Rodyklė 
Protokolas
PDF 260kWORD 244k
Ketvirtadienis, 2016 m. birželio 9 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Europos geležinkelio tiekimo pramonės konkurencingumas (diskusijos)
 3. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  3.1.Kambodža
  3.2.Tadžikistanas: sąžinės kalinių padėtis
  3.3.Vietnamas
 4.Balsuoti skirtas laikas
  4.1.Kambodža (balsavimas)
  4.2.Tadžikistanas: sąžinės kalinių padėtis (balsavimas)
  4.3.Vietnamas (balsavimas)
  4.4.Laisvo judėjimo skatinimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimą ***II (balsavimas)
  4.5.Jurisdikcijos perdavimas Bendrajam Teismui kaip pirmajai instancijai ES tarnautojų bylose ***I (balsavimas)
  4.6.Reglamentas dėl atviros, veiksmingos ir nepriklausomos Europos Sąjungos administracijos (balsavimas)
  4.7.Europos geležinkelio tiekimo pramonės konkurencingumas (balsavimas)
 5.Paaiškinimai dėl balsavimo
 6.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 7.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 8.Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija
 9.Informacija apie derybas dėl tarptautinių susitarimų (diskusijos)
 10.Gauti dokumentai
 11.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 12.Peticijos
 13.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 14.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 15.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Europos geležinkelio tiekimo pramonės konkurencingumas (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000067/2016), kurį pateikė Jerzy Buzek ITRE komiteto vardu Komisijai: Europos geležinkelio tiekimo pramonės konkurencingumas (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016)

Martina Werner pristatė klausimą.

Christos Stylianides (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Nadine Morano PPE frakcijos vardu, Patrizia Toia S&D frakcijos vardu, Evžen Tošenovský ECR frakcijos vardu, Dominique Riquet ALDE frakcijos vardu, João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, David Borrelli EFDD frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Reinhard Bütikofer), nepriklausomas Parlamento narys Zoltán Balczó, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, Kosma Złotowski, Pavel Telička, Jaromír Kohlíček, Michael Cramer, Jonathan Arnott, Gilles Lebreton, Wim van de Camp, Edouard Martin, Izaskun Bilbao Barandica, Paloma López Bermejo, Markus Pieper, Jude Kirton-Darling, Massimiliano Salini ir Seán Kelly.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Franc Bogovič, Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Sotirios Zarianopoulos, Andor Deli ir Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Kalbėjo Reinhard Bütikofer dėl Christos Stylianides kalbos.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Martina Werner ITRE komiteto vardu dėl Europos geležinkelio tiekimo pramonės konkurencingumo (2015/2887(RSP)) (B8-0677/2016)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 06 09 protokolo 4.7 punktas.


3.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2016 06 08 protokolo 2 punktas)


3.1. Kambodža

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016, B8-0772/2016 (2015/2753(RSP))

Barbara Lochbihler, Ignazio Corrao, Josef Weidenholzer, Tomáš Zdechovský, Marie-Christine Vergiat ir Petras Auštrevičius pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu, Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu, Javier Nart ALDE frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman ir Dita Charanzová.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eduard Kukan, Jonathan Arnott ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 06 09 protokolo 4.1 punktas.


3.2. Tadžikistanas: sąžinės kalinių padėtis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016, B8-0770/2016 (2015/2754(RSP))

Heidi Hautala, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Pier Antonio Panzeri, Tunne Kelam, Lola Sánchez Caldentey ir Ilhan Kyuchyuk pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Jaromír Štětina PPE frakcijos vardu, Marju Lauristin S&D frakcijos vardu, Arne Gericke ECR frakcijos vardu, Seán Kelly ir Doru-Claudian Frunzulică.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eduard Kukan, Notis Marias, Stanislav Polčák, Herbert Dorfmann ir Fabio Massimo Castaldo.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 06 09 protokolo 4.2 punktas.


