8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016 i B8-0772/2016):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Krzysztof Hetman, László Tőkés, David McAllister i Inese Vaidere, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Pina Picierno, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward i Damiano Zoffoli, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Ruža Tomašić, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Charles Tannock, Notis Marias i Raffaele Fitto, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Petras Auštrevičius, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat i Urmas Paet, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga i Merja Kyllönen, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes i Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas i Isabella Adinolfi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2016)0274)


4.2. Tadžikistan, stanje zatvorenika savjesti (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 8. lipnja 2016 (točka 2 zapisnika od 8.6.2016.).

Prijedlozi rezolucija B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016 i B8-0770/2016 (2016/2754(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0755/2016

(koji zamjenjujeB8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016 i B8-0770/2016):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Bogdan Brunon Wenta, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, László Tőkés i David McAllister, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward i Damiano Zoffoli, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga i Arne Gericke, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat i Ulrike Müller, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen i Barbara Spinelli, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Bodil Valero i Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi i Beatrix von Storch, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2016)0275)


4.3. Vijetnam (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 8. lipnja 2016 (točka 2 zapisnika od 8.6.2016.).

Prijedlozi rezolucija B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016 i B8-0767/2016 (2016/2755(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0754/2016

(koji zamjenjujeB8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016 i B8-0767/2016):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Krzysztof Hetman, László Tőkés i David McAllister, u ime Kluba zastupnika PPE-a

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward i Damiano Zoffoli, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Julie Girling, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba i Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet i Petras Auštrevičius, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes i Davor Škrlec, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi i Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2016)0276)


4.4. Promicanje slobodnog kretanja pojednostavnjenjem prihvaćanja određenih javnih dokumenata ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o promicanju slobodnog kretanja građana pojednostavnjenjem zahtjevâ za predočavanje određenih javnih isprava u Europskoj uniji i o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 [14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Mady Delvaux (A8-0156/2016)


(za odbacivanje stajališta Vijeća potrebna je kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

STAJALIŠTE VIJEĆA

Proglašen odobrenim s izmjenama (P8_TA(2016)0277)


4.5. Prijenos Općem sudu nadležnosti za odlučivanje u prvom stupnju o predmetima u području javne službe EU-a ***I (glasovanje)

Izvješće o nacrtu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prijenosu na Opći sud Europske unije nadležnosti za odlučivanje u prvom stupnju o sporovima između Unije i njezinih službenika [N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Mady Delvaux (A8-0167/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0278)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0278)


4.6. Uredba o otvorenoj, učinkovitoj i neovisnoj upravi Europske unije (glasovanje)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000079/2016) koje je postavio Pavel Svoboda i Heidi Hautala, u ime Odbora JURI, Komisiji: Uredba o otvorenoj, učinkovitoj i neovisnoj upravi Europske unije (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)

Prijedlog rezolucije B8-0685/2016 (2016/2610(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0279)


4.7. Konkurentnost europske industrije opskrbe željeznica (glasovanje)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000067/2016) koje je postavio Jerzy Buzek, u ime Odbora ITRE: Konkurentnost europske industrije opskrbe željeznica (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016)

Prijedlog rezolucije B8-0677/2016 (2016/2887(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0280)


5. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Preporuka za drugo čitanje Mady Delvaux - A8-0156/2016
Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Danuta Jazłowiecka, Michela Giuffrida, Seán Kelly, Monica Macovei i Stanislav Polčák

Izvješće: Mady Delvaux - A8-0167/2016
Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Monica Macovei i Stanislav Polčák

Uredba o otvorenoj, učinkovitoj i neovisnoj upravi Europske unije - (2016/2610(RSP)) - B8-0685/2016
Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins i Seán Kelly

Konkurentnost europske industrije opskrbe željeznica - (2015/2887(RSP)) - B8-0677/2016
Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins i Seán Kelly.


6. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 12:40 h, a nastavljena u 15:00 h.)

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

7. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


8. Stajalište Vijeća u prvom čitanju

Predsjednik je na osnovi članka 64. stavka 1. Poslovnika objavio da je od Vijeća dobio sljedeće stajalište, kao i razloge zbog kojih ga je usvojilo, te stajalište Komisije o:

- Stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD) - COM(2016)0363)

upućeno nadležnom odboru: IMCO

Tromjesečni rok kojim Parlament raspolaže za usvajanje stajališta počinje teći sa sutrašnjim danom, 10. lipnja 2016.


9. Informacije o pregovorima i međunarodnim sporazumima (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000029/2016) koje je postavio Claude Moraes u ime Odbora LIBE Komisiji: Informacije o pregovorima i međunarodnim sporazumima (2016/2574(RSP)) (B8-0362/2016)

Roberta Metsola obrazložila je pitanje.

Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Andrejs Mamikins, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Andrejs Mamikins i Andi Cristea, Dita Charanzová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Diane James, Paloma López Bermejo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Diane James, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Stanislav Polčák, Tomáš Zdechovský, Jude Kirton-Darling, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Notis Marias, Ivan Jakovčić, David Coburn, Jiří Pospíšil, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Angel Dzhambazki, Francisco Assis, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Seán Kelly, Stanislav Polčák i Seán Kelly, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivan Jakovčić.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová i Jozo Radoš.

Govorio je Dimitris Avramopoulos.

Rasprava je zaključena.


10. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o rješavanju problema geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni Uredbe (EZ) br.2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

CULT, ITRE, JURI

- Prijedlog direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/13/EU o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga u pogledu promjenjivog stanja na tržištu (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

mišljenje :

FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, IMCO

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača (Tekst značajan za EGP) (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

CULT, BUDG, ITRE, JURI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama prekogranične dostave paketa (COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

ITRE, IMCO

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/45/EZ o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove (COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

ENVI, JURI

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 98/41/EZ o upisu osoba koje putuju putničkim brodovima koji plove prema lukama ili iz luka država članica Zajednice i o izmjeni Direktive 2010/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o službenom postupku prijave za brodove koji dolaze u luke i/ili odlaze iz luka država članica (COM(2016)0370 - C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

LIBE

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sustavu inspekcijskih pregleda radi sigurnog obavljanja linijske plovidbe ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila, o izmjeni Direktive 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o nadzoru države luke i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 1999/35/EZ (COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Building extension project - EASO (N8-0037/2016 - C8-0211/2016 – 2016/2103(GBD))

(Ovaj naslov trenutačno nije dostupan na svim jezicima.)

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

2) zastupnika, prijedlozi rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Isabella Adinolfi. Prijedlog rezolucije o filtrima čestica (B8-0503/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

TRAN

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o utjecaju tržišta na inovativnost poduzeća (B8-0542/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

ITRE

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o nepoštenom tržišnom natjecanju zbog režima kabotaže u cestovnom prijevozu tereta (B8-0543/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

TRAN

- Bruno Gollnisch. Prijedlog rezolucije o slučaju Juliana Assangea (B8-0544/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o nezakonitom korištenju imena poznatih gradova u regiji Veneto u komercijalne svrhe u EU-u i trećim zemljama (B8-0548/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

JURI

mišljenje :

INTA, IMCO

- Isabella Adinolfi. Prijedlog rezolucije o talidomidu (B8-0551/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o uvozu kontaminiranih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (B8-0553/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o stanju u tijelima kaznenog progona u Italiji (B8-0554/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o provedbi mjera za smanjenje rasipanja hrane (B8-0555/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o sigurnosti nuklearnih postrojenja u Belgiji (B8-0556/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o infiltraciji terorista među migrantima koji pristižu u Italiju i Europu (B8-0558/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o bušenju podmorja u blizini obale (B8-0559/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

ITRE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o jačanju zakonodavstva Europske unije za zaštitu talijanske proizvodnje i talijanskog vinarskog sektora (B8-0560/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o neučinkovitosti sporazuma između EU-a i Turske (B8-0561/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o ishodu nizozemskog referenduma o Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Ukrajine (B8-0563/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o načinima sprečavanja programiranog istrebljenja morskih pasa (B8-0564/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o obrnutoj poreznoj obvezi za plaćanje PDV-a (B8-0565/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o gubitku suverenog prava država da donose zakone kao dijelu pregovora o Transatlantskom sporazumu (B8-0566/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o neučinkovitosti Junckerova plana za poticanje javnih ulaganja (B8-0567/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o mjerama za ograničavanje nestabilnosti kretanja kapitala (B8-0568/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o dampingu koji Kina provodi u sektoru automobila pokretanih novim energijama (B8-0569/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o nekontroliranom rastu financijskog sektora i njegovu učinku na realno gospodarstvo (B8-0570/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zahtjevu za ulaganje više napora, u suradnji s međunarodnom zajednicom, u suzbijanje nuklearnih ambicija Demokratske Narodne Republike Koreje (B8-0571/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o donošenju više mjera za povećanje važnosti sportskih aktivnosti i za priznavanje istinskog prava na sport (B8-0574/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o provedbi akcijskog plana protiv terorizma u Europi nakon napada u Bruxellesu (B8-0575/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o zaštiti europskog tržišta i talijanskih proizvođača nakon rekordnog povećanja uvoza u Europu koncentrata rajčice iz Kine (B8-0576/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Prijedlog rezolucije o ljevaonici Fonderie Pisano (B8-0577/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Prijedlog rezolucije o centralama na biomasu (B8-0578/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

CULT

- Dominique Bilde Bernard Monot. Prijedlog rezolucije o primanju naknada za depozite (B8-0579/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o učinkovitijem pojednostavljenju pravnog okvira s ciljem povećanja privlačnosti europskog tržišta, osobito kad je riječ o inkubatorima za novoosnovana poduzeća (startup) (B8-0613/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

ITRE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zahtjevu za strožim regulatornim mehanizmima kada je riječ o podrijetlu sirovina za proizvode od goveđeg mesa koji nose zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla (B8-0614/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o donošenju konkretnih mjera u vezi s organskim gnojivima kako bi poljoprivredna aktivnost imala pozitivan učinak na okoliš (B8-0615/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

ENVI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o malariji u svijetu (B8-0616/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja (B8-0617/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Dominique Bilde Bernard Monot. Prijedlog rezolucije o ukidanju Direktive 2014/59/EU o oporavku i sanaciji banaka (B8-0618/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o povećanju kapitalnih zahtjeva banaka (B8-0619/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o reviziji Uredbe Dublin III (B8-0620/2016)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE


11. Odluke o određenim dokumentima

Odobrenje za sastavljanje izvješća o vlastitoj inicijativi (članak 52. Poslovnika)(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 2. lipnja 2016.)

Odbor CONT
- Godišnje izvješće o nadzoru financijskih aktivnosti EIB-a za 2015. (2016/2098(INI))
(mišljenje: REGI)
- Godišnje izvješće za 2015. o zaštiti financijskih interesa EU-a – borba protiv prijevara (2016/2097(INI))
(mišljenje: LIBE, REGI)

Odbor DEVE
- Pregled Europskoga konsenzusa o razvoju (2016/2094(INI))

Odbor ECON
- Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja EU-a (2016/2100(INI))
(mišljenje: INTA, IMCO)
- Godišnje izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke (2016/2099(INI))
(mišljenje: DEVE, INTA, BUDG)
- Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2016. (2016/2101(INI))
(mišljenje: CULT, IMCO, REGI, EMPL, BUDG)

Odbor EMPL

- Europski stup socijalnih prava (COM(2016)0127 - 2016/2095(INI))
(mišljenje: ECON)

Odbor FEMM

- Promicanje rodne jednakosti u području mentalnog zdravlja i kliničkih istraživanja (2016/2096(INI))
(mišljenje: DEVE, ITRE)

Izmjene upućivanja u odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor BUDG
- Rješavanje izbjegličke krize u Europi: uloga vanjskog djelovanja EU-a (JOIN(2015)0040 - 2015/2342(INI))
upućeno nadležnom odboru: AFET, DEVE
mišljenje: BUDG, LIBE

Odbor AFET
- Treće zemlje čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemlje čiji su državljani su izuzeti od tog zahtjeva (Gruzija) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD))
upućeno nadležnom odboru: LIBE
mišljenje: AFET

Pridruženi odbori (članak 54. Poslovnika)
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 2. lipnja 2016.)

Odbor ECON (članak 54. Poslovnika)
- Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2016. (2016/2101(INI))
(mišljenje: CULT, IMCO, REGI, EMPL (članak 54. Poslovnika), BUDG (članak 54. Poslovnika))
- Godišnje izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke (2016/2099(INI))
(mišljenje: DEVE, INTA, BUDG (članak 54. Poslovnika))

Odbor INTA (članak 54. Poslovnika)
-Pristup robe i usluga iz trećih zemalja unutarnjem tržištu javne nabave Unije i postupcima koji doprinose pregovorima o pristupu robe i usluga iz Unije tržištima javne nabave trećih zemalja (COM(2016)00342012/0060(COD))
mišljenje: DEVE; EMPL, ITRE, JURI, IMCO (članak 54. Poslovnika))

Odluka o uvođenju postupka s pridruženim odborima (članak 55. Poslovnika)
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 2. lipnja 2016.)

Odbori LIBE, FEMM (članak 55. Poslovnika)

Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (2016/0062(NLE))


12. Predstavke

Sljedeće predstavke, unesene u registar u skladu s člankom 215. stavkom 6. Poslovnika niže navedenih datuma, upućene su nadležnom odboru:

7. lipnja 2016.

(*) ime povjerljivo.