3.3. Vietnamas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016, B8-0767/2016 (2015/2755(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Pier Antonio Panzeri, Jeroen Lenaers ir Frédérique Ries pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jean-Luc Mélenchon), Andi Cristea S&D frakcijos vardu (pirmininkas atkreipė dėmesį į tai, kad Parlamentas žmogaus teises gina visame pasaulyje), Bas Belder ECR frakcijos vardu, Diane James EFDD frakcijos vardu, Edouard Ferrand ENF frakcijos vardu, Csaba Sógor, Francisco Assis ir Amjad Bashir.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, José Inácio Faria, Fabio Massimo Castaldo, Patricija Šulin ir Seán Kelly.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 06 09 protokolo 4.3 punktas.

(Posėdis sustabdytas 11.40 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.00 val.)


PIRMININKAVO: Adina-Ioana VĂLEAN
Pirmininko pavaduotoja

4. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

°
° ° °

Kalbėjo Fulvio Martusciello (Delegacijos ryšiams su Izraeliu pirmininkas), jis pareiškė Parlamento solidarumą su keturių aukų, žuvusių per vakar Tel Avive vykusį susišaudymą, šeimomis.


4.1. Kambodža (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2016 m. birželio 8 d. (2016 06 08 protokolo 2 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016 ir B8-0772/2016 (2016/2753(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0753/2016

(keičia B8-0753/2016, B8-0756/2016, B8-0759/2016, B8-0764/2016, B8-0768/2016, B8-0771/2016 ir B8-0772/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Krzysztof Hetman, László Tőkés, David McAllister ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu;

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Pina Picierno, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward ir Damiano Zoffoli S&D frakcijos vardu;

—   Ruža Tomašić, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Monica Macovei, Charles Tannock, Notis Marias ir Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu;

—   Petras Auštrevičius, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Marielle de Sarnez, Valentinas Mazuronis, Pavel Telička, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat ir Urmas Paet ALDE frakcijos vardu;

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga ir Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes ir Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0274)


4.2. Tadžikistanas: sąžinės kalinių padėtis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2016 m. birželio 8 d. (2016 06 08 protokolo 2 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016 ir B8-0770/2016 (2016/2754(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0755/2016

(keičia B8-0755/2016, B8-0758/2016, B8-0760/2016, B8-0762/2016, B8-0766/2016, B8-0769/2016 ir B8-0770/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Bogdan Brunon Wenta, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, László Tőkés ir David McAllister PPE frakcijos vardu;

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Marju Lauristin, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward ir Damiano Zoffoli S&D frakcijos vardu;

—   Raffaele Fitto, Branislav Škripek, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga ir Arne Gericke, ECR frakcijos vardu;

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat ir Ulrike Müller ALDE frakcijos vardu;

—   Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Merja Kyllönen ir Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Bodil Valero ir Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi ir Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0275)


4.3. Vietnamas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2016 m. birželio 8 d. (2016 06 08 protokolo 2 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016 ir B8-0767/2016 (2016/2755(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0754/2016

(keičia B8-0754/2016, B8-0757/2016, B8-0761/2016, B8-0763/2016, B8-0765/2016 ir B8-0767/2016):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, József Nagy, Elisabetta Gardini, Romana Tomc, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Sven Schulze, Andrey Novakov, Ramona Nicole Mănescu, Roberta Metsola, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Eduard Kukan, Jiří Pospíšil, Thomas Mann, Brian Hayes, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Krzysztof Hetman, László Tőkés ir David McAllister PPE frakcijos vardu

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Neena Gill, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Jeppe Kofod, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, David Martin, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward ir Damiano Zoffoli S&D frakcijos vardu;

—   Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Ruža Tomašić, Julie Girling, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ir Notis Marias ECR frakcijos vardu;

—   Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Paavo Väyrynen, María Teresa Giménez Barbat, Urmas Paet ir Petras Auštrevičius ALDE frakcijos vardu;

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Maria Heubuch, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Igor Šoltes ir Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi ir Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2016)0276)


4.4. Laisvo judėjimo skatinimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimą ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 [14956/2/2015 - C8-0129/2016 - 2013/0119(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Mady Delvaux (A8-0156/2016)

(Tarybos pozicijai atmesti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta su pakeitimais (P8_TA(2016)0277)


4.5. Jurisdikcijos perdavimas Bendrajam Teismui kaip pirmajai instancijai ES tarnautojų bylose ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos perdavimo Europos Sąjungos Bendrajam Teismui kaip pirmajai instancijai spręsti Sąjungos ir jos tarnautojų ginčus projekto [N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Mady Delvaux (A8-0167/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2016)0278)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2016)0278)


4.6. Reglamentas dėl atviros, veiksmingos ir nepriklausomos Europos Sąjungos administracijos (balsavimas)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000079/2016), kurį pateikė Pavel Svoboda ir Heidi Hautala JURI komiteto vardu Komisijai: Reglamentas dėl atviros, veiksmingos ir nepriklausomos Europos Sąjungos administracijos (2016/2610(RSP)) (B8-0705/2016)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0685/2016 (2016/2610(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0279)


4.7. Europos geležinkelio tiekimo pramonės konkurencingumas (balsavimas)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000067/2016), kurį pateikė Jerzy Buzek ITRE komiteto vardu: Europos geležinkelio tiekimo pramonės konkurencingumas (2015/2887(RSP)) (B8-0704/2016)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0677/2016 (2016/2887(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2016)0280)


5. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Rekomendacija antrajam svarstymui Mady Delvaux - A8-0156/2016
Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Danuta Jazłowiecka, Michela Giuffrida, Seán Kelly, Monica Macovei ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Mady Delvaux - A8-0167/2016
Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Monica Macovei ir Stanislav Polčák

Reglamentas dėl atviros, veiksmingos ir nepriklausomos Europos Sąjungos administracijos - (2016/2610(RSP)) - B8-0685/2016
Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins ir Seán Kelly

Europos geležinkelio tiekimo pramonės konkurencingumas - (2015/2887(RSP)) - B8-0677/2016
Angel Dzhambazki, Andrejs Mamikins ir Seán Kelly.


6. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 12.40 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

7. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


8. Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 64 straipsnio 1 dalį Pirmininkas pranešė, kad gavo šią Tarybos bendrąją poziciją su nurodytomis ją patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir su Komisijos pozicija:

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti (05581/1/2016 - C8-0188/2016 – 2013/0027(COD)) - COM(2016)0363)

perduota atsakingam komitetui: : IMCO

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2016 m. birželio 10 d.


9. Informacija apie derybas dėl tarptautinių susitarimų (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000029/2016), kurį pateikė Claude Moraes LIBE komiteto vardu Komisijai: Klausimas apie derybas dėl tarptautinių susitarimų (2016/2574(RSP)) (B8-0362/2016)

Roberta Metsola pristatė klausimą.

Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Andrejs Mamikins S&D frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Andrejs Mamikins ir Andi Cristea), Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Diane James), Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, Diane James EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Stanislav Polčák), Tomáš Zdechovský, Jude Kirton-Darling (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Notis Marias, Ivan Jakovčić, David Coburn, Jiří Pospíšil (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Angel Dzhambazki), Francisco Assis (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Seán Kelly), Stanislav Polčák ir Seán Kelly (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová ir Jozo Radoš.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos.

Diskusijos baigtos.


10. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos problemos sprendimo būdų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr.2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (COM(2016)0289 - C8-0192/2016 - 2016/0152(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

CULT, ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

nuomonė :

FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo (tekstas svarbus EEE) (COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

CULT, BUDG, ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų (COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

ITRE, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų (COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

ENVI, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 98/41/EB dėl įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracijos ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/65/ES dėl pranešimo formalumų, taikomų į valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams (COM(2016)0370 - C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl inspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus reguliariąsias paslaugas teikiančių ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų eksploatavimas, sistemos, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės ir panaikinama Tarybos direktyva 1999/35/EB (COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Projet Extension du bâtiment - EASO (N8-0037/2016 - C8-0211/2016 – 2016/2103(GBD))

(Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nėra.)

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kietųjų dalelių filtrų (B8-0503/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

TRAN

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl rinkų poveikio įmonių naujovėms (B8-0542/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

ITRE

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nesąžiningos konkurencijos, kuri kilo dėl kelių transporto kabotažo tvarkos (B8-0543/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

TRAN

- Bruno Gollnisch. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Juliano Assange'o atvejo (B8-0544/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl neteisėto žymių Veneto regiono miestų pavadinimų naudojimo komerciniais tikslais ES ir trečiosiose šalyse (B8-0548/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

INTA, IMCO

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl talidomido (B8-0551/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl užterštų žemės ūkio maisto produktų importo (B8-0553/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Italijos teisėsaugos pajėgų padėties (B8-0554/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl priemonių, skirtų maisto švaistymui mažinti, diegimo (B8-0555/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Belgijoje esančių branduolinių objektų vietų saugos (B8-0556/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teroristų įsiskverbimo tarp į Italiją ir Europą atvykstančių migrantų (B8-0558/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl gręžinių jūros dugne prie pakrančių (B8-0559/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tobulesnių Europos teisės aktų siekiant apsaugoti Italijos produkciją ir Italijos vyno sektorių (B8-0560/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES ir Turkijos neveiksmingo susitarimo (B8-0561/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Nyderlandų referendumo dėl asociacijos susitarimo su Ukraina pasekmių (B8-0563/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl užprogramuoto ryklių išnykimo prevencijos priemonių (B8-0564/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl atvirkštinio apmokestinimo PVM tvarkos (B8-0565/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl valstybių narių suverenios teisės priimti teisės aktus praradimo, kurį lemia derybos dėl transatlantinio susitarimo (B8-0566/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl to, kad J. C. Junckerio plano nepakanka, kad atsigautų viešosios investicijos (B8-0567/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ribojamųjų priemonių siekiant sumažinti kapitalo judėjimo sukeliamą nepastovumą (B8-0568/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Kinijos vykdomo dempingo automobilių, naudojančių naujų rūšių energiją, srityje (B8-0569/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl hipertrofuoto finansų sektoriaus ir jo poveikio realiajai ekonomikai (B8-0570/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prašymo bendradarbiaujant su tarptautine bendruomene skirti daugiau dėmesio atsakui į Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos branduolines ambicijas (B8-0571/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl didesnių pastangų skatinant sportinę veiklą ir pripažįstant tikrą teisę sportuoti (B8-0574/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su terorizmu Europoje veiksmų plano įgyvendinimo po išpuolių Briuselyje (B8-0575/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES rinkos ir Italijos gamintojų apsaugos nuo rekordiškai išaugusio pomidorų koncentrato importo iš Kinijos į Europą (B8-0576/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

ENVI

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl liejyklos „Fonderie Pisano“ (B8-0577/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE

- Isabella Adinolfi. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl biomasės jėgainių (B8-0578/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

CULT

- Dominique Bilde ir Bernard Monot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl atlyginimo už indėlius (B8-0579/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paprastesnio ir veiksmingesnio reglamentavimo, siekiant padidinti ES rinkos patrauklumą, ypač skiriant daug dėmesio pradedančiųjų įmonių inkubatoriams (B8-0613/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

ITRE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl prašymo taikyti griežtesnius reguliavimo mechanizmus jautienos gaminiams naudojamų žaliavų su saugoma geografine nuoroda kilmei (B8-0614/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl konkrečių priemonių patvirtinimo organinių trąšų srityje, kad žemės ūkio veikla turėtų teigiamą poveikį aplinkai (B8-0615/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl maliarijos pasaulyje (B8-0616/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugos (B8-0617/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde ir Bernard Monot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Direktyvos 2014/59/ES dėl bankų gaivinimo ir pertvarkymo panaikinimo (B8-0618/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kapitalo poreikio bankams didinimo (B8-0619/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl reglamento „Dublinas III“ reformos (B8-0620/2016)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE


11. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Leidimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 m. birželio 2 d.)

CONT komitetas
- Metinis pranešimas dėl 2015 m. EIB finansinės veiklos kontrolės (2016/2098(INI))
(nuomonė: REGI)

- 2015 m. metinė ataskaita „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“ (2016/2097(INI))
(nuomonė: LIBE, REGI)

DEVE komitetas
- Europos konsensuso dėl vystymosi peržiūra (2016/2094(INI))

ECON komitetas
- Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita (2016/2100(INI))
(nuomonė: INTA, IMCO)

- Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita (2016/2099(INI))
(nuomonė: DEVE, INTA, BUDG)

- Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas (2016/2101(INI))
(nuomonė: CULT, IMCO, REGI, EMPL, BUDG)

EMPL komitetas
- Europos socialinių teisių ramstis (COM(2016)0127 - 2016/2095(INI))
(nuomonė: ECON)

FEMM komitetas

- Lyčių lygybės skatinimas atliekant psichikos sveikatos ir klinikinius tyrimus (2016/2096(INI))
(nuomonė: DEVE, ITRE)

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

BUDG komitetas

- Pabėgėlių krizės Europoje sprendimas. ES išorės veiksmų vaidmuo (JOIN(2015)0040 - - 2015/2342(INI))
perduota atsakingam komitetui: AFET, DEVE
nuomonė: BUDG, LIBE

AFET komitetas

- Trečiosios šalys, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiosios šalys, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas (Gruzija) (COM(2016)0142 - C8-0113/2016 - 2016/0075(COD))
perduota atsakingam komitetui: LIBE
nuomonė: AFET

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 m. birželio 2 d.)

ECON komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2016 m. prioritetų įgyvendinimas (2016/2101(INI))
(nuomonė: CULT, IMCO, REGI, EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita (2016/2099(INI))
(nuomonė: DEVE, INTA, BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

INTA komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)
- T
rečiųjų šalių prekių ir paslaugų patekimo į Sąjungos viešųjų pirkimų vidaus rinką ir procedūrų, kuriomis remiamos derybos dėl Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas (COM(2016)00342012/0060(COD))
nuomonė: DEVE, EMPL, ITRE, JURI, IMCO
(Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

Sprendimas, kuriuo nustatoma bendrų komitetų posėdžių procedūra (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2016 m. birželio 2 d.)

LIBE, FEMM komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

- Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (2016/0062(NLE))


12. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 6 dalį peticijos, kurios buvo įtrauktos į registrą toliau nurodytomis datomis, perduotos atsakingam komitetui:

2016 m. birželio 7 d.

(*) Pavardė neskelbiama.

(*) (Nr. 0415/2016); (*) (Nr. 0416/2016); (*) (Nr. 0417/2016); (*) (Nr. 0418/2016); (*) (Nr. 0419/2016); Detlef Zöllner (Nr. 0420/2016); (*) (Nr. 0421/2016); Paola Daniela Mangano (Nr. 0422/2016); (*) (Nr. 0423/2016); (*) (Nr. 0424/2016); (*) (Nr. 0425/2016); (*) (Nr. 0426/2016); (*) (Nr. 0427/2016); Marco Magnani (Nr. 0428/2016); (*) (Nr. 0429/2016); (*) (Nr. 0430/2016); (*) (Nr. 0431/2016); Tóth Zoltán (Nr. 0432/2016); Alessandro Fabbri (Nr. 0433/2016); (*) (Nr. 0434/2016); (*) (Nr. 0435/2016); Bogdan Răducanu (Nr. 0436/2016); (*) (Nr. 0437/2016); (*) (Nr. 0438/2016); (*) (Nr. 0439/2016); Ismael Antonio López Pérez (Nr. 0440/2016); (*) (Nr. 0441/2016); (*) (Nr. 0442/2016); Jean Doignie (Nr. 0443/2016); (*) (Nr. 0444/2016); (*) (Nr. 0445/2016); (*) (Nr. 0446/2016); (*) (Nr. 0447/2016); Antonio Petruccelli (Nr. 0448/2016); Massimo Gottardo (Nr. 0449/2016); (*) (Nr. 0450/2016); Renzo Venturini (Nr. 0451/2016); Silvia Venturini (Nr. 0452/2016); (*) (Nr. 0453/2016); (*) (Nr. 0454/2016); (*) (Nr. 0455/2016); Gian Andrea Fratesi (Nr. 0456/2016); Rosette Rovers (Nr. 0457/2016); (*) (Nr. 0458/2016); (*) (Nr. 0459/2016); Massimo Gottardo (Nr. 0460/2016); (*) (Nr. 0461/2016); Michele Gottardo (Nr. 0462/2016); Michele Gottardo (Nr. 0463/2016); (*) (Nr. 0464/2016); Emanuele Lupo (Nr. 0465/2016); (*) (Nr. 0466/2016); (*) (Nr. 0467/2016); (*) (Nr. 0468/2016); (*) (Nr. 0469/2016); (*) (Nr. 0470/2016); Pasquale Annunziata (Nr. 0471/2016); (*) (Nr. 0472/2016); (*) (Nr. 0473/2016); (*) (Nr. 0474/2016); (*) (Nr. 0475/2016); (*) (Nr. 0476/2016); (*) (Nr. 0477/2016); (*) (Nr. 0478/2016); Oliver Bretz (Nr. 0479/2016); (*) (Nr. 0480/2016); (*) (Nr. 0481/2016); (*) (Nr. 0482/2016); (*) (Nr. 0483/2016); (*) (Nr. 0484/2016); (*) (Nr. 0485/2016); (*) (Nr. 0486/2016); (*) (Nr. 0487/2016); (*) (Nr. 0488/2016); (*) (Nr. 0489/2016); María José Varela Velo (Asociación gallega Petón do Lobo) (Nr. 0490/2016); (*) (Nr. 0491/2016); (*) (Nr. 0492/2016); (*) (Nr. 0493/2016); (*) (Nr. 0494/2016); (*) (Nr. 0495/2016); (*) (Nr. 0496/2016); Simon Reinelt (Nr. 0497/2016); (*) (Nr. 0498/2016); (*) (Nr. 0499/2016); (*) (Nr. 0500/2016); (*) (Nr. 0501/2016); (*) (Nr. 0502/2016); (*) (Nr. 0503/2016); (*) (Nr. 0504/2016); (*) (Nr. 0505/2016); (*) (Nr. 0506/2016); (*) (Nr. 0507/2016); Elena Pérez Alonso (Sindicato de Trabajadores de Seguridad Privada) (Nr. 0508/2016); Andrej Mecava (Nr. 0509/2016); (*) (Nr. 0510/2016); (*) (Nr. 0511/2016); Francesco Orbitello (Nr. 0512/2016); Eleni Maravelia (Nr. 0513/2016); (*) (Nr. 0514/2016); (*) (Nr. 0515/2016); (*) (Nr. 0516/2016); (*) (Nr. 0517/2016); (*) (Nr. 0518/2016); (*) (Nr. 0519/2016); (*) (Nr. 0520/2016); Luciana Degli Esposti (Nr. 0521/2016); Morten B Nielsen (Nr. 0522/2016); (*) (Nr. 0523/2016); José Lacalle Márquez (Nr. 0524/2016); (*) (Nr. 0525/2016); (*) (Nr. 0526/2016); (*) (Nr. 0527/2016); (*) (Nr. 0528/2016); Simon Reinelt (Nr. 0529/2016); (*) (Nr. 0530/2016); (*) (Nr. 0531/2016); Oliver Bretz (Nr. 0532/2016); Antonio Petruccelli (Nr. 0533/2016); Rui Martins (Nr. 0534/2016); (*) (Nr. 0535/2016); José Manuel Martín Álvarez (Nr. 0536/2016); Diana Wierzchos (Nr. 0537/2016); Adolfo Pablo Lapi (Nr. 0538/2016); (*) (Nr. 0539/2016); (*) (Nr. 0540/2016); (*) (Nr. 0541/2016); (*) (Nr. 0542/2016); (*) (Nr. 0543/2016); (*) (Nr. 0544/2016); (*) (Nr. 0545/2016).


13. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


14. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2016 m. birželio 22–23 d.


15. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 16.30 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, De Monte, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Balz, Bové, Crowley, Deprez, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Hedh, Joulaud, Lope Fontagné, Muselier, Sippel, Theocharous, Vautmans, Vozemberg-Vrionidi, Weber Renate

Teisinė informacija - Privatumo politika