(*) (br. 0415/2016); (*) (br. 0416/2016); (*) (br. 0417/2016); (*) (br. 0418/2016); (*) (br. 0419/2016); Detlef Zöllner (br. 0420/2016); (*) (br. 0421/2016); Paola Daniela Mangano (br. 0422/2016); (*) (br. 0423/2016); (*) (br. 0424/2016); (*) (br. 0425/2016); (*) (br. 0426/2016); (*) (br. 0427/2016); Marco Magnani (br. 0428/2016); (*) (br. 0429/2016); (*) (br. 0430/2016); (*) (br. 0431/2016); Tóth Zoltán (br. 0432/2016); Alessandro Fabbri (br. 0433/2016); (*) (br. 0434/2016); (*) (br. 0435/2016); Bogdan Răducanu (br. 0436/2016); (*) (br. 0437/2016); (*) (br. 0438/2016); (*) (br. 0439/2016); Ismael Antonio López Pérez (br. 0440/2016); (*) (br. 0441/2016); (*) (br. 0442/2016); Jean Doignie (br. 0443/2016); (*) (br. 0444/2016); (*) (br. 0445/2016); (*) (br. 0446/2016); (*) (br. 0447/2016); Antonio Petruccelli (br. 0448/2016); Massimo Gottardo (br. 0449/2016); (*) (br. 0450/2016); Renzo Venturini (br. 0451/2016); Silvia Venturini (br. 0452/2016); (*) (br. 0453/2016); (*) (br. 0454/2016); (*) (br. 0455/2016); Gian Andrea Fratesi (br. 0456/2016); Rosette Rovers (br. 0457/2016); (*) (br. 0458/2016); (*) (br. 0459/2016); Massimo Gottardo (br. 0460/2016); (*) (br. 0461/2016); Michele Gottardo (br. 0462/2016); Michele Gottardo (br. 0463/2016); (*) (br. 0464/2016); Emanuele Lupo (br. 0465/2016); (*) (br. 0466/2016); (*) (br. 0467/2016); (*) (br. 0468/2016); (*) (br. 0469/2016); (*) (br. 0470/2016); Pasquale Annunziata (br. 0471/2016); (*) (br. 0472/2016); (*) (br. 0473/2016); (*) (br. 0474/2016); (*) (br. 0475/2016); (*) (br. 0476/2016); (*) (br. 0477/2016); (*) (br. 0478/2016); Oliver Bretz (br. 0479/2016); (*) (br. 0480/2016); (*) (br. 0481/2016); (*) (br. 0482/2016); (*) (br. 0483/2016); (*) (br. 0484/2016); (*) (br. 0485/2016); (*) (br. 0486/2016); (*) (br. 0487/2016); (*) (br. 0488/2016); (*) (br. 0489/2016); María José Varela Velo (Asociación gallega Petón do Lobo) (br. 0490/2016); (*) (br. 0491/2016); (*) (br. 0492/2016); (*) (br. 0493/2016); (*) (br. 0494/2016); (*) (br. 0495/2016); (*) (br. 0496/2016); Simon Reinelt (br. 0497/2016); (*) (br. 0498/2016); (*) (br. 0499/2016); (*) (br. 0500/2016); (*) (br. 0501/2016); (*) (br. 0502/2016); (*) (br. 0503/2016); (*) (br. 0504/2016); (*) (br. 0505/2016); (*) (br. 0506/2016); (*) (br. 0507/2016); Elena Pérez Alonso (Sindicato de Trabajadores de Seguridad Privada) (br. 0508/2016); Andrej Mecava (br. 0509/2016); (*) (br. 0510/2016); (*) (br. 0511/2016); Francesco Orbitello (br. 0512/2016); Eleni Maravelia (br. 0513/2016); (*) (br. 0514/2016); (*) (br. 0515/2016); (*) (br. 0516/2016); (*) (br. 0517/2016); (*) (br. 0518/2016); (*) (br. 0519/2016); (*) (br. 0520/2016); Luciana Degli Esposti (br. 0521/2016); Morten B Nielsen (br. 0522/2016); (*) (br. 0523/2016); José Lacalle Márquez (br. 0524/2016); (*) (br. 0525/2016); (*) (br. 0526/2016); (*) (br. 0527/2016); (*) (br. 0528/2016); Simon Reinelt (br. 0529/2016); (*) (br. 0530/2016); (*) (br. 0531/2016); Oliver Bretz (br. 0532/2016); Antonio Petruccelli (br. 0533/2016); Rui Martins (br. 0534/2016); (*) (br. 0535/2016); José Manuel Martín Álvarez (br. 0536/2016); Diana Wierzchos (br. 0537/2016); Adolfo Pablo Lapi (br. 0538/2016); (*) (br. 0539/2016); (*) (br. 0540/2016); (*) (br. 0541/2016); (*) (br. 0542/2016); (*) (br. 0543/2016); (*) (br. 0544/2016); (*) (br.


13. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 2. Poslovnika zapisnik s ove dnevne sjednice dat će se na usvajanje Parlamentu na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


14. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se 22. i 23. lipnja 2016.


15. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Dnevna sjednica zatvorena je u 16:30 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, De Monte, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Balz, Bové, Crowley, Deprez, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Muselier, Sippel, Theocharous, Vautmans, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti